REGULAMENT din 20 mai 2015privind atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015     +  Articolul 1 (1) Consiliul de coordonare pentru sistemele de transport inteligente, denumit în continuare CC STI, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012, este organizat în cadrul Ministerului Transporturilor şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică. (2) CC STI este alcătuit din reprezentanţi ai: a) Ministerului Transporturilor (MT); b) Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI); c) Ministerului Afacerilor Interne (MAI); d) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP); e) Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT); f) Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS); g) Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP); h) Ministerului Sănătăţii (MS); i) Ministerului Apărării Naţionale (MApN); j) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS); k) Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM); l) Agenţiei Spaţiale Române (ROSA); m) Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO); n) Institutului Naţional de Statistică (INS); o) Asociaţiei Municipiilor din România; p) Asociaţiei Oraşelor din România; q) Asociaţiei Comunelor din România; r) Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. (3) Instituţiile publice şi structurile asociative prevăzute la alin. (2) îşi desemnează reprezentanţii, prin act administrativ al conducătorilor acestora, după cum urmează: a) un reprezentant la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, preşedinte sau împuternicit al acestuia, după caz, în calitate de membru titular; b) un reprezentant în calitate de membru supleant. (4) În absenţa membrului titular, membrul supleant participă cu drepturi depline la şedinţele CC STI. (5) Preşedinţia CC STI este asigurată de MT şi vicepreşedinţia de MSI. (6) Secretariatul CC STI este asigurat de MT, prin direcţia de specialitate desemnată în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor. (7) CC STI îşi poate constitui, prin decizie, un grup de lucru interinstituţional, denumit în continuare GLI STI, alcătuit din: a) experţi din cadrul instituţiilor publice prevăzute la alin. (2), desemnaţi prin act administrativ de către conducătorii acestora; şi b) experţi din cadrul structurilor asociative prevăzute la alin. (2), desemnaţi prin decizie/hotărâre de către conducătorii acestora. (8) CC STI poate fi sprijinit în activitatea sa de un grup tehnic cu rol consultativ, denumit în continuare GT STI, alcătuit din reprezentanţi ai: furnizorilor relevanţi de servicii STI, asociaţiilor de utilizatori, operatorilor de transport, constructorilor de autovehicule, partenerilor sociali, asociaţiilor profesionale, precum şi ai altor entităţi interesate. (9) Procedura de constituire şi consultare a GT STI se stabileşte prin decizia CC STI.  +  Articolul 2CC STI asigură coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor necesare implementării Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012, aprobată prin Legea nr. 221/2012, precum şi realizării cooperării între instituţiile care au responsabilităţi în domeniile în legătură cu care se implementează servicii şi aplicaţii STI care fac obiectul acestei ordonanţe a Guvernului, act normativ ce transpune în legislaţia internă prevederile Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, denumită în continuare Directiva STI.  +  Articolul 3În conformitate cu reglementările în vigoare, CC STI îndeplineşte următoarele atribuţii: a) coordonează elaborarea Strategiei naţionale privind STI în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, denumită în continuare Strategia naţională STI, precum şi a Planului naţional de acţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, denumit în continuare Plan de acţiuni STI; b) supune aprobării Guvernului, prin MT, Strategia naţională STI, precum şi Planul de acţiuni STI; c) urmăreşte stadiul implementării Strategiei naţionale STI şi a Planului de acţiuni STI şi formulează recomandări instituţiilor publice şi structurilor asociative reprezentate în CC STI în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor care le revin; d) formulează recomandări autorităţilor competente privind reglementările, standardele şi acţiunile necesare implementării Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012, aprobată prin Legea nr. 221/2012, şi realizării cooperării între autorităţile care au responsabilităţi în domeniile în legătură cu care se implementează servicii şi aplicaţii STI care fac obiectul acestei ordonanţe a Guvernului; e) stabileşte instituţiile responsabile pentru fiecare domeniu şi acţiune prioritară prevăzute în Directiva STI în vederea participării la elaborarea unei poziţii coordonate, coerente şi integrate a României în cadrul consultărilor premergătoare adoptării de către Comisia Europeană a actelor delegate cu privire la acţiunile prioritare prevăzute de Directiva STI; f) stabileşte instituţiile responsabile pentru implementarea actelor normative subsecvente Directivei STI; g) propune instituţiilor responsabile măsuri necesare pentru implementarea actelor normative subsecvente Directivei STI; h) informează Guvernul asupra resurselor necesare implementării Strategiei naţionale STI şi a Planului de acţiuni STI; i) încurajează participarea factorilor de interes la lucrările comitetelor tehnice de standardizare ce desfăşoară activităţi în domeniul STI; j) stabileşte temele de dezbatere, precum şi acţiunile şi termenele de realizare a acestora pentru GLI STI, în baza Planului de acţiuni STI; k) face propuneri privind temele de dezbatere ale GT STI; l) avizează rapoartele de progres privind implementarea acţiunilor menţionate în Raportul iniţial, prevăzut la art. 17 alin. (1) din Directiva STI, cât şi raportările conform cerinţelor regulamentelor delegate specifice acţiunilor prioritare din Directiva STI; m) emite decizii privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea CC STI în sensul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012, aprobată prin Legea nr. 221/2012.  +  Articolul 4La emiterea actelor administrative în domeniul STI, conducătorii autorităţilor publice vor avea în vedere recomandările formulate de către CC STI prin decizie, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 5Preşedintele CC STI îndeplineşte următoarele atribuţii: a) propune agenda şedinţelor CC STI; b) emite dispoziţia de convocare a membrilor CC STI; c) aprobă materialele ce urmează a fi transmise membrilor CC STI, în vederea discutării acestora în cadrul şedinţelor CC STI; d) conduce lucrările CC STI; e) semnează deciziile CC STI; f) monitorizează realizarea Planului de acţiuni STI; g) solicită membrilor CC STI rapoarte privind stadiul de realizare a sarcinilor ce le revin din Planul de acţiuni STI; h) convoacă, ori de câte ori este necesar, GLI STI şi GT STI; i) prezintă Guvernului, semestrial, informări cu privire la stadiul implementării Strategiei naţionale STI, precum şi a Planului de acţiuni STI; j) aprobă elementele de mandat şi rapoartele experţilor desemnaţi conform art. 1 alin. (7) şi/sau art. 1 alin. (8), după caz, care reprezintă România în cadrul consultărilor premergătoare adoptării de către Comisia Europeană a actelor delegate cu privire la acţiunile prioritare prevăzute de Directiva STI, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 6Vicepreşedintele CC STI asigură preşedinţia CC STI în lipsa preşedintelui.  +  Articolul 7Secretariatul CC STI îndeplineşte următoarele atribuţii: a) convoacă membrii CC STI prin dispoziţia preşedintelui CC STI; b) pregăteşte şi transmite documentele şi materialele necesare convocării şedinţelor CC STI; c) primeşte, distribuie şi sintetizează propunerile şi comentariile transmise de membrii CC STI sau de persoanele cu statut de invitat; d) asigură evidenţa documentelor primite de la membrii CC STI sau, după caz, a persoanelor cu statut de invitat, precum şi a materialelor rezultate în urma şedinţelor CC STI; e) asigură, între şedinţe, asistenţa logistică necesară membrilor CC STI; f) întocmeşte minutele şedinţelor CC STI; asigură publicarea deciziilor CC STI pe site-ul MT; g) îndeplineşte orice alte activităţi legate de asigurarea bunei desfăşurări a activităţii CC STI; h) centralizează informaţiile primite de la membrii CC STI, în vederea elaborării rapoartelor de progres privind implementarea acţiunilor menţionate în raportul iniţial, prevăzut la art. 17 alin. (1) din Directiva STI, cât şi informaţiile solicitate conform cerinţelor regulamentelor delegate specifice acţiunilor prioritare din Directiva STI; i) stabileşte, după caz, lista invitaţilor la şedinţele CC STI.  +  Articolul 8 (1) Şedinţele CC STI se organizează semestrial, la sediul MT, şi ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor CC STI. (2) Convocarea şedinţelor, transmiterea invitaţiilor şi a agendei către membri şi invitaţi se fac de secretariatul CC STI, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fiecărei şedinţe. Documentele supuse dezbaterii vor fi transmise cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data convocării. (3) Propunerile de completare/modificare a agendei preliminare se transmit secretariatului CC STI, prin e-mail sau fax, în termen de două zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. Orice propunere primită de completare/modificare a agendei va fi transmisă imediat către toţi membrii CC STI. (4) Secretariatul CC STI poate furniza membrilor şi invitaţilor la şedinţele CC STI, până în preziua şedinţei şi chiar în cadrul şedinţei, alte informaţii relevante cu privire la ordinea de zi, astfel încât aceştia să aibă la dispoziţie cele mai recente informaţii cu privire la subiectele aflate pe agendă. (5) Convocarea şedinţelor CC STI se face întotdeauna în scris, invitaţiile fiind transmise prin fax, e-mail sau poştă. Materialele aferente fiecărei şedinţe se vor transmite prin e-mail, atât membrului titular CC STI, cât şi membrului supleant CC STI. (6) La începutul fiecărei şedinţe se adoptă agenda şi se discută şi se aprobă minuta şedinţei precedente a CC STI. (7) CC STI poate formula recomandări, emite avize şi adoptă decizii. (8) Deciziile adoptate în cadrul CC STI se vor comunica de către secretariatul CC STI tuturor membrilor, în maximum 5 zile lucrătoare de la data şedinţei. (9) Minuta şedinţei, întocmită de secretariatul CC STI, se transmite prin e-mail membrilor şi invitaţilor la reuniunile CC STI în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei. (10) Observaţiile asupra minutei pot fi transmise secretariatului CC STI, prin e-mail, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia. Dacă la expirarea acestui termen nu au fost primite observaţii, se consideră textul propus ca fiind final. (11) Observaţiile sunt consemnate în anexa la minută şi sunt avute în vedere de secretariatul CC STI la întocmirea textului final al minutei. Documentul final şi anexele sunt transmise prin e-mail membrilor şi invitaţilor la reuniunea CC STI, cel mai târziu în 15 zile lucrătoare de la data şedinţei. (12) Membrii CC STI prezintă în cadrul şedinţelor CC STI, la solicitarea preşedintelui CC STI, rapoarte privind stadiul realizării sarcinilor ce le revin din Planul de acţiuni STI.  +  Articolul 9 (1) Şedinţele CC STI se desfăşoară numai în prezenţa majorităţii membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa se reprogramează pentru o dată ulterioară care se comunică de secretariatul CC STI. (2) Deciziile în cadrul CC STI se iau în unanimitate şi/sau prin consens.  +  Articolul 10 (1) GLI STI asigură suportul tehnic de specialitate membrilor CC STI şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de CC STI. (2) Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare al GLI STI se stabilesc prin regulament adoptat prin decizia CC STI. (3) GLI STI se reuneşte la solicitarea preşedintelui CC STI.  +  Articolul 11GT STI se reuneşte la solicitarea preşedintelui CC STI, ori de câte ori CC STI consideră necesară consultarea GT STI pe probleme tehnice de specialitate.  +  Articolul 12La şedinţele CC STI pot participa, în calitate de invitaţi, şi alte persoane din cadrul instituţiilor publice şi structurilor asociative prevăzute la art. 1 alin. (2), persoane din mediul academic, mediul privat, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai altor structuri, cu rol consultativ.-----