ORDONANŢĂ nr. 19 din 26 ianuarie 2006 (*actualizată*)privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională(actualizată la data de 1 ianuarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 februarie 2006, valoarea de referinţă sectorială pentru determinarea soldelor de funcţie şi de grad ale personalului militar, potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999*) privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi valoarea de referinţă sectorială în raport cu care se calculează salariile funcţionarilor publici cu statut special, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003*) privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc la 180,6437 lei (RON). (2) Începând cu data de 1 septembrie 2006, valoarea de referinţă sectorială prevăzută la alin. (1) devine 189,6759 lei (RON).  +  Articolul 2Soldele de funcţie şi de grad ale personalului militar, respectiv salariile pentru funcţia îndeplinită şi pentru gradul profesional deţinut de funcţionarii publici cu statut special, calculate potrivit art. 1, vor fi întregite la un leu (RON) în favoarea personalului.  +  Articolul 3 (1) Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, cadrele militare în activitate, funcţionarii publici cu statut special, militarii angajaţi pe bază de contract şi personalul civil din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională beneficiază de un spor lunar de până la 15% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, cu încadrarea în limitele bugetelor aprobate.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 444 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 444 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006. (3) Unităţile, categoriile de personal, condiţiile de acordare şi cuantumul sporului de confidenţialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 444 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Ioan Ion,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 19.---------