HOTĂRÂRE nr. 359 din 20 mai 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care alte dispoziţii legale fac referire în mod expres la aceasta."2. La anexa nr. 1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2, sau trebuie marcate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008."3. În anexa nr. 2, la punctul 3.2, panoul de avertizare "Materiale nocive sau iritante" se elimină.4. În anexa nr. 2, la punctul 3.2 la panoul de avertizare "Pericol general" se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:"*) Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, cu excepţia cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu a treia teză a pct. 5 din anexa nr. 3 pentru a indica depozitarea de substanţe sau amestecuri periculoase."5. În anexa nr. 2, la punctul 3.2, textul asociat panoului de avertizare "Materiale combustibile" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Materiale comburante sau oxidante".6. În anexa nr. 2, punctul 3.2.2 se abrogă.7. La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanţe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale (Regulamentul nr. 1.272/2008), şi containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanţe sau amestecuri periculoase, precum şi conductele situate la vedere şi care conţin sau transportă astfel de substanţe şi amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului respectiv.Prima teză nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp şi nici containerelor al căror conţinut se schimbă frecvent, în cazul în care se iau măsuri alternative adecvate, în special pentru informare şi/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecţie.Etichetele prevăzute la prima teză pot fi: a) înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul nr. 1.272/2008; b) completate cu informaţii suplimentare, cum ar fi numele şi/sau formula substanţei sau amestecului periculos şi detalii privind pericolul; c) completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în Uniunea Europeană pentru transportul substanţelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează."8. La anexa nr. 3, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare "pericol general".Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv."  +  Articolul IIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se modifică după cum urmează:1. La punctul I, subpunctul 2 "Agenţi biologici" va avea următorul cuprins:"2. Agenţi biologici:Agenţii biologici din grupele de risc 3 şi 4 în înţelesul art. 5 lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă."2. La punctul I, la subpunctul 3 "Agenţi chimici", literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) Substanţe şi amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, în una sau mai multe din următoarele clase de pericol şi categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele fraze de pericol:- toxicitate acută, categoria 1, 2 sau 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);- corodarea pielii, categoria 1A, 1B sau 1C (H314);- gaz inflamabil, categoria 1 sau 2 (H220, H221);- aerosoli inflamabili, categoria 1 (H222);- lichid inflamabil, categoria 1 sau 2 (H224, H225);- explozivi, categoriile "exploziv instabil" sau explozivi de la diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);- substanţe sau amestecuri autoreactive, tipul A, B, C sau D (H240, H241, H242);- peroxizi organici, tipul A sau B (H240, H241);- toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după o expunere unică, categoria 1 sau 2 (H370, H371);- toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după o expunere repetată, categoria 1 sau 2 (H372, H373);- sensibilizare respiratorie, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H334);- sensibilizare a pielii, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H317);- cancerigenitate, categoria 1A, 1B sau 2 (H350, H350i, H351);- mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1A, 1B sau 2 (H340, H341);- toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)................................................................................................ d) Substanţe şi amestecuri definite la art. 5 pct. 1 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările ulterioare."3. La punctul I, la subpunctul 3, literele b) şi c) se abrogă.4. La punctul II, titlul şi litera a) vor avea următorul cuprins:"II. Procese şi activităţi: a) procesele şi lucrările/activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările ulterioare;".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 punctul 2, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) orice agent chimic care întruneşte criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic şi/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv; b) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secţiunii a 3-a din prezentul capitol."2. La articolul 12 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) informaţiile referitoare la securitate şi sănătate care sunt puse la dispoziţie de furnizor, de exemplu, fişa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenţii Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006."3. La articolul 30 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) acces la fişa cu date de securitate pusă la dispoziţie de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006."4. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Angajatorii pot să solicite, de preferinţă de la producător sau furnizor, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi care sunt necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligaţia de a furniza informaţii. (2) Persoanele cărora li s-au solicitat informaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să le furnizeze, conform solicitării, cu excepţia datelor considerate confidenţiale, potrivit legii."5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.6. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În ceea ce priveşte azbestul, care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică atunci când sunt mai favorabile sănătăţii şi securităţii la locul de muncă."2. La articolul 5, punctele 1, 2, 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:"1. agent cancerigen: a) o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent cancerigen din categoriile 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008; b) o substanţă, un amestec sau un proces menţionat la anexa nr. 1, precum şi o substanţă sau un amestec care este degajat printr-un proces menţionat în anexa respectivă;2. agent mutagen - o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent mutagen asupra celulelor germinale, categoriile 1A sau 1B, prevăzute în anexa I la Regulamentul nr. 1.272/2008;..............................................................................................4. substanţă - termen definit potrivit prevederilor art. 2 pct. 7 din Regulamentul nr. 1.272/2008;5. amestec - termen definit potrivit prevederilor art. 2 pct. 8 din Regulamentul nr. 1.272/2008."3. În tot cuprinsul hotărârii, următorii termeni şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "preparat"/"preparate" se înlocuieşte cu "amestec"/"amestecuri"; b) "mutagen asupra celulelor embrionare" se înlocuieşte cu "mutagen asupra celulelor germinale"; c) "mutagenitate asupra celulelor embrionare" se înlocuieşte cu "mutagenitate asupra celulelor germinale"; d) "procedeu"/"procedee" se înlocuieşte cu "proces"/"procese".  +  Articolul V (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2015. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(3)Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 5 martie 2014, cu excepţia art. 2 al directivei.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru dialog social,Liviu-Marian PopMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul mediului, apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 20 mai 2015.Nr. 359.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)Valori-limită obligatorii de expunere profesională ale agenţilor chimici*Font 7*┌─────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Valoare-limită maximă │ ││Nr. │ │ EC*2) │ │ ├───────────────┬───────────────┤ Menţiuni*8) ││crt. │ CAS*1) │ EINECS │ Denumirea agentului chimic │ Acţiunea │ │Termen scurt*5)│ ││ │ │ │ │cutanată*3)│ 8 ore*4) │ (15 minute) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┬──────┼────────┬──────┤ ││ │ │ │ │ │mg/mc*6)│ppm*7)│mg/mc*6)│ppm*7)│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│1. │75-07-0 │200-836-8 │Acetaldehidă/Etanal │ │ 90│ 50│ 180│ 100│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│2. │140-11-4 │205-399-7 │Acetat de benzil │ │ 50│ 8│ 80│ 13│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│3. │112-07-2 │203-933-3 │Acetat de 2-Butoxietil │ P │ 133│ 20│ 333│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│4. │123-86-4 │204-658-1 │Acetat de n-butil │ │ 715│ 150│ 950│ 200│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│5. │108-84-9 │203-621-7 │Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de hexil secundar │ │ 150│ 25│ 250│ 42│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│6. │625-16-1 │ - │Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 ││ │ │ │de terţ pentil │ │ │ │ │ │Amilacetat, terţ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│7. │141-78-6 │205-500-4 │Acetat de etil │ │ 400│ 111│ 500│ 139│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│8. │111-15-9 │203-839-2 │Acetat de 2-etoxietil/Acetat de │ P │ 11│ 2│ -│ -│R1B ││ │ │ │etilglicol │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│9. │110-19-0 │203-745-1 │Acetat de izobutil │ │ 715│ 150│ 950│ 200│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│10. │123-92-2 │204-662-3 │Acetat de izopentil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│11. │108-21-4 │203-561-1 │Acetat de izopropil │ │ 400│ 96│ 600│ 144│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│12. │79-20-9 │201-185-2 │Acetat de metil │ │ 200│ 63│ 600│ 188│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│13. │626-38-0 │210-946-8 │Acetat de 1-metilbutil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│14. │110-49-6 │203-772-9 │Acetat de 2-metoxietil │ P │ 4,8│ 1,0│ -│ -│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│15. │108-65-6 │203-603-9 │Acetat de 2-metoxi-1-metiletil │ P │ 275│ 50│ 550│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│16. │628-63-7 │211-047-3 │Acetat de pentil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│17. │620-11-1 │ - │Acetat de 3-pentil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│18. │109-60-4 │203-686-1 │Acetat de propil │ │ 400│ 96│ 600│ 144│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│19. │108-05-4 │203-545-4 │Acetat de vinil │ │ 17,6│ 5│ 35,2│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│20. │141-97-9 │205-516-1 │Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de etil │ │ 100│ 19│ 200│ 38│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│21. │67-64-1 │200-662-2 │Acetonă │ │ 1210│ 500│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│22. │64-19-7 │200-580-7 │Acid acetic │ │ 25│ 10│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│23. │79-10-7 │201-177-9 │Acid acrilic │ │ 5│ 1,7│ 10│ 3,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│24. │10035-10-6│233-113-0 │Acid bromhidric/Bromură de hidrogen│ │ -│ -│ 6,7│ 2│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│25. │107-92-6 │203-532-3 │Acid butiric │ │ 15│ 4│ 30│ 8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│26. │74-90-8 │200-821-6 │Acid cianhidric │ P │ 0,3│ 0,3│ 1│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│27. │79-11-8 │201-178-4 │Acid cloracetic │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│28. │7647-01-0 │231-595-7 │Acid clorhidric/Clorură de hidrogen│ │ 8│ 5│ 15│ 10│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│29. │598-78-7 │209-952-3 │Acid 2-cloropropionic │ │ 1│ 0,2│ 2│ 0,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│30. │75-99-0 │200-923-0 │Acid 2,2-dicloropropionic │ │ 2│ 0,3│ 10│ 1,7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│31. │756-80-9 │212-053-9 │Acid O,O dimetilditiofosforic │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│32. │7664-39-3 │231-634-8 │Acid fluorhidric/Fluorură de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │hidrogen │ │ 1,5│ 1,8│ 2,5│ 3│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│33. │64-18-6 │200-579-1 │Acid formic │ │ 9│ 5│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│34. │7782-79-8 │231-965-8 │Acid hidrazoic │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│35. │79-41-4 │201-204-4 │Acid metacrilic │ │ 30│ 8,5│ 45│ 13│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│36. │7697-37-2 │231-714-2 │Acid nitric/Acid azotic │ │ -│ -│ 2,6│ 1│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│37. │7664-38-2 │231-633-2 │Acid ortofosforic │ │ 1│ -│ 2│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│38. │144-62-7 │205-634-3 │Acid oxalic │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│39. │88-89-1 │201-865-9 │Acid picric │ │ 0,1│ -│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│40. │79-09-4 │201-176-3 │Acid propionic │ │ 31│ 10│ 62│ 20│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│41. │7664-93-9 │231-639-5 │Acid sulfuric*9) │ │ 0,05│ -│ -│ -│Particule lichide ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pulverizate*10) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│42. │107-02-8 │203-453-4 │Acrilaldehidă/Acroleină │ │ 0,3│ 0,13│ 0,5│ 0,22│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│43. │79-06-1 │201-173-7 │Acrilamidă │ P │ 0,03│ -│ -│ -│C1B; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│44. │141-32-2 │205-480-7 │Acrilat de n-butil │ │ 11│ 2│ 53│ 10│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│45. │140-88-5 │205-438-8 │Acrilat de etil/Etilacrilat │ │ 21│ 5│ 42│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│46. │96-33-3 │202-500-6 │Acrilat de metil/Metilacrilat │ │ 18│ 5│ 36│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│47. │107-13-1 │203-466-5 │Acrilonitril │ P │ 5│ 2,3│ 10│ 4,6│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│48. │15972-60-8│240-110-8 │Alaclor/2-Cloro-2',6'-dietil-N- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(metoximetil) acetanilidă │ │ 20│ -│ 30│ - │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│49. │107-18-6 │203-470-7 │Alcool alilic │ P │ 4,8│ 2│ 12,1│ 5│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│50. │64-17-5 │200-578-6 │Alcool etilic/Etanol │ │ 1900│ 1000│ 9500│ 5000│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│51. │98-00-0 │202-626-1 │Alcool furfurilic │ │ 50│ 12,5│ 100│ 25│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│52. │111-70-6 │203-897-9 │Alcool heptilic/1-Heptanol │ │ 150│ 31,5│ 250│ 53│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│53. │111-27-3 │203-852-3 │Alcool hexilic/1-Hexanol │ │ 150│ 36│ 250│ 60│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│54. │123-96-6 │204-667-0 │Alcool izooctilic/2- Octanol │ P │ 150│ 28│ 250│ 47│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│55. │67-63-0 │200-661-7 │Alcool izopropilic/2- Propanol │ │ 200│ 81│ 500│ 203│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│56. │71-23-8 │200-746-9 │Alcool propilic/1- Propanol │ │ 200│ 81│ 500│ 203│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│57. │123-72-8 │204-646-6 │Aldehida butirică │ │ -│ -│ 25│ 9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│58. │107-20-0 │203-472-8 │Aldehida cloracetică │ │ -│ -│ 3│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│59. │123-73-9 │204-647-1 │Aldehida crotonică/2- Butenal │ │ -│ -│ 25│ 9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│60. │309-00-2 │206-215-8 │Aldrin sau izodrin/1,2,3,4,10,10 - │ P │ 0,2│ -│ 0,25│ -│ ││ │ │ │Hexaclor 1, 4, 4a,5,8,8a-hexahidro-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,4,5,8-diendodimetilen naftalină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│61. │107-11-9 │203-463-9 │Alilamină │ │ 0,1│ -│ 0,4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│62. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │ 3│ -│ 10│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│63. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │ 1│ -│ 3│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│64. │92-67-1 │202-177-1 │4 aminodifenil │ │ -│ -│ -│ -│Fp │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│65. │141-43-5 │205-483-3 │2-aminoetanol/Etanolamină │ P │ 2,5│ 1│ 7,6│ 3│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│66. │75-31-0 │200-860-9 │2-aminopropan/Izopropilamină │ │ 7│ 3│ 10│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│67. │7664-41-7 │231-635-3 │Amoniac │ │ 14│ 20│ 36│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│68. │108-24-7 │203-564-8 │Anhidrida acetică │ │ 15│ 3,6│ 25│ 6│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│69. │106-31-0 │203-383-4 │Anhidrida butirică │ │ 1│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│70. │85-44-9 │201-607-5 │Anhidrida ftalică │ │ 2│ 0,3│ 5│ 0,8│(Vapori şi aerosoli de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │condensare) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│71. │108-31-6 │203-571-6 │Anhidrida maleică │ │ 1│ 0,25│ 3│ 0,75│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│72. │62-53-3 │200-539-3 │Anilină │ P │ 3│ 0,8│ 5│ 1,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│73. │90-04-0 │201-963-1 │o-Anisidină │ P │ 0,3│ 0,06│ 0,5│ 0,1│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│74. │536-90-3 │208-651-4 │m- Anisidină │ P │ 0,3│ 0,06│ 0,5│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│75. │104-94-9 │203-254-2 │p- Anisidină │ P │ 0,3│ 0,06│ 0,5│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│76. │7440-36-0 │231-146-5 │Antimoniu/Stibiu │ │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│77. │86-88-4 │201-706-3 │Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree │ │ 0,2│ -│ 0,6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│78. │7440-22-4 │231-131-3 │Argint │ │ 0,1│ -│ -│ -│Metalic ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│79. │- │231-131-3 │Argint (compuşi solubili exprimaţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în Ag) │ │ 0,01│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│80. │- │- │Arsen şi compuşi anorganici │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(exprimaţi în As) │ │ 0,01│ -│ 0,1│ -│C 1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│81. │7784-42-1 │232-066-3 │Arsină/Hidrogen arseniat │ │ 0,1│ 0,03│ 0,3│ 0,09│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│82. │8052-42-4 │232-490-9 │Asfalt │ │ 5│ -│ -│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│83. │1912-24-9 │217-617-8 │Atrazină │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│84. │26628-22-8│247-852-1 │Azida de sodiu │ P │ 0,1│ -│ 0,3│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│85. │- │- │Bariu (compuşi solubili exprimaţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în Ba) │ │ 0,5│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│86. │71-43-2 │200-753-7 │Benzen │ P*11) │ 3,25│ 1│ -│ -│C1A; M1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2004/37 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│87. │50-32-8 │200-028-5 │3,4-Benzpiren/Benzo[a]piren │ │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B; M1B; R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│88. │92-87-5 │202-199-1 │Benzidină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│89. │- │- │Benzine (carburanţi) │ │ 300│ -│ 500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│90. │93-89-0 │202-284-3 │Benzoat de etil │ │ 200│ 33│ 300│ 49│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│91. │106-51-4 │203-405-2 │p- Benzochinonă/Chinonă │ │ 0,3│ -│ 0,4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│92. │- │- │Beriliu (compuşi de Be) │ │ 0,002│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│93. │111-44-4 │203-870-1 │Bis(2-cloroetil)eter/2,2' Dicloro │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dietil eter │ P │ 40│ 6,8│ 60│ 10,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│94. │542-88-1 │208-832-8 │Bis (clorometil) eter │ │ -│ -│ -│ -│Fp; C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│95. │14324-55-1│238-270-9 │Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc │ │ 3│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│96. │80-05-7 │201-245-8 │Bisfenol A/4,4'- │ │ 10│ -│ -│ -│(Pulberi inhalabile) R2 ││ │ │ │Isopropilidendifenol │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│97. │7726-95-6 │231-778-1 │Brom │ │ 0,7│ 0,1│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│98. │74-96-4 │200-825-8 │Brometan/Bromura de etil │ │ 400│ 90│ 500│ 112│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│99. │74-83-9 │200-813-2 │Brommetan/Bromura de metil │ P │ 20│ 5│ 30│ 7,5│M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│100. │593-60-2 │209-800-6 │Bromura de etilenă │ │ 22│ 5│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│101. │106-99-0 │203-450-8 │1,3 Butadiena │ │ 22│ 10│ -│ -│C1A; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│102. │71-36-3 │200-751-6 │n-Butanol │ │ 100│ 33│ 200│ 66│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│103. │78-93-3 │201-159-0 │2 Butanonă/etil metil cetonă/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │butanonă │ │ 600│ 200│ 900│ 300│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│104. │109-73-9 │203-699-2 │Butilamină │ P │ -│ -│ 15│ 5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│105. │106-35-4 │203-388-1 │Butil etil cetonă/Heptan-3-onă │ │ 95│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3-heptanonă │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│106. │111-76-2 │203-905-0 │2-Butoxietanol/Etilenglicol │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │monobutileter │ P │ 98│ 20│ 246│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│107. │112-34-5 │203-961-6 │2-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB│ │ 67,5│ 10│ 101,2│ 15│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│108. │2426-08-6 │219-376-4 │Butil glicidil eter │ │ 100│ 19│ 200│ 38│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│109. │- │- │Cadmiu şi compuşi exprimaţi în Cd │ │ 0,05│ -│ -│ -│C1B; M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│110. │76-22-2 │200-945-0 │Camfor │ │ 1│ 6│ 3│ 18│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│111. │105-60-2 │203-313-2 │e-Caprolactamă/ │ │ 10│ -│ 40│ -│(Pulberi,vapori) ││ │ │ │Ciclohexanon-iso-oximă │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│112. │63-25-2 │200-555-0 │Carbaril/1-naftil metilcarbamat │ │ 2│ -│ 5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│113. │105-58-8 │203-311-1 │Carbonat de dietil │ │ 700│ 145│ 1000│ 207│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│114. │497-19-8 │207-838-8 │Carbonat de sodiu │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│115. │12070-12-1│235-123-0 │Carbura de tungsten │ │ 2│ -│ 6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│116. │463-51-4 │207-336-9 │Cetenă │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│117. │420-04-2 │206-992-3 │Cianamidă │ P │ 1│ 0,58│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│118. │75-05-8 │200-835-2 │Cianometan/Acetonitril │ P │ 70│ 40│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│119. │- │- │Cianuri şi cianogeni (exprimaţi în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CN) │ P │ 0,5│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│120. │110-82-7 │203-806-2 │Ciclohexan │ │ 700│ 200│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│121. │108-93-0 │203-630-6 │Ciclohexanol │ P │ 100│ 25│ 200│ 50│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│122. │108-94-1 │203-631-1 │Ciclohexanonă │ P │ 40,8│ 10│ 81,6│ 20│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│123. │110-83-8 │203-807-8 │Ciclohexenă │ │ 700│ 208│ 1200│ 357│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│124. │108-91-8 │203-629-0 │Ciclohexilamină │ │ 20│ 5│ 40│ 10│R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│125. │542-92-7 │208-835-4 │Ciclopentadienă │ │ 100│ 35,5│ 200│ 75│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│126. │12079-65-1│235-142-4 │Ciclopentadienil tricarbonil mangan│ │ 0,1│ -│ 0,3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│127. │75-19-4 │200-847-8 │Ciclopropan │ │ 500│ 290│ 700│ 407│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│128. │7782-50-5 │231-959-5 │Clor │ - │ -│ -│ 1,5│ 0,5│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│129. │108-90-7 │203-628-5 │Clorbenzen/monoclorbenzen │ │ 23│ 5│ 70│ 15│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│130. │74-97-5 │200-826-3 │Clor brom metan │ │ 700│ 132│ 1000│ 189│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│131. │506-77-4 │208-052-8 │Clorcian │ │ │ -│ 1│ 0,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│132. │57-74-9 │200-349-0 │Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │metanoindan │ │ 0,3│ -│ 0,6│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│133. │106-89-8 │203-439-8 │1-clor-2,3-epoxipropan/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Epiclorhidrina │ P │ 1│ 0,2│ 4│ 0,8│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│134. │95-57-8 │202-433-2 │2-Clorfenol │ │ -│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│135. │74-87-3 │200-817-4 │Clormetan/clorura de metil │ │ 75│ 36│ 150│ 72│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│136. │100-00-5 │202-809-6 │1-Clor-4 nitrobenzen │ P │ -│ -│ 1│ 0,16│C2;M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│137. │600-25-9 │209-990-0 │1-Clor -1 nitropropan │ │ 50│ 10│ 75│ 15│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│138. │532-27-4 │208-531-1 │2-Cloroacetofenonă │ │ -│ -│ 0,3│ 0,05│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│139. │106-47-8 │203-401-0 │4- Cloroanilină │ P │ 2│ -│ 5│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│140. │75-00-3 │200-830-5 │Cloretan │ │ 268│ 100│ -│ -│C2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│141. │40507-94-6│254-947-1 │6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │benzoxazolonă │ │ 15│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│142. │53469-21-9│- │Clorodifenil (42% clor) │ P │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│143. │11097-69-1│- │Clorodifenil (54% clor) │ P │ -│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│144. │75-45-6 │200-871-9 │Clorodifluorometan │ │ 3600│ 1000│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│145. │107-07-3 │203-459-7 │2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină │ P │ 3│ 1│ 10│ 3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│146. │67-66-3 │200-663-8 │Cloroform/triclormetan │ P │ 10│ 2│ -│ -│C2 Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│147. │96-30-0 │202-497-1 │2-Cloro-N-metilacetamida │ │ 10│ -│ 14│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│148. │563-47-3 │209-251-2 │3 Cloro-2metil propena/Clorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │metalil │ │ 80│ 22│ 150│ 41│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│149. │97-00-7 │202-551-4 │1-Clor 2,4 dinitrobenzen │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│150. │126-99-8 │204-818-0 │Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă │ P │ 30│ 8│ 50│ 14│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│151. │75-29-6 │200-858-8 │2-Clorpropan/clorura de izopropil │ │ 400│ 125│ 500│ 156│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│152. │96-24-2 │202-492-4 │3-cloro-1,2-propandiol/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Monoclorhidrină │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│153. │107-05-1 │203-457-6 │3-clorpropena/clorura de alil │ │ 3│ 1│ 6│ 2│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│154. │2039-87-4 │218-026-8 │o-Clorstiren │ │ 50│ 9│ 100│ 18│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│155. │95-49-8 │202-424-3 │2-Clortoluen │ │ 150│ 30│ 250│ 50│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│156. │106-43-4 │203-397-0 │4-Clortoluen │ │ 150│ 30│ 250│ 50│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│157. │100-44-7 │202-853-6 │a Clor toluen/clorura de benzil │ │ 5│ 1│ 8│ 1,5│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│158. │75-36-5 │200-865-6 │Clorura de acetil │ │ 2│ 0,6│ 5│ 1,6│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│159. │12125-02-9│235-186-4 │Clorura de amoniu │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│160. │98-88-4 │202-710-8 │Clorura de benzoil │ │ 5│ 0,9│ 10│ 1,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│161. │79-04-9 │201-171-6 │Clorura de cloracetil │ │ 10│ 2│ 20│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│162. │79-36-7 │201-199-9 │Clorura de dicloracetil │ │ 3│ 0,5│ 5│ 0,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│163. │10545-99-0│234-129-0 │Clorura de sulf │ │ 2│ 0,4│ 5│ 0,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│164. │7791-25-5 │232-245-6 │Clorura de sulfuril │ │ 2│ 0,4│ 5│ 0,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│165. │7719-09-7 │231-748-8 │Clorura de tionil │ │ 15│ 3│ 25│ 5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│166. │75-01-4 │200-831-0 │Clorura de vinil (monomer) │ │ 7,77│ 3│ -│ -│C1A ││     │          │          │                                   │           │        │      │        │      │Directiva 2004/37          │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│167. │7440-48-4 │231-158-0 │Cobalt │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│168. │8050-09-7 │232-475-7 │Colofoniu (produşi de descompunere │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │la lipire cu fludor, exprimaţi în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │formaldehidă) │ │ 0,1│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│169. │1319-77-3 │215-293-2 │Cresoli (toţi izomerii) │ P │ 22│ 5│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│170. │18540-29-9│ │Crom hexavalent │ │ 0,05│ -│ -│ -│C1A; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│171. │- │- │Crom metalic, compuşi anorganici ai│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cr(II) şi compuşi anorganici │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │insolubili ai Cr(III) │ │ 2│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│172. │13530-65-9│236-878-9 │Cromat de zinc │ │ 0,01│ -│ -│ -│C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│173. │- │- │Crom trivalent (compuşi solubili) │ │ 0,5│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│174. │98-82-8 │202-704-5 │Cumen/Izopropilbenzen │ P │ 100│ 20│ 250│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│175. │7440-50-8 │231-159-6 │Cupru │ │ -│ -│ 0,2│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│176. │7440-50-8 │231-159-6 │Cupru │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│177. │94-75-7 │202-361-1 │2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│178. │1596-84-5 │216-485-9 │Daminozida/Alar │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│179. │533-74-4 │208-576-7 │Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,3,5-triadiazin-2-tionă │ │ -│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│180. │50-29-3 │200-024-3 │DDT/p,p'-diclorodifenil-tricloretan│ P │ 0,5│ -│ 1│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│181. │95828-55-0│- │DDVP/o,o'-dimetil-2,2diclordivinil-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fosfat │ P │ 0,5│ -│ 1,5│ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│182. │17702-41-9│241-711-8 │Decaboran │ P │ 0,1│ 0,016│ 0,3│ 0,05│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│183. │91-17-8 │202-046-9 │Decahidronaftalină/decalină │ │ 100│ 18│ 200│ 36│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│184. │112-30-1 │203-956-9 │1-Decanol │ │ 100│ 15│ 200│ 30│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│185. │8065-48-3 │- │Demeton/Sistox │ P │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│186. │8022-00-2 │- │Demeton metil │ P │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│187. │124-02-7 │204-671-2 │Dialilamină │ │ 0,5│ 0,1│ 2│ 0,5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│188. │37764-25-3│253-658-8 │N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă │ │ 7│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│189. │999-21-3 │213-658-0 │Dialil maleat │ │ 1│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│190. │334-88-3 │206-382-7 │Diazometan │ │ 0,3│ 0,2│ 0,5│ 0,3│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│191. │19287-45-7│242-940-6 │Diboran │ │ 0,1│ 0,1│ 1│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│192. │106-93-4 │203-444-5 │1,2 Dibrometan │ P │ 0,8│ 0,1│ 2│ 0,3│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│193. │74-95-3 │200-824-2 │Dibrommetan/bromura de metilen │ │ 10│ 1,4│ 50│ 7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│194. │111-92-2 │203-921-8 │Di n-butilamină │ │ -│ -│ 6│ 1,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│195. │142-96-1 │205-575-3 │Di-n-butil eter/Dibutil eter │ P │ 30│ 6│ 50│ 9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│196. │107-66-4 │203-509-8 │Dibutilfosfat │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│197. │84-74-2 │201-557-4 │Dibutilftalat │ │ 2│ -│ 5│ -│R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│198. │95-50-1 │202-425-9 │1,2-diclorbenzen/o-diclorbenzen │ P │ 122│ 20│ 306│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│199. │106-46-7 │203-400-5 │1,4-diclorbenzen/p-diclorbenzen │ │ 122│ 20│ 306│ 50│C2 Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│200. │22591-21-5│245-111-7 │1,1 Diclor-3,3 dimetil -2- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │butanonă/diclorpinacolonă │ │ -│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│201. │75-34-3 │200-863-5 │1,1-dicloretan │ P │ 412│ 100│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│202. │107-06-2 │203-458-1 │1,2 Dicloretan │ │ 30│ 7│ 70│ 17│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│203. │75-35-4 │200-864-0 │1,1 Dicloretilenă/clorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │viniliden │ │ 20│ 5│ 80│ 20│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│204. │540-59-0 │208-750-2 │1,2 Dicloretilenă │ │ 200│ 50│ 300│ 76│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│205. │75-09-2 │200-838-9 │Diclormetan/clorura de metilen │ │ 174│ 50│ -│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│206. │594-72-9 │209-854-0 │1,1 Diclor -1-nitroetan │ │ 10│ 1,7│ 40│ 7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│207. │78-87-5 │201-152-2 │1,2 Diclorpropan/clorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │propilen │ │ 100│ 22│ 200│ 44│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│208. │96-23-1 │202-491-9 │1,3 Diclor-2-propanol/1,3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diclorhidrină │ P │ 5│ 0,95│ 10│ 1,9│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│209. │18671-97-1│- │2,6-diclorochinoxalină │ │ 50│ -│ 100│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│210. │75-71-8 │200-893-9 │Dicloro-difluoro metan/Freon 12 │ │ 2000│ 494│ 3000│ 741│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│211. │75-43-4 │200-869-8 │Dicloromonofluor metan/Freon 21 │ │ 42│ 10│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│212. │6607-45-0 │- 1,2 │Diclorovinil-benzen/alfa,beta │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diclorstiren │ │ 30│ -│ 50│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│213. │76-14-2 │200-937-7 │1,1 Diclor-tetrafluoroetan/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Freon 114 │ │ 3000│ 430│ 5000│ 715│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│214. │60-57-1 │200-484-5 │Dieldrin │ P │ 0,2│ -│ 0,25│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│215. │109-89-7 │203-716-3 │Dietilamină │ │ 15│ 5│30 10 Di│ectiva│2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│216. │100-37-8 │202-845-2 │2-Dietilaminoetanol │ P │ 30│ 6│45 9 │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│217. │91-66-7 │202-088-8 │N,N Dietilanilină │ │ 10│ 1,6│20 3,2 │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│218. │91-65-6 │202-087-2 │N,N Dietilciclohexilamină │ │ 15│ -│30 - │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│219. │122-39-4 │204-539-4 │Difenilamină │ │ 4│ -│6 - │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│220. │80-10-4 │201-251-0 │Difenildiclorsilan │ │ 5│ 05│ 7│ 0,7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│221. │25167-94-6│246-696-1 │Difenilpropan │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│222. │8004-13-5 │- │Difil (dinil; dowterm; amestec de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │difenil şi oxid de difenil) │ │ 2│ -│ 4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│223. │75-61-6 │200-885-5 │Difluordibrom-metan │ │ 600│ 70│ 800│ 93│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│224. │120-80-9 │204-427-5 │1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol │ │ 10│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│225. │123-31-9 │204-617-8 │1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă │ │ 1│ -│ 2│ -│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│226. │25167-70-8│246-690-9 │Diizobutilenă │ │ 2000│ -│ 2500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│227. │27205-99-8│248-322-2 │O,O Diizopropil ditiofosfat de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │sodiu │ │ -│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│228. │127-19-5 │204-826-4 │N,N-dimetilacetamidă │ P │ 36│ 10│ 72│ 20│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│229. │124-40-3 │204-697-4 │Dimetilamină │ │ 3,8│ 2│ 9,4│ 5│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│230. │121-69-7 │204-493-5 │N,N Dimetilanilină │ P │ 25│ 5│ 49│ 10│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│231. │103-83-3 │203-149-1 │Dimetil-benzilamină │ │ 5│ 0,9│ 10│ 1,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│232. │75-97-8 │200-920-4 │3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă │ │ 60│ 15│ 150│ 37│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│233. │75-78-5 │200-901-0 │Dimetil-diclorsilan │ │ 3│ 0,6│ 6│ 1,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│234. │1331-15-3 │- │2,5 Dimetil 1,4 dioxan │ │ 50│ -│ 100│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│235. │115-10-6 │204-065-8 │Dimetil eter/Oxid de dimetil │ │ 1920│ 1000│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│236. │68-12-2 │200-679-5 │N,N Dimetilformamidă │ P │ 15│ 5│ 30│ 10│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│237. │868-85-9 │212-783-8 │Dimetilfosfit │ │ 12│ -│ -│ -│(Distilat) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│238. │108-83-8 │203-620-1 │2,6 Dimetil 4 heptanona/Diizobutil │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │cetonă │ │ 150│ 26│ 250│ 43│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│239. │57-14-7 │200-316-0 │N,N dimetilhidrazină │ P │ 0,7│ 0,3│ 1,5│ 0,6│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│240. │77-78-1 │201-058-1 │Dimetilsulfat │ P │ 0,5│ 0,1│ -│ -│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│241. │120-61-6 │204-411-8 │Dimetiltereftalat │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│242. │60-51-5 │200-480-3 │Dimetoat │ │ 7│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│243. │109-87-5 │203-714-2 │Dimetoximetan/Metilal │ │ 1500│ 531│ 2500│ 885│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│244. │628-96-6 │211-063-0 │Dinitrat de etilenglicol │ P │ 0,3│ 0,05│ 1│ 0,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│245. │25154-54-5│246-673-6 │Dinitrobenzen (toţi izomerii) │ P │ 1│ 0,15│ 1,5│ 0,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│246. │51-28-5 │200-087-7 │2,4 Dinitrofenol │ P │ 0,7│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│247. │534-52-1 │208-601-1 │4,6 Dinitro-o-crezol/DNOC │ P │ 0,05│ -│ 0,2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│248. │25321-14-6│246-836-1 │Dinitrotoluen │ P │ 1│ -│ 1,5│ -│C1B; M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│249. │88-85-7 │201-861-7 │Dinoseb/6 sec butil 2,4 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dinitrofenol │ │ 0,1│ │ 0,5│ │R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│250. │2813-95-8 │220-560-1 │Dinosebacetat │ │ 0,7│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│251. │117-84-0 │204-214-7 │Dioctilftalat/dietil-hexil 2-ftalat│ │ 2│ 0,1│ 5│ 0,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│252. │123-91-1 │204-661-8 │1,4 Dioxan │ P │ 73│ 20│ -│ -│C2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│253. │124-38-9 │204-696-9 │Dioxid de carbon │ │ 9000│ 5000│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│254. │10049-04-4│233-162-8 │Dioxid de clor │ │ 0,1│ 0,04│ 0,3│ 0,11│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│255. │7446-09-5 │231-195-2 │Dioxid de sulf │ │ 5│ 2│ 10│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│256. │13463-67-7│236-675-5 │Dioxid de titan │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│257. │142-84-7 │205-565-9 │Dipropilamină │ │ 1,7│ 0,4│ 2│ 0,5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│258. │298-04-4 │206-054-3 │Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │etil-fosforoditionat │ │ 0,1│ -│ 0,2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│259. │2179-59-1 │218-550-7 │Disulfura de alil-propil │ │ 10│ 1,7│ 20│ 3,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│260. │72-20-8 │200-775-7 │Endrin/1,2,3,4,10,10 hexaclor-6,7- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,4,5,8 dimetanonaftalină │ P │ 0,03│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│261. │106-87-6 │203-437-7 │1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diepoxid 4-vinil ciclohexenă │ P │ 57│ 10│ -│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│262. │4016-14-2 │223-672-9 │2,3 epoxipropil izopropil eter/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Izopropil glicidil eter │ │ 50│ 10,5│ 100│ 21│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│263. │111-43-3 │203-869-6 │Eter n-propilic/Dipropil eter │ │ 1000│ -│ 1500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│264. │108-20-3 │203-560-6 │Eter izopropilic/Diizopropil eter │ │ 1000│ -│ 1500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│265. │75-04-7 │200-834-7 │Etilamină │ │ 9,4│ 5│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│266. │100-41-4 │202-849-4 │Etilbenzen │ P │ 442│ 100│ 884│ 200│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│267. │5459-93-8 │226-733-8 │N-etilciclohexil amină │ │ 15│ 2,9│ 30│ 5,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│268. │107-15-3 │203-468-6 │Etilendiamină/1,2 Diaminoetan │ │ 20│ 8│ 30│ 12│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│269. │3566-10-7 │222-651-1 │Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu │ │ 20│ -│ 25│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│270. │107-21-1 │203-473-3 │Etilenglicol/Etandiol │ P │ 52│ 20│ 104│ 40│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│271. │109-86-4 │203-713-7 │Etilenglicol monometil eter/2- │ P │ 3,2│ 1│ -│ -│R1B ││ │ │ │Metoxietanol │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│272. │151-56-4 │205-793-9 │Etilenimină │ P │ 0,5│ 0,3│ 1│ 0,5│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│273. │577-11-7 │209-406-4 │2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu│ │ -│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│274. │75-08-1 │200-837-3 │Etil mercaptan/Etan tiol │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│275. │622-96-8 │210-761-2 │4-Etil toluen │ │ 300│ 61│ 400│ 81│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│276. │110-80-5 │203-804-1 │2-Etoxietanol/etilenglicol monoetil│ P │ 8│ 2│ -│ -│R1B ││ │ │ │eter │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│277. │2370-63-0 │219-135-3 │2 Etoxi-etil-metacrilat │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│278. │101-84-8 │202-981-2 │Fenileter │ │ 5│ 0,7│ 10│ 1,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│279. │122-60-1 │204-557-2 │Fenil glicidil eter/PGE/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2,3-epoxipropil fenil eter/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,2-epoxi-fenoxipropan │ │ 6│ 1│ 10│ 2│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│280. │100-63-0 │202-873-5 │Fenil hidrazină │ P │ 15│ 3│ 25│ 6│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│281. │98-86-2 │202-708-7 │Fenil metil cetonă/Acetofenonă │ │ 100│ 20│ 200│ 41│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│282. │106-50-3 │203-404-7 │p-Fenilendiamină │ P │ 0,07│ 0,01│ 0,1│ 0,02│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│283. │95-54-5 │202-430-6 │o- Fenilendiamină │ │ -│ -│ 10│ -│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│284. │108-95-2 │203-632-7 │Fenol │ P │ 8│ 2│ 16│ 4│M2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│285. │12604-58-9│603-118-6 │Ferovanadiu │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│286. │7782-41-4 │231-954-8 │Fluor │ │ 1,58│ 1│ 3,16│ 2│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│287. │62-74-8 │200-548-2 │Fluoroacetat de sodiu │ P │ 0,02│ 0,004│ 0,05│ 0,01│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│288. │7789-75-5 │232-188-7 │Fluorura de calciu │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│289. │2699-79-8 │220-281-5 │Fluorura de sulfuril │ │ 15│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│290. │- │- │Fluoruri anorganice │ │ 2.5│ -│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│291. │50-00-0 │200-001-8 │Formaldehidă │ │ 1,2│ 1│ 3│ 2│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│292. │75-12-7 │200-842-0 │Formamidă │ │ 20│ 11│ 30│ 16│R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│293. │109-94-4 │203-721-0 │Formiat de etil │ │ 200│ 66│ 300│ 99│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│294. │107-31-3 │203-481-7 │Formiat de metil │ │ 150│ 60│ 250│ 100│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│295. │7803-51-2 │232-260-8 │Fosfina/Hidrogen fosforat │ │ 0,14│ 0,1│ 0,28│ 0,2│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│296. │7723-14-0 │231-768-7 │Fosfor roşu │ │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│297. │75-44-5 │200-870-3 │Fosgen/clorura de carbonil │ │ 0,08│ 0,02│ 0,4│ 0,1│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│298. │732-11-6 │211-987-4 │Fosmet/Imidan/Ortadox │ │ 1,5│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│299. │98-01-1 │202-627-7 │2- Furaldehidă │ │ 10│ 2,5│ 15│ 4│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│300. │- │- │Gaze lichefiate (în principal │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │C3-C4) │ │ 1200│ -│ 1500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│301. │7440-56-4 │231-164-3 │Germaniu │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│302. │556-52-5 │209-128-3 │Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol │ │ 50│ 16,5│ 100│ 33│C1B; M2; R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│303. │7440-58-6 │231-166-4 │Hafniu │ │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│304. │151-67-7 │205-796-5 │Halotan/2-Bromo-2-cloro-1,1,1- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │trifluoroetan │ │ 400│ 50│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│305. │76-44-8 │200-962-3 │Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptacloro │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │metanoindan │ │ 0,3│ -│ 0,6│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│306. │142-82-5 │205-563-8 │Heptan │ │ 2085│ 500│ -│ -│Directiva 2000/39 n-heptan │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│307. │110-43-0 │203-767-1 │2-heptanonă/metil amil cetonă │ P │ 238│ 50│ 475│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│308. │110-54-3 │203-777-6 │n-Hexan │ │ 72│ 20│ -│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│309. │118-74-1 │204-273-9 │Hexaclorbenzen │ │ 0,5│ -│ 1│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│310. │87-68-3 │201-765-5 │Hexaclor-1,3-butadienă │ P │ -│ -│ 0,2│ 0,02│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│311. │67-72-1 │200-666-4 │Hexacloretan │ │ 5│ 0,5│ 8│ 0,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│312. │124-09-4 │204-679-6 │Hexametilendiamină │ │ 1│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│313. │822-06-0 │212-485-8 │Hexametilen-diizocianat │ │ 0,05│ 0,007│ 1│ 0,14│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│314. │302-01-2 │206-114-9 │Hidrazină │ P │ 0,1│ 0,08│ 1│ 0,8│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│315. │- │- │Hidrocarburi alifatice (white │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │spirit, solvent nafta, ligroină, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │petrol lampant, motorină) │ │ 700│ -│ 1000│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│316. │- │- │Hidrocarburi policiclice aromatice │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(fracţia extractibilă în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ciclohexan) │ │ 0,2│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│317. │7783-07-5 │231-978-9 │Hidrogen seleniat │ │ 0,07│ 0,02│ 0,17│ 0,05│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│318. │7803-52-3 │- │Hidrogen stibiat │ │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│319. │7783-06-4 │231-977-3 │Hidrogen sulfurat/Sulfură de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │hidrogen │ │ 7│ 5│ 14│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│320. │1305-62-0 │215-137-3 │Hidroxid de calciu │ │ 5│ -│ -│ -│Pulberi respirabile ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│321. │118-29-6 │204-241-4 │N-Hidroximetilftalimidă │ │ 50│ 7│ 75│ 10│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│322. │123-42-2 │204-626-7 │4-Hidroxi-4metil 2 pentanonă/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diaceton-alcool │ │ 150│ 32│ 250│ 53│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│323. │75-86-5 │200-909-4 │2-hidroxi-2-metilpropionitril/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Acetoncianhidrina │ P │ 2│ 0,6│ 10│ 2,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│324. │- │- │Hidroxizi alcalini (exprimaţi în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │hidroxid de sodiu) │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│325. │7580-67-8 │231-484-3 │Hidrura de litiu │ │ 0,025│ -│ -│ -│Pulberi inhalabile ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│326. │111-40-0 │203-865-4 │2,2'-iminodietilamină/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dietilentriamină │ P │ 2│ 0,5│ 4│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│327. │7553-56-2 │231-442-4 │Iod │ │ 0,5│ 0,09│ 1│ 0,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│328. │74-88-4 │200-819-5 │Iodura de metil │ P │ 15│ 2,5│ 25│ 4,2│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│329. │78-83-1 │201-148-0 │Izobutanol/2- metil 1-propanol │ │ 100│ 33│ 200│ 66│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│330. │624-83-9 │210-866-3 │Izocianatul de metan/Metilizocianat│ │ 0,02│ 0,008│ 0,05│ 0,02│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│331. │78-59-1 │201-126-0 │Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ciclohexe-nonă │ │ 25│ 4,42│ 50│ 8,84│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│332. │58-89-9 │200-401-2 │Lindan/gamma HCH │ P │ 0,3│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│333. │8018-01-7 │- │Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de zinc şi mangan │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│334. │7439-96-5 │231-105-1 │Mangan │ │ 0,5│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│335. │121-75-5 │204-497-7 │Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │etil O, O-dimetil fosforoditioat │ │ 7│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│336. │- │- │Mercur şi compuşii anorganici │ │ 0,02│ -│ -│ -│R1B ││ │ │ │bivalenţi ai mercurului, inclusiv │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 ││ │ │ │oxidul de mercur şi clorura │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │mercurică (măsuraţi ca mercur)*12) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│337. │- │- │Mercur (compuşi organici) │ P │ -│ -│ 0,01│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│338. │67-56-1 │200-659-6 │Metanol/Alcool metilic │ P │ 260│ 200│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│339. │108-67-8 │203-604-4 │Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen │ │ 100│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│340. │97-88-1 │202-615-1 │Metacrilat de N-butil │ │ 150│ 25│ 250│ 43│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│341. │97-63-2 │202-597-5 │Metacrilat de etil │ │ 150│ 32│ 250│ 54│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│342. │80-62-6 │201-297-1 │Metacrilat de metil/metil │ │ 205│ 50│ 410│ 100│Directiva 2009/161 ││ │ │ │2-metilpropenoat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│343. │74-82-8 │200-812-7 │Metan │ │ 1200│ 1834│ 1500│ 2292│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│344. │74-99-7 │200-828-4 │Metil-acetilenă/Propină │ │ 1300│ 793│ 1500│ 915│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│345. │100-61-8 │202-870-9 │N-Metilanilină │ P │ 7│ 16│ 10│ 23│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│346. │75-55-8 │200-878-7 │2-Metilaziridină/Propilenimină │ P │ 3│ -│ 5│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│347. │78-78-4 │201-142-8 │2- metil butan/Izopentan │ │ 3000│ 1000│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│348. │123-51-3 │204-633-5 │3-metil 1-butanol │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│349. │591-78-6 │209-731-1 │Metil butil cetonă/2-hexanonă │ │ 200│ 49│ 300│ 80│R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│350. │108-87-2 │203-624-3 │Metil ciclohexan │ │ 1200│ 300│ 1500│ 375│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│351. │25639-42-3│247-152-6 │Metil ciclohexanol │ │ 200│ 42│ 300│ 64│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│352. │583-60-8 │209-513-6 │2-Metil ciclohexanonă │ P │ 250│ 54,5│ 350│ 76│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│353. │96-34-4 │202-501-1 │Metil cloracetat │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│354. │80-63-7 │201-298-7 │Metil alfa cloracrilat │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│355. │101-14-4 │202-918-9 │4,4'Metilen-bis-(2 clor-anilină) │ P │ 0,22│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│356. │101-68-8 │202-966-0 │4,4'Metilendifenil diizocianat │ │ -│ -│ 0,15│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│357. │101-77-9 │202-974-4 │4,4' Metilen dianilină │ P │ 0,8│ -│ 0,22│ -│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│358. │27137-41-3│248-253-8 │Metil furan/Silvan │ │ 10│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│359. │541-85-5 │208-793-7 │5-metilheptan-3-onă │ │ 53│ 10│ 107│ 20│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│360. │110-12-3 │203-737-8 │5-metilhexan-2-onă │ │ 95│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│361. │60-34-4 │200-471-4 │Metil hidrazină │ P │ 0,37│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│362. │74-93-1 │200-822-1 │Metil mercaptan/Metan tiol │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│363. │109-02-4 │203-640-0 │4- metilmorfolină/N-metilmorfolină │ │ -│ -│ 70│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│364. │108-11-2 │203-551-7 │4-metil 2-pentanol/metil izobutil │ P │ 60│ -│ 100│ -│ ││ │ │ │carbinol │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│365. │141-79-7 │205-502-5 │4 Metil-3-penten-2-onă/Oxid de │ │ 50│ 12│ 100│ 24│ ││ │ │ │mesitil │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│366. │108-10-1 │203-550-1 │4-metilpentan-2-onă │ │ 83│ 20│ 208│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│367. │872-50-4 │212-828-1 │n-metil-2-pirolidonă │ P │ 40│ 10│ 80│ 20│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│368. │107-87-9 │203-528-1 │Metil propil cetonă/2- pentanonă │ │ 250│ 71│ 300│ 85│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│369. │98-83-9 │202-705-0 │a-metilstiren/2-fenilpropenă │ │ 246│ 50│ 492│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│370. │100-80-1 │202-889-2 │3-Metil stiren │ │ 250│ 51│ 350│ 72│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│371. │23564-05-8│245-740-7 │Metil tiofanat │ │ -│ -│ 10│ -│M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│372. │75-79-6 │200-902-6 │Metil triclorsilan │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│373. │124-70-9 │204-710-3 │Metil vinil diclorsilan │ │ 3│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│374. │2554-06-5 │219-863-1 │4- Metil -4-vinil siloxan │ P │ 30│ -│ 50│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│375. │72-43-5 │200-779-9 │Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di │ P │ 10│ -│ 15│ -│ ││ │ │ │(p- metoxi-fenil) etan] │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│376. │111-77-3 │203-906-6 │2-(2-metoxietoxi)-etanol │ P │ 50,1│ 10│ -│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│377. │34590-94-8│252-104-2 │(2-metoximetiletoxi)-propanol/ │ P │ 308│ 50│ │ │Directiva 2000/39 ││ │ │ │Dipropilenglicol monometileter/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │eter metilic al dipropilen │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │glicolului │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│378. │107-98-2 │203-539-1 │1- Metoxi-2-propanol/1-metoxipropan│ P │ 375│ 100│ 568│ 150│Directiva 2000/39 ││ │ │ │-2-ol │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│379. │21087-64-9│244-209-7 │Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6- │ │ 1│ -│ 2│ -│ ││ │ │ │(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │triazin-5-onă │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│380. │7786-34-7 │232-095-1 │Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil │ │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ ││ │ │ │vinil dimetil fosfat/Fosdrin │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│381. │- │- │Molibden (compuşi insolubili) │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│382. │- │- │Molibden (compuşi solubili) │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│383. │2212-67-1 │218-661-0 │Molinat/S-etil perhidroazepina-1- │ │ -│ -│ 0,5│ -│C2; R2 ││ │ │ │carbotioat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│384. │10102-43-9│233-271-0 │Monoxid de azot │ │ 30│ 24│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│385. │630-08-0 │211-128-3 │Monoxid de carbon │ │ 20│ 17,5│ 30│ 26│R1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│386. │74-89-5 │200-820-0 │Mono-metilamină │ │ 10│ 8│ 15│ 12│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│387. │110-91-8 │203-815-1 │Morfolină │ │ 36│ 10│ 72│ 20│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│388. │8030-30-6 │232-443-2 │Nafta/Gudron de huilă │ P │ 100│ -│ 200│ -│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│389. │91-20-3 │202-049-5 │Naftalină │ │ 50│ 10│ -│ -│C2 Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│390. │91-59-8 │202-080-4 │2-Naftilamină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│391. │135-88-6 │205-223-9 │N-2-naftilanilină/N-fenil-2- │ │ -│ -│ -│ -│Fp; C2 ││ │ │ │naftilamină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│392. │135-64-8 │205-208-7 │Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2- naftil-│ │ 500│ -│ 1000│ -│ ││ │ │ │2- naftamidă │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│393. │90-15-3 │201-969-4 │1-Naftol │ P │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│394. │463-82-1 │207-343-7 │Neopentan │ │ 3000│ 1000│ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│395. │- │- │Nichel şi compuşi exprimaţi în Ni │ │ 0,1│ -│ 0,5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│396. │13463-39-3│236-669-2 │Nichel tetracarbonil │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│C2; R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│397. │54-11-5 │200-193-3 │Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) │ P │ 0,5│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 ││ │ │ │piridină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│398. │1712-64-7 │216-983-6 │Nitrat de izopropil │ │ 20│ 5│ 25│ 7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│399. │627-13-4 │210-985-0 │Nitrat de n- propil │ │ 75│ 17,5│ 100│ 23│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│400. │100-01-6 │202-810-1 │p-Nitroanilină │ P │ 3│ 0,5│ 5│ 0,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│401. │100-17-4 │202-825-3 │p-Nitroanisol │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│402. │98-95-3 │202-716-0 │Nitrobenzen │ P │ 1│ 0,2│ -│ -│C2; R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│403. │627-05-4 │210-980-3 │1-Nitrobutan │ │ 50│ -│ 75│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│404. │92-93-3 │202-204-7 │4-Nitrodifenil │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│405. │79-24-3 │201-188-9 │Nitroetan │ │ 100│ 32│ 150│ 49│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│406. │100-12-9 │202-821-1 │4-nitroetilbenzen │ P │ 15│ 2│ 20│ 3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│407. │55-63-0 │200-240-8 │Nitroglicerină │ P │ 0,05│ 0,005│ 2│ 0,22│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│408. │75-52-5 │200-876-6 │Nitrometan │ │ 100│ 40│ 150│ 60│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│409. │86-57-7 │201-684-5 │1-Nitronaftalină │ │ 20│ 3│ 30│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│410. │79-46-9 │201-209-1 │2-Nitropropan │ │ -│ -│ 30│ 8│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│411. │88-72-2 │201-853-3 │2-Nitrotoluen │ P │ 10│ 1,8│ 30│ 5,3│C1B; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│412. │99-08-1 │202-728-6 │3-Nitrotoluen │ P │ 10│ 1,8│ 30│ 5,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│413. │99-99-0 │202-808-0 │4-Nitrotoluen │ P │ 10│ 1,8│ 30│ 5,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│414. │62-75-9 │200-549-8 │N-Nitrozodimetilamină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│415. │143-08-8 │205-583-7 │1- nonanol/Alcool nonilic │ │ 150│ 25│ 250│ 42│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│416. │111-65-9 │203-892-1 │Octan │ │ 1500│ 322│ 2000│ 429│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│417. │127-90-2 │204-870-4 │Octaclor dipropil eter │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│418. │152-16-9 │205-801-0 │Octametilpirofosforamidă/Schradan │ P │ 0,3│ -│ 0,6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│419. │111-87-5 │203-917-6 │1- octanol/Alcool octilic │ P │ 150│ 28│ 250│ 47│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│420. │111-13-7 │203-837-1 │2-Octanonă/Metil hexil cetonă │ │ 100│ 19│ 200│ 38│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│421. │2809-67-8 │- │2-octină │ │ 500│ -│ 700│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│422. │111-46-6 │203-872-2 │2,2' oxibisetanol/Dietilenglicol │ │ 500│ 115│ 800│ 184│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│423. │2238-07-5 │218-802-6 │2,2'-[oxibis (metilen) ]-bis │ │ 0,5│ 0,1│ 2│ 0,4│ ││ │ │ │oxiran/Diglicidil eter │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│424. │47110-30-5│- │Oxichinolat de cupru │ │ 5│ -│ 9│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│425. │1344-28-1 │215-691-6 │Oxid de aluminiu │ │ 2│ -│ 5│ -│(Aerosoli) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│426. │1303-86-2 │215-125-8 │Oxid boric │ │ 10│ -│ 15│ -│R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│427. │1306-19-0 │215-146-2 │Oxid de cadmiu │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│(Fumuri) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│428. │1305-78-8 │215-139-9 │Oxid de calciu │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│429. │1307-96-6 │215-154-6 │Oxid de cobalt (II) │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│430. │1333-82-0 │215-607-8 │Oxid de crom (VI) │ │ 0,05│ -│ -│ -│C1A; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│431. │60-29-7 │200-467-2 │Oxid de dietil/Dietil eter/eter │ │ 308│ 100│ 616│ 200│Directiva 2000/39 ││ │ │ │etilic │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│432. │55720-99-5│- │Oxid de difenilclorat/Hexacloro │ P │ 0,5│ -│ 1,5│ -│ ││ │ │ │difenil eter │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│433. │75-21-8 │200-849-9 │Oxid de etilenă │ │ 1,8│ 1│ -│ -│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│434. │1309-37-1 │215-168-2 │Oxid feric │ │ 5│ -│ 10│ -│(Fumuri, pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│435. │20619-16-3│243-922-0 │Oxid de germaniu │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│436. │1309-48-4 │215-171-9 │Oxid de magneziu │ │ 5│ -│ 15│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│437. │1003-73-2 │213-714-4 │N-Oxid 3-metil piridină │ │ 2│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│438. │75-56-9 │200-879-2 │Oxid de propilenă │ │ 50│ 21│ -│ -│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│439. │1314-61-0 │215-238-2 │Oxid de tantal │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│440. │1314-13-2 │215-222-5 │Oxid de zinc │ │ 5│ -│ 10│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│441. │- │- │Oxizi de azot (exprimaţi în NO(2)) │ │ 5│ 3│ 8│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│442. │10028-15-6│233-069-2 │Ozon │ │ 0,1│ 0,05│ 0,2│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│443. │8002-74-2 │232-315-6 │Parafină │ │ 2│ -│ 6│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│444. │56-38-2 │200-271-7 │Parathion (ISO)/O, O-dietil │ P │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ ││ │ │ │O-4-nitrofenil fosforotioat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│445. │298-00-0 │206-050-1 │Parathion-metil (ISO)/O, O-dimetil │ P │ 0,1│ -│ 0,3│ -│ ││ │ │ │O-4-nitrofenil fosfortioat/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tiofosfat de di-O-metil şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │O-p-nitrofenil/Metil-parathion │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│446. │19624-22-7│243-194-4 │Pentaboran │ │ 0,05│ 0,02│ 0,15│ 0,06│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│447. │76-01-7 │200-925-1 │Pentacloretan │ │ 40│ -│ 60│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│448. │87-86-5 │201-778-6 │Pentaclorfenol │ P │ 0,5│ 0,04│ 1│ 0,09│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│449. │117-97-5 │204-224-1 │Pentaclortiofenat de zinc │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│450. │10026-13-8│233-060-3 │Pentaclorura de fosfor │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│451. │5714-22-7 │227-204-4 │Pentafluorura de sulf │ │ 0,1│ -│ 0,3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│452. │109-66-0 │203-692-4 │Pentan │ │ 3000│ 1000│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│453. │71-41-0 │200-752-1 │1-Pentanol │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│454. │1314-56-3 │215-236-1 │Pentaoxid de difosfor │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│455. │1314-80-3 │215-242-4 │Pentasulfura de difosfor │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│456. │1314-62-1 │215-239-8 │Pentoxid de vanadiu │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│(Fumuri) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│457. │1314-62-1 │215-239-8 │Pentoxid de vanadiu │ │ 0,1│ -│ -│ -│(Pulberi de V2O5) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│458. │594-42-3 │209-840-4 │Perclorometil mercaptan │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│459. │8003-34-7 │232-319-8 │Piretru │ │ 1│ -│ -│ -│După eliminarea lactonelor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sensibilizante ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│460. │110-86-1 │203-809-9 │Piridină │ │ 15│ 5│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│461. │29232-93-7│249-528-5 │Pirimifos-metil/Orafon │ │ 0,5│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│462. │110-85-0 │203-808-3 │Piperazină │ │ 0,1│ -│ 0,3│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│463. │7440-06-4 │231-116-1 │Platină │ │ 1│ -│ -│ -│(Metalică) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│464. │- │- │Plumb anorganic şi compuşii săi │ │ 0,15│ -│ -│ -│Directiva 98/24 ││ │ │ │(exprimaţi în Pb) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│465. │8050-81-5 │- │Polidimetilsiloxan │ │ 60│ -│ 80│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│466. │74-98-6 │200-827-9 │Propan │ │ 1400│ 778│ 1800│ 1000│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│467. │107-10-8 │203-462-3 │N-propilamina/Monopropilamină │ │ 0,5│ 0,2│ 0,8│ 0,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│468. │3126-95-2 │221-509-6 │N-Propil glicidil eter │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│469. │57-57-8 │200-340-1 │1,3- Propiolactonă │ │ 1,5│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│470. │107-12-0 │203-464-4 │Propionitril/Cianura de etil │ │ 0,1│ 0,04│ 0,3│ 0,13│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│471. │108-46-3 │203-585-2 │Rezorcinol/1,3-benzendiol │ P │ 45│ 10│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│472. │70281-37-7│- │Rodamina de tetrametil │ │ 70│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│473. │- │- │Seleniu şi compuşi (exprimaţi în │ │ 0,1│ -│ 0,2│ -│ ││ │ │ │Se) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│474. │78-10-4 │201-083-8 │Silicat de etil │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│475. │- │- │Staniu (compuşi anorganici │ │ 2│ -│ -│ -│Directiva 91/322 ││ │ │ │exprimaţi în Sn) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│476. │- │- │Staniu (compuşi organici) │ │ 0,05│ -│ 0,15│ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│477. │100-42-5 │202-851-5 │Stiren │ │ 50│ 12│ 150│ 35│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│478. │7704-34-9 │231-722-6 │Sulf │ │ -│ -│ 15│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│479. │7773-06-0 │231-871-7 │Sulfamat de amoniu │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│480. │3689-24-5 │222-995-2 │Sulfotep/O, O, O, O tetra etil- │ P │ 0,1│ -│ -│ -│Directiva 2000/39 ││ │ │ │ditio-pirofosfat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│481. │75-15-0 │200-843-6 │Sulfura de carbon │ P │ 15│ 5│ -│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│482. │93-76-5 │202-273-3 │2,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi │ │ 5│ -│ 10│ -│ ││ │ │ │acetic │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│483. │7440-25-7 │231-135-5 │Tantal │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│484. │13494-80-9│236-813-4 │Telur │ │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│485. │107-49-3 │203-495-3 │TEPP/Tetraetil-pirofosfat │ P │ 0,05│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│486. │33693-04-8│251-637-8 │Terbumeton │ │ 0,5│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│487. │8006-64-2 │232-350-7 │Terebentină │ P │ 400│ -│ 500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│488. │1634-04-4 │216-653-1 │Terţ-butil metil eter/2-metoxi-2- │ │ 183,5│ 50│ 367│ 100│Directiva 2009/161 ││ │ │ │metilpropan │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│489. │98-51-1 │202-675-9 │4-terţ Butil toluen │ │ 45│ 7,5│ 60│ 10│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│490. │79-27-6 │201-191-5 │1,1,2,2 Tetrabrometan/Tetra bromura│ │ 10│ -│ 15│ -│ ││ │ │ │de acetilenă │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│491. │76-11-9 │200-934-0 │1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan │ │ 3000│ 303│ 4000│ 404│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│492. │76-12-0 │200-935-6 │1,1,2,2 Tetraclor-1,2-difluor etan │ │ 3000│ 303│ 4000│ 404│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│493. │79-34-5 │201-197-8 │1,1,2,2 Tetracloretan │ P │ 20│ 3│ 30│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│494. │630-20-6 │211-135-1 │1,1,1,2 Tetracloretan │ P │ 20│ 3│ 30│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│495. │127-18-4 │204-825-9 │Tetracloroetilenă │ │ 50│ 7│ 100│ 14│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│496. │56-23-5 │200-262-8 │Tetraclorura de carbon │ P │ 30│ 5│ 50│ 8│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│497. │7550-45-0 │231-441-9 │Tetraclorura de titan │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│498. │78-00-2 │201-075-4 │Tetraetil de plumb │ P │ 0,01│ -│ 0,03│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│499. │109-99-9 │203-726-8 │Tetrahidrofuran │ P │ 150│ 50│ 300│ 100│C2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│500. │119-64-2 │204-340-2 │1,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ │ │ 100│ -│ 200│ -│ ││ │ │ │Tetralină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│501. │509-14-8 │208-094-7 │Tetranitrometan │ │ 3│ 0,4│ 6│ 0,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│502. │479-45-8 │207-531-9 │Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro │ P │ 1│ -│ 1,5│ -│ ││ │ │ │anilina │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│503. │20816-12-0│244-058-7 │Tetraoxid de osmiu │ │ 0,001│ -│ 0,003│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│504. │- │- │Thaliu (compuşi solubili exprimaţi │ P │ -│ -│ 0,05│ -│ ││ │ │ │în Tl) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│505. │137-26-8 │205-286-2 │Thiram/Disulfura de tetrametil │ │ 2│ -│ 5│ -│ ││ │ │ │tiuram │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│506. │7440-29-1 │231-139-7 │Thoriu │ │ 0,02│ -│ 0,05│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│507. │7440-32-6 │231-142-3 │Titan │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│508. │108-88-3 │203-625-9 │Toluen │ P │ 192│ 50│ 384│ 100│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│509. │- │- │Toluendiamină (amestec de izomeri) │ │ 5│ 1│ 10│ 2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│510. │584-84-9 │209-544-5 │Toluen -2,4-diizocianat/2-metil-m- │ │ 0,07│ 0,009│ 0,15│ 0,02│C2 ││ │ │ │fenilen diizocianat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│511. │119-93-7 │204-358-0 │4,4'-bi-o-toluidină/o-tolidină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│512. │95-53-4 │202-429-0 │o-Toluidină/2-aminotoluen │ P │ 3│ -│ 5│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│513. │106-49-0 │203-403-1 │p-Toluidină/4-aminotoluen │ P │ 3│ -│ 5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│514. │8001-35-2 │232-283-3 │Toxafen │ P │ 0,3│ -│ 0,5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│515. │43121-43-3│256-103-8 │Triadimefon/1-(4-clorofenoxi)-3,3- │ │ 3│ -│ 5│ -│ ││ │ │ │dimetil- 1-(1,2,4-triazol-1-il) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │butanona │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│516. │102-70-5 │203-048-2 │Trialilamină │ P │ 1│ -│ 4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│517. │102-82-9 │203-058-7 │Tributilamină │ │ -│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│518. │126-73-8 │204-800-2 │Tributilfosfat │ │ 2│ -│ 5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│519. │75-87-6 │200-911-5 │Tricloroacetaldehida/cloral │ │ 2│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│520. │120-82-1 │204-428-0 │1,2,4-triclorbenzen │ P │ 15,1│ 2│ 37,8│ 5│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│521. │71-55-6 │200-756-3 │1,1,1-tricloretan/Metil cloroform │ │ 555│ 100│ 1110│ 200│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│522. │52-68-6 │200-149-3 │Triclorfon/Dimetil 2,2,2-tricloro-1│ │ 1│ -│ 2│ -│ ││ │ │ │-hidroxietilfosfonat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│523. │79-01-6 │201-167-4 │Tricloretilenă │ P │ 100│ 18,5│ 150│ 28│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│524. │25267-55-4│- │2,4,5 Triclorfenolat de cupru │ │ 0,5│ -│ 1.5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│525. │75-69-4 │200-892-3 │Tricolorfluormetan/Freon 11 │ │ 4000│ 625│ 5000│ 781│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│526. │76-06-2 │200-930-9 │Tricloronitrometan/Cloropicrină │ │ 0,5│ 0,07│ 0,7│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│527. │108-77-0 │203-614-9 │2,4,6 tricloro-1,3,5 triazina/ │ │ -│ -│ 1│ 0,1│ ││ │ │ │clorura de cianuril │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│528. │25735-29-9│247-216-3 │Triclorpropan │ P │ 100│ 16,5│ 150│ 25│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│529. │98-07-7 │202-634-5 │alfa, alfa, alfa-triclortoluen/ │ │ 2│ 0,3│ 5│ 0,7│C1B ││ │ │ │Triclorometil benzen/Triclorură de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │benzil/Fenilcloroform │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│530. │76-13-1 │200-936-1 │1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/ │ │ 5000│ -│ 7000│ -│ ││ │ │ │Freon113 │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│531. │7719-12-2 │231-749-3 │Triclorura de fosfor │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│532. │10025-87-3│233-046-7 │Triclorura de fosforil/Oxiclorura │ │ 1│ 0,15│ 5│ 0,8│ ││ │ │ │de fosfor │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│533. │3982-91-0 │223-622-6 │Triclorura de tiofosforil/Clorura │ │ 2│ -│ 5│ -│ ││ │ │ │de tiofosforil/Tiotriclorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fosfor │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│534. │1330-78-5 │215-548-8 │o-Tricrezilfosfat │ P │ 0,1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│535. │121-44-8 │204-469-4 │Trietilamină │ P │ 8,4│ 2│ 12,6│ 3│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│536. │5224-23-7 │- │Trietil de plumb │ P │ 0,01│ -│ 0,03│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│537. │112-27-6 │203-953-2 │Trietilenglicol/[2,2'-(etilendioxi)│ │ 700│ 114│ 1000│ 163│ ││ │ │ │dietanol] │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│538. │112-24-3 │203-950-6 │Trietilentetramină/3,6- │ │ 10│ 1,7│ 20│ 3.3│ ││ │ │ │diazaoctantilendiamină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│539. │115-86-6 │204-112-2 │Trifenilfosfat │ │ 2│ -│ 4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│540. │75-63-8 │200-887-6 │Trifluoro-mono-brom metan │ │ 5000│ -│ 7000│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│541. │7783-54-2 │232-007-1 │Trifluorura de azot │ │ 20│ -│ 30│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│542. │7637-07-2 │231-569-5 │Trifluorura de bor │ │ -│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│543. │7790-91-2 │232-230-4 │Trifluorura de clor │ │ -│ -│ 0,4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│544. │75-50-3 │200-875-0 │Trimetilamină │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│545. │526-73-8 │208-394-8 │1,2,3-trimetilbenzen │ │ 100│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│546. │95-63-6 │202-436-9 │1,2,4-trimetilbenzen │ │ 100│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│547. │75-77-4 │200-900-5 │Trimetilclorsilan │ │ 3│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│548. │121-82-4 │204-500-1 │Trimetilen-trinitramină/Hexogen │ P │ 2│ -│ 6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│549. │118-96-7 │204-289-6 │2,4,6 Trinitrotoluen/TNT │ │ 0,5│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│550. │102-69-2 │203-047-7 │Tripropilamină │ │ 3│ 0,5│ 4│ 0,7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│551. │7440-33-7 │231-143-9 │Tungsten │ │ 2│ -│ 6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│552. │63148-62-9│- │Ulei polidimetil-siloxanic │ P │ 200│ -│ 300│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│553. │- │- │Uleiuri minerale │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│554. │25013-15-4│246-562-2 │Vinil toluen │ │ 300│ -│ 400│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│555. │81-81-2 │201-377-6 │Warfarină │ P │ 0,1│ -│ 0,3│ -│R1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│556. │1330-20-7 │215-535-7 │Xilen, izomer mixt, pur │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│557. │108-38-3 │203-576-3 │m-xilen │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│558. │95-47-6 │202-422-2 │o-xilen │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│559. │106-42-3 │203-396-5 │p-xilen │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│560. │576-26-1 │209-400-1 │2,6 Xilenol │ │ 15│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│561. │1300-73-8 │215-091-4 │Xilidină │ P │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│562. │12122-67-7│235-180-1 │Zineb/Etilen-bis-ditiocarbamat de │ │ 0,5│ -│ 1│ -│ ││ │ │ │zinc │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│563. │- │- │Zirconiu şi compuşi (exprimaţi │ │ 5│ -│ 10│ -│ ││ │ │ │în Zr) │ │ │ │ │ │ │└─────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴───────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

  *2) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European INventory of Existing Chemical Substances).

  *3) Menţiunea "P" care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

  *4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

  *5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

  *6) mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C şi 101,3 kPa ("760 mm coloană de mercur").

  *7) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 10^6 volume de aer (ml/mc).

  *8) Notaţiile din această coloană au următorul înţeles:

  C1A, C1B - poate provoca apariţia cancerului;

  C2 - susceptibil de a provoca apariţia cancerului;

  M1B - poate provoca anomalii genetice;

  M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice;

  R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii;

  R2 - susceptibil de a dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];

  Fp - Foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie, practic, 0.

  Directiva XXXX: Directiva europeană în care a fost stabilită respectiva valoare-limită orientativă, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.

  *9) Pentru acid sulfuric: Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.

  *10) Pentru acid sulfuric: Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiunea toracică.

  *11) Pentru benzen, la notaţia "Piele": Este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbţie cutanată.

  *12) Pentru mercur: În timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

  ──────────
  NOTĂ:Semnul "/" separă denumirile alternative ale aceluiaşi agent chimic.
   +  Anexa 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)Valori-limită pentru pulberi┌────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐│Nr. │ │ │Valoare-limită │ ││crt.│ Nr. CAS │ Denumire │ (8 ore) │ Menţiuni │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│1. │ - │Azbest (amestec de fibre)│Potrivit │ ││ │ │ │Hotărârii │ - ││ │ │ │Guvernului │ ││ │ │ │nr. 1.875/2005 │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│2. │ │Bumbac, in, cânepă │ 1 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│3. │ 332-58-7 │Caolin (fără fibre de │ 2 mg/mc │fracţie respirabilă││ │ │azbest şi fără cuarţ │ │ ││ │ │≥ 1%) │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│4. │ 409-21-2 │Carbură de siliciu │ │ ││ │ │(carborund) │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│5. │ - │Cărbune, cocs, grafit │ │ ││ │ │(cuarţ ≤ 5%) │ 2 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│6. │ 9004-34-6 │Celuloză │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│7. │ - │Cereale │ 4 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│8. │ - │Ciment Portland │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│9. │14464-46-1 │Cristobalit │ 0,05 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│10. │14808-60-7 │Cuarţ │ 0,1 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│11. │ - │Făină de grâu │ 0,5 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│12. │ - │Fibre de p-amidă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│13. │ - │Fibre de sticlă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│14. │ - │Ipsos, gips (cuarţ ≤ 1%) │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│15. │ - │Lână de furnal │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│16. │ - │Lână de rocă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│17. │ - │Lână de sticlă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│18. │ - │Lemn de cedru │ 0,5 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│19. │ - │Lemn de esenţă moale │ 5 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│20. │ - │Lemn de esenţă tare │ 5 mg/mc*1) │fracţie inhalabilă ││ │ │ │ │ *1) ││ │ │ │ │ Directiva ││ │ │ │ │ 2004/37/CE*2) │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│21. │ - │Marmură, cretă (carbonat │ │ ││ │ │de calciu)(cuarţ ≤ 1%) │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│22. │12001-26-2 │Mică (fără fibre de │ 3 mg/mc │fracţie respirabilă││ │ │azbest şi fără │ │ ││ │ │cuarţ ≥ 1%) │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│23. │ - │Pulberi fără efect │ │ ││ │ │specific │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă ││ │ │ ├───────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ 5 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│24. │ 557-05-1 │Stearat de zinc │10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│25. │14807-96-6 │Talc (fără fibre de │ 2 mg/mc │fracţie respirabilă││ │ │azbest şi fără │ │ ││ │ │cuarţ ≥ 1%) │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│26. │15468-32-3 │Tridimit │0,05 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│27. │ - │Tutun │10 mg/mc │fracţie inhalabilă │└────┴───────────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.

  *2) Numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare-limită maximă, la nivel european.

  ──────────
  NOTĂ:- fibre/cmc: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 м (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 м (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥ 3/1;- mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur).
  -----