ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 1 februarie 1999privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 1 februarie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Decretul nr. 389/1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 112 din 18 octombrie 1972, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 26 mai 1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Pentru persoanele juridice şi fizice care folosesc personal salariat, contribuţia pentru asigurările sociale de stat se stabileşte diferenţiat, astfel:- 40% asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa I de muncă;- 35% asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa a II-a de muncă;- 30% asupra câştigului brut realizat de celelalte categorii de salariaţi încadraţi în grupa a III-a de muncă;- 15% asupra salariului brut primit, dar nu mai puţin decât salariul minim brut pe ţara, în cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru îngrijirea persoanelor în vârsta, a persoanelor cu handicap şi a copiilor."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Calcularea şi plata către bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei prevăzute la art. 1 se fac lunar.Termenele de plată a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat sunt:- o dată cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expirată, de către persoanele juridice, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii în curs;- până la 20 de zile de la expirarea lunii calendaristice, de către persoanele fizice care folosesc personal salariat.În cazul în care persoanele juridice sau fizice care folosesc personal salariat au plătit, potrivit dispoziţiilor legale, direct salariaţilor lor unele drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, altele decât cele care se suporta din fondurile proprii, acestea vor depune în contul asigurărilor sociale de stat numai diferenţa dintre sumele reprezentând contribuţia datorată şi drepturile de asigurări sociale ce trebuie plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat.Persoanele juridice beneficiază de o reducere cu 7% a sumei datorate potrivit art. 1, dacă efectuează plata acesteia la termenul scadent sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data acestuia.Agenţii economici care, prin crearea de noi locuri de muncă, încadrează salariaţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, pe care îi menţin în activitate cel puţin pe durata exerciţiului bugetar al anului 1999, beneficiază în această perioadă de reducerea cuantumului lunar al contribuţiilor datorate potrivit art. 1, după cum urmează:- pentru încadrarea unui număr de până la 10 salariaţi se acordă o reducere cu 4%;- pentru încadrarea unui număr cuprins între 11-50 de salariaţi se acordă o reducere cu 5%;- pentru încadrarea unui număr de peste 50 de salariaţi se acordă o reducere cu 6% .Agenţii economici care, în acelaşi timp, achită contribuţiile datorate la termenul scadent sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data acestuia şi angajează salariaţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, în comparatie cu luna anterioară, pe locurile de muncă nou create, beneficiază de o reducere cu 16% a sumei datorate potrivit art. 1 pentru luna respectiva.Neplata contribuţiilor datorate în termen de 3 zile lucrătoare de la scadenta obligaţiilor generează majorări de întârziere, după cum urmează:- 10% din suma datorată, dacă achitarea ei se face în 30 de zile de la acest termen;- 15% din suma datorată pentru fiecare luna sau fracţiune de luna, dacă plata nu se face în primele 30 de zile de la acest termen.Pentru neplata la termen a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat nu sunt aplicabile prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu completările şi modificările ulterioare.Sumele reprezentând majorări de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.Controlul asupra calculării şi plăţii contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat se efectuează de organele de specialitate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale."  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 februarie 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:──────────────- Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat---------------