NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2015de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile folosite au următoarea semnificație:a) eveniment în care sunt implicați zilieri, denumit în continuare eveniment - accidentul produs în timpul procesului de muncă care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului pentru care există documente medicale ce indică o incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, situația de persoană dată dispărută, în condițiile în care au fost implicați zilieri;b) accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;c) echipament de muncă - orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită în muncă;d) echipament individual de protecție - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un zilier pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;e) loc de muncă - locul în care zilierul își desfășoară activitatea, în conformitate cu mențiunile din registrul de evidență a zilierilor;f) securitate și sănătate în muncă - ansamblul de activități având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății zilierilor;g) accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin documente medicale;h) accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;i) accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;j) accident colectiv - accidentul în care au fost accidentați cel puțin 3 zilieri, în același timp și din aceleași cauze, în cadrul aceluiași eveniment;k) accident în afara muncii - accident care nu îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b) sau la alin. (2);l) invaliditate - pierdere parțială sau totală a capacității de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;m) intoxicație acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;n) sarcini de muncă - activități desfășurate de zilier, consemnate în registrul de evidență a zilierilor.(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b) este, de asemenea, accident de muncă:a) accidentul cauzat de activități care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul beneficiarului ori în alt loc de muncă organizat de acesta, în timpul programului de muncă, și nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;b) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul beneficiarului la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;c) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecție sau orice alt echipament pus la dispoziție de beneficiar, dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieșirea din sediul beneficiarului sau orice alt loc de muncă organizat de acesta și invers;d) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de beneficiar, precum și în timpul și pe traseul normal spre și de la aceste locuri;e) accidentul determinat de fenomene sau calamități naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundație, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea sarcinilor de muncă;f) dispariția unei persoane, în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia;g) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea sarcinilor de muncă, ca urmare a unei agresiuni.  +  Articolul 3Acordul părinților sau al reprezentanților legali pentru prestarea de activități necalificate cu caracter ocazional de către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 se exprimă în scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Capitolul II Înființarea, completarea, transmiterea și păstrarea registrului de evidență a zilierilor  +  Articolul 4(1) Registrul de evidență a zilierilor, denumit în continuare registru, reprezintă:a) document oficial cu regim special de evidență a lucrătorilor zilieri;b) sursă de date pentru elaborarea pe plan național a politicilor în domeniul ocupării forței de muncă identificării cazurilor de muncă nedeclarată, precum și în domeniul fiscal;c) sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic cum ar fi: statistica curentă, urmărirea indicatorilor referitori la evoluția gradului de ocupare și al pieței muncii, monitorizarea cazurilor de muncă nedeclarată, cu precădere în anumite domenii de activitate, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj.(2) Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a registrului sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Pentru asigurarea unei evidențe unitare referitoare la utilizarea forței de muncă a lucrătorilor zilieri, beneficiarul de lucrări, definit conform Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează conducerea și ținerea la zi a registrului.(2) Înregistrarea în registru se face în ordine cronologică, pentru toți zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă în baza legii, conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul de lucrări transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conținând înregistrările din luna precedentă, certificată "conform cu originalul".  +  Articolul 6(1) Beneficiarii de lucrări care au înființate sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competența de a încheia raporturi juridice cu zilieri, vor delega acestora și competența completării și transmiterii către inspectoratele teritoriale de muncă a copiei registrului conform art. 5 alin. (3).(2) Registrul se achiziționează de la inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia își are sediul beneficiarul de lucrări și/sau, după caz, de la inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia se află sucursala, agenția, reprezentanța, punctul de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în cazul în care le-a fost delegată competența de a încheia raporturi juridice cu zilieri.(3) Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări și/sau, după caz, la sediul sucursalei, agenției, reprezentanței, punctului de lucru sau al altor asemenea unități fără personalitate juridică, iar o copie după acesta se transmite la inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea aceste entități.(4) Registrul va fi numerotat, parafat și legat și nu va putea fi transferat între entitățile menționate la alin. (1).(5) Beneficiarul de lucrări răspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea, completarea și păstrarea registrului, fiind responsabil de corectitudinea datelor înscrise în registru.  +  Articolul 7(1) La fiecare înscriere a unui zilier în registru numele și prenumele se înscriu cu literele mari de tipar, cu menționarea și a inițialei tatălui.(2) Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar, fără prescurtări. Prescurtările permise sunt:a) S.C. - societate;b) S.A. - societate pe acțiuni;c) S.R.L. - societate cu răspundere limitată;d) S.N.C. - societate în nume colectiv;e) S.C.S. - societate în comandită simplă;f) S.C.A. - societate în comandită pe acțiuni;g) P.F.A. - persoană fizică autorizată;h) Î.I. - întreprindere individuală;i) Î.F. - întreprindere familială.(3) În cazul beneficiarilor de lucrări care nu se regăsesc în prescurtările prevăzute la alin. (2) se va menționa actul normativ de înființare și organizare.  +  Articolul 8(1) Inspectoratele teritoriale de muncă înaintează semestrial Inspecției Muncii rapoarte privind evoluția numărului de zilieri pe domenii de activitate, numărul de cazuri de încălcări ale prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, măsurile sancționatoare dispuse în respectivele cazuri, precum și alte informații solicitate de Inspecția Muncii.(2) Inspecția Muncii centralizează, la nivel național, datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de muncă și comunică semestrial Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice un raport, pe suport hârtie și în format electronic, privind evoluția numărului de zilieri pe domenii de activitate, numărul de cazuri de încălcări ale prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și măsurile sancționatoare dispuse în respectivele cazuri.  +  Articolul 9Registrul se tipărește și se înseriază de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., iar distribuirea acestuia se face, la cerere și contra cost, de Inspecția Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.  +  Articolul 10(1) Înscrierea datelor în registru se face numai cu cerneală sau pastă albastră.(2) Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roșie și prin înscrierea datelor corecte, de asemenea cu cerneală sau pastă roșie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară și prin aplicarea ștampilei și semnăturii beneficiarului de lucrări.  +  Articolul 11(1) Înscrierea datelor se face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor. Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.(2) Nu se lasă pagini și poziții libere între paginile registrului.(3) Pe prima pagină a registrului se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări.  +  Articolul 12(1) Plata remunerației se realizează la sfârșitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în registru de către zilier și beneficiar.(2) Pentru situația în care plata remunerației se efectuează la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității, modalitatea de plată se stabilește prin acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.(3) În situația prezentată la alin. (2), la data efectuării plății de către beneficiar zilierul semnează în registrul de evidență a zilierilor pentru confirmarea de primire a remunerației nete, pentru toate zilele lucrate.(4) Atunci când zilierul și beneficiarul au convenit ca plata remunerației să se realizeze prin virament în cont bancar, beneficiarul este obligat să menționeze la rubrica "Remunerația netă plătită" din registru numărul ordinului de plată și al borderoului cu restul de plată transmis către bancă, iar zilierul are dreptul să refuze semnarea registrului dacă această mențiune nu este realizată.(5) La solicitarea inspectorilor de muncă beneficiarul face dovada plății remunerației către zilier cu documente justificative înregistrate în contabilitate conform prevederilor legale.  +  Articolul 13(1) Venitul realizat de zilieri sub formă de remunerație pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Calculul și reținerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăți a remunerației brute zilnice sau, după caz, la data plății la sfârșit de săptămână sau la data plății la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității.  +  Capitolul III Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor în care au fost implicați zilieri  +  Articolul 14Orice eveniment, astfel cum este definit de prezentele norme metodologice, va fi comunicat de îndată beneficiarului de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoștință despre producerea acestuia.  +  Articolul 15Beneficiarul are obligația să comunice evenimentele de îndată, după cum urmează:a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a);b) organelor de urmărire penală, după caz.  +  Articolul 16Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1.  +  Articolul 17(1) Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecției Muncii:a) evenimentul care a avut ca urmare un deces;b) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;c) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;d) evenimentul care a avut ca urmare dispariția unei/unor persoane.(2) Evenimentul prevăzut la alin. (1) lit. c) se va comunica Inspecției Muncii după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.  +  Articolul 18(1) La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară care acordă asistență medicală de urgență se va pronunța în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator, în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influență a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum și pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă, urmând să comunice rezultatul determinărilor specifice în termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea acestora.(3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de muncă va solicita în scris unității medico-legale competente un raport preliminar din care să reiasă faptul că decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violente, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, și legislației subsecvente.(4) Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 1/2000, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației subsecvente.(5) Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termen de 7 zile de la data decesului.(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul.  +  Articolul 19Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare și, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.  +  Articolul 20Cercetarea evenimentului așa cum este definit în prezentele norme metodologice se face imediat după comunicare, de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs.  +  Articolul 21(1) Beneficiarul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepția cazurilor în care menținerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaților sau ar pune în pericol viața zilierilor și a celorlalți participanți la procesul muncii.(2) În situația în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se vor face, după posibilități, schițe sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica și se vor ridica orice obiecte care conțin sau poartă o urmă a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea și vor constitui probe în cercetarea evenimentului.(3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, beneficiarul va consemna pe propria răspundere, într-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.  +  Articolul 22În cazul accidentelor de circulație pe drumurile publice în care sunt victime zilieri, serviciile poliției rutiere vor transmite comisiei inspectoratului teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fața locului și orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declarații, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schițe.  +  Articolul 23În situația în care, în vederea cercetării evenimentului sunt necesare prelevări și analize de probe, cheltuielile vor fi suportate de beneficiarul la care a avut loc evenimentul.  +  Articolul 24(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experți sau specialiști, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competențe potrivit prevederilor legale să efectueze expertize tehnice, iar aceștia trebuie să răspundă solicitării.(2) În situația prevăzută la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum și cele necesare analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către beneficiarul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activității în urma căreia s-a produs evenimentul.  +  Articolul 25(1) Cercetarea evenimentului se va încheia în cel mult 15 zile lucrătoare calculate de la data comunicării.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situații cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal sau, după caz, a raportului de expertiză ori de constatare medico-legală, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris, argumentat și în termen, la Inspecția Muncii, prelungirea termenului de cercetare.  +  Articolul 26(1) În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă, în urma căruia a intervenit invaliditatea confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului și va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, după caz, a raportului de expertiză sau de constatare medico-legală.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) situațiile în care este necesară administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de muncă însărcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris, argumentat și în termen, la Inspecția Muncii, prelungirea termenului de cercetare.  +  Articolul 27(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:a) opisul actelor aflate în dosar;b) procesul-verbal de cercetare;c) nota de constatare la fața locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, și semnată de către beneficiar, care va cuprinde precizări referitoare la poziția victimei, existența sau inexistența echipamentului individual de protecție, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcționau dispozitivele de protecție, consemnarea înregistrărilor din registrul de evidență a zilierilor din data producerii evenimentului, ridicarea de documente sau prelevarea de probe și orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele și împrejurările producerii evenimentului;d) nota de constatare la fața locului, întocmită de alte organe de cercetare abilitate și încheiată în prezența și cu participarea reprezentanților inspectoratului teritorial de muncă, ce reprezintă piesă la dosar și înlocuiește nota prevăzută la lit. c);e) schițe și fotografii referitoare la eveniment;f) declarațiile accidentaților, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;g) declarațiile martorilor și ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale producerii evenimentului;h) copii ale actelor și documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale evenimentului;i) copii ale certificatului constatator sau oricăror altor autorizații în baza cărora angajatorul își desfășoară activitatea;j) copii ale filelor din registrul de evidență a zilierilor care conțin înregistrări de la data producerii evenimentului;k) concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;l) copie a hotărârii judecătorești prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date dispărute;m) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;n) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitățile sanitare care au acordat asistență medicală victimelor, inclusiv asistență medicală de urgență, din care să rezulte data și ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultație, precum și diagnosticul la internare și/sau externare;o) copie a procesului-verbal de cercetare la fața locului, încheiat de serviciile poliției rutiere, în cazul accidentelor de circulație pe drumurile publice.(2) Nota de constatare menționată la alin. (1) lit. c) sau d) nu se va întocmi în situațiile în care accesul inspectorilor de muncă la locul evenimentului nu este posibil, argumentându-se acest fapt.(3) Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte și documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:a) acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;b) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care să se poată stabili locul, data și ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezența victimei la locul, ora și data producerii evenimentului;c) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea sarcini de muncă;d) corespondența cu alte instituții/unități în vederea obținerii actelor solicitate;e) adresele de prelungire a termenelor de cercetare;f) procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului, în condițiile prevăzute la art. 21.  +  Articolul 28Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) filele dosarului să fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea și ștampilate cu ștampila inspectoratului teritorial de muncă;b) numărul total de file conținut de dosarul de cercetare și numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menționate în opis;c) fiecare document, cu excepția procesului-verbal de cercetare, să fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă;d) paginile și spațiile albe să fie barate;e) schițele referitoare la eveniment, anexate la dosar, să fie însoțite de explicații;f) fotografiile referitoare la eveniment să fie clare și însoțite de explicații;g) formularul pentru declarație să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;h) declarațiile aflate la dosar să fie însoțite de forma tehnoredactată, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul și semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea.  +  Articolul 29Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă; dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;b) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective, evenimentele care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă în care faptele comise pot fi considerate infracțiuni; originalul se înaintează organelor de urmărire penală și un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.  +  Articolul 30(1) Dosarul de cercetare original, cu excepția dosarelor întocmite pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă, va fi înaintat în vederea avizării la Inspecția Muncii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.(2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariției de persoane, ca urmare a unui eveniment și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acestora, va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii judecătorești prin care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale în vigoare; după completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizării la Inspecția Muncii.(3) Inspecția Muncii avizează și restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii.(4) În cazul în care Inspecția Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului și întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.(5) Inspectoratul teritorial de muncă va întocmi noul proces-verbal de cercetare și/sau va completa dosarul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, pe baza observațiilor transmise de Inspecția Muncii.(6) Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) organelor de urmărire penală, numai după ce au fost avizate de către Inspecția Muncii.(7) Dosarul de cercetare completat și noul proces-verbal de cercetare întocmit în condițiile alin. (4) și (5) vor fi transmise organelor de urmărire penală.  +  Articolul 31(1) Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, înaintat organelor de urmărire penală, se restituie la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, pentru completare și întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia.(3) Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) și întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă.(4) Dosarul completat și noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizării la Inspecția Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.(5) După avizarea de către Inspecția Muncii în condițiile prevăzute la art. 30, dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 32Procesul-verbal de cercetare a evenimentului se va întocmi și completa conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 33(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmește în mai multe exemplare, după cum urmează:a) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru beneficiarul care înregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, victime și, după caz, asigurător;b) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, cu victime zilieri cu beneficiari diferiți, pentru fiecare beneficiar, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, victime și, după caz, asigurător;c) în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru beneficiarul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția Muncii, victime și, după caz, asigurător;d) în cazul accidentului de muncă mortal, precum și în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru beneficiarul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția Muncii, familiile victimelor și, după caz, asigurător.(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un număr mai mare de exemplare, după caz.  +  Articolul 34În cazul în care beneficiarul la care se înregistrează accidentul de muncă își are sediul, domiciliul sau reședința pe teritoriul altui județ decât cel pe raza căruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își are sediul, domiciliul sau reședința beneficiarul.  +  Articolul 35(1) Accidentul de muncă suferit de zilier se înregistrează de către beneficiarul la care presta activitatea victima, în Registrul unic de evidență a zilierilor accidentați, prevăzut în anexa nr. 4, în baza procesului-verbal de cercetare.(2) Accidentele de muncă produse la sediile secundare aflate pe raza altui județ decât cel unde este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu excepția cazului în care sediul secundar are personalitate juridică.(3) Accidentele suferite de zilieri în timpul procesului de muncă și care au antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile se vor înregistra, de asemenea, în registrul de evidență prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 36(1) Dispariția unei persoane în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia se înregistrează ca accident mortal, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.(2) Data producerii accidentului de muncă mortal, prevăzut la alin. (1), este data înscrisă în hotărârea judecătorească ca fiind data decesului.(3) Beneficiarul pentru care a prestat activitate zilierul dispărut va comunica, imediat ce a luat la cunoștință, numărul și data hotărârii judecătorești la inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 37În baza proceselor-verbale de cercetare, inspectoratul teritorial de muncă va ține evidența tuturor accidentelor de muncă înregistrate de beneficiarii care au sediul, domiciliul sau reședința pe teritoriul județului respectiv, în Registrului unic de evidență a zilierilor accidentați în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 38(1) Victimele sau familiile victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.(2) Dacă în urma investigațiilor rezultă că sunt întrunite condițiile unui accident de muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.  +  Articolul 39(1) În situația în care beneficiarul, zilierii implicați, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, în scris, Inspecția Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal.(2) Dacă în urma analizei se constată că trebuie refăcută cercetarea, Inspecția Muncii dispune completarea dosarului de cercetare și/sau întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care îl va înlocui pe cel existent.(3) Soluțiile adoptate de către Inspecția Muncii vor fi comunicate celor interesați, în termenul legal.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 41Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Comunicarea evenimentelor în care sunt implicați zilieri
  FIȘA nr. .......Data comunicării: ..../..../.... Numele persoanei care comunică: ................, funcția: .............................
  Informații privind evenimentul:
  Locul producerii evenimentului: Județul: ................ Localitatea: ............ Data producerii evenimentului: ..../..../......., ora: ........ Unitatea medicală care a acordat îngrijiri medicale: .............
  Datele de identificare a beneficiarului:
  Denumirea beneficiarului: ....................... C.U.I/C.I.F.: ................................... Adresa sediului: Localitatea ..................., str. ................. nr. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/județul ................................ Reprezentantul legal: ........................... Codurile CAEN ale domeniilor în care beneficiarul prestează activități cu caracter ocazional: ..................................................
  Datele de identificare a zilierilor accidentați și urmările evenimentului:
  Numele: ...................... Prenumele: ................... Vârsta: ...................... Domiciliul: .................. Numele: ...................... Prenumele: ................... Vârsta: ...................... Domiciliul: .................. Numele: ...................... Prenumele: ................... Vârsta: ...................... Domiciliul: ..................
  Cod CAEN al activității desfășurate: ......... Cod CAEN al activității desfășurate: ......... Cod CAEN al activității desfășurate: .........
  Nr. zile ITM ....... conform documentelor medicale Deces [ ] Nr. zile ITM ....... conform documentelor medicale Deces [ ] Nr. zile ITM ....... conform documentelor medicale Deces [ ]
  Nr. decizie de încadrare INV din data .../.../.... Grad de invaliditate: ...... Nr. decizie de încadrare INV din data .../.../.... Grad de invaliditate: ...... Nr. decizie de încadrare INV din data .../.../.... Grad de invaliditate: ......
  Accident colectiv [ ], nr. de victime: ......, din care decedați: .........
  Descrierea împrejurărilor care se cunosc și cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul:
  Consecințele accidentului (în cazul decesului se va menționa data și ora decesului):
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceConține ..... paginiDată în fața mea,Astăzi ...../...../......Inspector de muncă ........................Posesor legitimație nr. ....../............
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul/Subsemnata, ........, fiul (fiica) lui ........ și al(a) .........., născut(ă) în localitatea ........., județul ......., la data de ........., cu domiciliul stabil în județul ............., localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., posesor al BI/CI/pașaport, seria ...., nr. ....., eliberat(ă) la data de ........, CNP ........, în calitate de ......., cu privire la evenimentul din data de ......., ora ......, ce a avut loc la ........., la locul de muncă ........, situat ........ și în care au fost implicați numiții ..............,declar următoarele:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Semnătura,
  NOTĂ:Când rândurile pentru declarație nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate care vor fi numerotate și semnate de declarant.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceAntetul inspectoratului teritorial de muncă
  PROCES-VERBAL DE CERCETARE A EVENIMENTULUI
  Nr. ...... din data de ... /... /......
  Inspectorii de muncă ce efectuează cercetarea evenimentului: Numele și prenumele ................................, nr. legitimație ................ Numele și prenumele ................................, nr. legitimație ................
  Perioada de timp în care s-a efectuat cercetarea evenimentului: ...............................................................................................
  Obiectul cercetării: ● Stabilirea cauzelor care au condus la producerea evenimentului ● Stabilirea reglementărilor legale încălcate ● Stabilirea răspunderilor și a măsurilor care se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare ● Determinarea caracterului accidentului
  Data și ora producerii evenimentului: ..........................................................
  Temeiul legal în baza căruia s-a efectuat cercetarea: ..................................................................................
  Datele de identificare a zilierilor accidentați: Numele și prenumele: .................................................. Cetățenia ........., BI/CI/pașaport ...., serie ...., nr. ...., CNP ................. Domiciliul .......................................................................... Numărul din Registrul de evidență a zilierilor la data producerii evenimentului ..................
  Datele de identificare a beneficiarului: Denumirea beneficiarului: ..................................., CUI ............................... Codurile CAEN ale domeniilor în care beneficiarul prestează activități cu caracter ocazional: .................................................................................................. Adresa sediului: localitatea ........, str. ....... nr. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/județul .....Reprezentantul legal: ...............................................................................
  Locul desfășurării activității conform Registrului de evidență a zilierilor: ........................................................................................................................................................................................................................Locul producerii evenimentului și descrierea acestuia: ........................................................................................................................................................................................
  Denumirea și codul CAEN al activității desfășurate de zilierul accidentat: .....................................................................................................
  Descrierea împrejurărilor și a modului în care s-a produs evenimentul: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Urmările suferite de către zilierii accidentați, conform documentelor medicale: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Cauza producerii evenimentului:.............................................................................................Reglementarea legală încălcată: Art. ................. din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri,cu modificările și completările ulterioare Persoana răspunzătoare: .........................................................................................................
  Alte cauze care au concurat la producerea evenimentului: Reglementarea legală încălcată: Persoane răspunzătoare: ..................................
  1. ........................... ........................... Art. ........ din Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare ..................................
  2. ........................... ........................... Art. ............ din Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare .................................. ..................................
  Sancțiuni contravenționale aplicate:
  1. Fapta care contravine art. ..... din .......... constituie contravenție și se sancționează conform art. ....... din ........ cu: [ ] amendă, în sumă de ......../ [ ] avertisment*) 2. Fapta care contravine art. ..... din .......... constituie contravenție și se sancționează conform art. ....... din ........ cu: [ ] amendă, în sumă de ......../ [ ] avertisment*)
  *)Avertismentul se aplică potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) și art. 7 din Ordonanța Guvernuluinr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  Propunere pentru cercetare penală: .................................................................................................... ..............................................................................................
  Caracterul accidentului**):
  Numele și prenumele zilierului accidentat: ....................................................De muncă [ ] / în afara muncii [ ] / colectiv [ ] Cu incapacitate temporară de muncă [ ] Cu invaliditate [ ]/ Mortal [ ] Persoană dată dispărută [ ] Numele și prenumele zilierului accidentat: ............................................... De muncă [ ] / în afara muncii [ ] / colectiv [ ] Cu incapacitate temporară de muncă [ ] Cu invaliditate [ ]/ Mortal [ ] Persoană dată dispărută [ ]
  Beneficiarii care înregistrează accidentații în muncă zilieri: Denumirea beneficiarului: ......................................................................... Numele și prenumele accidentatului în muncă zilier: ...............................................
  Măsurile dispuse beneficiarului pentru prevenirea altor evenimente similare: Persoanele responsabile pentru realizarea acestora: Termenul de raportare la ITM a realizării măsurilor dispuse:
  1. ................................... 2. ................................... 1. .......................... 2. .......................... 1. .......................... 2. ..........................
  Procesul-verbal de cercetare se întocmește în ...... exemplare care se repartizează astfel: .................................................................................................... ....................................................................................................
  Inspectori de muncă Inspector-șef adjunct Inspector-șef
  Inspectori de muncă Inspector-șef adjunct Inspector-șef
  ......................(numele și prenumele) ......................(semnătura) ...................... (numele și prenumele) ...................... (semnătura) ...................... (numele și prenumele) ...................... (semnătura)
  Notă
  **) În situația în care intervin modificări ale urmărilor accidentului de muncă, din incapacitate temporară de muncă în invaliditate confirmată sau deces, victima sau familia acesteia are obligația să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă care a efectuat cercetarea documentele care atestă modificările survenite.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceDenumirea beneficiarului ........................CUI ............................Sediul .........................
  REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚĂ A ZILIERILOR ACCIDENTAȚI
  Nr. crt.Datele de identificare a zilierilor accidentați Informații privind evenimentul Caracterul accidentului Nr. și data procesului-verbal de cercetare/ inspectoratul territorial de muncă
  Numele și prenumeleBI/CI/ pașaport serie/nr.CNP Locul produceriiData și ora CAEN al activității desfășurate de zilierul accidentat de muncăîn afara muncii colectivcu ITMcu INVDeces
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceINSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
  REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚĂ A ZILIERILOR ACCIDENTAȚI ÎN MUNCĂ
  Nr. crt.Datele de identificare a beneficiarilor Datele de identificare a zilierilor accidentațiInformații privind evenimentul Caracterul accidentului Nr. și data procesului-verbal de cercetare/ inspectoratul teritorial de muncă
  DenumireaCUI SediulNumele și prenumeleBI/CI/ pașaport serie/nr.CNP Locul produceriiData și ora Cod CAEN al activității desfășurate de zilierul accidentatde muncăîn afara muncii colectiv cu ITMcu INVDeces
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  ACORDUL
  părinților sau al reprezentanților legali pentru prestarea de
  activități necalificate cu caracter ocazional de către
  minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani
  Eu/Noi ......./(numele părintelui/părinților/reprezentantului legal)........, în calitate de părinte/părinți/reprezentant legal potrivit ......../(Se nominalizează nr. și data documentului prin care a fost numit reprezentantul legal.)........... al/ai minorului ......./(numele și prenumele minorului),.........., născut la data de ..........., sunt/suntem de acord cu următoarele:a) Minorul ....../(Se completează cu numele și prenumele minorului.).......... să presteze următoarea/următoarele activitate necalificată/activități necalificate ......../(Se trece explicit activitatea din CAEN și locul unde se desfășoară aceasta.)............, zilnic/săptămânal/în perioada .........., începând cu data de..........., pentru ......./(Se completează denumirea beneficiarului și CUI/CIF.).............. .b) Rămâne la latitudinea beneficiarului să modifice aspectele legate de locul de desfășurare a activității/activităților necalificate, transport, cazare și alte servicii, după cum consideră necesar, și înțeleg(em) că voi/vom fi informat/informați asupra acestor modificări cu cel puțin 48 de ore înainte de aceste modificări pentru a-mi/a ne exprima un nou acord.c) În cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a minorului, beneficiarul să mă/să ne înștiințeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acționeze în numele meu/nostru și să obțină tratamentul medical al minorului.În caz de urgență, pot/putem fi găsit/găsiți, 24 de ore din 24, la următoarele numere de telefon: ............. .Date de contact suplimentare: ......................................... .
  ....................................
  (data)(semnătura părintelui/părinților/reprezentantului legal)
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  ACORD
  privind plata remunerației efectuată la sfârșitul săptămânii/
  la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității și de
  stabilire a modalității de plată
  Subsemnatul, ....../(numele și prenumele)......., în calitate de zilier, CNP ..........., și subsemnatul, ...../(numele și prenumele reprezentantului legal al beneficiarului/ale persoanei care are delegare de competențe) ........., în calitate de ....../(Se completează cu denumirea calității pe care o deține: director etc.)......., ne exprimăm acordul ca pentru activitățile necalificate cu caracter ocazional prestate în favoarea beneficiarului ....../(Se completează denumirea beneficiarului și CUI/CIF.)......... plata remunerației cuvenite să se efectueze la sfârșit de săptămână/la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității, respectiv la data de ........, în numerar/prin virament în contul bancar nr. ........ .
  ..................................
  (data)(semnătura zilierului)
  ..................................
  (semnătura reprezentantului legal al beneficiarului/a persoanei care are delegare de competențe)
  -----