LEGE nr. 123 din 29 mai 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) D.P.A.P.S. se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi turismului, responsabilă cu elaborarea strategiilor şi politicilor de privatizare, cu coordonarea şi controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi prin preluarea unor activităţi, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domeniile de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul privatizării, la iniţiativa D.P.A.P.S.; c) avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul de privatizare privind societăţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; e) propune spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale mandatului pentru privatizarea societăţilor de interes strategic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; f) întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului; g) asigură activitatea de monitorizare postprivatizare a contractelor de privatizare încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale incidente; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate şi ia orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru îndeplinirea acestora."3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) D.P.A.P.S. exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar a statului privind administrarea, reorganizarea şi/sau restructurarea operatorilor economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, comerţului şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăţi la care statul român este acţionar unic sau majoritar şi exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, D.P.A.P.S. va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanţe deţinute asupra acestora de alte instituţii publice, regii autonome ori societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, în numele şi pe seama deţinătorilor de creanţe, cu acordul entităţii creditoare şi în modul stabilit cu aceasta.(4^2) D.P.A.P.S. va putea avansa sumele aferente pregătirii şi derulării procedurii de valorificare a creanţelor prevăzute la alin. (4^1), inclusiv cele de publicitate, consultanţă şi evaluare a creanţelor, urmând a recupera sumele avansate din preţul de vânzare a creanţelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanţelor nu are loc, potrivit acordului celor două entităţi."5. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Numărul de posturi necesar la constituirea D.P.A.P.S. este de 45, acesta putând fi majorat ulterior, prin hotărâre a Guvernului."6. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condiţiile legii şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale. (2) În situaţia în care D.P.A.P.S. preia, cu respectarea alin. (1), personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în condiţiile legii, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora."8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Personalul D.P.A.P.S. îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. Salarizarea şi alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislaţiei aplicabile personalului plătit din fonduri publice."9. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acţionar, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, se elaborează de D.P.A.P.S. (2) Pentru operatorii economici de interes strategic, precum şi pentru cei din domeniul utilităţilor, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esenţiale ale mandatului şi condiţiile principale ale actelor juridice ce urmează a fi încheiate de instituţia publică implicată/operatorul economic în cadrul procesului de privatizare se iniţiază, după caz, de către D.P.A.P.S. şi se supun spre aprobare Guvernului."10. La articolul 8, alineatele (3)-(5) se abrogă.11. Articolul 9 se abrogă.12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia, pe baza situaţiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândeşte toate bunurile, drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile şi atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului."13. La articolul 11, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 şi 4 se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii................................................................................................. (4) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenţei ordonanţe de urgenţă, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S."14. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregeşte suma care rămâne permanent la dispoziţia acestuia, prevăzută la alin. (5), diferenţa urmând a se vira lunar la Ministerul Finanţelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Naţională a României, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective."15. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S. pentru anul în curs, cheltuielile de administrare şi privatizare vor fi estimate cel puţin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul precedent al O.P.S.P.I."16. Articolul 14 se abrogă.17. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., poate înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate."18. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) De asemenea, D.P.A.P.S. poate participa cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar la majorarea capitalului social al societăţilor, la care Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, exercită, în numele statului, calitatea de acţionar."19. La articolul 15, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Decizia privind înfiinţarea de societăţi sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii:".20. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în numele statului, în condiţiile legii, active şi active funcţionale, definite conform art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Valorificarea activelor preluate în condiţiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii, la preţul pieţei............................................................................................... (4) Majorarea capitalului social, în condiţiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii."21. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum şi orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. desfăşurată în vederea administrării şi valorificării activelor preluate se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii."22. Articolul 18 se abrogă.23. La articolul 19, alineatele (3) şi (6) se abrogă.24. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului pe anul în curs corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (3) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (4) În baza execuţiei bugetare aferente cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale O.P.S.P.I., întocmită la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5), creditele bugetare ale O.P.S.P.I. aprobate pe anul 2015 şi neconsumate se transferă D.P.A.P.S. de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului."25. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 mai 2015.Nr. 123.-----