LEGE nr. 124 din 29 mai 2015privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 1^2 și alineatul (4) al articolului 1^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^2Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă........................................................................(4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanță se referă la sisteme și rețele informatice, altele decât cele ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum aceștia sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, care includ serverul organizatorului jocului de noroc și toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul în oglindă, serverul de siguranță și software-ul jocului.2. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Organizarea de către operatorii economici de acțiuni de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfășurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este interzisă. În situația în care acțiunea promoțională a unui operator economic implică utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalități de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se instituie obligativitatea obținerii avizului O.N.J.N.3. La articolul I punctul 5, alineatele (1) și (5) ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Prin mijloc de joc se înțelege orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware și mijloacele de comunicații, care servește sau permite organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinația sa este stabilită de producător. Mijloacele de joc pot fi: de bază și auxiliare........................................................................(5) Sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, cu condiția ca toate mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanți la jocul de noroc să conțină informații despre persoana fizică ce a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc la distanță sau on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin intermediul unui procesator de plăți licențiat de O.N.J.N. Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat în România va depozita fondurile jucătorilor doar în conturi bancare deschise la bănci de pe teritoriul național român.4. La articolul I punctul 6, alineatul (10) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri și agențiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo și cazinourile. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru locațiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jocurile de noroc tradiționale pot fi exploatate doar în locațiile specializate, cu excepția aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din prezenta ordonanță de urgență.5. La articolul I punctul 8, după alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise.6. La articolul I punctul 11, literele e), h) și p) ale alineatului (1) al articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:e) jocurile tip slot-machine: - jocuri tradiționale - de trei tipuri, respectiv:(i) slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care vor fi operate în locații specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este nelimitat și depinde de hazard;(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care nu vor fi operate în locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este limitat și depinde de hazard; și(iii) jocurile de videoloterie, care se desfășoară în prezența fizică a jucătorilor, în care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care rulează programul de joc și care validează câștigul și fără de care jocul nu se poate desfășura. Sunt jocuri de tip loto prin care se obțin aleatoriu câștiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influență/ relevanță în obținerea câștigului;.......................................................................h) jocurile loto - la distanță - organizate și transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații, respectiv: internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie, care constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor, care pot fi: urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace;.......................................................................p) jocurile de noroc temporare:(i) reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c), lit. e) pct. (i) și lit. f) care sunt desfășurate în stațiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut licență de organizare și autorizație de exploatare pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni. Activitatea se va desfășura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită și în spații de exploatare situate doar în stațiunile turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de licențiere și autorizare prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;(ii) «Festivalul de poker» - joc tradițional - este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu, care se desfășoară exclusiv între participanți în săli ori spații din cadrul unor unități de cazare sau în alte locații, cu respectarea regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.7. La articolul I punctul 11, la articolul 10 alineatul (3), după punctul (v) se introduce un nou punct, punctul (vi), cu următorul cuprins:(vi) dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc.8. La articolul I punctul 12, alineatele (4), (5) și (7) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru respectarea principiilor menționate la alin. (3) va fi înființată o fundație de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N., al cărei obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. De asemenea, va fi înființat un «fond» la dispoziția O.N.J.N., denumit în continuare Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, la care vor fi obligați să contribuie toți organizatorii de jocuri de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale:(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I - 5.000 euro anual;(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II - 1.000 euro anual;(iii) jocurile la distanță monopol de stat clasa III - 5.000 euro anual;(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați - 1.000 euro anual.(5) Sumele colectate de Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, prevăzut la alin. (4), vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N. Activitățile și programele de protecție a jucătorilor care vor fi finanțate din Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc vor putea fi derulate de fundația de interes public, prevăzută la alin. (4), în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog sau alte O.N.G.uri, conform prevederilor ordinului președintelui O.N.J.N........................................................................(7) Furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de noroc, precum și procesatorii de plăți sunt obligați să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice - furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV și de servicii prin cablu -, astfel cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la restricționarea accesului către site-urile de jocuri de noroc neautorizate în România, precum și cele referitoare la reclama și publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către un operator de jocuri de noroc nelicențiat în România.9. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:12^1. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Procedura de administrare a Fondului de prevenire a dependenței de jocuri de noroc va fi stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N.10. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 11 se abrogă.11. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și este valabilă 10 ani de la data acordării, excepție făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (i), unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu condiția plății taxei de autorizare conform prevederilor art. 14.12. La articolul I punctul 15, alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 7% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din taxa de acces prevăzută la alin. (4) se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2% la Ministerul Tineretului și Sportului și 2% la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.13. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:15^1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc și al taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum și nivelul minim al capitalului social subscris și vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.14. La articolul I punctul 16, la articolul 14 alineatul (2) litera b), litera C a punctului (v) se abrogă.15. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite următoarele condiții:A. Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuie ca:a) operatorii economici să facă dovada:(i) existenței ca obiect principal de activitate «organizarea de jocuri de noroc»;(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice;(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat și a garanțiilor în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a autorizației - în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori la societăți care au declarat faliment;c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;d) operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență și în condițiile impuse de aceasta.B. Pentru jocurile de noroc la distanță trebuie ca operatorii economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:(i) a condițiilor prevăzute la lit. A;(ii) că dețin un cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;(iii) că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc, precum și un sistem pentru păstrarea și transmiterea în timp real către un server în oglindă și un server de siguranță, aflate pe teritoriul României și puse gratuit la dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei taxe de participare plasate de fiecare jucător, precum și câștigul plătit fiecărui jucător. Sistemul informatic central trebuie să asigure în mod obligatoriu înregistrarea automată, în timp real, a fiecărei tranzacții în serverul de siguranță și să transmită rapoarte centralizatoare periodic, în serverul în oglindă, aflate la dispoziția O.N.J.N., în conformitate cu procedura reglementată prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;(iv) că software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, precum și orice nouă versiune de software utilizată pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță au fost aprobate în prealabil de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de către un laborator licențiat;(v) existenței unui «reprezentant autorizat» al societății, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul autorizat vor fi reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;(vi) că serverul de joc și serverul de siguranță asigură stocarea tuturor datelor în ceea ce privește oferirea de servicii de jocuri de noroc la distanță, inclusiv înregistrarea și identificarea de jucători, mizele plasate și câștigurile plătite. Stocarea de informații trebuie să se realizeze pe echipamentul de stocare a datelor, respectiv serverul de siguranță, situat pe teritoriul României, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Datele vor fi stocate în modul în care acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de la expirarea termenului de prescripție, pentru rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;(vii) că echipamentul pentru comunicații, altul decât cel al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt ei definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să efectueze atât localizarea geografică a adresei IP, cât și identificarea datei, orei și duratei sesiunii de joc a jucătorului care s-a înregistrat el însuși ca participant într-un joc pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data colectării și prelucrării lor;(viii) că echipamentele de comunicații și punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană;(ix) dacă sistemul informatic central se află pe teritoriul României, operatorul va permite O.N.J.N. accesul direct la acesta prin intermediul serverului în oglindă, fără a mai fi nevoie de un server de siguranță.16. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (4) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:c) au operat jocuri de noroc la distanță, astfel cum sunt prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), în România și nu au declarat și nu au plătit sumele datorate conform prezentei ordonanțe de urgență. Site-urile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), care nu au achitat taxele de licență și de autorizare, precum și alte sume datorate vor fi introduse pe o «listă neagră» a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România până la clarificarea situației și vor fi scoase din «lista neagră» doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Condițiile de introducere și de scoatere a site-urilor de jocuri de noroc în/din «lista neagră» vor fi reglementate prin ordin al președintelui O.N.J.N.17. La articolul I punctul 21, la articolul 15 alineatul (6) partea introductivă și punctul (i) ale literei a) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic este de 75 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiași locații sau în locații diferite. Dacă numărul autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, licența de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locație, este de:(i) sala de jocuri - minimum 20 slot-machine pentru municipiul București sau minimum 12 slot-machine în alte locații decât municipiul București. În spațiile în care se desfășoară acest gen de activitate ca activitate principală se pot desfășura doar activități economice de tip bar, restaurant și inclusiv cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Pentru această categorie se va acorda autorizație clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă;18. La articolul I punctul 24, alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și (iii), pot organiza sisteme de tip «jack-pot» prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locație, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «mistery», sau a aparatelor de același tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «progresiv». Organizatorii sistemelor de tip «jack-pot», pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt O.N.J.N. anterior începerii exploatării activității, parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum și valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem și locația/locațiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care dețin autorizație de exploatare anterior realizării operațiunii.19. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. și cu condiția notificării O.N.J.N., cu cel puțin 30 de zile înainte, cu privire la locația în care urmează să se desfășoare turneul, perioada de desfășurare, taxa de participare și intervalul orar de desfășurare.20. La articolul I punctul 27, alineatul (10) al articolului 17 se abrogă.21. La articolul I punctul 27, alineatul (11) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. instituie o «listă neagră» a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România. «Lista neagră» care conține site-urile de jocuri care desfășoară ori au desfășurat activități de jocuri de noroc neautorizate va fi inițiată la propunerea direcțiilor de specialitate din cadrul O.N.J.N., iar aprobarea pentru introducerea și eliminarea din «lista neagră» se va face cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale normelor de aplicare a acesteia și ale ordinului președintelui O.N.J.N.; O.N.J.N. va publica pe site-ul propriu «lista neagră».22. La articolul I punctul 29, alineatele (1), (4) și (5) ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Controlul tehnic al tuturor mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și al altor mijloace de joc - pentru jocurile tradiționale - se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformității, denumite în continuare firme specializate în domeniu, licențiate de O.N.J.N........................................................................(4) Condițiile minime tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală și de organismele de evaluare a conformității se stabilesc prin ordin al președintelui O.N.J.N.(5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală și de organismele de evaluare a conformității se cuprinde și verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidențierea distinctă a verificării efectuate și a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de organismele de evaluare a conformității.23. La articolul I punctul 29, alineatul (8) al articolului 19 se abrogă.24. La articolul I punctul 30, alineatul (1) al articolului 19^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19^1(1) Monitorizarea, supravegherea și verificarea tehnică operativă pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) se realizează de către direcțiile de specialitate din cadrul O.N.J.N.25. La articolul I punctul 31, alineatele (1), (3) și (6) ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Operatorii economici care desfășoară activități de: producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligați să obțină licență de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operațiunilor de producție, import, export, achiziție sau livrare intracomunitară în documentele contabile sau a operațiunilor de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul României, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a organizatorii de jocuri de noroc care desfășoară activitățile prevăzute în prezentul alineat în scopul exploatării activității pentru care dețin licență........................................................................(3) Se interzic producerea, importul, distribuirea, deținerea, instalarea de mijloace de joc pe teritoriul României, în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanță de urgență, fără licență și fără notificarea O.N.J.N. Scopul organizării jocurilor de noroc se prezumă dacă mijlocul de joc este identificat la sediul social, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici, precum și în orice spațiu public în care se află mijloace de joc, indiferent de proprietarul acestora........................................................................(6) Operatorii economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanță în România, alții decât furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt ei definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: operatorii care oferă management și facilități de găzduire pe platforma lor de jocuri, producătorii și distribuitorii de software specializat jocurilor de noroc, procesatorii de plăți, afiliații, certificatori și auditori, sunt obligați să obțină licență de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. pentru desfășurarea acestui gen de activități, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.26. La articolul I punctul 33, alineatul (6) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Partenerii, acționarii semnificativi, membrii echipei manageriale și ai corpului de control al organizatorului licențiat de jocuri de noroc, proprietarul sau chiriașul unui local în care se desfășoară jocuri de noroc, angajații operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relație de interdependență. Personalul O.N.J.N. nu poate participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private.27. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu următorul cuprins:40^1. La articolul 26^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(4) Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.28. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu următorul cuprins:42^1. La articolul 29 alineatul (8), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) 33.000 euro pentru locația din București a unui club de poker, 23.000 euro pentru locația din țară a unui club de poker, dar nu mai mult de 55.000 euro la nivelul unui singur organizator.29. La articolul I, punctele 43 - 48 se abrogă.30. La articolul I, după punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 49, cu următorul cuprins:49. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.31. La articolul III punctul 1, alineatul (2) al articolului 75 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.32. La articolul III punctul 3, alineatele (2) și (4) ale articolului 77 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:
  Tranșe de venit brut - lei - Impozit - lei -
  până la 66.750, inclusiv 1%
  peste 66.750-445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei
  peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000 lei
  ......................................................................(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;b) veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slotmachines și lozuri, sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
  33. La articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 77, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.34. La articolul III punctul 4, alineatele (7), (8) și (9) ale articolului 77 se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, impozitul anual datorat se determină de către organul fiscal competent.(8) Contribuabilii care obțin venituri din jocurile de noroc prevăzute la alin. (7) au obligația de a depune declarația privind venitul realizat, potrivit prevederilor art. 83 alin. (1^2). Organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat pentru veniturile din jocurile de noroc prevăzute la alin. (7), pe baza declarației privind venitul realizat, și emite decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Impozitul de achitat pentru veniturile din jocurile de noroc prevăzute la alin. (7), conform deciziei de impunere anuale, se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare.(9) Impozitul anual datorat pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alin. (7) se determină prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:
  Tranșe de venit brut - lei - Impozit - lei -
  până la 66.750, inclusiv 1%
  peste 66.750-445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei
  peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000 lei
  35. La articolul III, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 și 4^2, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 77, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins:(10) Pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alin. (7), fiecare organizator/plătitor de venituri are următoarele obligații:a) transmiterea către fiecare contribuabil a informațiilor referitoare la fiecare venit brut, primit în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, în formă scrisă;b) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declarație informativă referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare contribuabil.(11) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (10) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.4^2. La articolul 83, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Declarația privind venitul realizat se completează și pentru contribuabilii prevăzuți la art. 77 alin. (8), la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
   +  Articolul II(1) Operatorii economici care dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi, și nu doresc continuarea activității în noile condiții pot desfășura această activitate până la data expirării autorizațiilor, cu respectarea prevederilor art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și a următoarelor condiții:a) în cazul în care societatea se află în perioada de valabilitate a licenței, pentru perioada tranzitorie, societatea are obligația ca pentru desfășurarea activității să achite taxa de licență în cuantumul prevăzut de vechea normă legală, licența fiind valabilă până la data expirării ultimei autorizații;b) autorizațiile de exploatare aprobate până la data de 13 februarie 2015 își mențin valabilitatea, cu condiția achitării acestora în cuantumul prevăzut la data acordării;c) până la data expirării tuturor autorizațiilor de exploatare deținute, organizatorii de jocuri de noroc menționați mai sus nu vor fi obligați să întregească numărul minim de mijloace de joc autorizate.(2) La operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi și nu doresc continuarea activității pentru care au fost licențiați se instituie obligativitatea efectuării unei inspecții fiscale până la data expirării ultimei autorizații.(3) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi și nu doresc continuarea activității pentru care au fost licențiați nu vor mai putea solicita o nouă licență decât după un interval de 12 luni de la expirarea autorizației/ultimei autorizații.(4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii jocului tip slot-machine, astfel cum este definit la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a achita taxa de viciu în tranșe trimestriale, odată cu plata autorizației.(5) Condițiile referitoare la numărul de mijloace de joc/locații și cuantumul garanțiilor rămân valabile până la expirarea autorizației/ultimei autorizații.(6) Conectarea aparatelor de joc tip slot-machine, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.), precum și celelalte condiții referitoare la numărul minim de mijloace de joc și constituirea garanțiilor pentru cei care continuă activitatea în noile condiții se vor realiza până la data de 31 decembrie 2015.(7) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. poate acorda drept de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță, până la data de 31 decembrie 2015, operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:a) depun documentele doveditoare ale societății;b) dețin un cont bancar pentru depozitarea banilor jucătorilor deschis la o bancă din România;c) probează faptul că software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță a fost certificat de către un laborator specializat, autorizat să funcționeze pe teritoriul României, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană - care deține certificare ISO 17025;d) desemnează un reprezentant autorizat al societății, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România;e) probează faptul că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc și prezintă auditarea întregului sistem de către un laborator specializat, autorizat să funcționeze pe teritoriul României, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană - care deține certificare ISO 27001;f) dovedește că echipamentele de comunicații și punctul central unde este amplasat sistemul informatic central al organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană;g) prezintă dovada plății în avans a taxelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare. Se datorează taxă de autorizare pentru toți participanții la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României și toți participanții la joc cetățeni români care nu au rezidență fiscală într-un alt stat;h) pune la dispoziție datele privitoare la cifra de afaceri a companiei și un plan de afaceri;i) pune la dispoziție o listă a contractelor pe care le deține cu: procesatorul de plăți, platforma de joc, auditor, certificator și afiliați, chiar dacă aceștia nu dețin în prezent licență în România;j) pune la dispoziția Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului, din care să reiasă faptul că a desfășurat/nu a desfășurat, prin intermediul unei platforme de joc personalizate la nivelul organizatorului, jocuri de noroc la distanță în România, pentru toți participanții la joc care au accesat platforma de joc de pe teritoriul României și toți participanții la joc cetățeni români care nu au rezidență fiscală într-un alt stat;k) pune la dispoziție orice alte documente sau informații solicitate de O.N.J.N.;l) toată corespondența, documentele și informațiile solicitate de O.N.J.N. vor fi puse la dispoziție în limba română, certificate de un traducător autorizat, după caz.(8) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu este considerată infracțiune în sensul art. 23 alin. (1) desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc la distanță până la data de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă organizatorii de jocuri de noroc la distanță care au operat în România plătesc taxele de licență pentru perioada în care au operat și taxa de autorizare în cuantum de 20% din veniturile organizatorului așa cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanță. Pentru calculul taxei de autorizare prevăzute în prezentul alineat organizatorul are obligația să pună la dispoziția Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. un audit financiar din care să reiasă sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc și premiile acordate (inclusiv "jack-pot"-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică sau, după caz, pentru jocurile de noroc în care organizatorul încasează un comision de la participanții/ câștigătorii la jocurile de noroc, încasările obținute (comisioanele reținute de la participanții la joc), respectiv cota-parte din suma percepută de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/lună calendaristică. Plata celor două taxe în cuantumurile prevăzute în prezentul alineat exonerează de răspundere penală și fiscală firmele care au desfășurat activitatea de jocuri de noroc la distanță până la termenul prevăzut în prezentul alineat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 29 mai 2015.Nr. 124.  +  Anexă(Anexă la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014)(Anexă la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009)1. Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de norocI. Taxe aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuale)A. Pentru jocurile loto: 115.000 euroB. Pentru pariurile mutuale: 45.000 euroC. Pentru pariurile în cotă fixă: 25.000 euroD. Pentru pariurile în contrapartidă: 25.000 euroE. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euroF. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euroG. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euroH. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 10.000 euroI. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 70.000 euroJ. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii de licențe după cum urmează:Licență clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i)-n) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanță care au contract direct cu jucătorul și se calculează în funcție de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:
  Cifra de afaceri ────────────────── Până la 500.000 euro/an 500.001-1.000.000 euro/an 1.000.001-5.000.000 euro/an 5.000.001-10.000.000 euro/an Peste 10.000.000 euro/an Taxa de licență anuală ─────────────────────── 6.000 euro 24.000 euro 60.000 euro 96.000 euro 120.000 euro
  Licență clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și organismelor de evaluare a conformității. Se acordă:(i) operatorilor care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri, alții decât furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, 6.000 euro/an;(ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență: 6.000 euro/an;(iii) procesatorilor de plăți: 6.000 euro/an;(iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 6.000 euro/an;(v) afiliaților: 6.000 euro/an;(vi) certificatorilor: 6.000 euro/an;(vii) auditorilor: 6.000 euro/an;(viii) organismelor de evaluare a conformității 6.000 euro/an.Licență clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanță - monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic: 115.000 euro.
  K. Pentru Festivalul de poker: 5.000 euroL. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 23.750 euroM. Pentru jocuri temporare tip slot-machine (valabilă 3 luni): 5.000 euroN. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 2.500 euroO. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 5.000 euroP. Pentru jocurile de videoloterie - joc tradițional: 50.000 euro
  II. Taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc (anuale)A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 180.000 euroB. Pentru pariuri mutuale - tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 90.000 euroC. Pentru pariuri în cotă fixă - tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 90.000 euroD. Pentru pariuri în contrapartidă - tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 90.000 euroE. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:(i) pentru fiecare masă, în municipiul București: 60.000 euro(ii) pentru fiecare masă, în alte locații decât municipiul București: 30.000 euroF. Pentru clubul de poker:(i) pentru fiecare locație, în municipiul București: 70.000 euro(ii) pentru fiecare locație, în alte locații decât municipiul București: 30.000 euroG. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:(i) slot-machine clasa A: 2.600 euro(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat clasa B: 1.500 euroH. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum și 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelorI. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 115.000 euroJ. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa 1: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euroK. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa a 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euro.L. Pentru Festivalul de poker: 20.000 euroM. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 10.000 euroN. Pentru jocuri temporare tip slot-machine clasa A (valabilă 3 luni): 650 euroO. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 1.750 euro, pentru fiecare locație, precum și 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelorP. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență
  2. Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc*) Notă
  *) În situația în care același organizator solicită licență de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.
  A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 leiB. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum 1.000.000 leiC. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum 1.000.000 leiD. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum 1.000.000 leiE. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 leiF. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 leiG. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfășurate în săli de joc: minimum 100.000 leiH. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h) - m) din ordonanța de urgență: minimum 1.000.000 leiI. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: minimum 1.000.000 leiJ. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 leiK. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 100.000 leiL. Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 lei
  3. Taxe specialeA. Pentru videoloterie (VLT): 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară. Taxa colectată se alocă anual prin legea bugetului de stat Ministerului Tineretului și Sportului pentru încurajarea mișcării sportive la nivel național, precum și pentru finanțarea cluburilor sportive, centre pentru copii și juniori.B. Taxa de acces - bilet de intrare:(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 leiC. (i) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și pentru videoloterie (VLT): 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizareD. Taxe administrative pentru solicitarea licenței pentru jocurile de noroc la distanță:(i) taxa analiză documentație: 2.500 euro plătiți la depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanța de urgență;(ii) taxa de eliberare licență: 8.500 euro/an/licență.4. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât și a garanțiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.
  ----