ORDIN nr. 1.468 din 9 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015    În baza Referatului de aprobare nr. 160.024 din 8 iunie 2015 al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,în conformitate cu prevederile:- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/747 al Comisiei din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015;- Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;- Legii nr. 104/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice şi modul de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă."2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Persoana fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun numai o cerere unică de plată. (5) Subunităţile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 33 alin. (2) din ordonanţă."3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanţă, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi asociaţiile crescătorilor de animale. Asociaţia crescătorilor de animale întocmeşte un tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploataţiilor, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM deţinut de fiecare membru în parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurându-se cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafaţa concesionată/ închiriată de către asociaţie. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. (2) În cazul în care membrii asociaţiilor crescătorilor de animale, constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, au depus cererile unice de plată până la data intrării în vigoare a Legii nr. 104/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, acestea îşi menţin valabilitatea. Asociaţiile crescătorilor de animale nu solicită plăţi pentru suprafeţele care au fost solicitate la plată de către membrii acestora până la data intrării în vigoare a Legii nr. 104/2015. (3) Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau ADS, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv şi: a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între unităţile administrativ-teritoriale sau ADS, pe de o parte, şi crescătorii de animale ce nu fac parte dintr-o formă de asociere sau asociaţiile crescătorilor de animale pe de altă parte, din care să reiasă suprafaţa de pajişte permanentă utilizată. Contractele de concesiune sau de închiriere încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi ADS, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract; b) copia cardurilor exploataţiilor membrilor asociaţiei sau a cardului exploataţiei crescătorului de animale care nu face parte dintr-o formă de asociere, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care crescătorii de animale, membri ai asociaţiei, sau crescătorii de animale care nu fac parte dintr-o formă de asociere nu deţin card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. (4) Membrii asociaţiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, pe pajiştile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut.Documentele care fac dovada utilizării terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), fiind însoţite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1).Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt: a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative; b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat; c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor.Centralizatorul se completează anual şi se semnează de către preşedintele formei asociative prevăzute la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 3.În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al Măsurii 10 - agro-mediu şi climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al Măsurii 214 - agro-mediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Formele asociative de proprietate prevăzute la alin. (1) prezintă la APIA facturile fiscale ale valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent. (2) În conformitate cu art. 7 alin. (2^1) lit. b) din ordonanţă, cererea unică de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiştilor permanente şi în calitate de fermieri activi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administraţie, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens. Suprafeţele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafaţă se fac proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt: a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative; b) copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă; şi c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor.Centralizatorul se completează anual, se semnează de către preşedintele formei asociative menţionate la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 3^1. (3) Utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi art. 6 alin. (1) care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanţă, în calitate de fermieri activi, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), lit. b) pct. i), lit. c) şi d), precum şi, după caz: a) copie a cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţă eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă deţine animale prin care asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha; b) documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau declaraţiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al Măsurii 10 - agro-mediu şi climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al Măsurii 214 - agro-mediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice; c) documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu deţine animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv:(i) declaraţiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice. (4) Membrii formelor asociative de proprietate prevăzuţi la alin. (1) pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată."5. La articolul 10 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct, iar în situaţia în care acesta nu este elaborat/este în curs de elaborare, cu respectarea setului de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective."6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin derogare de la art. 2 lit. l) şi de la alin. (1) şi (2), în anul 2015: a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin; b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA, fără penalizări, conform art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/747 al Comisiei din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015."7. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Fermierii care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro sunt fermieri activi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2)-(4) din ordonanţă şi din documentele depuse, respectiv certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statut reiese că desfăşoară activitatea agricolă. Lista codurilor CAEN aferente activităţii agricole este prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările şi completările ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011-016."8. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - În sensul art. 6 alin. (4) şi (4^1) din ordonanţă, persoanele juridice sunt fermieri activi dacă din documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) reiese că desfăşoară activitate agricolă."9. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - În cazul transferului de exploataţie realizat între 2 fermieri, plata redistributivă se acordă pentru suprafaţa totală rezultată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru suprafaţa maximă pentru care se acordă această plată."10. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă."11. La articolul 42 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) în cazul loturilor semincere, cantitatea minimă de 1.300 kg/ha sămânţă certificată:(i) se livrează menţinătorului sau deţinătorului soiului pe bază de aviz de expediţie; şi/sau(ii) se livrează către terţi pe bază de factură fiscală şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol; şi/sau(iii) se utilizează pentru necesarul propriu; d) începând cu anul de cerere 2016, factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea «Sămânţă admisă pentru însămânţare», ori Buletinul de analiză oficială cu menţiunea «Necesar propriu» şi «Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE din 16 decembrie 2002 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătorilor de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantitatea minimă de sămânţă necesară la hectar este inclusă în anexa nr. 4;".12. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Unitatea de industrializare prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care este situată pe teritoriul României, trebuie să fie înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, cu modificările ulterioare."13. La articolul 42 alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) în cazul loturilor semincere, prin excepţie de la lit. a)-e), fermierul prezintă:(i) factura fiscală pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau(ii) factura fiscală de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi;(iii) Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea «Necesar propriu» şi «Interzisă comercializarea», sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului din care să reiasă reţinerea pentru necesarul propriu a minimum 1.300 kg/ha sămânţă certificată."14. La articolul 43 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) au consumat cu animalele pe care le deţin, înscrise în RNE, şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă prevăzută la lit. a) obţinută în fermă. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5, şi a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 5^1 întocmită şi semnată de către fermier."15. La articolul 46, alineatul (1) partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Sprijinul cuplat pentru cultura de cânepă pentru ulei şi/sau fibră se acordă fermierilor activi care:.................................................. b) fac dovada că au realizat o producţie minimă de 500 kg seminţe/ha şi/sau 5.000 kg tulpini uscate/ha;".16. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent."17. La articolul 53 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) 50 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă;".18. La articolul 68 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b), în cazul exploataţiilor înfiinţate, prevăzute la art. 65 alin. (4) şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii 2013 şi 2014;".19. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru cererile unice de plată depuse după data de 15 iunie 2015, cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, precum şi cea a începerii perioadei de reţinere este 15 iunie 2015."20. La articolul 74 alineatul (1), literele c), d), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) tineretul mascul pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz; d) pentru tineretul femel se solicită SCZ până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz; e) vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 12 ani la termenul-limită de depunere a cererilor, iar taurii de reproducţie din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 6 ani la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz;................................................ h) animalele din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz; momentul ieşirii animalelor menţionate anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent şi data depunerii cererii unice de plată pentru anul curent, iar prin excepţie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins între data de 21 iunie 2014 şi data depunerii cererii unice de plată la adresa/adresele exploataţiei/exploataţiilor menţionate în cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv celor 6 luni au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar."21. La articolul 75, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură fiscală care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;".22. La articolul 78, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 78. - (1) Toţi fermierii activi care solicită SCZ trebuie să prezinte adeverinţă emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, cu excepţia SCZ pentru viermi de mătase, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie, identificate şi înregistrate, detaliate pe coduri de identificare ale animalelor, sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi...................................................... (3) Începând cu anul de cerere 2016, documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru schemele prevăzute la art. 72 şi 73 este adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor ovine şi/sau a berbecilor de reproducţie sau femelelor caprine şi/sau a ţapilor de reproducţie, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare ANZ, după caz."23. La articolul 78 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) pentru livrarea sau vânzarea directă a laptelui şi produselor lactate:(i) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură fiscală sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate;(iii) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;(iv) copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC."24. La articolul 78, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(8) Adeverinţele prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3) şi alin. (5) lit. b) se avizează de către ANZ prin oficiile judeţene de zootehnie. (9) Pentru cererile unice de plată depuse după data de 15 iunie 2015, cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, precum şi a începerii perioadei de reţinere este 15 iunie 2015."25. La articolul 86, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu specii incluse în anexa nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la 1 martie. Data-limită până la care aceste culturi trebuie încorporate în sol este 31 martie. Perioada de însămânţare a culturilor din anexa nr. 9 este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului, inclusiv culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 10 «Agromediu şi climă» din PNDR 2014-2020. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. Suprafeţele pe care se solicită ajutor pentru pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 214 «Plăţi de agro-mediu» din PNDR 2007-2013 nu se iau în considerare în calculul zonelor cu strat vegetal."26. La articolul 87, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploataţiilor pe care le administrează tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie. (6) În cazul în care transferul de exploataţie se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafaţa rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru suprafaţa totală a exploataţiei rezultată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru plafonul maxim de 60 ha."27. La articolul 90, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Fermierii incluşi în schema de mici fermieri, care în timpul anului de cerere îşi măresc suprafaţa exploataţiei, nu pot beneficia de o plată mai mare de 1.250 euro şi sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor de înverzire pentru suprafaţa totală a exploataţiei în anul curent de cerere."28. La articolul 92, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ declararea în cererea unică de plată a unui cod CAEN secundar, aferent unei activităţi agricole, în locul codului CAEN principal, de către solicitanţii prevăzuţi la art. 6 alin. (5) şi (6) din ordonanţă, pentru a evita respectarea cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă."29. La articolul 92, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Se consideră condiţie artificială creată pentru a respecta prevederile art. 6 alin (1) din ordonanţă privind calitatea de fermier activ depunerea de cereri unice de plată separate ca persoană fizică şi ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială ale aceluiaşi titular."30. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 105. - Fermierii care accesează Măsura 10 şi/sau Măsura 11 trebuie să facă dovada deţinerii cunoştinţelor şi informaţiilor necesare. Aceasta este valabilă la nivel de măsură şi vizează doar angajamentele noi, deschise începând cu campania 2015. Dovada/Documentul deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor trebuie prezentat la APIA până la 1 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată."31. La articolul 108, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 108. - (1) În situaţia în care APIA primeşte sesizări fundamentate privind utilizarea terenului pentru care s-a depus cererea unică de plată cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare sau dacă oricare dintre documentele prezentate de fermieri în legătură cu cererea unică de plată prezintă indicii de fraudă, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care din documentele prezentate de fermier, inclusiv din cele emise sau avizate de instituţii sau autorităţi publice, rezultă indicii de fraudă sau indicii ale tentativei de a obţine pe nedrept plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 33 alin. (2) din ordonanţă, se aplică prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare."32. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma «utilizare legală» se înlocuieşte cu termenul «utilizare».33. Anexa nr. 1^1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.34. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.35. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.36. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, prevăzută în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.37. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1, prevăzută în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statBucureşti, 9 iunie 2015.Nr. 1.468.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1^1 la Ordinul nr. 619/2015)*Font 9*    VIZA PRIMĂRIEI    Nr. şi data de înregistrare la primărie ..........    Ştampilă,    Semnătură ..................                              TABEL CENTRALIZATOR              al documentelor doveditoare ale utilizării terenului               şi pentru identificarea fără echivoc a parcelelor                               agricole utilizate┌─────┬────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┬──────┬──────────┬─────────────┐│Nr. │Tip/Nr. │ Numele şi │ Data │Suprafaţa │Blocul│ Numărul │ Suprafaţa ││crt. │şi dată │ prenumele │până la care │totală din│fizic │ parcelei │proprietate/ ││ │document│proprietarului/ │terenul este │ document │ │utilizate,│ arendată/ ││ │ │ arendatorului/ │la dispoziţia│ │ │declarată │concesionată/││ │ │ concedentului/ │ fermierului │ │ │în cererea│ închiriată/ ││ │ │ comodantului/ │ │ │ │ unică de │împrumutată/ ││ │ │locatorului etc.│ │ │ │ plată │ sub alte ││ │ │ │ │ │ │ │ forme, ││ │ │ │ │ │ │ │componentă a ││ │ │ │ │ │ │ │ suprafeţei ││ │ │ │ │ │ │ │ parcelei ││ │ │ │ │ │ │ │ declarate │├─────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────────┘    Rezoluţia funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)după verificarea tabelului centralizator al documentelor doveditoare ale utilizăriiterenului şi pentru identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate: *)    1. Se întocmeşte formularul de corecţie S1 (corecţie). |_|    2. Se întocmeşte formularul de corecţie S2 (nedeclarare). |_|    3. S-a solicitat fermierului clarificarea diferenţelor de suprafaţă. |_|    NOTĂ:    Tabelul centralizator al documentelor doveditoare ale utilizării terenului şi pentruidentificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate se completează de către fermier.    Numele şi prenumele fermierului/    Denumirea fermierului    ................................    Semnătură fermier ............ Semnătura funcţionarului APIA .......    Ştampilă fermier Data şi ştampila APIA .............──────────    *) Se verifică de către funcţionarul APIA care administrează cererea unică de plată,după ce tabelul centralizator a fost vizat de primărie, în cursul controluluiadministrativ, conform art. 5 alin. (5) din Ordinul ministrului agriculturii şidezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilorspecifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor deplăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2010 şi pentru modificarea art. 2 dinLegea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii dedezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional deDezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare. Acest tabel stăla baza întocmirii formularelor de corecţie S1/S2 sau la solicitarea de clarificărisuplimentare a fermierului.──────────  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 619/2015)*Font 9*                                 CENTRALIZATOR                privind acordul, datele de identificare, numărul                 de animale deţinute de către fiecare membru al                asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui membru┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Unitatea administrativ-teritorială (UAT) │VIZA PRIMĂRIEI ││...................................... │Nr. şi data de înregistrare la ││Asociaţia crescătorilor de animale ......... │primărie ................... ││Adresa ........... │Ştampilă, ││Nr. ......./data ......... │Semnătură │└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘┌────┬──────────┬───────┬──────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │Numele şi │CNP/CUI│ Codul │ Numărul │ Total │Suprafaţa│De acord,││crt.│prenumele │ │ exploataţiei │ total de │echivalent│ totală │semnătură││ │membrului │ │ din │ animale pe│ UVM │ alocată/│ membru ││ │ formei │ │ Registrul │ specii şi │ │ membru │ ││ │asociative│ │ Naţional al │categorii*)│ │ (ha) │ ││ │ │ │Exploataţiilor│ │ │ │ │├────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ 4 │ │ │ ││ 0 │ 1 │ 2 │ 3 ├──┬──┬──┬──┤ 5 │ 6 │ 7 ││ │ │ │ │a │b │c │d │ │ │ │├────┼──────────┼───────┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ - │ │ │ │ │ │ - │ │ - │└────┴──────────┴───────┴──────────────┴──┴──┴──┴──┴──────────┴─────────┴─────────┘    Preşedinte,    Semnătura/Ştampila──────────    *) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienţii de conversie aanimalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos:    Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:    ┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┐    │Poz.│ Specie de animale │ Coeficient │    │crt.│ │conversie (UVM)│    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ a │Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani │ 1,0 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ b │Ecvidee de peste 6 luni │ 1,0 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ c │Bovine între 6 luni şi 2 ani │ 0,6 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ d │Ovine/Caprine │ 0,15 │    └────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┘──────────  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 619/2015)*Font 9*                                 CENTRALIZATOR                privind acordul, datele de identificare, numărul                  de animale deţinute de către fiecare membru                              al formei asociative┌─────────────────────────────────────────────┐│Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ││........................................ ││Forma asociativă*) ..................... ││Adresa ................................. ││Nr. ........./data ..................... │└─────────────────────────────────────────────┘┌────┬───────────────────┬───────┬──────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│ CNP │Codul exploataţiei│Numărul total│ Total │De acord, ││crt.│ membrului formei │ │ din Registrul │de animale pe│echivalent│semnătură ││ │ asociative │ │ Naţional al │ specii şi │ UVM │ membru ││ │ │ │ Exploataţiilor │categorii**) │ │deţinător ││ │ │ │ │ │ │de animale│├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││ │ │ │ ├───┬───┬──┬──┤ │ ││ │ │ │ │ a │ b │ c│ d│ │ │├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼───┼───┼──┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼───┼───┼──┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼───┼───┼──┼──┼──────────┼──────────┤│ │ Total │ - │ │ │ │ │ │ - │ - │└────┴───────────────────┴───────┴──────────────────┴───┴───┴──┴──┴──────────┴──────────┘    7. Suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat ............ ha     Preşedinte,     Semnătura/Ştampila──────────    *) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiulLegii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricoleşi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.    **) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienţii de conversie a animalelorîn UVM, din tabelul de conversie de mai jos:    Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:    ┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┐    │Poz.│ Specie de animale │ Coeficient │    │crt.│ │conversie (UVM)│    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ a │Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani │ 1,0 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ b │Ecvidee de peste 6 luni │ 1,0 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ c │Bovine între 6 luni şi 2 ani │ 0,6 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ d │Ovine/Caprine │ 0,15 │    └────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┘──────────  +  Anexa 4(Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 619/2015)*Font 7*                                 CENTRALIZATOR                privind acordul, datele de identificare, numărul                 de animale deţinute de către fiecare membru al                 formei asociative precum şi suprafaţa alocată                      fiecărui membru deţinător de animale┌─────────────────────────────────────────────┐│Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ││........................................ ││Forma asociativă*) ..................... ││Adresa ................................. ││Nr. ........./data ..................... │└─────────────────────────────────────────────┘┌────┬───────────────────┬───────┬──────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│ CNP │Codul exploataţiei│Numărul total│ Total │ Suprafaţa │Din care │ De acord,││crt.│ membrului formei │ │ din Registrul │de animale pe│echivalent│ totală │destinată│semnătură ││ │ asociative │ │ Naţional al │ specii şi │ UVM │repartizată/│cositului│ membru ││ │ │ │ Exploataţiilor │categorii**) │ │membru (ha) │ (ha) │deţinător ││ │ │ │ │ │ │ │ │de animale│├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ │ │ │ ├───┬───┬──┬──┤ │ │ │ ││ │ │ │ │ a │ b │ c│ d│ │ │ │ │├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼───┼───┼──┼──┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼───┼───┼──┼──┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼───────┼──────────────────┼───┼───┼──┼──┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ Total │ - │ │ │ │ │ │ - │ │ │ - │└────┴───────────────────┴───────┴──────────────────┴───┴───┴──┴──┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┘    Preşedinte,    Semnătura/Ştampila──────────    *) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentrureconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivitprevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completărileulterioare.    **) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor în UVM, din tabelulde conversie de mai jos:    Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:    ┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┐    │Poz.│ Specie de animale │ Coeficient │    │crt.│ │conversie (UVM)│    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ a │Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani │ 1,0 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ b │Ecvidee de peste 6 luni │ 1,0 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ c │Bovine între 6 luni şi 2 ani │ 0,6 │    ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤    │ d │Ovine/caprine │ 0,15 │    └────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┘──────────  +  Anexa 5(Anexa nr. 5^1 la Ordinul nr. 619/2015)                  Calculul efectivului mediu furajat din fermă                       şi producţia de lucernă/soia/fân*)┌─────────┬─────────┬───────┬──────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐│ Luna/ │ Efectiv │ Total │Total │ Efectiv │ Zile │Efectiv│Efectiv│ Consum ││Perioada │ la │intrări│ieşiri│ la │animale │ mediu │ mediu │lucernă/││ │începutul│(cap.) │(cap.)│sfârşitul│furajate│furajat│furajat│soia/fân││ │perioadei│ │ │perioadei│ (nr.) │ (cap) │ (UVM) │total pe││ │ (cap.) │ │ │(cap.)**)│ │ │ │UVM (to)│├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│Februarie│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│Martie │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│....... │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│....... │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│....... │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ ││perioadă/│ │ │ │ │ │ │ │ ││an │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴────────┘──────────    *) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar şianual pe fiecare specie şi categorie de animale.**) (col. 5) efectiv la sfârşitul perioadei reprezintă şi efectiv la începutullunii/perioadei următoare    (col. 6) Zile animale furajate lunar = (col. 2 X nr. zile lună) + (col. 3.X0,5 X nr. zile lună) - (col. 4 X 0,5 X nr. zile lună)    (col. 6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col. 2 X 365 sau nr.zile perioadă) + (col. 3 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă) - (col. 4 X 0,5 X365 sau nr. zile perioadă)    (col. 7) Efectivul mediu furajat lunar = (col. 6) până la nr. zile lună    (col. 7) Efectivul mediu furajat an/total perioadă = (col. 6) până la365 zile (sau nr. zile perioadă).    (col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animalerespective din anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015    (col. 9) consum lucernă/soia/fân lunar = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin raţie de către fermier X nr. zile lună    (col. 9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col. 8) X cantitateade lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin raţie de către fermier X365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea calculată nu poate depăşicantitatea maximă/UVM/an prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministruluiagriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor deeligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelorde plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică înagricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 dinLegea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere înagricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurilecompensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzuteîn Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şicompletările ulterioare.    Producţia de lucernă/soia/fân şi calculul utilizării acesteia┌───────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Luna/ │Producţia lucernă/│ (to) ││ perioada │soia/fân realizată│ din care: ││ │ (tone) │ ││ ├──────┬───────────┼─────────┬─────────────┬─────────────────┤│ │totală│ medie pe │ Livrată │ Consumată │ Depozitată în ││ │ (to) │hectar (to)│ │cu animalele │vederea livrării/││ │ │ │ │ │ consumului cu ││ │ │ │ │ │ animalele │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5***) │ 6 │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│Ianuarie │ │ │ │ │ │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│Februarie │ │ │ │ │ │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│Martie │ │ │ │ │ │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│........ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│........ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│........ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤│ Total │ │ │ │ │ ││perioadă/an│ │ │ │ │ │└───────────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────────────┘──────────    ***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia totalpe UVM prevăzut la col. 9 din tabelul privind Calculul efectivului mediufurajat din fermă şi producţia de lucernă/soia/fân.    Conducătorul exploataţiei,    Semnătura şi/sau ştampila──────────-----