LEGE nr. 125 din 2 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. Înaintea articolului I se introduce un nou articol cu următorul cuprins:"- La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«b) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3); c) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»"2. Articolul VIII se abrogă.3. După articolul XII se introduce un nou articol, articolul XIII, cu următorul cuprins:"Art. XIII. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 până la nivelul creditelor bugetare aprobate pe acelaşi an, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament preliminate pe anul 2014 prevăzute în anexa nr. 3/15/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la programul bugetar cod 1284 «Programul Naţional de Dezvoltare Locală», şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 2 iunie 2015.Nr. 125.-----