ORDONANTA nr. 12 din 28 ianuarie 1999pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 29 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al prevederilor art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa :  +  Articolul 1Articolul 6, litera a), liniuţa a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, se modifica şi va avea următorul cuprins:"- credite bancare cu o durată de rambursare de până la 20 de ani, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor şi finisajelor aferente.În acest scop, Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate acorda credite bancare, cu respectarea prevederilor legale şi a normelor interne de creditare.Creditele se acordă cu o dobânda egala cu dobânda la depunerile pe termen de un an, acordată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni populaţiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, dobânda care se suporta:* 5%, de către beneficiarul creditului;* diferenţa până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de 5 puncte procentuale, prin transferuri de la bugetul de stat.Casa de Economii şi Consemnaţiuni nu va percepe nici un comision asupra creditelor acordate.Modul de derulare a finanţării se stabileşte prin convenţie încheiată între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu avizul Ministerului Finanţelor.În limita transferurilor de la bugetul de stat, aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, acesta va repartiza Casei de Economii şi Consemnaţiuni sumele aferente diferenţei de dobânda pentru creditele acordate şi pentru cele care urmează a fi acordate în anul respectiv.Casa de Economii şi Consemnaţiuni va stabili instrucţiuni corespunzătoare privind calculul, evidenta şi raportarea dobânzii subvenţionate la creditele acordate, răspunzând pentru corecta determinare a diferenţei de dobânda solicitate ce se suporta din transferuri de la bugetul de stat.Până la rambursarea integrală a creditului, se instituie ipoteca asupra locuinţei. În cazul vânzării locuinţei, din preţul convenit se asigura rambursarea integrală a creditului, inclusiv a dobânzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vânzării locuinţei. Radierea ipotecii se face numai cu dovada achitării integrale a creditului bancar acordat şi a dobânzilor aferente."  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în colaborare cu Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi cu Ministerul Finanţelor vor elabora Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările ulterioare, şi le vor supune aprobării Guvernului.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca--------------