HOTĂRÂRE nr. 372 din 27 mai 2015privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 29 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil-teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.  +  Articolul 2Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului-teren prevăzut la art. 1 către Muftiatul Cultului Musulman din România, în vederea edificării unui complex de clădiri de interes public.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilului-teren transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi obligaţiile ce revin Muftiatului Cultului Musulman din România în legătură cu folosinţa imobilului-teren transmis.  +  Articolul 4Dreptul de folosinţă gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România asupra imobilului-teren prevăzut la art. 1 încetează dacă Secretariatul de Stat pentru Culte constată că, în termen de 36 de luni de la încheierea protocolului prevăzut la art. 3 alin. (1), nu a fost finalizat complexul de clădiri de interes public prevăzut la art. 2.  +  Articolul 5Secretariatul General al Guvernului şi Secretariatul de Stat pentru Culte vor asigura includerea imobilului-teren prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan Stoicap. Secretarul de stat pentru culte,Irinel Florinel FrunzăMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 27 mai 2015.Nr. 372.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREale terenului care se transmite din domeniul privat al statului şiadministrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrareaSecretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită aMuftiatului Cultului Musulman din România*Font 8*┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐│ Adresa │ Persoana │Persoana juridică│Persoana juridică în│Caracteristicile tehnice ││imobilului care│juridică din │în administrarea │folosinţa căreia se │ ale imobilului ││ se transmite │administrarea │ căreia se │ transmite imobilul │ ││ │ căreia se │ transmite │ │ ││ │ transmite │ imobilul │ │ ││ │ imobilul │ │ │ │├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│Bd. Expoziţiei │Regia Autonomă│Secretariatul de │Muftiatul Cultului │Teren cu nr. CF 262698, ││nr. 22-30, │"Administraţia│Stat pentru Culte│Musulman din România│nr. cadastral 262698, ││sectorul 1, │Patrimoniului │CIF 26429279 │CIF 2985358 │în suprafaţă de 11.295 mp││Bucureşti │Protocolului │ │ │Valoare de inventar: ││ │de Stat" │ │ │17.212.608,63 lei ││ │CUI 2351555 │ │ │ │└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘----