NORME din 7 aprilie 2004 (*actualizate*)de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003(actualizată la data de 2 iunie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------  +  Articolul 1Unităţile sanitare de orice fel, denumite în continuare unităţi, care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii medicale, au obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la: a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea; b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate; c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi; d) starea propriei sănătăţi; e) intervenţiile medicale propuse; f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată; g) alternativele existente la procedurile propuse; h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică; i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale; j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.  +  Articolul 2 (1) Unităţile trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală. (2) Fiecare unitate trebuie să cuprindă în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prevederi referitoare la obligaţia personalului angajat privind dreptul pacienţilor la respect ca persoane umane.  +  Articolul 3Unităţile trebuie să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale.  +  Articolul 4În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale.  +  Articolul 5În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu îşi poate exprima voinţa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinţei, dacă aceasta este cunoscută.  +  Articolul 6 (1) În situaţia în care, pentru efectuarea unei intervenţii medicale, se solicită consimţământul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacităţii sale de înţelegere. (2) În situaţia în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, unităţile au obligaţia efectuării în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Fotografierea sau filmarea pacienţilor în unităţi, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimţământul acestora. (2) În toate situaţiile care nu sunt prevăzute la alin. (1) unităţile sunt obligate să asigure obţinerea consimţământului pacientului.  +  Articolul 8Participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să-şi exprime voinţa poate fi realizată numai după obţinerea consimţământului reprezentanţilor legali şi numai în situaţia în care cercetarea respectivă este efectuată şi în interesul pacienţilor.  +  Articolul 9Unităţile trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale.  +  Articolul 10 (1) În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora. (2) În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacientului influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unităţile le pot utiliza, dar numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică.  +  Articolul 10^1 (1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. (2) Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 673 din 28 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015.  +  Articolul 11În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei.  +  Articolul 12În asigurarea serviciilor din domeniul sănătăţii reproducerii, unităţile trebuie să asigure condiţiile necesare alegerii de către pacienţi a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficienţei şi lipsei de riscuri.  +  Articolul 13 (1) Unităţile au obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului numai dacă dispun de dotările necesare şi de personal acreditat. (2) Intervenţiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absenţa condiţiilor prevăzute la alin. (1) numai în cazuri de urgenţă apărute în situaţii extreme.  +  Articolul 14Unităţile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei şi al prietenilor, de suport spiritual şi material pe tot parcursul îngrijirilor medicale.  +  Articolul 15 (1) La cererea pacienţilor internaţi, unităţile cu paturi trebuie să asigure condiţiile necesare pentru obţinerea de către aceştia a altor opinii medicale, precum şi pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditaţi din afara unităţii. (2) Plata serviciilor medicale acordate pacienţilor internaţi de către medicii prevăzuţi la alin. (1) se efectuează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 16În scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum şi a serviciilor comunitare necesare după externare, unităţile stabilesc parteneriate cu alte unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, care dispun de medici, cadre medii sanitare şi de alt personal calificat.  +  Anexa la normeFormular de exercitare a dreptului de acces ladatele cu caracter confidenţial ale pacientului    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ...............,str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul..............., legitimat cu B.I./C.I. seria ...... nr. .........., avândCNP: [][][][][][][][][][][][][], în calitate de pacient/reprezentant legal alpacientului ......................., având CNP: [][][][][][][][][][][][][]┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Îmi exprim decizia, în conformitate cu art. 7 din Legea drepturilor ││pacientului nr. 46/2003, să nu fiu informat în cazul în care informaţiile ││prezentate mi-ar cauza suferinţă. ││ ││Semnătura pacientului/reprezentantului legal ............... Data ........│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Îmi exprim opţiunea, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea ││drepturilor pacientului nr. 46/2003, de a permite accesul la datele cu ││caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei ││.........................., în calitate de .................................,││ ││Semnătura pacientului/reprezentantului legal ............... Data ........│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nu sunt de acord să permit accesul altei persoane la datele cu caracter ││confidenţial privind starea mea de sănătate. ││ ││Semnătura pacientului/reprezentantului legal ............... Data ........│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Am retras accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de ││sănătate domnului/doamnei .................. . ││ ││Semnătura pacientului/reprezentantului legal ............... Data ........│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa la norme a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 673 din 28 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015 şi are conţinutul anexei din acelaşi act normativ.------