ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015    Având în vedere obligaţiile asumate de statul român în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3 din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, acordul internaţional fiind ratificat prin Legea nr. 378/2009 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz şi 470-862 MHz, şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006,având în vedere că data-limită stabilită pentru încetarea emisiei terestre în format analogic a serviciilor de programe de televiziune trebuie să înceteze, în condiţiile din acordul semnat, începând cu data de 17 iunie 2015,ca urmare a faptului că implementarea reţelei de comunicaţii electronice necesară pentru furnizarea serviciilor publice de televiziune în sistem digital terestru este întârziată, situaţie în care serviciile Societăţii Române de Televiziune nu pot fi furnizate pe cale radio terestră în sistem digital terestru,având în vedere că în prezent serviciile publice de televiziune sunt furnizate pe cale radio terestră în sistem analogic, situaţie ce poate fi continuată din punct de vedere tehnic, cu caracter temporar, numai în condiţiile respectării angajamentului internaţional asumat de statul român,întrucât furnizarea serviciilor publice de televiziune pe cale radio terestră reprezintă un mijloc eficient de transmitere a mesajelor şi informaţiilor de interes public,având în vedere dificultăţile financiare persistente cu care se confruntă posturile de televiziune şi radio din România,luând în considerare necesitatea de a oferi publicului românesc programe informative şi educative de cât mai bună calitate,în vederea stimulării performanţei în mediul jurnalistic,pentru susţinerea acelor posturi care alocă resurse financiare şi umane importante pentru producţia şi difuzarea de programe de informare, culturale şi educative, programe despre care se ştie că sunt costisitoare în termeni economici şi, în plus, au valoare comercială redusă comparativ cu programele de divertisment, film şi sport,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional  +  Articolul 1 (1) Emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvenţe radio 174-230 MHz, poate continua, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2016, în baza unui acord tehnic eliberat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: a) nu produce interferenţe staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte; b) nu beneficiază de protecţie radio din partea staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte; c) frecvenţele radio să fie asignate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic. (2) În cazul apariţiei unor interferenţe datorate continuării emisiei în condiţiile alin. (1), reclamate de administraţiile de comunicaţii ale statelor vecine, titularul acordului tehnic va lua imediat toate măsurile necesare pentru eliminarea emisiei radio ce a produs interferenţa. (3) Titularul acordului eliberat în condiţiile alin. (1) nu are obligaţia de a plăti tariful de utilizare al spectrului în condiţiile art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2016. (4) În cazul utilizării frecvenţelor radio în condiţiile alin. (1) şi (2), prevederile art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (5), art. 57 alin. (2) lit. b), art. 59 alin. (1), art. 73 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.  +  Articolul 2 (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate conform Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2016. (2) Utilizarea frecvenţelor radio pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, ulterior termenului stabilit conform alin. (1), este condiţionată de obţinerea unei licenţe de emisie în condiţiile legii. (3) Licenţa de emisie prevăzută la alin. (2) se acordă în condiţiile art. 26 alin. (2)-(6) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Valabilitatea licenţei de emisie prevăzute la alin. (2) este de 9 ani.  +  Titlul II Măsuri privind susţinerea programelor informativ-cultural-educative  +  Articolul 3După capitolul IV din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, conţinând articolele 49^1 şi 49^2, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IV^1Măsuri de stimulare a operatorilor economici din domeniul audiovizualArt. 49^1. - (1) Operatorii economici din domeniul audiovizual pot beneficia de finanţare în baza unei scheme de ajutor de stat aprobate prin hotărâre a Guvernului cu respectarea legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat şi a procedurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. (2) Obiectivul schemei de ajutor de stat constă în stimularea operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc şi difuzează emisiuni informative, culturale şi educative de interes public. (3) Schema de ajutor de stat va cuprinde cel puţin următoarele elemente: criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, numărul estimat al acestora, categoriile de cheltuieli eligibile şi procedura de acordare şi monitorizare. (4) Bugetul total al schemei de ajutor de stat este în sumă de 67,5 milioane lei, respectiv echivalentul a 15 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării acestuia.Art. 49^2. - Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 1 iulie 2015-31 decembrie 2016, cu posibilitatea prelungirii acesteia."  +  Articolul 4Prevederile prezentului titlu intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Ministrul pentru societatea informaţională,Sorin Mihai GrindeanuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 10 iunie 2015.Nr. 18.----