ORDIN nr. 701 din 3 iunie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 5.351/2015 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, litera o) a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:..........................................................................."o) în cadrul Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi central;........................................................................... (4) Organigramele unităţilor de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 8. Din structura de personal a acestora pot face parte: persoane cu studii superioare în domeniul medical, economic, juridic, informatic, psihologie corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: medic, economist, consilier juridic, analist, psiholog, precum şi persoane cu studii medii în domeniul medical şi auxiliar medical, tehnic, economic şi informatic, corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: asistent medical, referent, registrator medical. Funcţia de coordonator al unităţii de asistenţă tehnică şi management este exercitată de personalul cu studii superioare în domeniul medical. Componenţa fiecărei unităţi de asistenţă tehnică şi management se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii de specialitate în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management, pe baza propunerilor coordonatorului unităţii de asistenţă tehnică şi management desemnat de către acesta, cu încadrarea în organigrama aprobată prin prezenta normă tehnică;"2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.3. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile", titlul I.2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", litera C "Activităţi", punctul 2 "Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP", după subpunctul 2.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.6^1, cu următorul cuprins:"2.6^1. încheierea contractelor de prestări de servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei;"4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera C, după punctul 3 "Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare" se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»:4.1. asigură coordonarea activităţilor medicale din cadrul formaţiunii medicale ROL 2 destinate izolării şi tratării pacienţilor cu Ebola;4.2. asigură utilizarea reactivilor şi consumabilelor achiziţionate în anul 2014 în vederea diagnosticului şi monitorizării cazurilor de infectare cu virus Ebola;4.3. după declararea de către OMS a stingerii Urgenţei de sănătate publică de importanţă internaţională privind Ebola, asigură utilizarea reactivilor şi consumabilelor achiziţionate pentru diagnosticul şi monitorizarea altor boli transmisibile prioritare depistate şi raportate în RUBT, înainte ca acestea să atingă termenul de expirare."5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G "Unităţi de specialitate care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:"G. Unităţi de specialitate care implementează:1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;2. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş», Bucureşti;3. direcţiile de sănătate publică teritoriale;4. unităţile de asistenţă medicală primară."6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.3 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA", litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 1 "în domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV", subpunctul 1.6, după subpunctul 1.6.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6.3, cu următorul cuprins:"1.6.3. prestări de servicii pentru confirmarea infecţiei HIV/SIDA la gravide şi persoane din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screeningul infecţiei HIV/SIDA."7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.3, litera G "Unităţi de specialitate care implementează", punctul 2 "în domeniul tratamentului şi monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA", subpunctul 2.35 "Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.35. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti"8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.4 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei", litera G "Unităţi de specialitate care implementează programul", după punctul 164 se introduce un nou punct, punctul 165, cu următorul cuprins:"165. Spitalul Orăşenesc Novaci."9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5 "Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei", litera C "Activităţi", punctul 1 "Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) - Centrul Regional de Sănătate Publică (CRSP)" se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti şi centrele regionale de sănătate publică Cluj, Iaşi, Timişoara".10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5, litera C, punctul 1, subpunctul 1.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.7. elaborează şi implementează metodologii de supraveghere a infecţiilor nosocomiale şi a rezistenţei microbiene/strategii de supraveghere şi control".11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5, litera D "Indicatori de evaluare", punctul 2 "Indicatori de eficienţă", subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.1. direcţii de sănătate publică: cost mediu estimat/activitate: 200 lei;"12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5, litera D, punctul 2, subpunctul 2.3 "unităţi sentinelă", subpunctul 2.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.3.1. cost mediu estimat/acţiune de depistare infecţie nosocomială şi investigarea infecţiilor nosocomiale cu laboratorul: 350 lei"13. În anexa nr. 5, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul IV. 3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul IV 3.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", litera F "Natura cheltuielilor eligibile", pct. 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7. cheltuieli de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări de servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:7.1. coordonarea activităţilor de transplant;7.2. activitatea de menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală;7.3. realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor;7.4. realizarea procedurii de transplant.8. abonamente şi convorbiri la telefon fix, telefon mobil pentru coordonatorii de transplant şi pentru persoanele responsabile cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori."14. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 3, subtitlul IV. 3.1, litera F, punctul 11 se abrogă.15. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 3, subtitlul IV. 3.1, litera H "Unităţi de specialitate care implementează subprogramul", punctele 4, 5, 6, 14 şi subpunctele 28.1 şi 28.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"4. Judeţul Bacău4.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău:4.1.1. secţia ATI;4.1.2. coordonare transplant;4.2. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti:4.2.1. secţia ATI;4.2.2. coordonare transplant.5. Judeţul Bihor - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea:5.1. secţia ATI;5.2. coordonare transplant;5.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie I şi II - transplant os-tendon.6. Judeţul Braşov - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:6.1. secţia ATI;6.2. coordonare transplant;6.3. Secţia clinică de urologie - transplant renal..........................................................................14. Judeţul Galaţi - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi:14.1. Clinica ATI;14.2. coordonare transplant;14.3 Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - transplant os-tendon........................................................................28.1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti:28.1.1. Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic (transplant hepatic şi pancreatic);28.1.2. Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal;28.1.3. Centrul pentru transplant medular;28.1.4. Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie;28.1.5. secţiile ATI I şi ATI III;28.1.6. coordonare transplant.28.2. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:28.2.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară;28.2.2. Secţia clinică ATI;28.2.3. coordonare transplant;28.2.4. Clinica de ortopedie-traumatologie - transplant ostendon."16. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 3, subtitlul IV. 3.3 "Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer", după litera H "Asigurarea transparenţei în derularea subprogramului" se introduce o nouă literă, litera I, cu următorul cuprins:"I. Unităţi care implementează subprogramul:1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellborn) Târgovişte;2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti;3. S.C. MEDLIFE - S.A. Bucureşti;4. Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucureşti;5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. Bucureşti;6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu;7. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş;9. S.C. «Gynatal» - S.R.L. Timişoara;10. S.C. LID MEDICAL CENTER - S.R.L. Bucureşti;11. S.C. NEWLIFE-BM - S.R.L."17. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 4 "Programul naţional de boli endocrine", la litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. reactivi pentru determinarea calcitoninei, tiroglobulinei, evidenţiere anticorpi antitiroglobină, TRAb;"18. În anexa nr. IV. 3 la anexa nr. 5, punctul 3 "Atribuţiile specifice furnizorilor de servicii medicale în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening", subpunctul 3.2 "Atribuţiile specifice centrelor de recoltare a materialului celular cervical", la subpunctul 3.2.7, modelul borderoului centralizator se modifică şi va avea următorul cuprins:    "Centrul de recoltare reprezentat prin Reprezentantul legal al    ...................................... furnizorului de servicii medicale    ...................................... ..................................    Adresa: .............................. Medic de specialitate    Numărul contractului încheiat cu CAS: a) medicină de familie    ...................................... ..................................                                                  b)obstetrică-ginecologie                                              ..................................                            BORDEROU CENTRALIZATOR                          pentru luna ..... anul .....┌──────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ CNP al │ Seria │ Data │ Tarif/ │ Total ││crt. │ femeii cu FS1 │formularului │ recoltării │ recoltare │ sumă de ││ │ completat în │ │ │ (lei) │ decontat ││ │ integralitate │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ 18 │ 18 │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL:│ X │ X │ X │ X │ │└──────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.                             Reprezentant legal,                             ....................                            (semnătura şi ştampila)"19. În anexa nr. IV.3 la anexa nr. 5, punctul 3, subpunctul 3.3 "Atribuţiile specifice laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale" se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.3. Atribuţiile specifice laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale:3.3.1. efectuează colorarea frotiurilor cervicale prin metoda Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001, precum şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;3.3.2. completează secţiunea 3 a formularului FS1 în 3 exemplare autocopiative. Rezultatul testului Babeş-Papanicolaou este semnat şi parafat de medicul de specialitate în anatomie patologică;3.3.3. transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte două exemplare - roz şi alb - ale formularului FS1 în care este consemnat rezultatul testului Babeş-Papanicolaou; transmiterea formularului se realizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea frotiurilor cervicale transmise de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia fac parte;3.3.4. transmit medicului de familie care a eliberat formularul şi medicului recoltor rezultatul frotiului interpretat sub formă de scrisoare medicală semnată şi parafată de către medicul anatomo-patolog însoţit de câte o copie a formularului FS1 finalizat;3.3.5. asigură arhivarea frotiurilor cervicale prelucrate în condiţii optime;3.3.6. informează în scris unitatea sanitară cu paturi care a organizat reţeaua cu privire la calitatea frotiurilor transmise;3.3.7. respectă sistemul informaţional prevăzut în prezentele norme metodologice;3.3.8. pun la dispoziţia laboratorului de referinţă un eşantion de 10% din frotiurile cervicale citite în vederea monitorizării calităţii acestora, potrivit calendarului stabilit de către UATM-R;3.3.9. elaborează şi implementează planul de menţinere sau de îmbunătăţire a calităţii prelucrării şi citirii frotiurilor cervicale, conform calendarului stabilit de UATM-R;3.3.10. asigură participarea personalului la programe de formare profesională continuă;3.3.11. efectuează controlul intern de calitate în conformitate cu protocoalele de asigurare a calităţii elaborate de către Comisie;3.3.12. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici subprogramului;3.3.13. comunică unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora;3.3.14. transmite unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura şi borderoul centralizator al serviciilor efectuate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora; modelul borderoului este următorul:    Laboratorul de analize medicale în Reprezentantul legal al    domeniul citologiei cervicale, furnizorului de servicii medicale    reprezentat prin ........../..............    ..............................    .............................. Medic de specialitate    Adresa: ...................... anatomie patologică    Numărul contractului încheiat cu CAS: ......................    ...................................                            BORDEROU CENTRALIZATOR                       pentru luna ........ anul .......┌──────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ CNP al │ Seria │ Data │ Tarif/ │ Total ││ crt. │ femeii cu FS1 │formularului │interpretării│interpretare│ sumă de ││ │ completat în │ │ │ (lei) │ decontat ││ │ integralitate │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ 40 │ 40 │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│..... │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL:│ X │ X │ X │ X │ │└──────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.                         Reprezentant legal,                         ...................                      (semnătură şi ştampila)"20. În anexa nr. 6, la capitolul V "Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", titlul V.1 "Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", litera B "Domenii specifice", punctul 1 "Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos", subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.2. organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice naţionale, locale şi responsabilităţilor rezultate din alte documente strategice;"21. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul V.1, litera B, punctul 1, paragraful 1.2 "Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice naţionale şi responsabilităţilor rezultate din alte documente strategice", subpunctul 1.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.2.2. Beneficiari: populaţia generală, grupuri vulnerabile, cu accent pe populaţia rromă şi grupe-ţintă specifice identificate conform priorităţilor naţionale şi locale;"22. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul V.2 "Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun", litera H "Lista unităţilor de specialitate care implementează", punctul 2 "activitatea prevăzută la punctul 3.3", după subpunctul 2.33 se introduc 5 noi subpuncte, subpunctele 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 şi 2.38, cu următorul cuprins:"2.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare;2.35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Bucovat;2.36. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Craiova;2.37. Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Ion Jianu» Piteşti;2.38. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov"23. În anexa nr. 7, la capitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", titlul VI.1 "Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului", intervenţia 3 "Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi analiza mortalităţii infantile", punctul 1.3.5 "Unităţi de specialitate care implementează" devine punctul 3.5 şi se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.5. Unităţi de specialitate care implementează:3.5.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;3.5.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;3.5.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;3.5.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;3.5.5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;3.5.6. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;3.5.7. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;3.5.8. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;3.5.9. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;3.5.10. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;3.5.11. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani;3.5.12. Spital Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;3.5.13. Spital Judeţean de Urgenţă Arad;3.5.14. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, Argeş;3.5.15. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;3.5.16. Spitalul Municipal Oneşti, Bacău;3.5.17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Bihor;3.5.18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;3.5.19. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani;3.5.20. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Braşov;3.5.21. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila;3.5.22. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;3.5.23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Caraş-Severin;3.5.24. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;3.5.25. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Dâmboviţa;3.5.26. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;3.5.27. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Ap. Andrei» Galaţi;3.5.28. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi;3.5.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu;3.5.30. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Gorj;3.5.31. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc Harghita;3.5.32. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Harghita;3.5.33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Hunedoara;3.5.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Ialomiţa;3.5.35. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă», Iaşi;3.5.36. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Elena Doamna», Iaşi;3.5.37. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria», Iaşi;3.5.38. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, Iaşi;3.5.39. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare, Maramureş;3.5.40. Spital Municipal Sighetu Marmaţiei, Maramureş;3.5.41. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi;3.5.42. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;3.5.43. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Neamţ;3.5.44. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Olt;3.5.45. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti, Prahova;3.5.46. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;3.5.47. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, Sălaj;3.5.48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;3.5.49. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;3.5.50. Spitalul Municipal «Sf. Doctori Cosma şi Damian» Rădăuţi, Suceava;3.5.51. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Teleorman;3.5.52. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Timişoara;3.5.53. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea;3.5.54. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;3.5.55. Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad, Vaslui;3.5.56. Spitalul Clinic «D. Castroian» Huşi, Vaslui;3.5.57. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;3.5.58. Spitalul Municipal Adjud, Vrancea;3.5.59. Spitalul Clinic «Nicolae Malaxa», Bucureşti;3.5.60. Spitalul Clinic C.F.2, Bucureşti;3.5.61. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti;3.5.62. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia, Bucureşti;3.5.63. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucureşti;3.5.64. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;3.5.65. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov."24. În anexa nr. 7, capitolul VI, titlul VI.2 "Subprogramul de sănătate a copilului", intervenţia 4. "Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor", la punctul 4.5 "Unităţi de specialitate care implementează", subpunctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;"25. În anexa nr. 7, capitolul VI, titlul VI.2, intervenţia 4, la punctul 4.5, după subpunctul 11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12, cu următorul cuprins:"12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti."26. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.2, intervenţia 5 "Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil", punctul 5.5. "Unităţi de specialitate care implementează", la subpunctul 5.5.2 "Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil", după subpunctul 5.5.2.14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.5.2.15, cu următorul cuprins:"5.5.2.15. Spitalul Clinic de Copii Braşov."27. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.2, intervenţia 6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", punctul 6.5 "Unităţi de specialitate care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.5. Unităţi de specialitate care implementează:6.5.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti - Secţia clinică de neurologie pediatrică;6.5.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucureşti;6.5.3. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» Bucureşti;6.5.4. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;6.5.5. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Secţia Clinică de Neuropsihiatrie a Copilului şi Adolescentului;6.5.6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Centrul de Sănătate Mintală Copii;6.5.7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara - Secţia clinică de neuropsihiatrie infantilă."28. În anexa nr. 7, capitolul VI, titlul VI.3 "Subprogramul de sănătate a femeii", intervenţia 4 "Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh", punctul 4.6 "Unităţi care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.6. Unităţi care implementează:4.6.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;4.6.2. Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş;4.6.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;4.6.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;4.6.5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;4.6.6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;4.6.7. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;4.6.8. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;4.6.9. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;4.6.10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani;4.6.11. spitale care au în structură secţii/compartimente de obstetrică-ginecologie, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii."29. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.30. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Gabriel Florin Puşcău,secretar generalBucureşti, 3 iunie 2015.Nr. 701.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele tehnice)Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publicăaprobate pentru anul 2015                                                                    - mii lei -┌───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐│ Programele naţionale de sănătate publică │ Buget │ Venituri │ ││ │ de stat │ proprii │ Total │├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│I. Programul naţional de boli transmisibile, │ │ │ ││din care: │ 251.456│ 88.027│ 339.483│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de vaccinare │ 87.812│ 15.167│ 102.979│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al bolilor transmisibile prioritare │ 3.406│ 1.345│ 4.751│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al infecţiei HIV │ 156.793│ 63.945│ 220.738│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al tuberculozei │ 3.445│ 6.894│ 10.339│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea │ │ │ ││utilizării antibioticelor şi a │ │ │ ││antibiotico-rezistenţei │ 0│ 676│ 676│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│II. Programul naţional de monitorizare a │ │ │ ││factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi │ │ │ ││muncă │ 0│ 1.780│ 1. 780│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│III. Programul naţional de securitate │ │ │ ││transfuzională │ 73.348│ 10.000│ 83.348│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│IV. Programele naţionale de boli │ │ │ ││netransmisibile, din care: │ 36.771│ 67.394│ 104.165│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de depistare precoce activă │ │ │ ││a cancerului prin screening organizat │ 0│ 16.743│ 16.743│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de sănătate mintală şi │ │ │ ││profilaxie în patologia psihiatrică │ 0│ 1.425│ 1.425│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de transplant de organe, │ │ │ ││ţesuturi şi celule de origine umană │ 36.052│ 47.206│ 83.258│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 719│ 1.160│ 1.879│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli │ │ │ ││rare │ 0│ 700│ 700│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de management al │ │ │ ││registrelor naţionale │ 0│ 160│ 160│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│V. Programul naţional de evaluare şi promovare │ │ │ ││a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate │ 459│ 1.475│ 1.934│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi │ │ │ ││copilului │ 14.528│ 12.341│ 26.869│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Total buget programe naţionale de sănătate │ │ │ ││publică 2015 │ 376.562│ 181.017│ 557.579│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│MS - acţiuni centralizate │ 41.842│ 31.687│ 73.529│├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│TOTAL BUGET │ 418.404│ 212.704│ 631.108│└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 8 la normele tehnice)ORGANIGRAMĂUnitatea de asistenţă tehnică şi management dincadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"*Font 7*                                    TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 18.900                                   ┌────────────────────────────────────────────────────┐                                   │Coordonator U.A.T.M. (63 ore/lună) 756 │                                   └────────────────────────────┬───────────────────────┘                                                                │              ┌─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┐              │ │ │              │ │ │              ▼ 5.292 ▼ 8.316 ▼ 4.536┌──────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐│ PN 1.4 (TB) │ │ Personal administrativ │ │ PN 5.2 (Tutun) ││ │ │ │ │ ││ medic primar supervizare │ │ consilier juridic (63 ore/lună) 756 │ │ medic primar - coordonator ││ (84 ore/lună) 1.008 │ │ expert resurse umane (63 ore/lună) 756 │ │ (84 ore/lună) 1.008 ││ medic monitorizare - evaluare │ │ expert achiziţii (63 ore/lună) 756 │ │ psiholog clinician ││ (63 ore/lună) 756 │ │ economist contabil (168 ore/lună) 2.016 │ │ (147 ore/lună) 1.764 ││ medic primar management medicamente │ │ economist (63 ore/lună) 756 │ │ psiholog clinician ││ (84 ore/lună) 1.008 │ │ secretar (168 ore/lună) 2.016 │ │ (147 ore/lună) 1.764 ││ medic primar management │ │ registrator medical (105 ore/lună) 1.260 │ │ ││ (63 ore/lună) 756 │ │ │ └────────────────────────────────────┘│ medic departament proiecte │ └───────────────────────────────────────────┘│ (84 ore/lună) 1.008 ││ analist informatică ││ (63 ore/lună) 756 ││ │└──────────────────────────────────────────┘ORGANIGRAMĂUnitatea regională de asistenţă tehnică şi management*Font 8*                            TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 13.248                           ┌──────────────────────────────────────────────────┐                           │Coordonator U.A.T.M. (84 ore/lună) 1.008 │                           └──────────────────────────┬───────────────────────┘                                                      │                    ┌─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┐                    │ │                    ▼ 2.640 ▼ 2.880  ┌──────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────┐  │ Personal expert în calitate monitorizare, │ │ │  │ evaluare program │ │ Personal administrativ │  │ │ │ │  │ manager cu asigurarea calităţii │ │ consilier juridic (10 ore/lună) 120 │  │ programului (100 ore/lună) 1.200 │ │ economist (30 ore/lună) 360 │  │ manager monitorizare şi evaluare │ │ expert resurse umane (40 ore/lună) 480 │  │ (80 ore/lună) 960 │ │ secretar (160 ore/lună) 1.920 │  │ responsabil centrele de informare şi │ │ │  │ consiliere (40 ore/lună) 480 │ └─────────────────────────┬───────────────────┘  │ │ │  └─────────────────┬────────────────────────────┘ │                    │ │                    └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┘                                                      │                                                      ▼ 6.720                             ┌────────────────────────────────────────────────┐                             │ Personal de suport │                             │ │                             │ informatician/analist programator │                             │ inginer de reţea (200 ore/lună) 2.400 │                             │ expert comunicare (40 ore/lună) 480 │                             │ referenţi de specialitate/statisticieni │                             │ registratori (320 ore/lună) 3.840 │                             └────────────────────────────────────────────────┘ORGANIGRAMĂUnitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutuluipentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"*Font 8*                            TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 18.312                           ┌──────────────────────────────────────────────────┐                           │Coordonator U.A.T.M. (74 ore/lună) 888 │                           └──────────────────────────┬───────────────────────┘                                                      │                    ┌─────────────────────────────────┴────────────────────────────┐                    │ │                    ▼ 10.848 ▼ 6.576  ┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐  │ Personal pentru supraveghere, │ │ │  │ monitorizare, evaluare │ │ Personal administrativ │  │ │ │ │  │ medici pentru monitorizare şi evaluare │ │ consilier juridic (20 ore/lună) 240 │  │ intervenţii (200 ore/lună) 2.400 │ │ economist (368 ore/lună) 4.416 │  │ referenţi/statisticieni/registratori │ │ secretar (160 ore/lună) 1.920 │  │ (336 ore/lună) 4.032 │ │ │  │ asistent coordonare (168 ore/lună) 2.016 │ │ │  │ informatician/analist programator/ │ │ │  │ operator date (200 ore/lună) 2.400 │ │ │  └───────────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────┘ORGANIGRAMĂUnitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrulInstitutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş"*Font 8*                            TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 12.264                           ┌──────────────────────────────────────────────────┐                           │Coordonator U.A.T.M. (74 ore/lună) 888 │                           └──────────────────────────┬───────────────────────┘                                                      │                    ┌─────────────────────────────────┴────────────────────────────┐                    │ │                    ▼ 6.816 ▼ 4.560  ┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐  │ Personal pentru supraveghere, │ │ │  │ monitorizare, evaluare │ │ Personal administrativ │  │ │ │ │  │ medici monitorizare şi evaluare │ │ consilier juridic (20 ore/lună) 240 │  │ intervenţii (200 ore/lună) 2.400 │ │ economist (200 ore/lună) 2.400 │  │ referenţi de specialitate/statisticieni/ │ │ secretar (160 ore/lună) 1.920 │  │ registratori (168 ore/lună) 2.016 │ │ │  │ informatician/analist programator/ │ │ │  │ inginer de reţea (200 ore/lună) 2.400 │ │ │  └─────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────┘ORGANIGRAMĂUnitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrulInstitutului de Endocrinologie "C. I. Parhon"*Font 8*                            TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 3.288                           ┌──────────────────────────────────────────────────┐                           │Coordonator U.A.T.M. (74 ore/lună) 888 │                           └──────────────────────────┬───────────────────────┘                                                      │                    ┌─────────────────────────────────┴────────────────────────────┐                    │ │                    ▼ 1.440 ▼ 960  ┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐  │ Personal supraveghere, monitorizare, evaluare │ │ Personal administrativ │  │ │ │ │  │ medici monitorizare şi evaluare │ │ economist (40 ore/lună) 480 │  │ (80 ore/lună) 960 │ │ │  │ referenţi de specialitate/statisticieni/ │ │ secretar (40 ore/lună) 480 │  │ registratori (40 ore/lună) 480 │ │ │  │ │ │ │  └─────────────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘ORGANIGRAMĂUnitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrulInstitutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti*Font 7*                                    TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 27.504                                 ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐                                 │Coordonator U.A.T.M. (84 ore/lună) 1.008 │                                 └──────────────────────────┬────────────────────────────────┘                                                            │                                                            ▼ 2064                                        ┌─────────────────────────────────────────┐                                        │ Personal administrativ │                                        │ │                                        │expert achiziţii (44 ore/lună) 528 │                                        │consilier juridic (44 ore/lună) 528 │                                        │secretar (84 ore/lună) 1.008 │                                        │ │                                        │ │                                        └────────────────────┬────────────────────┘                                                             │                                                             ▼     ┌────────────────────────────────┬──────────────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────┐     │ │ │ │ │     ▼ 6.048 ▼ 3.360 │ ▼ 1.440 ▼ 2.664┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐│ PN. I/1 │ │ PN. II │ │ │ PN. I.5 │ │ PN IV.6 ││medici primari │ │medic primar │ │ │ │ │medic primar ││(252 ore/lună) 3.024 │ │(70 ore/lună) 840 │ │ │medic primar │ │(60 ore/lună) 720 ││economişti │ │chimist │ │ │(60 ore/lună) 720 │ │economist ││(168 ore/lună) 2.016 │ │(70 ore/lună) 840 │ │ │economist │ │(60 ore/lună) 720 ││asistent medical │ │economist │ │ │(60 ore/lună) 720 │ │referent ││(84 ore/lună) 1.008 │ │(70 ore/lună) 840 │ │ │ │ │(60 ore/lună) 720 ││ │ │asistent medical │ │ │ │ │referent ││ │ │(70 ore/lună) 840 │ │ │ │ │(42 ore/lună) 504 │└────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ └─────────────────────────┘                                                             │                                                             │ 3.024                                                             │ ┌─────────────────────────────────────┐                                                             │ │ PN I.2 │                                                             │ │ │                                                             │ │medic primar (168 ore/lună) 2.016 │                                                             ├───►│economist (84 ore/lună) 1.008 │                                                             │ │ │                                                             │ └─────────────────────────────────────┘                                                             │ 5.976                                                             │ ┌─────────────────────────────────────┐                                                             │ │ PN IV.1 │                                                             │ │medic coordonator (70 ore/lună) 840│                                                             │ │economist (60 ore/lună) 720│                                                             │ │referent de specialitate │                                                             │ │(84 ore/lună) 1.008│                                                             │ │secretar (84 ore/lună) 1.008│                                                             ├───►│expert IT*1)(200 ore/lună) 2.400│                                                             │ │ │                                                             │ │Notă: │                                                             │ │*1) numai în situaţia dezvoltării la │                                                             │ │nivel naţional/regional a sistemului │                                                             │ │informatic şi informaţional al │                                                             │ │programului │                                                             │ └─────────────────────────────────────┘                                                             │ 1.920                                                             │ ┌─────────────────────────────────────┐                                                             │ │ PN V.1 │                                                             │ │medic primar (40 ore/lună) 480 │                                                             └───►│economist (60 ore/lună) 720 │                                                                  │referent (60 ore/lună) 720 │                                                                  └─────────────────────────────────────┘------