METODOLOGIE din 14 mai 2015de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 mai 2015     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Exercitarea atribuţiilor de control de către autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumită în continuare autoritate competentă, se face prin: a) Direcţia cu atribuţii de control în silvicultură din structura Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, denumită în continuare DACS; b) comisariatele de regim silvic şi cinegetic din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, denumite în continuare CRSC; c) Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM.  +  Articolul 2Autoritatea competentă îşi exercită atribuţiile de control al operatorilor şi comercianţilor aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 995/2010, precum şi asupra organizaţiilor de monitorizare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi la art. 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulament delegat, cu respectarea prezentei metodologii.  +  Articolul 3 (1) Controalele efectuate de către DACS şi CRSC se referă la lemnul şi produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 4401, 4403, 4406 şi 4407. (2) Controalele efectuate de către GNM se referă la lemnul şi produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 4408-4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 şi 9406 00 20, precum şi pentru celuloză şi hârtie prevăzute la cap. 47 şi 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate, respectiv deşeuri şi resturi. (3) În cazul operatorilor care pun pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn din ambele categorii de coduri menţionate la alin. (1) şi (2), controalele efectuate se desfăşoară cu respectarea competenţei stabilite conform prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Constatările efectuate de oricare din entităţile prevăzute la art. 1 pentru alte sortimente de lemn şi produse din lemn decât cele din competenţa stabilită conform prevederilor alin. (1) şi (2), în sensul prezentei metodologii, sunt lovite de nulitate. (5) În vederea exercitării atribuţiilor de control prevăzute la art. 2, DACS, CRSC şi GNM iau măsurile necesare, potrivit domeniului de competenţă prevăzut la alin. (1) şi (2), pentru identificarea tuturor operatorilor şi comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum şi a organizaţiilor de monitorizare care îşi desfăşoară activitatea sub jurisdicţia autorităţii competente şi pentru actualizarea în permanenţă a acestor informaţii.  +  Articolul 4În exercitarea controalelor, autoritatea competentă are obligaţia să respecte şi prevederile: a) art. 10-13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010; b) prevederile art. 6 şi 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulament de punere în aplicare; c) prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat, inclusiv cu luarea în considerare a prevederilor art. 5-8 din acesta.  +  Capitolul II Controalele la operatori  +  Articolul 5 (1) La operatori, autoritatea competentă verifică respectarea de către aceştia a obligaţiilor prevăzute de art. 4 şi 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, precum şi respectarea obligaţiilor care le revin potrivit Regulamentului de punere în aplicare, inclusiv cu luarea în considerare a normelor enunţate în art. 5-8 din Regulamentul delegat, cu privire atât la lemnul şi produsele din lemn care provin de pe teritoriul naţional, cât şi la cele care sunt importate. (2) În cazul importurilor, autoritatea competentă verifică şi respectarea statutului lemnului şi al produselor din lemn reglementate de FLEGT şi CITES, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.  +  Articolul 6 (1) Controalele la operatori se desfăşoară în conformitate cu un plan de control, care se elaborează de către fiecare din entităţile prevăzute la art. 1 în baza evaluărilor de risc proprii şi care este revizuit periodic potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. (2) Pentru a se asigura eficacitatea controalelor planificate, acestea se efectuează cu notificarea operatorului cu minimum 48 de ore înainte de data controlului. (3) În situaţia în care există informaţii relevante, inclusiv pe baza unor suspiciuni motivate, sesizări sau reclamaţii ale unor părţi terţe ce indică abateri de la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010, controalele se vor efectua inopinat. (4) Desfăşurarea activităţii de control la operatori se realizează conform Listei de verificări pentru controlul operatorilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. (5) În controalele efectuate asupra operatorilor, autoritatea competentă verifică existenţa/conformitatea sistemului due diligence implementat de aceştia, corespunzător cu prevederile art. 4, respectiv art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, după cum urmează: a) măsurile şi procedurile care permit accesul la informaţiile referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemnul sau produsele din lemn introduse pe piaţă; b) procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal/a produselor din lemn derivate din acesta; c) măsurile şi procedurile de atenuare a riscului în cazul în care acesta se evaluează ca nefiind neglijabil, care pot include solicitarea unor informaţii ori documente suplimentare şi/sau solicitarea de verificare de către părţi terţe. (6) Obiectivele controalelor efectuate asupra operatorilor sunt: a) respectarea interdicţiei de a introduce pe piaţă lemn recoltat ilegal sau produse din lemn derivate din acesta, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010; b) deţinerea de către operatori a unui sistem due diligence în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi utilizarea acestuia; c) conformitatea sistemului due diligence utilizat de operatori, indiferent dacă este un sistem propriu sau unul instituit de o organizaţie de monitorizare, cu elementele specifice prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010; d) aplicarea sistemului due diligence de către operatori în conformitate cu prevederile specifice din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi din Regulamentul de punere în aplicare; e) evaluarea şi revizuirea în mod periodic şi ori de câte ori se impune a sistemului due diligence, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. (7) Controalele efectuate în baza planului de control prevăzut la alin. (1) se realizează prin sondaj, regula de eşantionare fiind de minimum 5% din cantităţile corespunzătoare fiecărui sortiment din lemn sau produs din lemn introdus pe piaţă de operator. (8) Operatorii sunt obligaţi să permită accesul autorităţii competente la informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, să permită examinarea documentaţiilor şi a registrelor aferente, efectuarea de verificări pe teren şi să acorde interviuri în acest sens prin persoane competente, cu păstrarea elementelor de confidenţialitate.  +  Articolul 7Entităţile de control prevăzute la art. 1 întocmesc şi păstrează registre de evidenţă a controalelor, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Planul de control menţionat la art. 6 alin. (1) se elaborează cu luarea în considerare a următoarelor aspecte: a) alertele semnalizate de sistemul Wood Tracking şi SUMAL; b) ponderea lemnului şi a produselor din lemn introduse pe piaţa internă a Uniunii Europene care provin din ţări sau regiuni subnaţionale considerate cu risc privind recoltările ilegale de lemn; c) complexitatea lanţului de aprovizionare cu lemn şi produse din lemn; d) volumul de lemn recoltat şi introdus pe piaţa internă a Uniunii Europene de către operatori; e) informaţii relevante, inclusiv sesizări sau reclamaţii motivate ale unor părţi terţe, privind respectarea de către operator a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010. (2) Operatorii care menţin şi evaluează sistemul due diligence instituit de o organizaţie de monitorizare vor fi controlaţi privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 cu ocazia controalelor tematice sau a controlului exercitat pentru organizaţia de monitorizare şi atunci când există informaţii relevante ce indică abateri de la prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010. (3) Pentru fundamentarea planului de control pentru operatorii care plasează pe piaţă lemn care provine de pe teritoriul naţional, autoritatea competentă identifică zonele de risc privind prevalenţa tăierilor ilegale în România, iar hărţile privind zonele de risc se postează pe site-ul acesteia. (4) Dezvoltarea şi actualizarea hărţilor privind zonele de risc din perspectiva autorităţii competente se realizează cel puţin o dată pe an, cu consultarea factorilor interesaţi relevanţi din sectorul forestier. (5) Motivarea deciziei de control va fi înregistrată în Registrul de evidenţă a controalelor, conform anexei nr. 2.  +  Capitolul III Controalele la comercianţi  +  Articolul 9 (1) Autoritatea competentă verifică la comercianţi respectarea obligaţiilor în materie de trasabilitate prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, pe întreg parcursul lanţului de aprovizionare. (2) Obiectivele controlului efectuat de autoritatea competentă responsabilă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 includ şi verificarea păstrării evidenţelor timp de cel puţin 5 ani de către comercianţi, care să le permită identificarea, pentru întreg lanţul de aprovizionare, a operatorilor şi/sau comercianţilor care au furnizat lemnul sau produsele din lemn şi, după caz, comercianţii cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn. (3) Exercitarea controalelor pentru comercianţi se va realiza conform Listei de verificări pentru controlul comercianţilor, prevăzută în anexa nr. 3. (4) Controalele asupra comercianţilor cu privire la obligaţiile ce le revin conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se vor efectua cu ocazia controalelor tematice sau ori de câte ori există informaţii relevante, inclusiv sesizări sau reclamaţii motivate ale unor părţi terţe, privind nerespectarea de către comercianţi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.  +  Capitolul IV Controalele la organizaţiile de monitorizare  +  Articolul 10La organizaţiile de monitorizare, autoritatea competentă verifică: a) îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010; b) respectarea cerinţelor de recunoaştere prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a prevederilor art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare, respectiv a prevederilor art. 5-8 din Regulamentul delegat; c) existenţa şi respectarea procedurilor pentru evitarea conflictelor de interese la nivel organizaţional şi individual; d) conformitatea sistemului due diligence instituit la operatori cu îndeplinirea elementelor prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.  +  Articolul 11În situaţia în care se constată că o organizaţie de monitorizare care a încheiat un contract de instituire şi revizuire a sistemului due diligence cu un operator nu a prevăzut riscul săvârşirii faptei care a condus la introducerea pe piaţă a lemnului şi produselor din lemn fără justificarea provenienţei legale, măsura de sancţionare pentru neconformitatea sistemului due diligence, prin lipsa evaluării riscului, se aplică acestei organizaţii de monitorizare ca măsură complementară, iar organizaţia de monitorizare în cauză va fi obligată să revizuiască în mod corespunzător sistemul due diligence instituit la operator.  +  Articolul 12 (1) Exercitarea controalelor asupra organizaţiilor de monitorizare se realizează conform Listei de verificări pentru controlul organizaţiilor de monitorizare, prevăzută în anexa nr. 4. (2) Controalele prevăzute la alin. (1) se efectuează inopinat. Prin excepţie, pentru a se asigura eficacitatea controalelor, acestea se pot efectua cu notificarea prealabilă a organizaţiei de monitorizare.  +  Articolul 13 (1) În urma verificării organizaţiei de monitorizare, autoritatea competentă întocmeşte, prin entităţile de control prevăzute la art. 1, rapoarte de control conform prevederilor art. 7 din Regulamentul de punere în aplicare. (2) În cazul în care autoritatea competentă stabileşte că o organizaţie de monitorizare nu mai îndeplineşte funcţiile prevăzute sau nu mai respectă cerinţele prevăzute în regulament, informează Comisia Europeană în termen de 48 de ore.  +  Capitolul V Măsuri  +  Articolul 14În funcţie de gravitatea deficienţelor şi neregulilor identificate, autoritatea competentă, prin entităţile prevăzute la art. 1 şi potrivit competenţelor stabilite la art. 3, procedează la luarea următoarele măsuri: a) notificarea operatorilor privind măsurile de remediere/revizuire pe care aceştia trebuie să le ia în termenul de 45 de zile în vederea instituirii sistemului due diligence conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010, ale Regulamentului de punere în aplicare şi ale prezentei metodologii; b) sancţionarea operatorilor care nu au implementat/nu au utilizat/au utilizat neconform/nu au revizuit sistemul due diligence propriu, potrivit prevederilor actelor normative în materie; c) sancţionarea organizaţiilor de monitorizare care au instituit un sistem due diligence neconform/nu au revizuit sistemul due diligence instituit; d) măsura complementară de confiscare a lemnului şi a produselor din lemn, după caz; e) interzicerea comercializării lemnului şi a produselor din lemn, prin suspendarea/retragerea acordurilor de utilizare a documentelor cu regim special, atestatelor de exploatare, suspendarea/retragerea autorizaţiilor de exploatare, suspendarea/anularea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi altele asemenea.  +  Articolul 15Operatorii, comercianţii şi organizaţiile de monitorizare asupra cărora se efectuează controalele au obligaţia să respecte legislaţia aplicabilă şi să acorde toată asistenţa necesară pentru a facilita efectuarea verificărilor.  +  Capitolul VI Obligaţiile autorităţii competente  +  Articolul 16 (1) Autoritatea competentă va dezvolta şi va menţine actualizat în timp real un sistem de evidenţă a operatorilor care nu utilizează un sistem due diligence şi cărora li s-a aplicat măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) La sistemul de evidenţă prevăzut la alin. (1) vor avea acces şi emitenţii autorizaţiilor de exploatare, care au obligaţia să suspende/retragă autorizaţiile de exploatare emise şi să nu mai emită noi autorizaţii de exploatare pentru operatorii înscrişi în sistemul de evidenţă. Prevederea nu este aplicabilă operatorilor economici care realizează prestaţii pentru lucrări de exploatare forestieră. (3) Măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior prevăzută la alin. (1) se propune prin raportul de control care se aprobă de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 17 (1) Obligaţiile de control din prezenta metodologie se includ în activităţile prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare corespunzătoare entităţilor de control prevăzute la art. 1, precum şi în fişele posturilor specifice personalului cu atribuţii de control din cadrul acestor structuri. (2) Autoritatea competentă va asigura instruirea personalului cu atribuţii de control privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, cu adaptarea permanentă la cerinţele şi recomandările transmise de Comisia Europeană. (3) Autoritatea competentă poate transmite Comisiei Europene observaţii şi propuneri de completare privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, reieşite din practica de control şi nereglementate.  +  Articolul 18 (1) Registrele de evidenţă a controalelor prevăzute la art. 7 se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani şi cuprind în mod obligatoriu informaţii referitoare la: a) natura controlului; b) rezultatul controlului; c) notificări privind măsuri de remediere, emise în temeiul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, dacă este cazul. (2) După încheierea controlului, informaţiile privind constatările consemnate în Registrul de evidenţă a controalelor se transmit, la cerere, operatorilor şi, după caz, organizaţiilor de monitorizare în cazul unui sistem due diligence instituit de acestea. (3) Informaţiile privind constatările consemnate în Registrul de evidenţă a controalelor se transmit, după încheierea controlului, în baza unei cereri scrise, către alţi factori interesaţi, în termen de 30 zile de la depunere la sediul CRSC sau GNM responsabil cu efectuarea controlului.  +  Articolul 19 (1) Entităţile de control prevăzute la art. 1 asigură colectarea, prelucrarea, validarea şi păstrarea tuturor informaţiilor şi datelor necesare în vederea elaborării raportului naţional bienal privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010, denumit în continuare raportul naţional, potrivit formatului standardizat pus la dispoziţie de Comisia Europeană. (2) Entităţile de control prevăzute la art. 1 asigură centralizarea tuturor informaţiilor şi datelor prevăzute la alin. (1), elaborarea raportului naţional şi transmiterea acestuia la Comisia Europeană, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, prin intermediul unei persoane care se desemnează în acest scop.  +  Capitolul VII Obligaţiile DACS  +  Articolul 20La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligaţii ale DACS: a) dezvoltă proceduri de control pentru listele de verificări prevăzute în anexele nr. 1-3; b) efectuează activităţile de control al operatorilor şi comercianţilor, pentru lemnul şi produsele din lemn, corespunzător atribuţiilor de control ale DACS; c) efectuează activităţile de control al organizaţiilor de monitorizare conform prevederilor capitolului IV; d) coordonează actualizarea de către CRSC a platformei informative prevăzute la art. 23 alin. (2); e) actualizează şi transmite la CRSC informaţiile despre organizaţiile de monitorizare, precum şi pe cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisia Europeană prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19 alin. (2), potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat; f) pun la dispoziţie informaţiile privind constatările consemnate în registrele de evidenţă a controalelor întocmite de DACS, în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3).  +  Capitolul VIII Obligaţiile CRSC  +  Articolul 21La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligaţii ale CRSC, conform competenţelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) şi condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (4); a) actualizează şi menţin evidenţele operatorilor pentru lemn şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale CRSC; b) dezvoltă şi actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale CRSC; c) efectuează activităţile de control al operatorilor şi comercianţilor, pentru lemnul şi produsele din lemn, corespunzător atribuţiilor de control ale CRSC; d) informează şi transmit rapoarte către DACS referitoare la neconformităţile identificate în controalele efectuate conform prezentei metodologii; e) pun la dispoziţie informaţiile privind constatările consemnate în registrele de evidenţă a controalelor întocmite de CRCS, în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3).  +  Capitolul IX Obligaţiile GNM  +  Articolul 22La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligaţii ale GNM, conform competenţelor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) şi condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (4): a) actualizează şi menţin evidenţele operatorilor pentru lemn şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale GNM; b) dezvoltă şi actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale GNM; c) efectuează activităţile de control al organizaţiilor de monitorizare conform prevederilor cap. IV; d) efectuează activităţile de control al operatorilor şi comercianţilor, pentru lemnul şi produsele din lemn, corespunzător atribuţiilor de control ale GNM; e) coordonează actualizarea de către comisariatele judeţene ale GNM a platformei informative prevăzute la art. 23 alin. (1); f) informează şi transmit rapoarte către autoritatea competentă referitoare la neconformităţile identificate în controalele efectuate conform prezentei metodologii; g) pun la dispoziţie informaţiile privind constatările consemnate în registrele de evidenţă a controalelor întocmite de GNM, în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3); h) actualizează şi transmit la autoritatea competentă informaţiile despre organizaţiile de monitorizare, precum şi pe cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisie prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19 alin. (2), potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat.  +  Capitolul X Îndrumare şi facilitare  +  Articolul 23 (1) Pentru a facilita respectarea dispoziţiilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, autoritatea competentă dezvoltă o platformă informativă pentru operatori. (2) Platforma informativă prevăzută la alin. (1) conţine cel puţin următoarele: a) Ghid de bune practici pentru operatori în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010; b) hărţile zonelor de risc privind prevalenţa tăierilor ilegale, care se actualizează anual; c) punctul de vedere al autorităţii competente la întrebările/problemele frecvente identificate în urma procesului de îndrumare şi control.  +  Articolul 24Platforma informativă prevăzută la art. 23 alin. (1) este menţinută, întreţinută şi actualizată prin grija autorităţii competente şi se postează pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1la metodologieLista de verificări pentru controlul operatorilor*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│ NATURA CONTROALELOR │ Produs │ Data C. │ Termen ││ │ │ │observaţii│├─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ Tematica de control │ Indicatori relevanţi │ Lista de verificări*) │ (cod) │(zz.ll.aa)│(zz.ll.aa)│├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤│ ││Operatorii implementează şi utilizează un sistem due diligence conform prevederilor EUTR. ││Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ││care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 ││al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura ││controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al ││Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul ││delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea ││recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al ││Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărârea ││Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al ││Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care ││introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la ││provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase ││şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al ││Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc ││pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind ││organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare │├─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│Aspecte generale │A.1. Operatorul funcţionează │A.1.1. Persoane juridice │ │ │ ││A. Deţine DDS. │legal pe piaţă. │Deţinerea documentelor specifice, │ │ │ ││ │ │după caz: │ │ │ ││ │ │- acord de distribuire şi utilizare a │ │ │ ││ │ │documentelor cu regim special; │ │ │ ││ │ │- certificat de atestare pentru lucrări │ │ │ ││ │ │de exploatare forestieră sau contract │ │ │ ││ │ │cu un operator economic care deţine │ │ │ ││ │ │certificat de atestare pentru lucrări │ │ │ ││ │ │de exploatare forestieră; │ │ │ ││ │ │- este utilizator de SUMAL AGENT şi │ │ │ ││ │ │Wood Tracking; │ │ │ ││ │ │- autorizaţie de exploatare; │ │ │ ││ │ │- acte de reglementare în domeniul │ │ │ ││ │ │protecţiei mediului; │ │ │ ││ │ │- contract privind achiziţionarea de │ │ │ ││ │ │masă lemnoasă; │ │ │ ││ │ │- declaraţia vamală de import, licenţa │ │ │ ││ │ │FLEGT sau, după caz, certificatul CITES;│ │ │ ││ │ │- alte documente relevante prezentate. │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │ │A.1.2. Persoane fizice proprietare de │ │ │ ││ │ │pădure/vegetaţie de pe terenuri din │ │ │ ││ │ │afara fondului forestier naţional │ │ │ ││ │ │Deţinerea documentelor specifice, │ │ │ ││ │ │după caz: │ │ │ ││ │ │- documente care atestă proprietatea; │ │ │ ││ │ │- contract de administrare/asigurare │ │ │ ││ │ │servicii silvice; │ │ │ ││ │ │- autorizaţie de exploatare; │ │ │ ││ │ │- contract cu un operator economic │ │ │ ││ │ │atestat pentru lucrări de exploatare │ │ │ ││ │ │forestieră, după caz; nu se aplică │ │ │ ││ │ │persoanelor fizice care exploatează de │ │ │ ││ │ │pe proprietate până la 20 mc/an. │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │A.2. Operatorul a comunicat la │Sistemul de evidenţă al autorităţii │ │ │ ││ │autorităţile competente natura │competente; evidenţa comunicării │ │ │ ││ │DDS adoptat, respectiv DDS │transmiterii documentelor către │ │ │ ││ │propriu sau instituit de o │autoritatea competentă │ │ │ ││ │organizaţie de monitorizare. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │A.3. DDS cuprinde lemnul şi │Verificarea lanţului de aprovizionare; │ │ │ ││ │produsele din lemn pe care │examinarea verificarea registrelor │ │ │ ││ │operatorul le plasează efectiv │operatorilor şi evidenţelor din SUMAL; │ │ │ ││ │pe piaţă. │controale prin sondaj, inclusiv │ │ │ ││ │procedurilor documentate; │verificări pe teren │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Elementele sistemului│B.1. Legislaţia aplicabilă este │Examinarea documentaţiei DDS şi a │ │ │ ││B. Sistemul cuprinde │identificată pentru ţara de │procedurilor documentate │ │ │ ││măsuri şi proceduri │recoltare. │ │ │ │ ││care permit ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│sistematic accesul │B.2. Documentaţia cuprinde cele │Examinarea documentaţiei prevăzute la │ │ │ ││la informaţii │mai bune informaţii care │A.1.1 sau A.1.2 │ │ │ ││referitoare la │demonstrează faptul că lemnul şi│ │ │ │ ││aprovizionarea │produsele din lemn în cauză sunt│ │ │ │ ││operatorului cu lemn │obţinute conform legislaţiei │ │ │ │ ││sau produsele din │aplicabile în ţara de recoltare.│ │ │ │ ││lemn, care sunt ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│introduse pe piaţă. │B.3. Documentaţia DDS permite │B.3.1 Se verifică, după caz: │ │ │ ││ │identificarea şi distribuţia │- denumirea comercială şi tipul de │ │ │ ││NOTĂ: Controalele vor│lemnului şi produselor din lemn │produs corespunzătoare materialelor │ │ │ ││viza fiecare tip │conform codurilor prevăzute în │lemnoase gestionate de SUMAL; │ │ │ ││specific de lemn sau │anexa la EUTR. │- probe de furnizare de operatori. │ │ │ ││produse din lemn │ │NOTĂ: Denumirea ştiinţifică a speciilor │ │ │ ││introduse pe piaţă. │ │se furnizează atunci când există │ │ │ ││Verificări se vor │ │ambiguitate în privinţa utilizării │ │ │ ││realiza prin sondaj: │ │denumirii comune. │ │ │ ││maximum 5%, dar nu │ │B.3.2. Documentaţia cuprinde informaţii │ │ │ ││mai puţin de două │ │privind cantitatea - exprimată în volum,│ │ │ ││transporturi. │ │masă sau număr de unităţi. │ │ │ ││ │ │B.3.3. Documentaţia cuprinde informaţii │ │ │ ││ │ │privind denumirea şi adresa furnizorului│ │ │ ││ │ │operatorului, precum şi numele şi adresa│ │ │ ││ │ │comerciantului căruia i-au fost │ │ │ ││ │ │furnizate lemnul şi produsele din lemn. │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │B.4. Informaţiile referitoare │ │ │ │ ││ │la aprovizionarea operatorului │ │ │ │ ││ │se păstrează cel puţin 5 ani. │Examinarea documentaţiilor arhivate │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Elementele sistemului│C.1. Procedurile de evaluare a │- respectarea procedurilor legale │ │ │ ││C. Sistemul cuprinde │riscului de introducere pe piaţă│referitoare la deţinerea, emiterea şi │ │ │ ││proceduri privind │a lemnului recoltat în mod │gestionarea documentelor prevăzute la │ │ │ ││evaluarea riscului │ilegal/a produselor din lemn │A.1.1; │ │ │ ││care permit │derivate din acesta │- corectitudinea operărilor în SUMAL │ │ │ ││operatorului/ │ │AGENT şi Wood Tracking; │ │ │ ││organizaţiei de │ │- modul de generare a codurilor de la │ │ │ ││monitorizare să │ │locul de recoltare, referinţe geografice│ │ │ ││analizeze şi să │ │cu privire la locul de recoltare/punere │ │ │ ││evalueze riscul de a │ │în liberă circulaţie, verificări │ │ │ ││fi introdus pe piaţă │ │încrucişate prin sondaj; │ │ │ ││lemn recoltat în mod │ │- validarea codurilor unice la recepţia │ │ │ ││ilegal sau produse │ │materialelor lemnoase; │ │ │ ││din lemn derivate │ │- existenţa şi respectarea procedurilor │ │ │ ││din acesta. │ │care previn punerea pe piaţă a lemnului │ │ │ ││ │ │şi produselor din lemn recoltat în │ │ │ ││ │ │perioadele de restricţie sau interzicere│ │ │ ││ │ │a recoltării; - existenţa şi respectarea│ │ │ ││ │ │procedurilor pentru prevenirea │ │ │ ││ │ │recoltării ilegale a anumitor specii de │ │ │ ││ │ │arbori; │ │ │ ││ │ │- existenţa şi respectarea procedurilor │ │ │ ││ │ │pentru prevenirea practicilor ilegale; │ │ │ ││ │ │- evaluări şi hărţi cu indicarea zonelor│ │ │ ││ │ │de risc privind prevalenţa recoltării │ │ │ ││ │ │ilegale, respectiv limitele zonei de │ │ │ ││ │ │recoltare; │ │ │ ││ │ │- existenţa unor sisteme de certificare;│ │ │ ││ │ │- existenţa unor sisteme verificate de │ │ │ ││ │ │terţe părţi; │ │ │ ││ │ │- luarea în considerare a sancţiunilor │ │ │ ││ │ │impuse de Consiliul de Securitate al ONU│ │ │ ││ │ │sau de Consiliul Uniunii Europene. │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Elementele sistemului│D.1. Măsurile şi procedurile de │Examinarea procedurilor interne │ │ │ ││D. Sistemul conduce │atenuare a riscurilor sunt │documentate; verificarea registrelor de │ │ │ ││la adoptarea unor │corelate cu factorii de risc │monitorizare ale organizaţiilor de │ │ │ ││măsuri adecvate şi │identificaţi. Acestea sunt │monitorizare │ │ │ ││proporţionale pentru │adecvate, proporţionale şi sunt │ │ │ │ ││reducerea eficientă │actualizate permanent în baza │ │ │ │ ││a riscurilor │unor proceduri de monitorizare │ │ │ │ ││identificate privind │a eficienţei acestora. │ │ │ │ ││introducerea pe piaţă├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│a lemnului sau a │D.2. Aplicarea măsurilor şi │Examinarea procedurilor; verificarea │ │ │ ││produselor din lemn │procedurilor de atenuare a │registrelor; controale prin sondaj, │ │ │ ││provenite din │riscurilor este justificată şi │inclusiv verificări pe teren │ │ │ ││recoltări ilegale. │nu permite introducerea pe piaţă│ │ │ │ ││ │a lemnului recoltat ilegal. │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Menţinerea şi │E.1. Sunt stabilite persoanele │Proceduri interne, fisa postului, │ │ │ ││evaluarea sistemului │responsabile pentru │dovezi ale instruirilor │ │ │ ││E. Operatorii menţin │implementarea sistemului. Sunt │ │ │ │ ││şi evaluează periodic│prevăzute instruiri ale │ │ │ │ ││DDS pe care îl │personalului adecvate rolului şi│ │ │ │ ││utilizează. │responsabilităţilor stabilite │ │ │ │ ││ │de sistem. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │E.2. Personalul este calificat │ │ │ │ ││ │conform legislaţiei specifice │ │ │ │ ││ │aplicabile. │Diplome, atestări, autorizări şi Revisal│ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │E.3. Sistemul prevede politici │Examinarea documentaţiei: politici şi │ │ │ ││ │şi proceduri care permit │proceduri interne documentate │ │ │ ││ │evaluarea cel puţin anuală şi, │verificarea registrelor reglementate, │ │ │ ││ │respectiv, îmbunătăţirea │inclusiv rapoarte SUMAL Agent; evidenţa │ │ │ ││ │propriului DDS. │auditurilor interne efectuate │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │E.4. DDS revizuit de organizaţia│Examinarea documentaţiei: │ │ │ ││ │de monitorizare a fost │politici şi proceduri interne │ │ │ ││ │implementat în conformitate cu │documentate; │ │ │ ││ │cel stabilit de aceasta/revizuit│verificarea registrelor; │ │ │ ││ │conform sarcinilor stabilite în │evidenţa auditurilor interne efectuate │ │ │ ││ │urma controlului realizat de │ │ │ │ ││ │către DACS/GNM/CRSC. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │E.5. DDS propriu a fost revizuit│Examinarea documentaţiei: verificarea │ │ │ ││ │prin audit intern în │registrelor; │ │ │ ││ │conformitate cu sarcinile │evidenţa auditurilor interne efectuate │ │ │ ││ │stabilite în controlul │ │ │ │ ││ │DACS/GNM/CRSC. │ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│────────── ││ *) În coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activităţi, modalităţi şi surse de informare pentru ││verificarea indicatorilor. ││ Cerinţele din "Lista de verificări" sunt minimale. ││────────── │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Precizări: ││--------- ││Lista de verificări: se vor nota procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii indicatorilor.││Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformităţi în implementarea DDS. ││Notarea se face conform codurilor prevăzute în anexa la Regulament. ││Data C.: Se va nota data realizării controlului la sediul operatorului/în teren. ││Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea operatorilor şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un ││termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare). ││DDS - sistem "due diligence". ││EUTR - Regulamentul (UE) nr. 995/2010. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2la metodologieRegistrul de evidenţă a controalelor*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Exercitarea atribuţiilor de autoritate de control referitor la obligaţiile ce revin │ ││operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn │DACS/GNM/CRSC (judeţul)/GM (judeţul)..... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cadrul legal: │Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de ││ │stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; ││ │Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură ││ │pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul ││ │(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin ││ │operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul de punere în aplicare (UE) ││ │nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence ││ │şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE)││ │nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin ││ │operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul (CE) nr. 338/1997 al Consiliului││ │din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu ││ │acestea; Hotărârea Guvernului nr. 668/2012 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea ││ │Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de ││ │stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărârea││ │Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea││ │materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de ││ │prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al ││ │Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin ││ │operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; ││ │Metodologia de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului ││ │nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al││ │Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin ││ │operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, ││ │apelor şi pădurilor nr. 819/2014 │└───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii generale privind operatorul │├───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire "operator"│ │├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresa: │ Str. ... │├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Responsabil DDS: │ numele/funcţia │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤│Decizia de control │ Aspecte luate în considerare │ Factori relevanţi ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │1. Alertele semnalizate de sistemul Wood Tracking/SUMAL │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │2. Operatorii nu au îndeplinit obligaţiile prevăzute în art. 6 alin. (4) │ ││ │din metodologie. │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │3. Ponderea lemnului introdus pe piaţa internă a Uniunii Europene care │ ││ │provine din ţări sau regiuni subnaţionale considerate cu risc privind │ ││ │recoltările ilegale │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │4. Complexitatea lanţului de aprovizionare cu lemn şi produse din lemn │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │5. Informaţii relevante, inclusiv sesizări sau reclamaţii motivate ale unor │ ││ │părţi terţe, privind respectarea de către operator a prevederilor │ ││ │Regulamentului (UE) nr. 995/2010 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │6. Volumul de lemn recoltat şi introdus pe piaţa internă a Uniunii Europene │ ││ │de către operatori │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │7. Controlul organizaţiilor de monitorizare - operator desemnat prin │ ││ │eşantionare │ │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────────┐│ NATURA CONTROALELOR │ Data C. │ Termen │ │ Rezultatul │ Măsuri de │ ││ │ │observaţii│ Produs │ controalelor │ remediere │ Sancţiuni │├──────────────┬───────────────┬──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ ││ Tematica │ Indicatori │ Lista de │(zz.ll.aa)│(zz.ll.aa)│ (cod) │(neconformităţi)│ (se vor │ ││ de control │ relevanţi │ verificări │ │ │ │ │transmite OP)│ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ Conform │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ legislaţiei ││ │ │ │ │ │ │ │ │ în vigoare │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────────┘┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Concluzii finale │ Exemplu: DACS/CRSC/GNM..., în urma controalelor efectuate în perioada.... şi evaluarea clarificărilor ││ │ transmise ulterior în data de....., consideră că, în prezent, operatorul SC... NU îndeplineşte cerinţele ││ │ cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Pentru a îndeplini obligaţiile impuse de regulament este ││ │ necesar să se ia măsuri în conformitate cu punctele de vedere exprimate mai sus. │└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Precizări: ││--------- ││Natura controalelor: se vor nota numai indicatorii relevanţi (codurile) pentru neconformităţile identificate (rezultatele ││controalelor). ││Lista de verificări: se vor nota procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii indicatorilor.││Data C: data realizării controlului la sediul operatorului/teren. ││Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea operatorilor şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un ││termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare). ││Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformităţi în implementarea sistemului. ││Notarea se face conform codurilor prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010. ││Rezultatele controalelor: se vor nota numai neconformităţile identificate - natura verificărilor prin care se constată ││neconformitatea indicatorilor relevanţi. ││Măsuri de remediere: se vor nota măsurile de remediere impuse pentru soluţionarea neconformităţilor. ││Op - operator. ││Sancţiuni: se vor nota sancţiunile acordate conform legislaţiei în vigoare. NU este obligatoriu ca aceste informaţii să fie ││făcute publice. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Data: │ zz.ll.aa (data ││ │ întocmire/finalizare raport) │├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Responsabil control: │ numele/funcţia │ Semnătura: │ ................... │└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa 3la metodologieLista de verificări pentru controlul comercianţilor*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────────┬────────┬──────┐│ NATURA CONTROALELOR │Produs│Data C.│ Termen │Rezul- │Măsuri││ │ │ │observaţii│tatele │ de ││ │ │ │ │controa-│reme- ││ │ │ │ │lelor │diere │├─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤│ Tematica de control │ Indicatori relevanţi │ Lista de verificări*) │(cod) │(zz.ll.│(zz.ll.aa)│(necon- │(se ││ │ │ │ │ aa) │ │formi- │vor ││ │ │ │ │ │ │tăţi) │trans-││ │ │ │ │ │ │ │mite ││ │ │ │ │ │ │ │Op) │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────────┴────────┴──────┤│Comercianţii implementează în mod corespunzător prevederile EUTR. ││Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin ││operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente││pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a ││obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea ││Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a ││materialelor şi al instalaţiilor de prelucrare lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al ││Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă ││lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi ││funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare │├─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────────┬────────┬──────┤│Comercianţii │1. Comerciantul a identificat pe│Examinarea documentaţiei; verificarea │ │ │ │ │ ││implementează în mod │întreg lanţul de aprovizionare │registrelor comercianţilor │ │ │ │ │ ││corespunzător │operatorii şi, după caz, │ │ │ │ │ │ ││prevederile EUTR. │comercianţii care i-au furnizat │ │ │ │ │ │ ││ │lemnul sau produsele din lemn, │ │ │ │ │ │ ││ │provenite de pe piaţa internă a │ │ │ │ │ │ ││ │Uniunii Europene sau din import,│ │ │ │ │ │ ││ │astfel încât să faciliteze │ │ │ │ │ │ ││ │trasabilitatea. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤│ │2. Comerciantul a identificat, │Examinarea documentaţiei; verificarea │ │ │ │ │ ││ │după caz, comercianţii cărora │registrelor comercianţilor │ │ │ │ │ ││ │le-a furnizat lemn sau produse │ │ │ │ │ │ ││ │din lemn. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NOTĂ: Comerciantul care │ │ │ │ │ │ ││ │furnizează lemn sau produse din │ │ │ │ │ │ ││ │lemn către consumatorii finali │ │ │ │ │ │ ││ │care nu valorifică produsele în │ │ │ │ │ │ ││ │scop comercial (în mod direct) │ │ │ │ │ │ ││ │nu are obligaţia identificării │ │ │ │ │ │ ││ │acestor consumatori (de exemplu,│ │ │ │ │ │ ││ │retaileri). │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤│ │3. Comercianţii păstrează │Verificarea registrelor comercianţilor │ │ │ │ │ ││ │informaţiile menţionate la pct. │ │ │ │ │ │ ││ │1 şi 2 timp de cel puţin 5 ani │ │ │ │ │ │ ││ │şi le furnizează, la cerere, │ │ │ │ │ │ ││ │autorităţii competente. │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────────┴────────┴──────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│────────── ││*) În coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activităţi, modalităţi şi surse de informare pentru verificarea ││indicatorilor. Cerinţele din "Lista de verificări" sunt minimale. ││────────── │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Precizări: ││---------- ││Lista de verificări: se vor nota procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii indicatorilor. ││Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformităţi în implementarea cerinţelor ││Regulamentului (UE) nr. 995/2010. Notarea se face conform codurilor prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010. ││Data C.: se va nota data realizării controlului la sediul comerciantului în teren. ││Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea comercianţilor şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un ││termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare). ││Rezultatele controalelor: se vor nota doar neconformităţile identificate - natura verificărilor prin care se constată neconformitatea ││indicatorilor relevanţi. ││Măsuri de remediere: se vor nota măsurile de remediere impuse pentru soluţionarea neconformităţilor. ││Op - operator. ││EUTR - Regulamentul (UE) nr. 995/2010. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4la metodologieLista de verificări pentru controlul organizaţiilor de monitorizare*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐│ NATURA CONTROALELOR │ Data │ Termen │Rezultatele ││ │ │observaţii│controalelor│├─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ Tematica de control │ Indicatori relevanţi │ Lista de verificări*) │(zz.ll.aa)│(zz.ll.aa)│(neconformi-││ │ │ │ │ │ tăţi) │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┤│A. Respectarea cerinţelor de recunoaştere ││Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care ││revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 8; Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din││23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, ││prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin ││operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 5-8; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al ││Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor ││privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de ││stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 6 şi 7; Hotărârea ││Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al ││Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc ││pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, ││circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al ││instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului ││European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi ││produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare │├─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤│A.1 Are personalitate│A.1.1. Dovada înregistrării │Examinarea documentaţiei: actele │ │ │ ││juridică şi este │organizaţiei de monitorizare ca │constitutive; certificat de înregistrare│ │ │ ││constituită în mod │personalitate juridică, obiectul│certificat de recunoaştere (CE) │ │ │ ││legal în cadrul │de activitate │ │ │ │ ││Uniunii Europene ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│(UE). │A.1.2. Sediul social, │Examinarea documentaţiei: actele │ │ │ ││ │administraţia centrală, locul │constitutive; certificat de înregistrare│ │ │ ││ │principal de desfăşurare a │certificat de recunoaştere (CE) │ │ │ ││ │activităţii sau, după caz, │ │ │ │ ││ │agenţiile, sucursalele sau │ │ │ │ ││ │filialele înfiinţate sunt │ │ │ │ ││ │constituite în cadrul UE. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │A.1.3. Recunoaşterea CE ca │Certificat de recunoaştere (CE); │ │ │ ││ │organizaţie de monitorizare │notificări (CE); website (CE) │ │ │ ││ │pentru România ca stat membru │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│A.2. Are expertiza │A.2.1. Personalul are formare │Examinarea documentaţiei: titluri │ │ │ ││necesară şi │profesională oficială în unul │oficiale de calificare; experienţa │ │ │ ││capacitatea de a │sau mai multe dintre următoarele│profesională CV şi/sau alte documente │ │ │ ││exercita funcţiile │domenii: disciplinele legate de │justificative │ │ │ ││asumate. │silvicultură, mediu, drept, │ │ │ │ ││ │managementul afacerilor, │ │ │ │ ││ │gestionarea riscului, comerţ, │ │ │ │ ││ │audit, control financiar sau │ │ │ │ ││ │gestionarea lanţului de │ │ │ │ ││ │aprovizionare. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │A.2.2. În poziţiile tehnice de │Examinarea documentaţiei: titluri │ │ │ ││ │conducere sunt persoane cu cel │oficiale de calificare; experienţa │ │ │ ││ │puţin 5 ani de experienţă │profesională (CV şi/sau alte documente │ │ │ ││ │profesională într-o funcţie │justificative) │ │ │ ││ │similară funcţiilor unei │ │ │ │ ││ │organizaţii de monitorizare. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │A.2.3. Structură organizatorică │Examinarea documentaţiei: organigrama │ │ │ ││ │care să asigure exercitarea │organizaţiei şi fluxul decizional; │ │ │ ││ │adecvată a funcţiilor unei │interviuri cu personalul OM sau Op │ │ │ ││ │organizaţii de monitorizare │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │A.2.4. Organizaţia deţine şi │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││ │implementează proceduri pentru │procedurilor privind sarcinile şi │ │ │ ││ │monitorizarea performanţei şi a │responsabilităţile personalului; │ │ │ ││ │competenţei tehnice ale │verificarea documentaţiei şi a │ │ │ ││ │personalului său. │registrelor OM care să ateste │ │ │ ││ │ │monitorizarea performanţelor şi măsuri │ │ │ ││ │ │de conformare │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│A.3. Nu există niciun│A.3.1. Organizaţia deţine │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││fel de conflicte de │politici şi proceduri scrise │registrelor OM; evidenţe care să │ │ │ ││interese în │privind evaluarea riscurilor │documenteze riscurile de conflict de │ │ │ ││exercitarea │referitor la conflictele de │interese │ │ │ ││funcţiilor sale. │interese care ar putea rezulta │ │ │ │ ││ │din exercitarea funcţiilor de │ │ │ │ ││ │organizaţie de monitorizare, │ │ │ │ ││ │inclusiv orice conflicte care │ │ │ │ ││ │decurg din relaţiile sale cu │ │ │ │ ││ │organismele asociate sau cu │ │ │ │ ││ │subcontractanţi. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │A.3.2. Politicile şi procedurile│Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││ │sunt implementate corespunzător │registrelor: reguli şi proceduri interne│ │ │ ││ │pentru a evita conflictele de │documentate, audituri efectuate de către│ │ │ ││ │interese la nivel organizaţional│terţi; interviuri cu personalul OM, │ │ │ ││ │şi individual. │operatori sau alte persoane relevante │ │ │ │├─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┤│B. Aplicarea DDS │├─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤│B.1. Menţine şi │B.1.1. DDS este pus la │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││evaluează periodic un│dispoziţie operatorilor şi │registrelor OM, respectiv a operatorilor│ │ │ ││sistem due diligence.│autorităţii competente în forma │ │ │ │ ││ │actualizată. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.1.2. Sistemul due diligence │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││ │este specific pentru fiecare tip│registrelor OM; verificări prin sondaj │ │ │ ││ │specific de lemn sau de produse │pentru operatori conform anexei nr. 2 la│ │ │ ││ │din lemn, conform cerinţelor │metodologie; controale la faţa locului; │ │ │ ││ │art. 6 alin. (1) din │interviuri cu conducerea şi personalul │ │ │ ││ │Regulamentul (UE) nr. 995/2010. │OM │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │NOTĂ: Controalele se vor realiza│ │ │ │ ││ │prin sondaj pentru operatori. Se│ │ │ │ ││ │vor analiza indicatorii │ │ │ │ ││ │relevanţi (1-7) conform anexei │ │ │ │ ││ │nr. 2 la metodologie "Registrul │ │ │ │ ││ │de evidenţă a controalelor". │ │ │ │ ││ │Eşantion: maximum 5%. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.1.3. Legislaţia aplicabilă │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││ │este identificată şi actualizată│registrelor OM │ │ │ ││ │pentru ţara de recoltare şi │ │ │ │ ││ │acoperă toate aspectele │ │ │ │ ││ │prevăzute în art. 2 lit. h) din │ │ │ │ ││ │Regulamentul (UE) nr. 995/2010. │ │ │ │ ││ │Sistemul permite identificarea │ │ │ │ ││ │mijloacelor adecvate prin care │ │ │ │ ││ │se indică conformitatea cu │ │ │ │ ││ │legislaţia aplicabilă. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.1.4. Procedurile de evaluare a│Examinarea documentaţiei; verificarea │ │ │ ││ │riscurilor iau în considerare │registrelor OM │ │ │ ││ │cele mai bune informaţii │ │ │ │ ││ │relevante şi disponibile │ │ │ │ ││ │referitoare la criteriile de │ │ │ │ ││ │risc - garantarea respectării │ │ │ │ ││ │legislaţiei aplicabile în │ │ │ │ ││ │certificarea pădurilor sau alte │ │ │ │ ││ │sisteme de verificare; │ │ │ │ ││ │prevalenţa recoltării ilegale a │ │ │ │ ││ │anumitor specii de arbori; │ │ │ │ ││ │prevalenţa recoltării sau a │ │ │ │ ││ │practicilor ilegale; sancţiunile│ │ │ │ ││ │impuse de Consiliul de │ │ │ │ ││ │Securitate al ONU sau de │ │ │ │ ││ │Consiliul Uniunii Europene. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.1.5. Organizaţia deţine şi │Examinarea documentaţiei; verificarea │ │ │ ││ │implementează politici şi │registrelor OM; proceduri interne │ │ │ ││ │proceduri care permit evaluarea │documentate │ │ │ ││ │şi îmbunătăţirea propriului DDS;│ │ │ │ ││ │acestea iau în considerare │ │ │ │ ││ │sesizările şi reclamaţiile │ │ │ │ ││ │părţilor terţe şi urmează o │ │ │ │ ││ │abordare transparentă. │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│B.2. Verifică │B.2.1. Proceduri de verificare │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││utilizarea │adecvate referitor la utilizarea│registrelor OM │ │ │ ││corespunzătoare a │corespunzătoare de către │ │ │ │ ││sistemului său due │operatori a DDS. │ │ │ │ ││diligence de către │ │ │ │ │ ││aceşti operatori. │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.2.2. Procesul de verificare a │Verificarea registrelor OM şi al Op; │ │ │ ││ │utilizării DDS este │interviuri cu personalul OM sau Op; │ │ │ ││ │corespunzător procedurilor │verificări în teren şi/sau examinarea │ │ │ ││ │asumate. │unor probe de furnizare ale operatorilor│ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.2.3. Frecvenţa verificărilor │Verificarea registrelor OM şi a Op │ │ │ ││ │este de cel mult 12 luni conform│ │ │ │ ││ │procedurilor documentate şi ori │ │ │ │ ││ │de câte ori se constată că se │ │ │ │ ││ │impune. │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.2.4. Sistemul instituit la │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││ │operatorul .......... cuprinde o│registrelor OM │ │ │ ││ │evaluare a riscurilor completă/ │ │ │ │ ││ │conformă specificului regiunii │ │ │ │ ││ │subnaţionale │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│B.3. Adoptă măsuri │B.3.1. Proceduri documentate │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││adecvate în cazul │privind acţiunile corective în │registrelor OM │ │ │ ││unei utilizări │cazul unei utilizări │ │ │ │ ││necorespunzătoare a │necorespunzătoare de către │ │ │ │ ││sistemului său due │operatori a DDS. │ │ │ │ ││diligence de către un│ │ │ │ │ ││operator. ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.3.2. Respectarea acţiunilor │Verificarea registrelor OM şi al Op; │ │ │ ││ │corective de către operatori │interviuri cu personalul OM sau Op; │ │ │ ││ │este verificată corespunzător │verificări în teren şi/sau examinarea │ │ │ ││ │conform procedurilor asumate. │unor probe de furnizare ale operatorilor│ │ │ ││ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤│ │B.3.3. Sistemul due diligence │Examinarea documentaţiei şi a │ │ │ ││ │instituit la operatorul ........│registrelor OM │ │ │ ││ │a fost revizuit de organizaţie │ │ │ │ ││ │în conformitate cu sarcinile │ │ │ │ ││ │stabilite în controlul │ │ │ │ ││ │DACS/GNM/CRSC (judeţul)/GM │ │ │ │ ││ │(judeţul) ....... din ...... │ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│────────── ││*) În coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activităţi, modalităţi şi surse de informare pentru verificarea ││indicatorilor. Cerinţele din "Lista de verificări" sunt minimale. ││────────── │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Precizări: ││---------- ││Lista de verificări: se vor nota numai procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii ││indicatorilor. ││Data: se va nota data realizării controlului la sediul organizaţiei de monitorizare în teren. ││Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea OM şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită ││pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare). ││Rezultatele controalelor: se vor nota doar neconformităţile identificate - natura verificărilor prin care se constată ││neconformitatea indicatorilor relevanţi. ││OM - organizaţie de monitorizare. ││Op - operator. ││DDS - sistem "due diligence". │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------