HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 ianuarie 1999privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 5 februarie 1999  În temeiul art. 141 lit. w) și z) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Se aprobă înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (diplome de studii preuniversitare, universitare și postuniversitare), care funcționează la nivel de direcție în structura Ministerului Educației Naționale.(2) Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor are ca obiect principal de activitate vizarea, recunoașterea și echivalarea actelor de studii, precum și schimbul de informații cu rețeaua europeană ENIC/NARIC.  +  Articolul 2Personalul din structura Centrului Național de recunoaștere și Echivalare a Diplomelor se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 3Organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 4Activitatea de vizare, recunoaștere și echivalare a actelor de studii se organizează ca activitate finanțată din venituri extrabugetare.  +  Articolul 5Pentru realizarea activității prevăzute la art. 4 se pot utiliza specialiști din afară Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii.  +  Articolul 6Pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 4 Ministerul Educației Naționale încasează sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Veniturile realizate din încasarea tarifelor prevăzute la art. 6 se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor materiale, respectiv ale furniturilor de birou, ale materialului cu caracter funcțional, ale obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata, pentru plata drepturilor colaboratorilor, în condițiile legii, precum și pentru alte cheltuieli ocazionate de vizarea, recunoașterea și echivalarea actelor de studii.(2) Veniturile și cheltuielile aferente acestei activități vor fi evidentiate și contabilizate distinct, conform prevederilor legale.(3) Disponibilitățile bănești aflate în cont la finele anului se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 8Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
  p. PRIM-MINISTRU,
  VICTOR BABIUC
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Razvan Ungureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Simona Marinescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Bujor Bogdan Teodoriu,
  secretar de stat