LEGE nr. 156 din 22 iunie 2015privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 7 octombrie 2014, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști - fermieri activi, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația, pentru anul 2015, să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, sau cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2016 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.(2) În cazul proprietarilor de animale membri ai colectivității locale sau care au sediul exploatației pe teritoriul localității respective și sunt membri ai unei asociații constituite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și exploatează în comun o suprafață de pajiști, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociația, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației.2. La articolul II punctul 1, la articolul 2, subpunctul (i) al literei b) și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care dețin în condițiile legii o exploatație agricolă conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), până la atingerea unui plafon de maximum 250 ha în proprietate;..................................................................................................e) fermă de familie - exploatație agricolă aparținând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociați sunt exclusiv membri ai aceleiași familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 8.000-11.999 SO. Prin membrii aceleiași familii se înțelege soțul/soția și rudele până la gradul III inclusiv;3. La articolul III punctul 3, la articolul 2, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, înghețul din timpul iernii, inundațiile, ploile persistente și excesive, care îndeplinesc condițiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului;4. La articolul III punctul 5, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și normelor de aplicare a acesteia. Fondurile mutuale pot implementa și măsuri de stabilizare a veniturilor fermierilor sub forma unor compensații din fondurile proprii create și gestionate distinct de către fondul mutual pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor.5. La articolul III punctul 6, la articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) După înregistrarea asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor, calitatea de membru se dobândește prin depunerea unei cereri de afiliere prin care fermierul își exprimă acordul cu privire la actul constitutiv și statut și își asumă plata contribuției. Cererea de afiliere este aprobată de Consiliul director după verificarea îndeplinirii condiției de fermier activ.(3^2) Membrii afiliați pot fi reprezentați în adunarea generală de către alți membri sau de către reprezentantul organizației profesionale din care fac parte, în baza unei împuterniciri.6. La articolul III punctul 6, la articolul 6 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) opțiunea membrilor de a contribui exclusiv din fonduri proprii la crearea fondului de compensații pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor, din alte cauze decât cele menționate la lit. a), precum și regulile și procedurile instituite pentru asigurarea gestiunii distincte a acestui mecanism de compensare.7. La articolul III punctul 9, la articolul 11 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) orice alte evenimente majore care conduc la o scădere drastică a veniturilor fermierilor.8. La articolul III punctul 9, la articolul 11 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) sumele rambursate din contribuția Uniunii Europene și de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilității bugetului alocat pentru compensațiile acordate pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).9. La articolul III punctul 9, la articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru a da naștere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensațiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menționate la alin. (1) lit. a)-d) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului.10. La articolul III punctul 10, la articolul 14, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) compensațiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menționate la art. 11 alin. (1) lit. a)-d);c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de evenimente menționate la art. 11 alin. (1) lit. a) și d).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 iunie 2015.Nr. 156.------