DECIZIE nr. 198 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015        Augustin Zegrean - preşedinte    Valer Dorneanu - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Simona-Maya Teodoroiu - judecător    Tudorel Toader - judecător    Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială Iga - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 6.153/108/2011* al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 986D/2014.2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că, faţă de obiectul de reglementare supus controlului de constituţionalitate, art. 21 alin. (4) nu este incident în cauză, nefiind o legătură între dispoziţiile legale şi cele constituţionale. În ceea ce priveşte celelalte prevederi constituţionale, arată că autoarea nu motivează pretinsa contrarietate a textului legal cu acestea. Pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 7 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.153/108/2011*, Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială Iga - S.R.L. din Arad cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva unei sentinţe pronunţate de Tribunalul Arad într-o cauză având ca obiect o excepţie de nelegalitate a unui act administrativ.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile referitoare la taxa judiciară de timbru, în ceea ce priveşte obligativitatea acesteia "în procesele de contencios administrativ", sunt abuzive şi neconstituţionale, deoarece, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituţie, "Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative".6. Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că textele criticate nu sunt contrare dispoziţiilor constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie, sens în care arată că, în ceea ce priveşte critica raportată la art. 21 alin. (4) din Constituţie, aceste prevederi nu sunt incidente "activităţii de judecată în contencios administrativ".7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul cuprins: "(1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă. (2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei; în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei. (3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) şi (2)."11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (4) din Constituţie, potrivit cărora "Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative". De asemenea, sunt menţionate şi dispoziţiile art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, art. 51 referitor la dreptul de petiţionare şi art. 124 alin. (1) potrivit căruia "Justiţia se înfăptuieşte în numele legii".12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile referitoare la taxa judiciară de timbru, în ceea ce priveşte obligativitatea acesteia "în procesele de contencios administrativ", sunt abuzive şi neconstituţionale, deoarece, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituţie, "Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative".13. În acest context, Curtea reţine că prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (4) nu au incidenţă în cauză, întrucât taxele judiciare de timbru, astfel cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, se aplică procedurilor judiciare, în speţă în procedura contenciosului administrativ, iar nu jurisdicţiilor speciale administrative.14. În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 51 din Constituţie privind dreptul de petiţionare, se observă că instanţa de contencios constituţional a reţinut prin Decizia nr. 533 din 9 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 17 noiembrie 2014, că, pe de o parte, Constituţia reglementează dreptul de petiţionare, care este un drept cetăţenesc, de care beneficiază cetăţenii, în mod individual sau grupurile de cetăţeni, indiferent că sunt constituite ad-hoc sau organizate în forme prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, accesul liber la justiţie, prevăzut de art. 21 din Constituţie, în sensul că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept.15. Curtea a observat că dispoziţiile constituţionale ale art. 51 alin. (1) se referă la dreptul la petiţionare, care este diferit de dreptul de a introduce acţiuni la instanţele judecătoreşti, iar sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obţine numai pe calea justiţiei, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiţionare. Dreptul de petiţionare se referă la cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiţiei şi la care autorităţile publice au obligaţia de a răspunde în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluţionează după reguli specifice activităţii de judecată. În consecinţă, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituţionale cu privire la dreptul de petiţionare, din moment ce conţinutul său normativ nu are nicio relevanţă asupra acestora.16. În ceea ce priveşte art. 124 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia "Justiţia se înfăptuieşte în numele legii", Curtea observă că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu motivează pretinsa contrarietate a textelor criticate cu acestea.17. Faţă de cele prezentate, nu se poate reţine nici încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor.18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială Iga - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 6.153/108/2011* al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 31 martie 2015.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ioniţa Cochinţu-----