ORDIN nr. 682 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015    Având în vedere prevederile art. III din Legea nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (3) litera a), punctul ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere;"2. La articolul 5 alineatul (3) litera a), după punctul ii) se introduce un nou punct, punctul iii), cu următorul cuprins:"iii) autovehicule utilizate pentru învăţarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune."3. La articolul 5 alineatul (3) litera b), după punctul v) se introduce un nou punct, punctul vi), cu următorul cuprins:"vi) autovehicule utilizate pentru învăţarea conducerii auto, cu excepţia autovehiculelor prevăzute la lit. a) pct. iii)."4. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, inclusiv cele utilizate pentru învăţarea conducerii auto, precum şi autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere se supun primei ITP la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi."5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii), la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, în vederea înmatriculării sau a înregistrării acestora, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR."6. La articolul 7, alineatul (1^1) se abrogă.7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.8. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) să fie: a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile; sau a2) calificate ca inginer mecanic, inginer electromecanic, subinginer mecanic, subinginer electromecanic, maistru mecanic, maistru electromecanic, tehnician mecanic, tehnician electromecanic sau tehnician transporturi;....................................................... c) pentru persoanele calificate potrivit prevederilor lit. a2), să aibă o vechime de minimum 3 ani, după cum urmează:- în activitatea de reparaţii auto (activităţi mecanice sau electromecanice), desfăşurată în ateliere autorizate potrivit legii;- în activităţi de omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, desfăşurate în cadrul unor autorităţi de omologare ori servicii tehnice notificate;- în activitatea de ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), desfăşurată în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii."9. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzice continuarea efectuării ITP, persoana care a prezentat vehiculul fiind îndrumată la o reprezentanţă RAR sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformităţi legate de identificare."10. La articolul 16 alineatul (6) litera a), al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Nu se va efectua pentru acelaşi autovehicul simultan ITP pentru activităţile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) şi, respectiv, de învăţare a conducerii auto (ŞCOALĂ). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare pentru ambele activităţi."11. La articolul 16, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (11^1) şi (11^2), cu următorul cuprins:"(11^1) Vehiculul inspectat va rămâne permanent în incinta SITP, până la finalizarea înregistrărilor în baza naţională de date şi eliberarea documentelor aferente ITP.(11^2) În toate cazurile, ultima menţiune din anexa la certificatul de înmatriculare este cea valabilă şi le anulează pe precedentele."12. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări se va efectua o nouă ITP."13. La articolul 21, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Lăţimea spaţiului delimitat în care se desfăşoară activitatea de ITP, măsurată în orice punct pe lungimea acestuia, cu excepţia stâlpilor din structura de rezistenţă, nu trebuie să fie mai mică de 2,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa I de ITP, de 4,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a II-a de ITP şi de 5,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a III-a de ITP."14. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cerinţele referitoare la dimensiunile minime prevăzute la art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a), precum şi la art. 21 alin. (2^1) şi (7) nu se aplică spaţiilor aferente SITP pentru care a fost emisă autorizaţia tehnică până la 31 decembrie 2012 inclusiv şi nici spaţiilor aferente halelor de ITP pentru care a fost obţinută autorizaţia de construire până la 31 decembrie 2012 inclusiv."15. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul dimensiunilor minime prevăzute la art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a), precum şi la art. 21 alin. (2^1) şi (7) se acceptă o toleranţă de - 5%."16. În anexa nr. 2, la litera D punctul 3, al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Geamurile aflate în câmpul de vizibilitate principal al conducătorului auto trebuie să aibă un factor de transmisie normală a luminii de cel puţin 70%. Câmpul de vizibilitate principal al vehiculului este format din parbriz, geamurile laterale faţă şi luneta."17. În anexa nr. 2^1, după tabel se introduc următoarele note:"E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializatReparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie sau modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomologate sau necertificate).DMi (defect minor) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Nu este necesară reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defecţiunea respectivă să fie eliminată în cel mai scurt timp.DMa (defect major) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Utilizarea vehiculului este permisă în funcţie de prevederile legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice.DP (defect periculos) - defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa circulaţiei rutiere. Vehiculul nu mai poate fi utilizat pe drumurile publice.În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul "/". În cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul RAR este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în funcţie de definiţiile specifice."  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Ministrul transporturilor,Ioan RusBucureşti, 27 mai 2015.Nr. 682.-----