LEGE nr. 127 din 3 iunie 2015pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La alineatul (1^1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) sume necesare reîntregirii conturilor programelor PHARE gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul în care serviciile Comisiei Europene au aplicat procedura de compensare, cu sume cuvenite acestora, a unor debite aferente programelor PHARE anterioare programului PHARE 1998, când respectivele debite nu pot fi recuperate de la entităţile debitoare, deoarece acestea nu au fost identificate sau deoarece, în favoarea acestora, în urma acţiunilor în justiţie, au fost emise hotărâri judecătoreşti definitive care anulează titlurile de creanţă;"2. La alineatul (3^1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) sumele datorate beneficiarilor de către structurile de implementare, ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, hotărâri judecătoreşti definitive, prin care se admit parţial sau integral pretenţiile."3. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Sumele utilizate de Ministerul Finanţelor Publice, în baza prevederilor alin. (1^1) lit. f^1), precum şi sumele plătite din bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru reîntregirea conturilor programelor de preaderare reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile care nu se pot recupera de la debitori sau care nu sunt restituite de către Comisia Europeană rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 3 iunie 2015.Nr. 127.-----