ORDONANTA nr. 22 din 29 ianuarie 1999privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 29 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. 7 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează administrarea, exploatarea şi dezvoltarea porturilor, precum şi munca în porturi şi serviciile portuare, astfel încât sa promoveze porturile româneşti ca centre de operare a mărfurilor, de activităţi industriale şi de distribuţie. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în toate porturile României, cu excepţia porturilor militare şi a zonelor speciale din porturi.  +  Articolul 2Următorii termeni din prezenta ordonanţă vor fi înţeleşi astfel: a) port - parte delimitata a teritoriului naţional, în condiţiile stabilite la art. 5 alin. (1), situata la litoral sau la malul unei ape, protejata natural sau artificial împotriva valurilor, vanturilor, curentilor, gheturilor, având ca scop primirea şi adăpostirea navelor, prestarea de servicii pentru nave, pasageri şi mărfuri, precum şi facilitarea de activităţi comerciale şi industriale. Portul cuprinde totalitatea acvatoriilor şi teritoriilor, construcţiilor hidrotehnice, canalelor de acces, senalelor, zonelor de navigaţie, radelor interioare, clădirilor, magaziilor, platformelor, căilor ferate, drumurilor, instalaţiilor şi echipamentelor aflate în limitele acestuia; b) acvatoriu portuar - totalitatea suprafeţelor apelor incluse în limitele portului; c) teritoriu portuar - totalitatea terenurilor incluse în limitele portului, inclusiv terenurile câştigate asupra marii; d) domeniu portuar - ansamblul format din acvatoriul şi teritoriul portuar; e) rada - acvatoriu folosit pentru adăpostirea sau staţionarea navelor în vederea intrării în port ori, în cazuri speciale, pentru operare. Radele din afară limitelor portului sunt rade exterioare, iar radele din interiorul limitelor portului sunt rade interioare. Acestea pot fi adapostite, natural sau artificial, sau neadapostite; f) zone speciale din porturi - părţi delimitate în interiorul portului, în care nu se efectuează operaţiuni de încărcare/descărcare mărfuri: santiere navale, baze militare; g) infrastructura portuara - ansamblul construcţiilor destinate adapostirii, acostarii şi operarii navelor şi protecţiei portului, teritoriul portuar, precum şi totalitatea căilor de comunicaţie pentru activităţi industriale şi comerciale; h) suprastructura portuara - totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor cu caracter fix sau mobil, amplasate pe infrastructura portuara şi necesare bunei funcţionari a serviciilor prestate în porturi; i) administraţie portuara - persoana juridică abilitata să asigure functionalitatea porturilor şi serviciile publice portuare; j) operator portuar - orice agent economic autorizat să efectueze servicii în port; k) servicii publice portuare - servicii minim necesare pentru funcţionarea în siguranţa a porturilor; l) servicii portuare - servicii prestate pentru nave, mărfuri şi pasageri, infrastructura şi suprastructura portuara.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul portuar care elaborează şi coordonează politica portuara şi programele de dezvoltare a sistemului portuar naţional şi de exploatare a porturilor.  +  Articolul 4Sistemul portuar naţional este format din totalitatea porturilor situate pe teritoriul României. Porturile se clasifica după cum urmează: a) din punct de vedere al formei de proprietate asupra infrastructurii portuare:- porturi publice, a căror infrastructura aparţine domeniului public;- porturi private, a căror infrastructura este proprietate privată; b) din punct de vedere al asezarii geografice:- porturi maritime;- porturi situate pe cai navigabile interioare; c) din punct de vedere al obiectului de activitate:- porturi comerciale;- porturi de agrement;- porturi militare sau zone speciale din porturi.  +  Articolul 5 (1) Limitele teritoriilor portuare şi ale radelor portuare se stabilesc de către Ministerul Transporturilor. (2) Porturile funcţionează numai pe baza autorizării date de Ministerul Transporturilor, dacă îndeplinesc condiţiile minime impuse de acesta.  +  Capitolul 2 Administraţii portuare  +  Articolul 6Asigurarea functionalitatii porturilor şi a serviciilor publice portuare se realizează de administraţia portului.  +  Articolul 7Pot fi abilitate în calitate de administraţii portuare: a) în porturile publice:1. instituţii publice, regii autonome şi autorităţi ale administraţiei publice locale, care au în administrare infrastructura portuara care aparţine domeniului public;2. companii sau societăţi naţionale cărora li se concesioneaza infrastructura portuara aparţinând domeniului public, desemnate în acest sens prin hotărâri ale Guvernului;3. societăţi comerciale cărora li se concesioneaza infrastructura portuara aparţinând domeniului public, abilitate prin contractul de concesiune sa îndeplinească rolul de administraţie portuara; b) în porturile private - persoana juridică desemnată de proprietarul infrastructurii portuare, care îndeplineşte condiţiile minime necesare pentru funcţionarea portului.  +  Articolul 8 (1) Administraţiile portuare au obligaţia de a întreţine, repara şi asigura functionalitatea infrastructurii portuare şi de a asigura serviciile publice portuare, conform condiţiilor prevăzute în autorizaţia de funcţionare a portului. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate direct de administraţia portuara sau prin intermediul unor agenţi economici, prin concesionare, asociere, cesiune sau altele asemenea. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică serviciilor publice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se desfăşoară pe baza unui contract de concesiune, până la data expirării acestor contracte. (4) Administraţiile portuare au obligaţia sa întocmească regulamente de exploatare portuara care să conţină reglementări privind utilizarea infrastructurilor şi facilităţilor portuare. Respectarea regulamentelor de exploatare portuara este obligatorie pentru toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi în port şi pentru toţi utilizatorii serviciilor portuare.  +  Articolul 9 (1) Administraţiile portuare prevăzute la art. 7 lit. a) pct. 1 sunt obligate sa pună la dispoziţie utilizatorilor, în mod liber şi nediscriminatoriu, infrastructurile portuare aflate în administrare, prin concesionare sau închiriere, în condiţiile legii. (2) Administraţiile portuare prevăzute la art. 7 lit. a) pct. 2 sunt obligate sa pună la dispoziţie utilizatorilor infrastructurile portuare, în mod liber şi nediscriminatoriu.  +  Capitolul 3 Servicii prestate în porturi şi dezvoltarea porturilor  +  Articolul 10 (1) Serviciile prestate în porturi se clasifica astfel: a) servicii publice portuare:1. pilotajul navelor la intrarea şi ieşirea din porturi, la manevrare de la o dana la alta;2. remorcajul de manevra al navelor;3. legarea-dezlegarea navelor;4. preluarea reziduurilor, apelor uzate şi a gunoaielor de la nave;5. salubrizarea şi depoluarea acvatoriilor portuare şi preluarea gunoiului de la agenţii economici care desfăşoară activităţi în porturi;6. dragaje de întreţinere, semnalizarea şi balizarea acvatoriului portuar şi a senalelor de acces în port, semnalizarea şi iluminarea drumurilor publice;7. stingerea incendiilor la nave şi instalaţiile plutitoare aflate în porturi; b) servicii portuare:1. încărcare, descărcare, depozitare, stivuire, amarare, sortare;2. marcare şi alte servicii privind mărfurile;3. paletizare, pachetizare, containerizare, insacuire mărfuri;4. expeditii interne şi internaţionale de mărfuri;5. controlul cantitativ şi calitativ al mărfurilor;6. curatare hambare şi magazii nave;7. curatare şi degazare tancuri;8. agenturare nave;9. reparaţii nave şi utilaje;10. bunkeraj;11. aprovizionare nave;12. lucrări de scafandrerie;13. supraveghere nave fără echipaj;14. facilităţi pentru nave de agrement şi turism nautic;15. refurnizarea de apa, energie electrica şi termica la nave şi la agenţii economici care desfăşoară activităţi în porturi;16. telecomunicaţii, telegrafie, telefonie, telex şi fax pentru nave şi agenţii economici care desfăşoară activităţi în porturi;17. servicii pentru pasageri şi turişti;18. scoaterea epavelor, dezesuarea navelor şi recuperarea bunurilor în porturi;19. alte servicii specifice activităţii portuare. (2) Serviciile publice portuare vor fi prestate tuturor utilizatorilor care apelează la ele, pe o baza permanenta, uniforma şi continua, în condiţii egale privind calitatea, timpul şi preţul.  +  Articolul 11 (1) Pentru prestarea şi desfăşurarea serviciilor portuare, se instituie sistemul de acordare de autorizaţii pentru agenţii economici, prin care se atesta capacitatea şi se da dreptul acestora de a funcţiona în perimetrul portuar. (2) Serviciile pentru care operatorii portuari sunt supuşi autorizării şi procedura de autorizare se stabilesc de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 12 (1) Pentru serviciile furnizate utilizatorilor administraţiile portuare percep tarife stabilite în condiţiile legii. (2) Administraţiile portuare sunt obligate să facă publice tarifele practicate, precizând elementele de identificare, domeniul de aplicare a acestora şi facilităţile acordate.  +  Articolul 13Pentru celelalte servicii portuare operatorii portuari sunt obligaţi sa comunice administraţiei portuare limitele maxime ale tarifelor practicate, normele de operare şi datele statistice privind aceste servicii.  +  Articolul 14Administraţiile portuare au obligaţia sa centralizeze şi sa publice anual tarifele pentru toate serviciile prestate în porturi, normele de operare şi datele statistice privind traficul portuar.  +  Articolul 15 (1) Dezvoltarea fiecărui port se realizează conform planului de dezvoltare a portului, a cărui elaborare constituie o obligaţie a administraţiilor portuare, pentru porturile publice, şi a proprietarilor porturilor, pentru porturile private, în concordanta cu politica şi cu programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor. (2) Planurile de dezvoltare a porturilor şi orice modificări ale acestora vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor şi avizate, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (3) Realizarea de construcţii şi instalaţii noi, precum şi orice modificări aduse construcţiilor hidrotehnice sau capacităţilor portuare existente şi destinaţiei acestora se aproba de Ministerul Transporturilor.  +  Capitolul 4 Munca în porturi  +  Articolul 16Operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfurilor în şi din nave, de manipulare în şi din magaziile portuare sau în şi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire şi insacuire, precum şi operaţiunile de curatare hambare şi magazii nave se efectuează de muncitorii portuari.  +  Articolul 17Poate fi muncitor portuar orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani şi este apta din punct de vedere al sănătăţii, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Muncitorii portuari sunt înregistraţi la căpitănia din portul în care îşi desfăşoară activitatea.Căpitănia de port înregistrează şi personalul care efectuează activităţi de reparaţii nave şi utilaje portuare. (2) Pentru personalul înregistrat căpitănia de port eliberează carnete de lucru în port. Pentru eliberarea carnetelor de lucru se percep tarife, stabilite conform legislaţiei în vigoare. (3) Metodologia de înregistrare şi ţinere a evidentei personalului prevăzut la alin. (1) se elaborează de către Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 19Operatorii portuari care prestează serviciile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. 1, 4, 7, 8 şi 10 sunt obligaţi sa folosească numai personal înregistrat la căpitănia de port, care poseda carnet de lucru valabil.Înregistrarea în registrele capitaniilor de port, eliberarea şi vizarea carnetelor de muncă se fac la solicitarea operatorilor portuari.  +  Articolul 20Pentru optimizarea folosirii muncitorilor portuari în funcţie de variatia traficului portuar şi pentru perfecţionarea şi policalificarea acestora se înfiinţează agenţii de ocupare şi formare profesională a muncitorilor portuari, denumite în continuare agenţii/agenţie.  +  Articolul 21 (1) Agenţiile se înfiinţează în condiţiile legii, ca persoane juridice fără scop lucrativ, autonome, cu patrimoniu propriu, urmând ca pentru activităţile economice desfăşurate potrivit prezentei ordonanţe sa plătească impozit pe profit. (2) Agenţiile se constituie şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egala şi libera a organizaţiilor sindicale şi a operatorilor portuari care prestează serviciile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. 1, 4 şi 7.  +  Articolul 22Agenţiile au ca obiect de activitate furnizarea forţei de muncă operatorilor portuari, în funcţie de solicitarile acestora, prestarea de servicii cu muncitorii portuari, calificarea, perfecţionarea şi policalificarea acestora.  +  Articolul 23Fiecare agenţie funcţionează pe baza statutului propriu, aprobat de adunarea generală a asociaţilor, şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) preia în totalitate, prin transfer, cu contract de muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de la operatorii portuari membri ai agenţiei, toţi muncitorii portuari, cu excepţia celor specializaţi, care manevreaza utilaje specifice; b) pune la dispoziţie operatorilor portuari, la solicitarea acestora, muncitorii portuari, în conformitate cu numărul şi structura pe specialităţi prezentate în solicitare şi stabileşte condiţiile de acordare a drepturilor muncitorilor portuari salariaţi ai agenţiei; c) organizează calificarea, recalificarea, reconversia şi policalificarea muncitorilor portuari; d) elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale a muncitorilor portuari; e) constituie şi administrează sursele sale de venituri; f) prestează servicii portuare sau alte activităţi, cu personalul de rezerva prevăzut la art. 36; g) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 24Conducerea agenţiei se exercită de către: a) adunarea generală a asociaţilor; b) consiliul de administraţie.  +  Articolul 25Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem al agenţiei şi se compune din reprezentanţi ai asociaţilor, pe baza unei norme de reprezentare stabilite prin statut.  +  Articolul 26Adunarea generală a asociaţilor aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al agenţiei şi raportul consiliului de administraţie privind execuţia bugetară.  +  Articolul 27 (1) Consiliul de administraţie asigura activitatea permanenta a agenţiei şi este format din reprezentanţi ai operatorilor portuari şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative din portul respectiv, reprezentaţi în mod egal. (2) În consiliul de administraţie pot fi cooptati şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ai Ministerului Finanţelor. (3) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi de adunarea generală a asociaţilor pentru un mandat de 4 ani.  +  Articolul 28Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin statutul agenţiei.  +  Articolul 29 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. (2) Preşedintele este ales, pentru o perioadă de 4 ani, de consiliul de administraţie, dintre membrii săi. (3) Preşedintele reprezintă agenţia în raporturile cu terţii.  +  Articolul 30Structura organizatorică şi numărul de personal ale agentiilor se stabilesc de consiliul de administraţie şi se aproba de adunarea generală a asociaţilor.  +  Articolul 31 (1) Sursele de venituri ale agentiilor sunt: a) contribuţii lunare ale muncitorilor portuari salariaţi ai agentiilor; b) contribuţii lunare ale asociaţilor pentru constituirea fondului destinat plăţii indemnizaţiilor personalului de rezerva; c) contribuţii de la Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională pentru programele de calificare, recalificare, reconversie şi policalificare a muncitorilor portuari, în condiţiile legii; d) venituri din activităţile pentru care au fost autorizate, în completarea surselor prevăzute la lit. a) şi b); e) alte venituri provenite din donaţii, plasamente, dobânzi şi altele asemenea. (2) Cotele de participare ale asociaţilor şi ale salariaţilor agentiilor se stabilesc anual de adunarea generală a asociaţilor, iar plata se efectuează lunar. (3) Sumele reprezentând contribuţiile operatorilor portuari se includ în costurile de producţie ale acestora.  +  Articolul 32Fondurile agentiilor se utilizează pentru: a) plata indemnizaţiilor pentru personalul de rezerva; b) organizarea cursurilor de calificare, recalificare, reconversie şi policalificare a muncitorilor portuari; c) cheltuieli de funcţionare a agenţiei, de administrare şi gestionare a fondurilor; d) plata salariilor şi a altor drepturi muncitorilor portuari, angajaţi ai agenţiei, pentru perioadele în care prestează servicii operatorilor portuari şi alte servicii.  +  Articolul 33Sumele rămase disponibile la sfârşitul anului se reportează în anul următor, urmând a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru care au fost constituite, după plata impozitului pe profit pentru activităţile economice desfăşurate.  +  Articolul 34Agenţiile pot realiza şi dispune de venituri şi cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 35Până la negocierea contractului colectiv de muncă, muncitorii portuari transferati la agenţii îşi păstrează salariul de baza avut la operatorii portuari de la care au fost transferati, în perioada când prestează servicii la operatorii portuari.  +  Articolul 36 (1) Muncitorii portuari care exced numărului celor solicitati de operatorii portuari pentru prestări de servicii se constituie în personal de rezerva. Pentru perioada în care muncitorii portuari fac parte din personalul de rezerva, aceştia primesc o indemnizaţie lunară impozabilă, proporţional cu timpul nelucrat, al carei cuantum nu poate depăşi 75% din salariul de baza brut. (2) Personalul de rezerva are obligaţia să se prezinte zilnic la sediul agentiilor.  +  Articolul 37Un muncitor portuar nu poate beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. 36 decât pentru cel mult 90 de zile în decursul a 12 luni consecutive. După această perioadă, muncitorul respectiv va fi disponibilizat, în condiţiile legii.  +  Articolul 38Pentru toţi salariaţii, inclusiv cei care primesc indemnizaţii acordate potrivit art. 36, agenţiile datorează contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de risc şi accident.  +  Articolul 39 (1) Personalul care primeşte indemnizaţia prevăzută la art. 36 pe perioada întreruperii activităţii beneficiază de vechime în munca. (2) În situaţia în care un salariat care primeşte indemnizaţia prevăzută la art. 36 îşi pierde temporar capacitatea de muncă, plata indemnizaţiei se suspenda, persoana în cauza beneficiind de drepturile de asigurări sociale de stat prevăzute de lege.  +  Articolul 40Pe perioadele în care muncitorii portuari salariaţi ai agentiilor participa la cursuri de calificare, recalificare, policalificare, organizate de agenţii, cursanţii primesc indemnizaţia prevăzută la art. 36. Aceste perioade nu se includ în calculul celor 90 de zile prevăzute la art. 37.  +  Articolul 41 (1) Agenţiile sunt obligate sa pună la dispoziţie operatorilor portuari asociaţi muncitori portuari, în conformitate cu solicitarile acestora. (2) În situaţia în care solicitarile operatorilor portuari prevăzute la alin. (1) depăşesc numărul muncitorilor portuari disponibili ai agentiilor, acestea sunt obligate sa pună la dispoziţie operatorilor portuari, pe perioade limitate, muncitori zilieri angajaţi ai agenţiei în condiţiile legii.  +  Articolul 42 (1) Înregistrarea muncitorilor zilieri la căpitănia de port nu este obligatorie. (2) Un muncitor zilier nu poate fi utilizat pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive.  +  Articolul 43Participarea organizaţiilor sindicale şi a operatorilor portuari la agenţii este opţională.  +  Capitolul 5 Contravenţii  +  Articolul 44Constituie contravenţie la normele prezentei ordonanţe următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni: a) prestarea de servicii în porturi, fără autorizaţie; b) realizarea de construcţii şi de instalaţii noi, precum şi orice modificări aduse construcţiilor hidrotehnice sau capacităţilor portuare existente şi destinaţiei acestora, fără aprobarea Ministerului Transporturilor; c) refuzul de a comunică administraţiei portuare datele prevăzute la art. 13; d) practicarea, pentru serviciile publice portuare, a altor tarife decât cele făcute publice potrivit art. 12; e) folosirea de personal neinregistrat la căpitănia de port, pentru operaţiunile prevăzute la art. 16; f) modificarea planului de dezvoltare a portului fără aprobarea Ministerului Transporturilor şi fără avizul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, după caz, sau neînregistrarea modificărilor făcute planului de dezvoltare a portului.  +  Articolul 45 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 44 se sancţionează după cum urmează:- cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. c) şi e);- cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a), b), d) şi f). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Aplicarea sancţiunii contravenţionale nu inlatura obligaţia de despăgubire, dacă prin săvârşirea faptei s-au produs pagube.  +  Articolul 46Contravenţiile se constata şi se sancţionează de către persoane special împuternicite de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 47Împotriva procesului-verbal de contravenţie se poate face plângere în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, la secţiile maritime sau fluviale, după caz, ale judecătoriilor în raza cărora se afla porturile respective.  +  Articolul 48Dispoziţiile art. 44 şi 45 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27 din aceeaşi lege.  +  Articolul 49Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la acest capitol nu inlatura dreptul Ministerului Transporturilor de a retrage sau de a suspenda autorizaţiile acordate în conformitate cu art. 11.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 50 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora Metodologia de înregistrare şi ţinere a evidentei muncitorilor portuari şi a altor categorii de personal care lucrează în porturi. (2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora Normele metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi. (3) Pe data intrării în vigoare a Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi se abroga punctele 3.1 - 3.21 şi punctele 3.24 - 3.29 din cap. III al Normelor metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de cai navigabile, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 112/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 6 martie 1996. (4) Autorizaţiile emise conform normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 112/1996, pentru serviciile portuare prevăzute în prezenta ordonanţă, rămân valabile până la data de 31 octombrie 1999.  +  Articolul 51Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Adrian-Gheorghe Marinescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de statp. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de stat------