ORDONANTA nr. 23 din 29 ianuarie 1999privind constituirea fondurilor de garantare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 29 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Fondurile de garantare au ca obiect exclusiv de activitate garantarea în parte a creditelor sau a altor instrumente de finanţare ce pot fi obţinute de către întreprinderi mici şi mijlocii de la bănci comerciale ori din alte surse. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, prin întreprinderi mici şi mijlocii se înţelege întreprinderile astfel clasificate potrivit legii. (3) Convenţia de garantare dintre garant şi beneficiarul garanţiei constituie titlu executoriu.  +  Articolul 2 (1) Fondurile de garantare sunt autorizate să efectueze în favoarea acţionarilor lor sau a unor terţi - persoane fizice sau juridice cu calitatea de comerciant - operaţiunile financiare prevăzute la art. 1, în baza unui plan de afaceri, şi sa acorde consultanţa acestora. (2) În realizarea obiectului lor de activitate fondurile de garantare vor încheia cu bănci sau cu alte instituţii prestatoare de servicii financiare convenţii prin care vor stabili, de comun acord, categoriile de operaţiuni comerciale pentru care se acordă credite şi garanţii, cuantumul global de garanţii colective ce pot fi acordate, plafonul de creditare, limita de risc, tipul de informaţii pe care părţile le furnizează reciproc, cu respectarea secretului profesional, procedura de executare în situaţia nerambursarii creditului, precum şi alte drepturi şi obligaţii.  +  Articolul 3Fondurile de garantare pot să îşi diversifice portofoliile şi să efectueze plasamente în scopul protejării capitalurilor proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 2 Constituirea fondurilor de garantare  +  Articolul 4 (1) Fondurile de garantare se constituie sub forma societăţilor comerciale pe acţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (2) Capitalul social al fondului de garantare este vărsat integral la data constituirii. (3) Denumirea de fond de garantare va fi utilizata numai de societăţile comerciale pe acţiuni care se constituie şi funcţionează ca fonduri de garantare.  +  Articolul 5 (1) Capitalul social al unui fond de garantare se împarte în acţiuni nominative cu valoare nominală egala, care nu poate fi mai mica de 1.000.000 lei. (2) Acţiunile unui fond de garantare pot fi cotate la bursa de valori sau pot fi tranzacţionate pe piaţa de capital organizată în condiţiile legii. (3) Capitalul social al unui fond de garantare poate fi majorat prin emisiune de acţiuni sau obligaţiuni convertibile în acţiuni, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Consortiile de garantare colectivă a creditelor  +  Articolul 6 (1) Consortiul de garantare colectivă a creditelor este o formă de asociere instituită prin contractul de societate civilă între mai multe părţi, denumite membri ai consorţiului de garantare colectivă a creditelor, care nu are personalitate juridică şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este înfiinţat de un grup de fonduri de garantare sau de un fond de garantare în asociere cu un grup de întreprinderi mici şi mijlocii; b) acorda garanţii colective care contribuie la obţinerea creditelor acordate de bănci sau de alte organizaţii care oferă servicii financiare, autorizate conform legii; c) prestează servicii auxiliare activităţii de garantare, cum ar fi: consultanţa, furnizare de informaţii sau alte servicii de asistenţa pentru întreprinderile mici şi mijlocii care au calitatea de acţionar la un fond de garantare, parte a unui consortiu de garantare colectivă a creditelor. (2) Consortiul îşi stabileşte reprezentarea faţă de terţi pe baza contractuală.  +  Articolul 7Consortiile de garantare acorda garanţii colective numai în vederea obţinerii de credite pentru investiţii cu termen de rambursare mai mare de 18 luni.  +  Capitolul 4 Fondurile de cogarantare  +  Articolul 8 (1) Comercianţii, persoane fizice sau juridice, se pot asocia pentru înfiinţarea de fonduri de cogarantare organizate ca societăţi comerciale pe acţiuni, cu capital social integral vărsat la data constituirii, în scopul reducerii riscurilor financiare sau diminuării daunelor ce ar putea fi determinate de operaţiunile unui fond de garantare. (2) Fondurile de cogarantare au ca obiect de activitate garantarea, total sau în parte, a operaţiunilor unui fond de garantare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) În scopul asigurării accesului la credit, precum şi al creării unui sistem descentralizat de garantare a creditelor prin imbinarea resurselor private şi publice, se aloca 50 de miliarde de lei din fondurile destinate stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute la art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, cu modificările şi rectificările ulterioare, pentru următoarele destinaţii: a) 40 miliarde lei se repartizează pentru constituirea de fonduri de garantare, organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România; b) 10 miliarde lei se repartizează pentru constituirea unui Fond naţional de cogarantare, sub forma unui cont special deschis la Banca de Export-Import a României - S.A. (Romanian Eximbank). (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) se acordă, la cerere, întreprinderilor mici şi mijlocii, camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, asociaţiilor de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii, după caz, care se asociaza pentru constituirea unui fond de garantare sub forma de ajutor financiar nerambursabil în vederea subscrierii la capitalul social de pornire a activităţii fondurilor de garantare, ca aport în numerar la capitalul social al beneficiarilor ajutorului financiar. (3) În cazul în care un fond de garantare constituit de către persoanele juridice prevăzute la alin. (2) se dizolva ori îşi modifica obiectul de activitate mai înainte de 3 ani de la data la care a fost obţinut creditul nerambursabil, respectivul credit se restituie, cu dobânda aferentă pentru perioada cuprinsă între data plăţii şi data rambursarii; dobânda se calculează la nivelul ratei medii a dobânzii la depozitele pe ultimele 12 luni, practicate în perioada de referinţa de către băncile comerciale potrivit datelor oficiale publicate de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 10Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) se aloca de către Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii care asigura aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, urmărirea respectării condiţiilor prevăzute şi evaluarea periodică a rezultatelor obţinute.  +  Articolul 11Pentru stabilirea cuantumului şi repartizarea sumelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va stabili metodologia şi termenul de organizare a selecţiei şi aprobării cererilor depuse, nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Metodologia de organizare a licitaţiei va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12Băncilor care desfăşoară activităţi de garantare şi/sau de cogarantare în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii li se aplică prevederile art. 89 din Legea bancară nr. 58/1998.  +  Articolul 13În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va elabora normele metodologice pentru utilizarea Fondului naţional de cogarantare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Adrian-Gheorghe Marinescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de statp. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de stat------