ORDIN nr. 966 din 12 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iunie 2015    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.174 din 5 mai 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 14 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Depozitele temporare înfiinţate de către profesionişti au regimul punctelor de lucru conform prevederilor art. 17 alin. (1) din norme, fără a avea obligaţia de declarare la oficiul registrului comerţului.(3^2) În situaţia în care profesionistul desfăşoară activitate la alt sediu al filialei/sucursalei/punctului de lucru decât sediul social, situat pe raza de competenţă a altei structuri teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a eliberat acordul va înştiinţa în scris structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în care este amplasat sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru."2. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) copia legalizată a documentului de înfiinţare a persoanei juridice în situaţia solicitării primului acord emis în conformitate cu prezentul ordin;"3. La articolul 5 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului în care sunt înscrise sediul social/sediul filialei/ sucursalei/punctelor de lucru, precum şi obiectul/obiectele de activitate sau a autorizaţiei de funcţionare a depozitului/atelierului de debitat."4. La articolul 5 alineatul (1), după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:"i) exemplarul 2 sau 3 al documentelor utilizate şi exemplarele documentelor rămase neutilizate, precum şi orice alte documente care să ateste legalitatea materialelor lemnoase comercializate; j) împuternicire notarială pentru persoana de cetăţenie română din cadrul persoanei juridice care ridică şi utilizează documentele cu regim special, în cazul profesioniştilor ai căror administratori/proprietari/acţionari sunt cetăţeni străini; k) ultima confirmare de primire pentru raportările lunare ale datelor prevăzute de către SUMAL."5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul emiterii unui nou acord pentru un depozit temporar, profesionistul va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele: a) schiţa spaţiului de depozitare temporară; b) contractul de închiriere/deţinere a spaţiului, cu menţionarea amplasamentului, întinderii suprafeţei şi a coordonatelor geografice; c) extras din amenajamentul silvic în cazul ocoalelor silvice pentru depozitele temporare cu prezentarea amplasamentului, a mărimii suprafeţei şi a coordonatelor geografice."6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Emitentul procedează la suspendarea acordului conform prevederilor art. 7 alin (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dacă: a) sancţiunile respective rămân definitive; b) dacă profesionistul titular al acordului eliberează avize de însoţire a materialelor lemnoase peste termenul admis de funcţionare a depozitelor temporare. (2) Dacă profesionistul titular al acordului nu permite controlul la sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru şi/sau în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de o lună până la 6 luni. (3) Dacă profesionistul titular al acordului exploatează masă lemnoasă în afara valabilităţii Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de la o lună până la 6 luni. (4) Dacă există indicii temeinice cu privire la nerespectarea de către profesionist a modului de utilizare a documentelor cu regim special, emitentul acordului va notifica profesionistul cu privire la situaţia creată. (5) În termen de 48 de ore de la primirea notificării, profesionistul are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului cu documentele precizate în notificare, pentru verificări; în cazul în care se confirmă nereguli privind modul de utilizare a documentelor cu regim special, emitentul suspendă acordul."7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La data retragerii acordului prevăzut la alin. (1), emitentul blochează accesul profesionistului la aplicaţia «Wood Tracking» din SUMAL."8. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia GavrilescuBucureşti, 12 iunie 2015.Nr. 966.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 836/2014)       DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ       COMISARIATUL DE REGIM SILVIC ŞI CINEGETIC .....................           .......(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail).......Acord de distribuire şi utilizare a formularelor documentelorcu regim specialNr. ......... din ..............Operatorului economic/Ocolului silvic ...........(denumire, forma juridică/ocol silvic)............., cu sediul în ...........................................................,- punctul de lucru .............................................................................................................................................................- depozitul temporar ......................................................................................................................................................având datele de identificare .............(număr de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cod fiscal, număr de înregistrare în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice).............,în temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, cu modificările şi completările ulterioare, i se atribuie începând cu data de ..........ACORDULde a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distribuţie abilitat ............................................... şi a utiliza formularele cu regim special de provenienţă şi însoţire a transportului materialelor lemnoase, prevăzute de Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.I se acordă un număr de:............................ blocuri avize primare;............................ blocuri avize secundare (materialele lemnoase, altele decât cherestele);............................ blocuri avize secundare (cherestele);............................ registre de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase;........................... registre de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în condiţiile legii.                             ┌────────────────────────────────┐                             │ Inspector-şef/Împuternicit │                             │Numele şi prenumele ............│                             │Semnătura ......................│                             │ L.S. │                             │................................│                             └────────────────────────────────┘----------