ORDIN nr. 666 din 9 iunie 2015privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare recomandările organismelor financiare internaţionale, respectiv Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, de aplicare a Standardelor internaţionale de raportare financiară,având în vedere necesitatea alinierii la practica recomandată de organismele internaţionale pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare întocmite de entităţile de interes public, aşa cum acestea sunt definite la nivel naţional, fiind recunoscut că aceste entităţi au o vizibilitate sporită pe piaţă şi prezintă importanţă sporită din punct de vedere economic,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care reglementează modul de aplicare a acestor standarde şi lasă statelor membre posibilitatea de a permite sau impune şi altor societăţi decât cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată să îşi elaboreze situaţiile financiare anuale (individuale şi/sau consolidate) în conformitate cu IFRS,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prevederile prezentului ordin se aplică persoanelor juridice cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite entităţi în cuprinsul ordinului.  +  Articolul 2 (1) Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2016 şi 2017, entităţile întocmesc, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În scopul aplicării alin. (1), entităţile întocmesc o situaţie care să reflecte, pentru fiecare element de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, diferenţele dintre tratamentul contabil potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi tratamentul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) se întocmeşte în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014. (2) În scopul întocmirii situaţiilor prevăzute la alin. (1), entităţile aplică prevederile Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS), inclusiv prevederile IFRS 1 "Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de raportare financiară". În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2016, cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, sfârşitului exerciţiului financiar anterior celui de raportare şi începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaţia rezultatului global cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică entităţilor care au declarat explicit şi fără rezerve că au întocmit situaţii financiare anuale în baza IFRS şi care se încadrează în cazurile prevăzute expres de IFRS 1. (4) În scopul întocmirii situaţiilor financiare prevăzute la alin. (1), entităţile procedează la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de retratare, obţinându-se balanţa de verificare care cuprinde informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS. (5) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4 (1) În înţelesul prezentului ordin, prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (1) se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Pentru exerciţiul financiar al anului 2017, entităţile întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS, prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.  +  Articolul 6 (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, menţionate la art. 2 alin. (1), se întocmesc în limba română şi în moneda naţională şi se publică pe pagina proprie de internet a fiecărei entităţi prevăzute în anexa la prezentul ordin. (2) Situaţiile financiare anuale menţionate la alin. (1) se auditează potrivit legii.  +  Articolul 7Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2016 şi 2017, situaţiile financiare anuale prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.  +  Articolul 8 (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2018, entităţile organizează şi conduc contabilitatea potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2017 conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2018, entităţile întocmesc o situaţie care să cuprindă diferenţele dintre valorile înscrise în balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2017 şi cele înregistrate în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2018, însoţite de explicaţii detaliate privind natura acestora, precum şi modul de transpunere a soldurilor conturilor. Se prezintă, de asemenea, modificările aduse politicilor contabile, determinate de trecerea la aplicarea, ca bază contabilă, a reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. (3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2018, entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale întocmite potrivit reglementărilor contabile conforme cu IFRS, precum şi o raportare anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 9 iunie 2015.Nr. 666.  +  Anexă┌────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ CUI │ Denumirea entităţii ││crt.│ │ │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │ 427410│COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │11054529│COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │30267310│COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │11054545│SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI ││ │ │"C.F.R. - CĂLĂTORI" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │11054537│SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ ││ │ │"C.F.R. - MARFĂ" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │16054368│COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ││ │ │ROMÂNIA - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │13267213│SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN ││ │ │HIDROCENTRALE "HIDROELECTRICA" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │13863739│SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI ││ │ │"METROREX" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │15189596│SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│10 │12397185│COMPANIA NAŢIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │ 477647│SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI ││ │ │AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │30855230│SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │ 1590430│SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - "SALROM" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │ 1589932│REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC ││ │ │AERIAN - ROMATSA" │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │26490194│COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREŞTI" - S.A. │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │ 1590236│REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN" │├────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │10881986│SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII - S.A. │└────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘-------