ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 mai 2015pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015    Luând în considerare interesul naţional privind buna gestiune a treburilor publice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi nevoia existenţei capacităţii efective a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii,ţinând cont de situaţia excepţională de la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale aflate în situaţia de a nu realiza gestionarea şi soluţionarea treburilor publice în situaţia în care consiliul local este dizolvat în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv consiliul judeţean este dizolvat în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu situaţia în care primarul nu îşi poate exercita mandatul în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv preşedintele consiliului judeţean nu îşi poate exercita mandatul, dublate fiind de existenţa funcţiei publice vacante de secretar la unitatea administrativ-teritorială,constatându-se astfel faptul că administraţia publică locală de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale nu poate desfăşura, în lipsa reprezentanţilor aleşi, respectiv a celor numiţi, activitatea de gestionare curentă a problemelor colectivităţii locale,în prezent o serie de unităţi administrativ-teritoriale se confruntă cu situaţia în care bugetul local pe anul 2015 nu a fost aprobat de către autorităţile deliberative, datorită faptului că acestea au fost dizolvate potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar autorităţile executive nu pot finanţa cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt asigurate din sume alocate de la bugetul de stat sau de la alte bugete.Având în vedere preocuparea constantă a statului român pentru soluţionarea şi gestionarea corespunzătoare a treburilor publice de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii,având în vedere consecinţele negative cu privire la impactul social prin neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, ţinând cont că în acest moment sunt unităţi administrativ-teritoriale care din cauza situaţiei expuse nu pot plăti salariile personalului din învăţământ, sănătate, administraţie,bugetul local şi, implicit, bugetul de stat sunt afectate în mod negativ, întrucât nu pot fi onorate angajamentele deja asumate, generându-se penalităţi în sarcina autorităţii publice locale.Astfel, constatând necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri a interesului public - administraţie, sănătate, învăţământ,având în vedere caracterul obiectiv, în sensul că această situaţie nu depinde de voinţa Guvernului care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reacţioneze prompt pe calea unei ordonanţe de urgenţă,luând în considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 55, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (8^1)-(8^4), cu următorul cuprins:"(8^1) În situaţia excepţională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70, consiliul local este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(6), iar funcţia de secretar al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al unităţii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.(8^2) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (8^1) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.(8^3) În situaţia prevăzută la alin. (8^1), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii.(8^4) Numirea în funcţia de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (8^3), de către prefect, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."2. La articolul 99, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9)-(12), cu următorul cuprins:"(9) În situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(7), iar funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. (10) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (9) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. (11) În situaţia prevăzută la alin. (9), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii. (12) Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la alin. (11), de către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."3. La articolul 117, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente."  +  Articolul IIAlineatul (7^2) al articolului 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7^2) Primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (7^1), aplică în anul financiar în curs ultimul buget aprobat, actualizat cu sumele repartizate, în anul curent, de la bugetul de stat sau de la alte bugete, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din totalul acestui buget."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sevil ShhaidehMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 27 mai 2015.Nr. 14.------