LEGE nr. 122 din 29 mai 2015pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Producătorii de energie electrică şi, respectiv, operatorii economici prevăzuţi la art. II alin. (3) şi, respectiv, alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene în termen de 24 de luni de la data acreditării, din motive neimputabile lor, pot solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, o nouă decizie de acreditare temporară pentru a beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data emiterii noii decizii de acreditare temporară până la data emiterii deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene. (2) În cazul producătorilor de energie electrică şi, respectiv, al operatorilor economici prevăzuţi la art. II alin. (3) şi, respectiv, alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, eventualele diferenţe negative dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor regulariza în baza unei decizii emise de ANRE, prin emiterea pentru tranzacţionare a unor certificate verzi suplimentare în favoarea acestora, în maximum 24 de luni de la data emiterii deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 2 (1) Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW şi care nu a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi va fi acreditat de către ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei Europene. (2) Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW şi care se încadrează în prevederile art. II alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, va fi acreditat de către ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei Europene. Eventualele diferenţe dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate verzi cuvenite conform prevederilor legale se vor regulariza în maximum 24 de luni de la data emiterii acreditării.  +  Articolul 3 (1) Ministerul de resort, în colaborare cu ANRE, elaborează mecanismul de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi a producerii energiei electrice din surse regenerabile, către producătorii din alte state membre ale Uniunii Europene. (2) Mecanismul de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea mecanismului de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi prevăzut la alin. (1), ANRE va adapta cadrul de reglementare în vigoare pentru a putea pune în aplicare acest mecanism, pe baza acordurilor de reciprocitate încheiate în prealabil cu fiecare stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 4 (1) Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică pentru energia produsă din surse regenerabile de energie şi vândută la preţuri negative. (2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANRE va modifica reglementările în vigoare pentru a putea pune în aplicare prevederile alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Ministerul de resort, împreună cu ANRE, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate sub 500 kW pe centrală, prin preţuri reglementate definite pe fiecare tehnologie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat. (2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se elaborează de ministerul de resort, împreună cu ANRE, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia de către ministerul de resort.  +  Articolul 6Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) energia electrică produsă din deşeuri industriale şi/sau municipale achiziţionate din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;"2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor."3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) energia electrică achiziţionată şi utilizată de furnizorii de energie electrică, pentru consumul final al acestora, precum şi cea facturată către consumatorii finali;"4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cadrul obligaţiei anuale de achiziţie de certificate verzi conform alin. (2), furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condiţiile art. 4 alin. (7), şi cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, facturată sau autofurnizată trimestrial consumatorilor finali."5. La articolul 8, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită trimestrial şi anual la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie electrică pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi. (4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă."6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) ANRE stabileşte în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, pentru trimestrul precedent şi pentru fiecare operator economic care are obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pe baza numărului de certificate verzi achiziţionate şi a energiei electrice facturate clienţilor finali sau autofurnizată, gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul precedent."7. La articolul 12, după alineatul (2^2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^3) şi (2^4), cu următorul cuprins:"(2^3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi şi care realizează cota obligatorie anuală de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul precedent într-o proporţie mai mică de 90% faţă de cota anuală obligatorie se sancţionează cu amenda egală cu produsul dintre valoarea maximă a certificatelor verzi stabilită anual de ANRE conform prevederilor legale şi numărul de certificate verzi neachiziţionate corespunzător diferenţei dintre 90% din cota anuală obligatorie şi cota realizată la nivelul fiecărui trimestru, rămânând obligativitatea îndeplinirii cotei anuale obligatorii, caz în care cuantumul amenzii va fi cel prevăzut la alin. (2).(2^4) Până la 31 decembrie 2015, pentru furnizorii consumatorilor industriali care au depus documentaţia pentru obţinerea acordului de exceptare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 8 alin (8), pentru cantitatea contractată cu aceştia sau autofurnizată acestora, obligaţia de achiziţie a certificatelor verzi este considerată a fi numai anuală, până la soluţionarea cererilor şi emiterea acordului de exceptare sau respingerea cererii de emitere a acordului de exceptare solicitat de fiecare dintre respectivii consumatori industriali."8. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Un operator economic care dezvoltă instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 250 MW şi care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege întocmeşte şi transmite documentaţia necesară notificării individuale a măsurii de sprijin către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile pct. (20) lit. (b) din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 200 din 28 iunie 2014. (2) Operatorii economici solicitanţi beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege numai după autorizarea acestora de către Comisia Europeană şi numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile menţionate în decizia de autorizare, respectiv după obţinerea deciziei de autorizare a ajutorului individual din partea Comisiei Europene, în cazul operatorului economic prevăzut la alin. (1)."9. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice."10. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi cu până la 5% din cifra de afaceri, pentru nerespectarea repetată de cel puţin două ori într-un an calendaristic."  +  Articolul 7Articolul II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, se modifică după cum urmează:"Art. II. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi cel mult 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice cu putere instalată cuprinsă de la 1 MW la 3 MW pe producător, respectiv de la 2 MW la 3 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, care beneficiază de sistemul de promovare şi care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie menţionaţi la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei preţul şi cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de energie vândută în baza contractelor bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice negociate direct în termen de 3 zile de la finalizarea tranzacţiei, precum şi datele şi informaţiile în formatul şi la termenele prevăzute în reglementările emise de autoritatea menţionată. (4) Constituie contravenţie neprezentarea de către producătorii prevăzuţi la alin. (3), la termenele stabilite, a datelor/informaţiilor solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în baza prezentei legi sau furnizarea incorectă ori incompletă de astfel de date/informaţii. (5) Contravenţia prevăzută la alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. În cazul producătorilor cu puteri instalate de peste 100kW, aplicarea amenzii prevăzute este însoţită şi de suspendarea licenţei de producător pe o perioadă de 3 luni. (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (7) Prin derogare de la art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (5) vor fi utilizate pentru susţinerea unor măsuri de politică de eficienţă energetică. Sumele menţionate se vor vira în contul fondului specializat pentru investiţii în eficienţă energetică, începând cu data constituirii acestuia. (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 mai 2015.Nr. 122.-----