ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 2 lit. l) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 112/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998 şi modificată prin Legea nr. 26/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 27 ianuarie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după lit. a) se introduce lit. a^1) cu următorul cuprins:
    "a1)cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic30.000 lei;"
  Dacă prin cerere se solicita şi repararea pagubelor suferite, aceasta se taxeaza conform art. 2 alin. (1)."2. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxeaza corespunzător taxei de timbru pentru autentificarea actului, prevăzută la cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."3. Litera c) a articolului 6 va avea următorul cuprins:
    "c)acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor ...100.000 lei."
  4. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxeaza cu 5.000 lei."5. Litera o) a articolului 15 va avea următorul cuprins:"o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea;"6. După articolul 16 se introduce articolul 16^1 cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare."7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice."8. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca, în fazele procesuale anterioare, taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin executorii judecătoreşti, potrivit legii."9. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) privitoare la taxele judiciare de timbru se aplică în mod corespunzător şi cheltuielilor judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi amenzilor judiciare. Executarea silită a debitelor se realizează prin executorii judecătoreşti."10. La articolul 30 alineatul (2), liniuţa a patra va avea următorul cuprins:"- prevederile referitoare la scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, cuprinse la art. 61 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie;"
   +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La nota de la capitolul I punctul 1 din anexa, liniuţa a doua va avea următorul cuprins:"- La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decât dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileşte la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea de circulaţie a imobilului, stabilită potrivit art. 4 alin. (1). La rezervarea uzufructului sau a altui drept real înstrăinarea nudei proprietăţi se taxeaza la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea de circulaţie a bunului."2. La capitolul I, punctul 5 din anexa va avea următorul cuprins:
    "5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de ipotecă20.000 lei."
  3. La nota de la capitolul I punctul 20 din anexa, litera C va avea următorul cuprins:"C. Taxele asupra succesiunilor se reduc cu 50% în cazul în care sunt datorate de descendenţi, ascendenţi, colaterali privilegiaţi sau de soţul supravieţuitor, dacă activul succesoral este alcătuit numai din casa de locuit cu anexele gospodăreşti şi terenul aferent, locurile de veci şi certificatele de acţionar."4. La capitolul II din anexa, litera b^1) va avea următorul cuprins:"b^1) succesiunile ce revin descendenţilor minori, lipsiţi de venituri proprii, dacă activul succesoral cuprinde numai casa de locuit cu anexele gospodăreşti şi terenul aferent, locurile de veci şi certificatele de acţionar."
   +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, se abroga.  +  Articolul 4Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările cuprinse în prezenta ordonanţă, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat---------