HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creşterea economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006, cu modificările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi din cofinanţarea naţională. (2) Programele de cooperare teritorială europeană sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. (3) Termenii "Fondul european de dezvoltare regională", "Fondul social european" şi "Fondul de coeziune", denumite în continuare fonduri, "program", "axă prioritară", "autoritate de management", "autoritate de certificare", "organism intermediar", "beneficiar", "operaţiune", "proiect major", "operaţiune generatoare de venituri nete", "instrumente financiare", "ajutor de stat", "strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii" au înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.083/2006 al Consiliului. (4) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract de finanţare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor; b) decizie/ordin de finanţare reprezintă actul unilateral intern prin care autoritatea de management/organismul intermediar acordă asistenţă financiară nerambursabilă instituţiei din care face parte; c) admisibilitatea proiectelor majore de investiţii reprezintă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 101 paragraful 1 lit. a)-i) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie prezentate Comisiei Europene pentru aprobarea proiectului major; d) ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari reprezintă documentul emis de către ordonatorul de credite al instituţiei care îndeplineşte funcţia de autoritate de management după transmiterea notificării prevăzute la art. 102 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau, după caz, după stabilirea admisibilităţii de către structurile de specialitate din cadrul Comisiei Europene şi aprobă depunerea de cereri de rambursare, confirmând că un proiect major respectă criteriile de selecţie aprobate pentru programul respectiv; e) costuri directe reprezintă costurile care pot fi atribuite unei anumite activităţi individuale din cadrul operaţiunii şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză; f) costurile directe de personal reprezintă costurile definite la lit. e) care derivă din încheierea de raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi costurile rezultate din contracte de servicii încheiate cu personal extern beneficiarului, conform prevederilor legale în vigoare; g) situri abandonate reprezintă zonele strict determinate care au fost constatate ca abandonate de către instanţele de judecată sau cele ai căror proprietari au declarat că renunţă la proprietate, conform art. 889 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; h) liber de orice sarcini reprezintă condiţia de a nu exista niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu.  +  Articolul 2 (1) Fără a încălca prevederile art. 3 şi 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general: a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, respectiv între 1 septembrie 2013 şi 31 decembrie 2023 pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare; b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; c) să fie în conformitate cu prevederile programului; d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii; f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile; g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (2) În cazul operaţiunilor aflate sub incidenţa ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prevederile prezentului act normativ se completează cu normele ajutorului de stat aplicabile. (3) În cazul cheltuielilor aferente instrumentelor financiare, normele prevăzute în prezenta hotărâre se completează cu normele specifice instrumentelor financiare. (4) În cazul cheltuielilor aferente instrumentului strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prevederile alin. (1) se completează cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor sunt eligibile cu excepţiile prevăzute la art. 131 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b), cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore, aşa cum sunt definite la art. 100 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru care s-a transmis o notificare către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor art. 102 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sau s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. c), dar care nu au fost aprobate corespunzător prevederilor art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 65 din acelaşi regulament, dar numai dacă a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari. (8) Cheltuielile efectuate în cadrul unui proiect major pot fi incluse într-o aplicaţie de plată potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. În cazul în care, în aplicarea art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, Comisia Europeană refuză să contribuie integral sau parţial la finanţarea proiectului major, cheltuielile rambursate beneficiarilor până la data aducerii la cunoştinţă a deciziei vor fi recuperate în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar declaraţia de cheltuieli transmisă Comisiei Europene după adoptarea acestei decizii este rectificată corespunzător. (9) În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul programului nu sunt eligibile indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar.  +  Articolul 3Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), contribuţia în natură este considerată eligibilă, în conformitate cu prevederile art. 2, dacă îndeplineşte prevederile art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi următoarele condiţii specifice: a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice; b) imobilele definite conform prevederilor legale în vigoare trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.  +  Articolul 4Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 2 şi pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.  +  Articolul 5 (1) Costurile determinate în formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b)-d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sunt eligibile în condiţiile prevăzute la art. 67 alin. (3) şi (4) din acelaşi regulament, conform metodei de calcul şi condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi, după caz, al ministrului coordonator al autorităţii de management, cu avizul ministrului finanţelor publice, respectând prevederile art. 67 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (2) În aplicarea art. 67 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ordinul comun prevăzut la alin. (1) detaliază şi lista cheltuielilor care intră în componenţa costurilor directe, respectiv a costurilor directe de personal, după caz, aşa cum sunt acestea definite la art. 1 alin. (4) lit. e) şi f).  +  Articolul 6 (1) Costul achiziţiei de teren cu sau fără construcţii este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (2) În aplicarea alin. (1), procentul de eligibilitate poate fi mai mare, în cazuri excepţionale şi justificate, numai pentru operaţiunile privind conservarea mediului, iar condiţiile specifice fiecărei situaţii şi limitele acestora vor fi stabilite prin ghidurile solicitantului şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) achiziţia de teren a fost făcută în conformitate cu prevederile contractului /deciziei/ordinului de finanţare; b) achiziţia este făcută de către sau în numele unei instituţii publice; c) terenul este utilizat pentru destinaţia stabilită, cu respectarea clauzelor/condiţiilor din contractul/decizia/ordinul de finanţare şi pe perioada stabilită. (3) În cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) şi, după caz, prevederile alin. (2).  +  Articolul 7Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, cu excepţia cazului prevăzut la art. 6 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2, precum şi următoarele condiţii specifice: a) operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul social european în aplicarea art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi art. 2 alin. (2); b) imobilul nu a fost achiziţionat/construit prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 10 ani; c) imobilul este strict necesar implementării operaţiunii; d) costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care să confirme că preţul acestuia nu excede valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.  +  Articolul 8 (1) În cazul operaţiunilor generatoare de venituri nete, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 61 şi art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (2) În cazul operaţiunilor generatoare de venituri nete pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligaţia returnării sumelor calculate de autoritatea de management conform prevederilor art. 61 alin. (6) şi (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, urmând ca Autoritatea de certificare să deducă sumele corespunzătoare din cheltuielile declarate Comisiei. (3) În cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), Autoritatea de management recuperează sumele cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9În cazul leasingului, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 2 şi următoarele condiţii specifice: a) beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing; b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing; c) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de implementare a contractului/deciziei/ordinului de finanţare; d) în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului; e) sunt respectate prevederile art. 11.  +  Articolul 10Cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităţilor prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operaţiunii. Valoarea cheltuielilor eligibile nu depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat.  +  Articolul 11Prin excepţie de la prevederile art. 10, cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile peste plafonul echivalentului a 15.000 euro, fără TVA, dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile şi sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operaţiunii. Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi mijloacelor de transport trebuie să fie adecvate în raport cu activităţile operaţiunii.  +  Articolul 12 (1) Cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii. (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri. (3) Instrucţiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul 13Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: a) cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, şi cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c); b) pentru Fondul european de dezvoltare regională, cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013; c) pentru Fondul de coeziune, cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013; d) pentru Fondul social european, cheltuielile prevăzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013; e) achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand; f) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj; g) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e); h) cheltuielile excluse de la finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), corespunzător specificului programului şi particularităţilor operaţiunilor.  +  Articolul 14 (1) Autorităţile de management au obligaţia să asigure verificarea respectării condiţiilor aplicabile, prevăzute în prezenta hotărâre, în procesul de evaluare a cererilor de finanţare, în procesul de contractare aferent încheierii contractului/deciziei/ordinului de finanţare, precum şi procesul de verificare a cererilor de rambursare. (2) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, poate emite ordine şi instrucţiuni în aplicarea prezentei hotărâri, după consultarea prealabilă a autorităţilor de management.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------Ministrul fondurilor europene,Marius NicaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sevil Shhaidehp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 27 mai 2015.Nr. 399.-----