ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2000 (*actualizată*)privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre(actualizată la data de 24 iulie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) În scopul limitării şi înlăturării urmărilor dezastrelor se înfiinţează formaţiuni de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, denumite în continuare formaţiuni. (2) Formaţiunile sunt structuri mixte, militare şi civile, multifuncţionale, formate din profesionişti în domeniu, instruite şi dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgenţă în caz de dezastre sau de accidente majore. (3) Formaţiunile sunt subordonate Comandamentului protecţiei civile, prin inspectoratele de protecţie civilă judeţene pe teritoriul cărora sunt dispuse, iar pe timpul intervenţiei se subordonează şi acţionează la ordinul prefectului din judeţul în care intervin pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor. (4) Structura organizatorică, zonele de responsabilitate şi dotarea formaţiunilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Formaţiunile îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) cercetează, identifica şi evaluează efectele dezastrului, transmit date şi informaţii organelor abilitate; b) caută, localizează şi salvează victimele din zona dezastrelor şi a accidentelor majore; c) acorda primul ajutor medical de urgenţă la locul intervenţiei şi evacuează persoanele afectate; d) participa la acţiunile de decontaminare a personalului, tehnicii şi echipamentului în caz de accident chimic, nuclear şi biologic; e) participa la asigurarea cu apa potabilă şi la distribuirea hranei persoanelor sinistrate; f) participa la pregătirea populaţiei pe linia protecţiei civile. (2) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor formaţiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi cu alte structuri legal constituite, care au competenta în acest domeniu.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.  +  Articolul 3 (1) Personalul militar încadrat în formaţiunile de protecţie civilă, constituite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, provine din structurile Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, precum şi din celelalte structuri militare ale forţelor armate.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001. (2) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului se fac de Comandamentul protecţiei civile, pe baza criteriilor stabilite în acest sens de Ministerul de Interne.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000. (3) Personalului militar încadrat în aceste formaţiuni i se aplica prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Personalul civil încadrat în aceste formaţiuni va avea pregătirea de baza corespunzătoare funcţiilor prevăzute în anexa nr. 1. Funcţia de salvator se asimilează celei de muncitor calificat categoriile VI-I. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea Codului muncii şi a condiţiilor prevăzute în Legea protecţiei civile nr. 106/1999.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.  +  Articolul 5 (1) Pe timpul intervenţiilor cu durata mai mare de 4 ore personalului formaţiunilor i se asigura gratuit un supliment de hrana în echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de intervenţie. (2) Personalul militar şi civil al formaţiunilor care executa misiuni de intervenţie beneficiază de un spor de 30%, calculat la solda lunară, respectiv la salariul de baza, indiferent de timpul efectiv lucrat, pentru luna în care a executat cel puţin o intervenţie. De acelaşi drept beneficiază s i persoanele din Comandamentul Protecţiei Civile, inspectoratele de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, precum şi şefii protecţiei civile care au condus sau au coordonat măsurile de intervenţie.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001. (3) Categoriile de personal din cadrul formaţiunilor, din inspectoratele de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2), se stabilesc de prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde s-a efectuat intervenţia, pe baza evidentei nominale a participanţilor la intervenţie, prezentată de şeful formaţiunii pentru fiecare caz. Celelalte persoane se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului Protecţiei Civile.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.  +  Articolul 6 (1) Ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi personalul civil, încadraţi în formaţiunile de protecţie civilă constituite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, care şi-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul serviciului ori ca urmare a activităţilor de intervenţie, vor primi, în afară drepturilor ce decurg din pensionare, o singura data, un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda lunară sau salariul de baza din ultima luna de activitate.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001. (2) Urmaşii celor prevăzuţi la alin. (1), decedaţi în timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egala cu solda sau cu salariul integral avut în ultima luna de activitate de persoana decedată, care se va actualiza în conformitate cu prevederile legale. (3) În cazul în care cel decedat nu a avut copii şi a fost singurul susţinător al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenta, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită conform prevederilor legale, şi de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile.  +  Articolul 7În situaţia în care personalul încadrat în formaţiuni şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, acesta beneficiază de un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate ori de pensie, după caz, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o alta activitate desfăşurata.  +  Articolul 8 (1) Fondurile necesare pentru dotarea formaţiunilor cu tehnica şi materialele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 se asigura din bugetul de stat, bugetele locale, precum şi din donaţii sau alte fonduri legal constituite. (2) Dotarea formaţiunilor cu tehnica necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi cu mijloace fixe se asigura de Ministerul Apărării Naţionale prin Comandamentul Protecţiei Civile, iar dotarea cu materiale şi obiecte de inventar, de către consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu fiinţează. (3) Bunurile provenite din donaţii externe sunt scutite de taxe vamale. (4) Asigurarea materială pentru funcţionarea, pregătirea şi întreţinerea bunurilor materiale din dotarea formaţiunilor se asigura de consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu fiinţează. (5) Bunurile materiale aflate în dotarea formaţiunilor, consumate sau distruse pe timpul intervenţiei, se completează sau se înlocuiesc de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în folosul cărora s-a efectuat intervenţia, pe baza confirmărilor de folosire a acestora, date de şefii formaţiunilor. (6) Clădirile şi terenurile necesare formaţiunilor pentru funcţionare şi pregătire, precum şi pentru depozitarea tehnicii şi a materialelor din dotare vor fi puse la dispoziţie acestora de către Ministerul Apărării Naţionale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil spaţiile necesare vor fi asigurate de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu se organizează şi fiinţează, potrivit anexei nr. 2.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministrul apărăriinaţionale,Victor BabiucMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul funcţieipublice,Vlad RoşcaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noica  +  Anexa 1                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂa formaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre                       ┌───────────────────────┐                       │ Conducere │                       ├───────────────────────┤                       │. şef - ofiţer │                       │. 2 asistenţi medicali │                       │ debutanţi -asistenţi │                       │ medicali principali │                       │. şofer şi electromeca-│                       │ nic civil │ ┌─────────────────────┐                       └───────────┬───────────┘ │ Depozit de materiale│                                   ├──────────────────┤ │                                   v │. gestionar - civil │                       ┌───────────────────────┐ └─────────────────────┘                       │ Echipa de intervenţie ├─┐                       │ │ ├─┐                       │. şef echipa -subofiţer│ │ ├─┐                       │. şofer şi electromeca-│ │ │ │                       │ nic civil │ │ │ │                       │. 3 salvatori - civili-│ │ │ │                       └─────┬─────────────────┘ │ │ │                             └─┬─────────────────┘ │ │                               └──┬────────────────┘ │                                  └──────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TOTAL EFECTIVE │ │ . Ofiţeri = 1 │ │ . Subofiţeri = 4 │ │ . Civili = 20 - 12 salvatori; │ │ - 2 asistenţi medicali debutanţi - asistenţi │ │ medicali principali; │ │ - 5 şoferi şi electromecanici; │ │ - 1 gestionar. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:Doua formaţiuni vor avea câte o echipa de intervenţie specializată pentru accidente nucleare sau chimice.  +  Anexa 2                               TABEL         cuprinzând dislocarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru  intervenţie de urgenţă în caz de dezastre şi zonele lor de responsabilitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               .                .Detalii   Nr. . Zona de responsabilitate Locul  crt. Garnizoana . (judeţe) de dislocare       de dislocare. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Bucureşti Municipiul Bucureşti, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Ilfov, Prahova Civilă al Municipiului Bucureşti  2. Alexandria Teleorman, Giurgiu, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Olt Civilă Judeţean Teleorman  3. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi Sediul Inspectoratului de Protecţie                                           Civilă Judeţean Dolj  4. Caransebeş Timiş, Arad, Spaţiu pus la dispoziţie de Consi-                   Caras-Severin liul Local al Municipiului                                           Caransebeş  5. Baia Mare Maramureş, Satu Mare, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Bistriţa-Năsăud Civilă Judeţean Maramureş  6. Cluj-Napoca Cluj, Sălaj, Mureş, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Bihor Civilă Judeţean Cluj  7. Alba Iulia Hunedoara, Alba, Spaţiu pus la dispoziţie de Consi-                   Sibiu, Braşov liul Local al Municipiului Alba                                           Iulia  8. Piteşti Argeş, Vâlcea, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Dâmboviţa Civilă Judeţean Argeş  9. Galaţi Buzău, Vrancea, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Galaţi, Brăila Civilă Judeţean Galaţi 10. Constanţa Constanţa, Tulcea, Spaţiu pus la dispoziţie de                   Ialomiţa, Călăraşi Ministerul Apărării Naţionale 11. Bacău Bacău, Vaslui, Covasna, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Harghita Civilă Judeţean Bacău 12. Suceava Suceava, Botoşani, Spaţiu pus la dispoziţie de                   Iaşi, Neamţ Consiliul Judeţean Suceava" ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Nr. crt. 1 şi 4 din anexa 2 au fost modificate de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.  +  Anexa 3                               DOTAREAformaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Materiale Cantitatea U.M.crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               I. Tehnici şi materiale de intervenţie 1. Aparat cu disc pentru tăiat armături 1 Complet 2. Aparat cu freză pentru tăiat profiluri şi ţevi 1 Complet 3. Aparat cu lanţ pentru tăiat fier-beton, beton şi    zidărie 1 Complet 4. Aparat de respiraţie izolant cu aer comprimat 4/1*) Complet 5. Aparat de ridicat şi tractat de 1,5 tf 2/1*) Complet 6. Aparat de sudura şi tăiere cu flacăra    oxiacetilenică, portabil 2 Complet 7. Aparat de vedere pe timp de noapte 1 Complet 8. Aparat pentru anestezii, portabil 1 Complet 9. Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat 1 Complet 10. Aparat pentru suspensia tărgilor în autovehicule 10 Complet 11. Autocamion 2 Bucata 12. Autosanitară 1 Bucata 13. Autospeciala de intervenţie pe saşiu de ARO 1 Bucata 14. Autospeciala pentru formaţiunile de apărare     civilă, AFAC-1 1 Bucata 15. Barca pneumatică pentru 10 persoane 4/1*) Bucata 16. Berbec hidraulic 1 Bucata 17. Bidon din plastic 4/1*) Bucata 18. Binoclu 1 Bucata 19. Busola 1 Bucata 20. Cabluri electrice 4/1*) Complet 21. Cabluri de remorcare şi tractare (lanţuri) 2/1*) Complet 22. Canistra cu spirt sanitar 1 Bucata 23. Cartuşe filtrante pentru noxe chimice 10/4*) Bucata 24. Centura de siguranţa pentru pompieri 6/2*) Bucata 25. Cheie pentru hidrant 2 Bucata 26. Ciocan baros de 5 kg 1 Bucata 27. Ciocan electric percutant 1 Complet 28. Cizme lungi din cauciuc 6/2*) Pereche 29. Colac de salvare 8/2*) Bucata 30. Complet cu materiale pentru deblocarea     supravieţuitorilor 2 Complet 31. Complet de lăcătuşerie-fierărie 1 Complet 32. Complet de pansamente 2 Complet 33. Complet de protecţie nr. 2 25/6*) Complet 34. Complet de salvare de la înălţime 1 Complet 35. Complet de sudura electrica 1 Complet 36. Complet pentru marcarea drumurilor 2 Complet 37. Complet sanitar de salvare şi prim ajutor 2 Complet 38. Complet scule instalator apa şi canal 1 Complet 39. Complet scule instalator gaze 1 Complet 40. Costum anticaloric aluminizat 3/1*) Bucata 41. Costum de lucru în apa 3/1*) Bucata 42. Cric hidraulic 12,5 tf 2/1*) Bucata 43. Cric hidraulic până la 30 tf 2 Complet 44. Cronometru 5/1*) Bucata 45. Debitmetru gama portabil 1 Bucata 46. Detector acustic DA-01 2 Bucata 47. Detector de substanţe toxice, tip Drager 1 Complet 48. Distanţier hidraulic 2/1*) Bucata 49. Dozimetru individual cu citire directa 25/8*) Bucata 50. Electroferastrau 1 Complet 51. Foarfecă hidraulica 2/1*) Bucata 52. Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton 1 Bucata 53. Frânghii pentru legături (ştreanguri şi pripoane) 2/1*) Complet 54. Geanta sanitară 4 Bucata 55. Grup electrogen de 5 kVA portabil 2/1*) Complet 56. Instalaţie de evacuare a apei din subsoluri     inundabile, echipată cu pompa submersibilă ET-32 1 Complet 57. Instalaţie de injectat aer proaspăt în subsoluri,     cu ventilator centrifugal 1 Complet 58. Instalaţie portabilă de filtrare complexa a apei     cu debit de 50 l/h 1 Complet 59. Joagăr 2/1*) Bucata 60. Lampa antiex 8/2*) Bucata 61. Lanterna portabilă 25/4*) Bucata 62. Masca contra gazelor 25/6*) Bucata 63. Miniperna pneumatică pentru ridicat, tip cric     pneumatic 10/4*) Complet 64. Monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor     alfa, beta, gama 1 Complet 65. Motocompresor cu unelte pneumatice 1 Complet 66. Motoferastrau 2/1*) Complet 67. Motopompa hidraulica 3/1*) Complet 68. Motopompa portabilă 2 Complet 69. Motopropulsor pentru bărci 4/1*) Bucata 70. Panou încărcare distribuţie tensiuni grup-     reţea-consum 2 Complet 71. Polizor electric universal de colt 2 Complet 72. Portavoce 1 Bucata 73. Proiector special de 1.000 W/220 V 4/2*) Bucata 74. Radiotelefon auto 6 Bucata 75. Radiotelefon portabil 25/5*) Bucata 76. Remorca 2 Bucata 77. Ruleta de metal de 10 m 1 Bucata 78. Sac mic cu atele diferite 2 Complet 79. Scara culisantă din lemn cu 3 elemente 2/1*) Complet 80. Scara simpla de 4 m lungime 2/1*) Bucata 81. Set tubuşoare indicatoare, tip Drager 4 Set 82. Staţie radio unde scurte de 100 W 1 Complet 83. Targa cu scripeţi pentru coborârea răniţilor de     la înălţime 2 Bucata 84. Targa sanitară 10/4*) Bucata 85. Topor 2/1*) Bucata 86. Trusa de perfuzie 1 Complet 87. Trusa de reanimare respiratorie 2 Complet 88. Trusa de steguleţe pentru marcarea terenului     contaminat chimic (plantare manuală) 1 Complet 89. Trusa de steguleţe pentru marcarea terenului     contaminat radioactiv (plantare manuală) 1 Complet 90. Trusa pentru electrician 2 Complet 91. Trusa pentru medic 2 Complet 92. Unealta electrica rotopercutanta 2/1*) Complet 93. Vinci de tracţiune 5 tf 1 Bucata                  II. Materiale de cazarmare şi echipament 94. Bidon din aluminiu de 25 l 3 Bucata 95. Bocanci 25/3*) Pereche 96. Casca de protecţie tip constructor 21/5*) Bucata 97. Cizme din cauciuc 25/6*) Pereche 98. Cort pentru personal 3 Complet 99. Echipament specific protecţiei civile 25/3*) Complet100. Lenjerie de pat 25/3*) Set101. Manta de ploaie 25/3*) Bucata102. Marmita pentru transportul hranei 5 Bucata103. Masa extensibilă 5 Bucata104. Mănuşi electroizolante de joasă tensiune 8/2*) Pereche105. Ochelari de protecţie 20/5*) Bucata106. Ochelari pentru sudor 3 Bucata107. Palmare din piele 20/5*) Pereche108. Paturi pliante 25/3*) Bucata109. Pătură 50/10*) Bucata110. Saltea 25/3*) Bucata111. Scaun pliant 25/3*) Bucata112. Vesela şi tacâmuri 25/3*) Set──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Rezerva în magazia formaţiunii.    ANEXA 4                          DEPOZITUL DE MATERIALE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Materiale Cantitatea U.M.crt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aparat pentru administrat oxigen 5-10 Complet 2. Aparat pentru distilat apa 2 Complet 3. Aparat pentru încălzit electric 40-80 Complet 4. Aparat pentru suspendarea tărgilor în corturi 20-40 Complet 5. Arzător pentru autoclava cu petrol 1-2 Bucata 6. Autoclava cu pereţi dubli 1-2 Bucata 7. Barca pneumatică pentru 10 persoane 10-20 Bucata 8. Bidon din aluminiu de 25 l 10-20 Bucata 9. Bucătărie rulantă 2-4 Complet10. Butelie din oţel pentru oxigen medicinal 10-20 Bucata11. Cabluri de remorcare şi tractare 4 Set12. Canistra cu spirt sanitar 1-2 Bucata13. Cazma 40-80 Bucata14. Căciulă 200-400 Bucata15. Ciocan baros de 5 kg 8-16 Bucata16. Cizme din cauciuc 200-400 Pereche17. Colac de salvare 20 Bucata18. Complet de cabluri electrice 4 Complet19. Complet de pansamente 100-200 Complet20. Complet de sudura electrica 2 Complet21. Complet de materiale pentru reanimarea    intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet22. Complet de medicamente pentru tratamentul    intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet23. Complet pentru tratamentul bolii de iradiere 2-4 Complet24. Complet de scule electrician pentru înalta şi    joasă tensiune 2 Complet25. Complet de scule instalator apa şi canal 2 Complet26. Complet de scule instalator gaze 2 Complet27. Complet de tâmplărie-dulgherie 2 Complet28. Cort 17-34 Complet29. Costum din pânză de doc 200-400 Bucata30. Costum din postav 200-400 Bucata31. Felinar de vânt 30-50 Bucata32. Frânghii pentru legături 200 m.l.33. Grup electrogen de 5 kVA portabil 5-10 Complet34. Impermeabil 200-400 Bucata35. Joagăr 4 Bucata36. Lenjerie de pat 400-800 Set37. Lopata 40-80 Bucata38. Manta din postav 200-400 Bucata39. Marmita pentru transportul hranei 20-40 Bucata40. Masa extensibilă 25-50 Bucata41. Medicamente de prim ajutor 200-400 kg42. Motoferastrau 2 Complet43. Motopompa portabilă 2 Complet44. Motopropulsor pentru bărci 10-20 Bucata45. Motostivuitor 1 Complet46. Pat pliant 200-400 Bucata47. Pătură 200-400 Bucata48. Polizor electric universal de colt 2-3 Complet49. Portavoce 2 Bucata50. Proiector special de 1.000 W/220 V 20-40 Bucata51. Pulover 200-400 Bucata52. Raţie de alimente de 4.500 calorii 600-1.200 Porţie53. Rangă cu vârf şi daltă 8-16 Bucata54. Rezervor de 100 l pentru apa, din pânză cauciucată 10-20 Bucata55. Saltea 200-400 Bucata56. Scara culisabilă din mai multe elemente 4 Complet57. Scaun pliant 200-400 Bucata58. Scurta impermeabilă 200-400 Bucata59. Staţie de filtrare complexa a apei cu debit de    500 l/h 1-3 Complet60. Targa sanitară 50-100 Bucata61. Targa sanitară specială 25-50 Bucata62. Târnăcop 40-80 Bucata63. Topor 4 Bucata64. Trusa de perfuzie 20-40 Complet65. Trusa de reanimare respiratorie 5-10 Complet66. Vesela şi tacâmuri din material plastic, de    unica folosinţa 2.000-4.000 Set──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Cantitatea de materiale este prevăzută în funcţie de numărul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistenţă, în raport cu populaţia existenta în judeţele deservite.------