CERINŢE MINIME GENERALE din 26 iulie 2006 (*actualizate*)pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă(actualizate la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------1. Observaţii preliminare1.1. În cazul în care este necesară semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate, în conformitate cu obligaţiile generale prevăzute la art. 6 din hotărâre, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în anexele nr. 2-9 la hotărâre.1.2. Prezenta anexă introduce cerinţe specifice privind semnalizările de securitate şi/sau de sănătate, descrie diferitele utilizări şi stabileşte regulile generale privind interşanjabilitatea şi complementaritatea acestora.1.3. Semnalizările de securitate şi/sau de sănătate trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informaţiile prevăzute în prezenta hotărâre.2. Modalităţi de semnalizare2.1. Semnalizare permanentă2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie, precum şi semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.Trebuie să se folosească panouri şi/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată localizării şi identificării materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor.2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente şi de pe conducte trebuie să se facă conform prevederilor anexei nr. 3.2.1.3. Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole şi de cădere a persoanelor trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate şi/sau cu panouri.2.1.4. Căile de circulaţie trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de securitate.2.2. Semnalizarea ocazională2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice şi/sau comunicare verbală, ţinându-se seama de interşanjabilitatea şi combinaţiile prevăzute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifică, precum şi pentru evacuarea de urgenţă a persoanelor.2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se realizeze, în funcţie de împrejurări, printr-un gest-semnal şi/sau prin comunicare verbală.3. Interşanjabilitatea şi combinarea semnalizărilor3.1. Dacă eficienţa este aceeaşi, se poate alege între următoarele: a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelări; b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală; c) gesturi-semnal sau comunicare verbală.3.2. Pot fi utilizate împreună următoarele modalităţi de semnalizare: a) semnal luminos şi semnal acustic; b) semnal luminos şi comunicare verbală; c) gest-semnal şi comunicare verbală.4. Instrucţiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor mijloacelor de semnalizare care conţin o culoare de securitate:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Culoare Semnificaţie sau scop Indicaţii şi precizări─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Roşu Semnal de interdicţie Atitudini periculoase                ───────────────────────────────────────────────────────────────                Pericol-alarmă Stop, oprire, dispozitiv de oprire de                                          urgenţă                                          Evacuare                ───────────────────────────────────────────────────────────────                Materiale şi echipamente Identificare şi localizare                de prevenire şi stingere                a incendiilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Galben sau Semnal de avertizare Atenţie, precauţiegalben-oranj Verificare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Albastru Semnal de obligaţie Comportament sau acţiune specifică                                          Obligaţia purtării echipamentului                                          individual de protecţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Verde Semnal de salvare sau Uşi, ieşiri, căi de acces,                de prim ajutor echipamente, posturi, încăperi                ───────────────────────────────────────────────────────────────                Situaţie de securitate Revenire la normal───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Eficienţa semnalizării nu trebuie să fie afectată de:5.1. prezenţa unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de acelaşi tip care afectează vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implică, mai ales, următoarele: a) evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanţă prea mică unul faţă de celălalt; b) a nu se utiliza concomitent două semnale luminoase care pot fi confundate; c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare; d) a nu se folosi două semnale sonore concomitent; e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic;5.2. designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.6. Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curăţate, întreţinute, verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât să se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau funcţionale.7. Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în funcţie de importanţa riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită.8. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcţionare trebuie să fie prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.9. Un semnal luminos şi/sau sonor trebuie să indice, prin declanşarea sa, începutul acţiunii respective; durata semnalului trebuie să fie atât cât o impune acţiunea. Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare.10. Semnalele luminoase şi acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcţionări şi a eficienţei lor reale, înainte de punerea în funcţiune şi, ulterior, prin verificări periodice.11. Trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecţie.12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2, sau trebuie marcate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008.----------Pct. 12 de la anexa 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.------