HOTĂRÂRE nr. 388 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4^1, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:"(3^2) Finanţatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor şi solicită reintrarea în program au obligaţia de a transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului şi de a semna iniţial Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului «Prima casă», rezultat din împărţirea în mod egal a riscurilor şi pierderilor aferente soldului portofoliului de garanţii acordate în cadrul programului, iar după epuizarea plafonului reutilizat vor semna Protocolul care stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor acordate în cadrul programului în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor, potrivit art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1."2. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia sau construcţia unei locuinţe în cadrul programului, respectiv pentru achiziţia sau construcţia unei noi locuinţe în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare."3. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (26) se introduc patru noi alineate, alineatele (27)-(30), cu următorul cuprins:"(27) Plafoanele anuale ale garanţiilor, care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. (28) În cazul în care valoarea totală a solicitărilor formulate de finanţatori depăşeşte plafonul anual alocat, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia. (29) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafoanelor alocate şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate. (30) Sumele eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, precum şi ca urmare a lichidării creditelor acordate iniţial în cadrul programului în vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe în cadrul programului reîntregesc plafonul total al garanţiilor aferent anului eliberării şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru acordarea de garanţii beneficiarilor programului. Sumele astfel obţinute se evidenţiază şi se raportează distinct faţă de plafonul anual alocat prin hotărâre a Guvernului."4. În anexa nr. 1, la articolul 5, după litera e^4) se introduce o nouă literă, litera e^5), cu următorul cuprins:"e^5) finanţare garantată pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului - credit acordat o singură dată persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care se acordă de un finanţator definit conform lit. d) unui beneficiar care a mai achiziţionat/construit o locuinţă în cadrul programului, dar care achiziţionează/construieşte o altă locuinţă în cadrul programului, indiferent de anul construirii acesteia şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei, respectiv valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, stabilit conform lit. e)-e^4);"5. În anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:"(2) Garanţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. (3) Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentele norme, în contractul de garantare şi în Protocolul-cadru, şi acoperă maximum 50% din valoarea principalului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de finanţare. (4) Valoarea garanţiei se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare."6. În anexa nr. 1, la articolul 10^2, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:"(5) Garanţiile pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului în condiţiile art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra noii locuinţe achiziţionate/construite prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu sarcini pe toată durata garanţiei. (6) Beneficiarul programului are obligaţia de a utiliza sumele obţinute din vânzarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul programului pentru lichidarea creditului acordat iniţial în cadrul programului. În cazul în care aceste sume sunt insuficiente pentru stingerea creditului acordat iniţial în cadrul programului, beneficiarul se obligă să achite din surse proprii eventuala diferenţă de preţ pentru achiziţionarea/construirea noii locuinţe în cadrul programului. Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru achiziţionarea/construirea noii locuinţe în cadrul programului cu condiţia lichidării creditului acordat iniţial în cadrul programului până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe. (7) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (10^4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea noii locuinţe, rezultată din raportul de evaluare şi suprafaţa utilă, se va raporta la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare şi suprafaţa utilă a acesteia şi trebuie să fie mai mare decât valoarea evaluată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul programului. (8) O locuinţă achiziţionată/construită în cadrul programului poate fi achiziţionată de un alt beneficiar eligibil în cadrul programului cu respectarea prevederilor art. 18^2."7. În anexa nr. 1, la articolul 10^3 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) soţul/soţia, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale programului; e) soţul/soţia, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separaţiei de bunuri prin convenţia matrimonială."8. În anexa nr. 1, la articolul 10^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Ministerul Finanţelor Publice îşi poate exprima acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind imobilul achiziţionat prin program, numai după ce finanţatorul a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare."9. La anexa nr. 1, după articolul 10^8 se introduce un nou articol, articolul 10^9, cu următorul cuprins:"Art. 10^9. - (1) În cazul beneficiarilor programului care depun documente emise de către autorităţile publice locale, din care rezultă aprobarea efectuării unor lucrări de interes public local, Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicţiei de grevare cu sarcini şi a interdicţiei de înstrăinare a cotei-părţi de teren aferente locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului, necesară executării acestor lucrări. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) este exprimat sub condiţia ca lucrările efectuate să conducă la creşterea valorii locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv."10. La anexa nr. 1, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Finanţatorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului. (2) Cererea de plată va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în protocolul-cadru şi în contractul de garantare. (3) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată."11. La anexa nr. 1, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Plata garanţiei se face în condiţiile şi termenii prevăzuţi în protocol, convenţia de implementare, convenţia de garantare şi contractul de garantare, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, transmisă de finanţator."12. La anexa nr. 1, după articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 18^1 şi 18^2, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) După aprobarea cererii de plată şi cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plăţii valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice, finanţatorul poate solicita FNGCIMM retragerea cererii de plată a garanţiei, cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia. (2) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor Publice către finanţator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia. În cazul garanţiilor acordate în favoarea finanţatorilor care aplică principiul împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant şi plătite înainte de aplicarea acestui principiu, după aprobarea repunerii, procentul de garantare este de 50% din soldul creditului repus în monitorizare, iar în cazul finanţatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanţia acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare. (3) În termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, formulată de beneficiarul programului, finanţatorul solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită. (4) În cazul aprobării repunerii, în termen de 5 zile, finanţatorul restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei. (5) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (4), Ministerul Finanţelor Publice solicită organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei repuse, anularea obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanţiei aferente programului, după caz, scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM, precum şi restituirea contractului de garantare către FNGCIMM. (6) Sumele restituite de finanţator sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei. (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de revocare a deciziei de aprobare a cererii de plată şi de reactivare a contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare. (8) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după aprobarea repunerii de către finanţator şi FNGCIMM, beneficiarul programului datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit şi de garantare.Art. 18^2. - (1) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului, beneficiarul programului, care are în derulare un credit acordat în cadrul programului, poate să solicite acordul finanţatorului şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) este exprimat sub condiţia achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. (3) În cazul în care cumpărătorul achită preţul locuinţei prin credit, finanţatorul şi Ministerul Finanţelor Publice îşi exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în favoarea finanţatorului care acordă creditul destinat achiziţionării locuinţei."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 27 mai 2015.Nr. 388.-------