ORDONANTA nr. 14 din 28 ianuarie 1999privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 29 ianuarie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte unele măsuri specifice pentru accelerarea încasărilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice şi de simplificare a procedurilor de executare silită în scopul asigurării resurselor la bugetul acestui fond.  +  Capitolul 2 Măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice  +  Articolul 2 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 72/1998, vor depune, lunar, la reprezentanta Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe a carei raza teritorială îşi au sediul, declaraţia privind obligaţiile de plată la Fondul special al drumurilor publice, pentru luna expirată. Declaraţia se poate depune şi la orice oficiu poştal, prin scrisoare cu valoare declarata. În acest caz, data de depunere a declaraţiei este data de expediţie a poştei. (2) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se depun până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele la bugetul Fondului special al drumurilor publice. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia se considera a fi depusa în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere. (3) Forma, modelul şi conţinutul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 3 (1) Persoanelor juridice care efectuează transporturi auto supuse licentierii şi care înregistrează obligaţii de plată restante la Fondul special al drumurilor publice li se suspenda sau nu li se mai acorda licenta, după caz, de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. (2) Eliberarea unei licenţe noi sau utilizarea în continuare a licenţei vechi se va efectua numai după achitarea obligaţiilor restante la Fondul special al drumurilor publice, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente.  +  Articolul 4 (1) Regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, care înregistrează restante la bugetul Fondului special al drumurilor publice, nu pot acorda premii din fondul de salarii. (2) Acordarea de premii din fondul de salarii de către persoanele juridice prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.  +  Capitolul 3 Măsuri specifice pentru executarea silită a creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice  +  Articolul 5 (1) Constatările persoanelor împuternicite de Ministerul Transporturilor să efectueze controlul privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la Fondul special al drumurilor publice se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde datele de identificare a persoanelor juridice, numele reprezentantului legal, individualizarea sumelor datorate, inclusiv majorările de întârziere aferente, precum şi obligaţia de plată a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data înregistrării procesului-verbal la registratura contribuabilului. (2) Procesul-verbal se semnează de către organul constatator şi de către reprezentantul legal al persoanei juridice controlate. (3) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor alin. (1) constituie titlu de creanta şi devine titlu executoriu la expirarea termenului de plată stabilit. (4) Pe baza titlului executoriu prevăzut la alin. (3) se poate trece la executarea silită, fără nici o alta formalitate. (5) Împotriva procesului-verbal de constatare se pot formula obiecţiuni şi se poate depune contestaţie la Ministerul Transporturilor, în termen de 5 zile de la data înregistrării procesului-verbal. Contestaţia nu suspenda executarea silită. (6) Contestaţia se soluţionează în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia, prin decizie a ministrului transporturilor.  +  Articolul 6 (1) Organele de specialitate ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., denumite în continuare organe de executare, sunt abilitate să efectueze procedura de executare silită pentru creanţele Fondului special al drumurilor publice administrat de Ministerul Transporturilor. (2) Personalul organelor de executare prevăzute la alin. (1), împuternicit să efectueze executarea silită, îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.  +  Articolul 7 (1) Urmărirea şi încasarea creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se pot efectua şi cu personal angajat de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. prin convenţii civile de prestări de servicii, încheiate în condiţiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca. (2) Personalul cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe este împuternicit de către Ministerul Transporturilor pe baza legitimatiilor speciale eliberate în acest scop.  +  Articolul 8 (1) Nevirarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice în termenul stabilit potrivit art. 5 constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Amenda se aplică persoanei juridice care datorează sumele la Fondul special al drumurilor publice. (3) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 9 (1) Nedepunerea declaraţiilor la termenul prevăzut la art. 2 alin. (2), completarea acestora cu date eronate ori folosirea altui model decât cel stabilit prin ordinul ministrului transporturilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 10 (1) La cererea temeinic justificată a debitorilor, Ministerul Transporturilor poate acorda:- amânări şi eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice;- amânări, eşalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. (2) Procedura de acordare a înlesnirilor privind plata sumelor datorate potrivit alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 11Dispoziţiile din prezenta ordonanţă referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de executare silită a creanţelor Fondului special al drumurilor publice, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, prevederile acesteia se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:-----------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de statp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de stat----------------