REGULAMENT din 19 mai 2011 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice(actualizat la data de 20 mai 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Direcţia generală juridică, denumită în continuare direcţie generală, este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, cu competenţă materială şi teritorială generală în domeniul asistenţei juridice, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Direcţia generală face parte din structura aparatului central al ministerului şi se află în subordonarea directă a ministrului afacerilor interne.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Activitatea direcţiei generale este destinată asigurării legalităţii actelor emise/semnate de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat şi secretarul general, legalităţii contractelor şi actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, reprezentării şi apărării intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, potrivit reglementărilor legale în vigoare.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2 (1) Direcţia generală desfăşoară, potrivit legii şi prezentului regulament, activităţi referitoare la elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalităţii derulării raporturilor în relaţia ministerului cu Parlamentul şi cu Guvernul, reprezentarea şi apărarea intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, avizarea proiectelor de contracte şi a altor lucrări cu caracter juridic, promovarea şi respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului internaţional, european şi umanitar în/şi de către minister, coordonarea activităţii de asistenţă juridică la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora. (2) Direcţia generală exercită, potrivit legii şi în limita competenţei, prin personal anume desemnat, activitate jurisdicţională în cauzele care au ca obiect angajarea răspunderii materiale pentru pagubele aduse patrimoniului ministerului din vina personalului acestuia.  +  Articolul 3Direcţia generală desfăşoară activităţile care îi sunt date în competenţă pentru asigurarea aplicării legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4 (1) Direcţia generală, prin directorul general, directorii generali adjuncţi, sau personalul desemnat de către aceştia, reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu instanţele de judecată şi a altor organe de jurisdicţie şi îndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniul său de competenţă desfăşurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Reprezentarea intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie se asigură de către direcţia generală, prin consilieri juridici desemnaţi pe baza delegaţiei de reprezentare, semnată de directorul general sau de directorii generali adjuncţi. (3) Directorul general, precum şi directorii generali adjuncţi ai direcţiei generale sunt împuterniciţi să semneze acţiuni în justiţie, căi de atac, renunţarea la acţiuni şi căi de atac, precum şi orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. (4) Directorul general este împuternicit să semneze, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, orice act de procedură necesar pentru soluţionarea dosarelor, aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală.---------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013. (5) Directorul general supune spre aprobare ministrului afacerilor interne, anterior transmiterii către instanţa de judecată competentă, documentele întocmite, în numele şi pentru acesta, cu ocazia declarării şi renunţării la căi de atac, a declarării şi motivării căilor extraordinare de atac, a formulării cererilor de intervenţie, de chemare în garanţie, reconvenţionale şi de recuzare, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 28 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013.  +  Capitolul II Organizarea direcţiei generale  +  Articolul 5 (1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente: a) conducerea direcţiei generale; b) Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională; c) Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul; d) Serviciul 3 - Contencios; e) Serviciul 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor; f) Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; g) Biroul secretariat şi evidenţă;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015. h) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment).---------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013. (2) Organigrama direcţiei generale este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 6 (1) În îndeplinirea atribuţiilor, direcţia generală cooperează cu celelalte unităţi din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice şi societăţii civile. (2) Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 7 (1) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din care fac parte.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015. (2) Personalul direcţiei generale răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.  +  Capitolul III Atribuţiile direcţiei generale  +  Articolul 8 (1) Direcţia generală are următoarele atribuţii strategice: a) abrogată;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. b) elaborează, atunci când este necesar, studii în domeniul juridic şi efectuează analize în domeniile de competenţă;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. c) întocmeşte, cu consultarea unităţilor din aparatul central interesate, proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister, precum şi propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizează competenţele ministerului; (2) Pe linie de asigurare a asistenţei juridice, direcţia generală are următoarele atribuţii principale specifice: a) participă, prin personalul anume desemnat, la elaborarea de către structurile ministerului a proiectelor de acte normative care privesc activitatea acestuia, în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; b) colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de structurile ministerului împreună cu alte autorităţi publice centrale; c) analizează proiectele de acte normative elaborate de către structurile ministerului, prin raportare la reglementările privind respectarea drepturilor omului, a legislaţiei europene şi a tratatelor la care România este parte; d) întocmeşte, cu consultarea structurilor interesate ale ministerului, propuneri de avize la proiecte de acte normative elaborate de autorităţile publice centrale sau locale, pentru care se solicită avizarea de către minister, care ulterior se prezintă conducerii ministerului; e) avizează pentru legalitate proiectele de acte normative cu caracter intern, elaborate de unităţile din aparatul central al ministerului, de instituţiile şi structurile aflate în subordinea acestuia, care se supun aprobării ministrului, secretarilor de stat şi secretarului general, precum şi proiectele elaborate de alte autorităţi publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului, în condiţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; f) participă, din ordinul conducerii ministerului, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin personalul anume desemnat, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior care vizează competenţele ministerului, la Secretariatul general al Guvernului, precum şi la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterile din Plenul Senatului, respectiv al Camerei Deputaţilor care au ca obiect astfel de proiecte; g) participă, prin personalul anume desemnat, în cazuri justificate, la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, în legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de consilierul juridic al unităţii din aparatul central ori al structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează procedura de negociere, ori în situaţia în care acestea sau structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; h) avizează pentru legalitate, prin personalul propriu specializat, proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în legătură cu domeniile de activitate ale ministerului sau ale unităţilor aparatului central al ministerului ori ale structurilor aflate în subordinea ministerului, în situaţia în care structura de specialitate care a elaborat proiectul actului ori structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; i) formulează, cu consultarea unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului, proiectele răspunsurilor la interpelările şi întrebările adresate de deputaţi sau senatori ministrului afacerilor interne şi primului-ministru, dacă acestea vizează activitatea ministerului, precum şi puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor care, ulterior, se supun aprobării conducerii ministerului;----------Lit. i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. j) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de conducerea ministerului; k) reprezintă şi apără interesele ministerului în faţa autorităţilor administraţiei publice, instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care este citat ministerul, prin consilieri juridici pe care îi desemnează în acest scop;---------Lit. k) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. l) introduce acţiuni, depune întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, renunţă la acţiuni şi căi de atac şi exercită orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie, în cauzele în care este citat ministerul; m) poate sesiza unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; n) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, pe care le trimite instituţiilor şi structurilor interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; o) participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achiziţie publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unităţii din aparatul central al ministerului ori al instituţiei sau structurii de specialitate din subordinea ministerului prin care se derulează proceduri de achiziţie publică ori care negociază proiectul contractului, sau în situaţia în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; p) avizează pentru legalitate, prin personalul anume desemnat, proiecte de contracte, înţelegeri, precum şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţilor din aparatul central al ministerului ori a instituţiilor sau structurilor de specialitate din subordinea ministerului în situaţia în care acestea au derulat proceduri de achiziţie ori au elaborat proiecte de contracte sau alte acte juridice şi nu dispun, la nivelul unităţilor sau al structurilor ierarhic superioare, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie. (3) Pe linie de îndrumare, coordonare şi control, direcţia generală are următoarele atribuţii principale: a) îndrumă şi coordonează activitatea de asistenţă juridică desfăşurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora; b) efectuează acţiuni de control la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, pentru verificarea îndeplinirii cu rigurozitate a atribuţiilor pe linie de asistenţă juridică, şi participă la acţiuni de control dispuse de conducerea ministerului, potrivit competenţelor; c) asigură, potrivit legii, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului, participarea consilierilor juridici în cadrul Comisiei de Jurisdicţie a Imputaţiilor de pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor;---------Lit. c) a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. d) urmăreşte îndeplinirea de către structurile din cadrul ministerului a obiectivelor privind elaborarea şi, după caz, avizarea proiectelor de acte normative cuprinse în Planul anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister sau în documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern şi informează periodic conducerea ministerului asupra stadiului îndeplinirii acestora; e) abrogată;---------Lit. e) a alin. (3) al art. 8 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. f) coordonează, la solicitarea conducerii ministerului, elaborarea proiectelor unor documente privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului şi asigură transmiterea acestor documente, după aprobarea de către cei în drept, către solicitanţi;---------Lit. f) a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. g) desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării dispoziţiilor proiectelor de acte normative elaborate, promovate sau emise de minister, cu legislaţia europeană şi tratatele la care România este parte; h) efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor legale; i) poate efectua analiza activităţii de asistenţă juridică desfăşurată de consilierii juridici încadraţi la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi poate propune măsuri pentru eficientizarea activităţii şi eliminarea deficienţelor constatate; j) poate organiza periodic întruniri profesionale cu consilierii juridici din cadrul ministerului; k) asigură, atunci când consideră necesar, participarea personalului anume desemnat la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea instituţiilor şi structurilor interesate din cadrul ministerului, în problemele legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a unor acte normative; l) pe baza rapoartelor unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi unităţilor subordonate acestora, referitoare la influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea şi folosinţa acestora, rezultate din cauzele în care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive, poate stabili măsurile care se impun pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate; m) constituie şi actualizează evidenţa consilierilor juridici din cadrul ministerului; n) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care structura solicitantă ori structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistenţă juridică proprie. (4) Pe linie de evidenţă a actelor normative, direcţia generală are următoarele atribuţii principale: a) ţine evidenţa actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, comunicate ministerului, a ordinelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, a acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate de minister;----------Lit. a) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015. b) asigură depozitarea originalelor ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală, precum şi a convenţiilor sau documentelor încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii din România şi a rezervei acestora, a câte unui exemplar al protocoalelor de colaborare încheiate cu alte ministere din România, precum şi a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului;----------Lit. b) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. c) asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea prin tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi difuzarea actelor normative interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României la celelalte structuri ale ministerului, păstrând evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora, şi sesizează conducerea ministerului, unităţile din aparatul central al ministerului, precum şi instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului cu privire la sarcinile ce le revin din aceste acte normative;---------Lit. c) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. d) asigură transmiterea actelor normative interne, pentru publicare, Monitorului Oficial al României, potrivit reglementărilor legale în vigoare.---------Lit. d) a alin. (4) al art. 8 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul IV Conducerea direcţiei generale  +  Articolul 9 (1) Conducerea direcţiei generale este asigurată de directorul general, ajutat de 3 directori generali adjuncţi.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 155 din 23 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014. (2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului şi în subordinea nemijlocită a secretarului de stat coordonator. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general.---------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013.  +  Articolul 10 (1) Directorul general conduce întreaga activitate a direcţiei generale şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora, precum şi cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului. (2) Directorul general poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor generali adjuncţi sau altor persoane din subordine. (3) Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor direcţiei generale de către directorii generali adjuncţi se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.  +  Articolul 11 (1) În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor secretarilor de stat, şefilor de departament şi secretarului general, emise conform competenţelor, directorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi dispoziţii privind activitatea de asistenţă juridică în cadrul ministerului.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Directorul general formulează solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistenţă juridică ori pentru personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora.  +  Articolul 12 (1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, în faţa ministrului şi a secretarului de stat coordonator, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală.---------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013. (2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de direcţia generală, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.  +  Articolul 13Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4-6, în faţa directorului general de activitatea serviciilor, biroului şi, după caz, compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 155 din 23 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014.  +  Capitolul V Atribuţiile structurilor direcţiei generale----------Titlul capitolului V a fost modificat de pct. 4 art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015.  +  Secţiunea 1 Serviciul reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională---------Titlul secţiunii 1 a capitolului V a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 14Serviciul reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister, precum şi propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative ce vizează competenţele ministerului în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; b) propune conducerii direcţiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesităţii modificării, completării, abrogării sau emiterii unor acte normative, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative în raport cu evoluţia legislaţiei care vizează competenţele ministerului, precum şi cu sarcinile rezultate din documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern, în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; c) informează periodic conducerea direcţiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative menţionate în documentele prevăzute la lit. a) şi b); d) monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; e) evaluează eficienţa aplicării prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, şi informează conducerea direcţiei generale cu privire la concluziile rezultate, formulând propuneri privind eliminarea deficienţelor constatate; f) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în domeniul elaborării, promovării şi avizării proiectelor de acte normative pentru ordine publică şi securitate naţională; g) participă sau, după caz, colaborează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, la elaborarea de către structurile iniţiatoare a proiectelor de acte normative pentru ordine publică şi securitate naţională, în limitele competenţelor direcţiei generale; h) colaborează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; i) întocmeşte, cu consultarea instituţiilor şi structurilor interesate din cadrul ministerului, puncte de vedere şi avize la proiectele de acte normative şi alte lucrări cu caracter juridic din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, elaborate de alte autorităţi publice competente, în limitele competenţelor direcţiei generale şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; j) redactează notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului; k) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, dacă acestea vizează domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; l) elaborează, atunci când este necesar, studii cu privire la cadrul normativ din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; m) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare serviciului de conducerea direcţiei generale; n) participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale; o) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată---------Secţiunea a 2-a a capitolului V a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013.  +  Articolul 15Abrogat.---------Art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013.  +  Secţiunea a 3-a Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului---------Titlul secţiunii a 3-a a capitolului V a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 16 (1) În domeniul dreptului european, Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. a) participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, alături de celelalte structuri din minister, la analiza comparativă şi armonizarea legislaţiei române care vizează competenţele ministerului cu dreptul european;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. b) analizează proiectele de acte legislative europene care vizează competenţele ministerului şi transmite puncte de vedere structurilor competente din cadrul ministerului; c) formulează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, puncte de vedere cu privire la compatibilitatea dintre dreptul european şi anumite acte administrative adoptate de unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora; d) formulează puncte de vedere cu privire la compatibilitatea dintre actele normative care vizează competenţele ministerului şi dreptul european, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; e) participă la formularea proiectelor de poziţii ale României, Guvernului sau ministerului în faţa instituţiilor şi instanţelor europene în procedurile precontencioase şi contencioase, dacă sunt vizate domeniile de competenţă ale ministerului sau ministerul; f) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unităţilor subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în domeniul dreptului european; (2) În domeniul elaborării, armonizării şi avizării documentelor juridice internaţionale, Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:---------Partea introductivă a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. a) analizează şi formulează puncte de vedere, sub aspectul legalităţii, cu privire la proiectele documentelor juridice internaţionale elaborate, potrivit legii, de către unităţile aparatului central al ministerului sau de instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 5 art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015. b) întocmeşte, după consultarea instituţiilor şi structurilor interesate ale ministerului şi verificarea legalităţii, avize la proiectele de acte normative elaborate de alte instituţii, pentru ratificarea/aprobarea tratatelor sau a altor documente juridice internaţionale cărora le sunt aplicabile normele dreptului internaţional; c) asigură compatibilitatea proiectelor de acte normative elaborate de minister sau de alte instituţii şi transmise spre avizare ministerului, prin care se execută obligaţii cuprinse în tratatele internaţionale la care România, Guvernul sau ministerul este parte, cu prevederile acestor tratate; d) întocmeşte, la solicitarea structurii abilitate, avize la proiectele documentelor juridice internaţionale, care urmează a fi prezentate conducerii ministerului; e) participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, la elaborarea de către alte structuri a proiectelor de documente juridice internaţionale din domeniul de competenţă al ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative prin care se execută obligaţii cuprinse în tratatele internaţionale la care România, Guvernul sau ministerul este parte; f) participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, potrivit competenţelor şi în situaţii justificate, la pregătirea strategiei de negociere şi la negocierea/semnarea documentelor juridice internaţionale, în conformitate cu prevederile legale; g) promovează, spre a fi însuşite de către conducerea ministerului, proiectele de acte normative pentru ratificarea/aprobarea documentelor juridice internaţionale elaborate potrivit procedurilor interne; h) colaborează cu structuri similare din cadrul autorităţilor publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului şi care vizează domeniul dreptului internaţional;---------Lit. h) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. i) elaborează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, potrivit competenţelor, puncte de vedere asupra unor documente internaţionale; j) propune conducerii direcţiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesităţii iniţierii unor proiecte de acte normative sau asupra neîndeplinirii angajamentelor asumate, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România, Guvern sau minister, prin documente internaţionale, ori pentru îndeplinirea unor angajamente, în domeniile de competenţă ale ministerului; k) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unităţilor subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în domeniul dreptului internaţional; l) elaborează, cu avizul celorlalte servicii ale direcţiei generale, planul de relaţii internaţionale al direcţiei generale. (3) În domeniul dreptului umanitar şi al drepturilor omului, Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează proiectele punctelor de vedere solicitate direcţiei generale de către conducerea ministerului privind problematica drepturilor omului şi a dreptului umanitar; b) coordonează elaborarea proiectelor şi transmiterea, după aprobare, a unor documente privind cazurile sau situaţiile ce vizează activitatea ministerului, reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului de către persoane fizice, potrivit drepturilor acestora, repartizate spre soluţionare direcţiei generale de conducerea ministerului; c) coordonează sau participă la formularea proiectelor de răspuns la petiţiile cetăţenilor, instituţiilor şi organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale, referitoare la drepturile omului şi libertăţile fundamentale, repartizate spre soluţionare direcţiei generale de conducerea ministerului, iar după aprobarea acestora ia măsuri de comunicare a răspunsurilor către petenţi; d) propune promovarea proiectelor de acte normative cu implicaţii asupra protejării şi respectării drepturilor omului şi dreptului umanitar în activitatea structurilor ministerului; e) analizează şi ia măsuri pentru comunicarea către conducerea ministerului a situaţiilor de fapt cu privire la sesizările referitoare la pretinse încălcări ale drepturilor omului săvârşite de către personalul ministerului care îi sunt semnalate; f) participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, la activităţi din domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, organizate de către instituţii, organisme sau organizaţii interne sau internaţionale; g) realizează activităţi de informare-documentare asupra instrumentelor juridice internaţionale în materia drepturilor omului şi dreptului umanitar la care România, Guvernul sau ministerul este sau poate deveni parte şi face propuneri corespunzătoare destinate conducerii ministerului sau, după caz, structurilor vizate, pentru valorificarea şi aplicarea în activitatea unităţilor ministerului a normelor juridice incidente; h) coordonează sau, după caz, asigură difuzarea instrumentelor juridice şi a lucrărilor de specialitate din domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar în rândul personalului ministerului; i) participă la elaborarea documentelor şi a rapoartelor de ţară în domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, potrivit competenţelor ministerului şi în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate; j) asigură, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, organizarea şi desfăşurarea unor cursuri, simpozioane, mese rotunde sau a altor activităţi în domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, în cadrul structurilor ministerului; k) abrogată;---------Lit. k) a alin. (3) al art. 16 a fost abrogată de art. I din ORDINUL nr. 70 din 5 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 16 martie 2012. l) abrogată;----------Lit. l) a alin. (3) al art. 16 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015. m) urmăreşte implementarea reglementărilor privind prevenirea şi combaterea discriminării în cadrul ministerului; n) analizează proiectele de acte normative elaborate de către structurile ministerului, prin raportare la reglementările privind prevenirea şi combaterea discriminării; o) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale.---------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. (4) Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului asigură suportul pentru şedinţele Guvernului şi reuniunile de lucru pregătitoare ale şedinţelor Guvernului, redactând în acest sens notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul propriu de competenţă, înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului.---------Alin. (4) al art. 16 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. (5) Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale.----------Alin. (5) al art. 16 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul---------Titlul secţiunii a 4-a a capitolului V a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013.  +  Articolul 17Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:---------Partea introductivă a art. 17 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013. a) asigură centralizarea documentelor necesare pentru susţinerea la comisiile de specialitate şi în plenul fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, de către conducerea ministerului ori de către persoanele anume desemnate în acest sens, în condiţiile legii, a proiectelor de lege iniţiate de minister şi a proiectelor de lege pentru aprobarea ordonanţelor de urgenţă sau a ordonanţelor Guvernului iniţiate de minister; b) întocmeşte, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru proiectele prevăzute la lit. a); c) întocmeşte şi actualizează evidenţa proiectelor prevăzute la lit. a) aflate în procedură parlamentară şi urmăreşte stadiul adoptării acestora; d) întocmeşte, pe baza consultării structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului cu privire la propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi şi trimise spre consultare ministerului; e) întocmeşte, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, referitoare la propunerile legislative prevăzute la lit. d); f) asigură centralizarea documentelor necesare pentru susţinerea la comisiile de specialitate şi în plenul fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, de către conducerea ministerului ori de către persoanele anume desemnate în acest sens, a punctului de vedere al Guvernului pentru propunerile legislative prevăzute la lit. d); g) întocmeşte, după consultarea structurilor competente, proiectele răspunsurilor ministrului afacerilor interne la întrebările şi interpelările ce îi sunt adresate de către deputaţi şi senatori şi asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, potrivit legii;----------Lit. g) a art. 17 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. h) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, după consultarea structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului la întrebările şi interpelările adresate de deputaţi şi senatori primului-ministru şi asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, potrivit legii; i) colaborează cu structurile de specialitate ale ministerului şi cu cele din cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul pentru soluţionarea lucrărilor primite în termenele stabilite;i^1) organizează şi coordonează activităţile circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul şedinţelor Guvernului şi reuniunilor de lucru pregătitoare ale şedinţelor Guvernului şi gestionează evidenţa ordinii de zi a acestora;---------Lit. i^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013. j) redactează notele de prezentare la propunerile legislative şi la documentele referitoare la relaţia Guvernului cu Parlamentul înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului; k) întocmeşte orice alte documente referitoare la relaţia Guvernului cu Parlamentul, care vizează competenţele ministerului, solicitate de conducerea direcţiei generale;k^1) din dispoziţia conducerii ministerului, informează structurile interesate cu privire la sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului;---------Lit. k^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013. l) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; m) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale;---------Lit. m) a art. 17 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. n) participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale; o) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale.  +  Secţiunea a 5-a Serviciul contencios  +  Articolul 18Serviciul contencios îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară activităţile necesare reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine; b) elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, căi de atac, răspunsuri la interogatorii, propuneri de renunţări la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, în cauzele în care este citat; c) formulează cereri de intervenţie în interesul Guvernului, la solicitarea acestuia, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor hotărâri ale Guvernului în cuprinsul cărora sunt prevăzute obligaţii în sarcina ministerului ori în cauzele în care se invocă excepţii de nelegalitate cu privire la acestea; d) formulează cereri de intervenţie în interesul primului ministru, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor acte administrative cu caracter individual emise de acesta, adoptate la propunerea ministerului, sau în cauzele în care se invocă excepţii de nelegalitate cu privire la acestea; e) îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care ministerul a figurat ca parte, pe care le trimite instituţiilor şi structurilor interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; f) propune conducerii direcţiei generale sesizarea instituţiilor şi structurilor ministerului cu privire la deficienţele datorate modului în care acestea şi-au îndeplinit atribuţiile, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; g) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care structura solicitantă sau structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistenţă juridică proprie; h) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unităţilor subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în domeniul de competenţă;---------Lit. h) a art. 18 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. i) avizează sau, după caz, elaborează proiectele de răspuns la plângerile prealabile adresate ministerului, în calitate de emitent sau organ ierarhic superior, având ca obiect revocarea sau modificarea actelor administrative individuale sau cu caracter normativ, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; j) participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare, sprijin şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor şi ordinelor conducerii ministerului şi ale conducerii direcţiei generale;---------Lit. j) a art. 18 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011. k) formulează răspunsuri la petiţiile adresate ministerului şi repartizate serviciului de către conducerea direcţiei generale; l) formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică serviciului; m) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale.  +  Secţiunea a 6-a Serviciul contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor  +  Articolul 19Serviciul contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a) participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achiziţie publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unităţii din aparatul central al ministerului ori al instituţiei sau structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează proceduri de achiziţie publică ori care negociază proiectul contractului sau în situaţia în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; b) analizează şi propune avizarea pentru legalitate a proiectelor de contracte, înţelegeri, precum şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a ministerului sau a unităţilor aparatului central al ministerului, în situaţia în care unitatea, instituţia ori structura de specialitate sau care a derulat procedura de achiziţie ori care a elaborat proiectul actului sau structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; c) analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de contracte, înţelegeri, precum şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţilor, instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea ministerului, în situaţia în care unitatea, instituţia ori structura de specialitate sau care a derulat procedura de achiziţie ori care a elaborat proiectul actului sau structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; d) participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în comisiile de specialitate organizate la nivel central sau la nivelul instituţiilor şi structurilor subordonate ministerului; e) formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică serviciului; f) analizează şi verifică propunerile privind darea la scădere a sumelor reprezentând pagube produse ministerului, pentru care nu se poate angaja răspunderea materială a personalului ministerului; g) verifică şi propune avizarea pentru legalitate a solicitărilor de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor din dotarea unităţilor ministerului; h) examinează documentaţiile de constituire a asociaţiilor fără scop lucrativ şi a fundaţiilor ale căror obiect de activitate şi scop se circumscriu domeniilor de activitate ale ministerului şi prezintă propuneri pentru dobândirea statutului de utilitate publică, la solicitarea acestora, în condiţiile legii; i) analizează documentaţiile de transfer de bunuri către sau de la minister şi propune avizarea pentru legalitate a acestora; j) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care structura solicitantă sau structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistenţă juridică proprie; k) coordonează şi, după caz, poate verifica activitatea de asistenţă juridică desfăşurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului şi al unităţilor subordonate acestora; l) la solicitarea conducerii direcţiei sau a ministerului efectuează evaluări şi analize privind activitatea de asistenţă juridică desfăşurată la nivelul structurilor ministerului şi, după caz, formulează propuneri; m) efectuează, conform dispoziţiei conducerii direcţiei generale, acţiuni cu caracter de îndrumare a activităţii consilierilor juridici ai unităţilor din aparatul central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi din unităţile din subordinea acestora; n) efectuează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, acţiuni de control la unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi participă, din dispoziţia conducerii ministerului, în colective la acţiuni de control sau de verificare în legătură cu activitatea de asistenţă juridică; o) desfăşoară activităţile necesare pentru examinarea candidaţilor în vederea ocupării posturilor de consilier juridic vacante din structura aparatului central al ministerului şi structurile subordonate unor unităţi centrale; p) organizează şi păstrează evidenţa consilierilor juridici din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate acestora; q) organizează, ori de câte ori este nevoie, întruniri profesionale cu consilierii juridici în vederea consultării şi îndrumării acestora în probleme de interes comun; r) primeşte spre analiză, examinează şi formulează propuneri în consecinţă, pentru obţinerea avizului directorului general, în cazul măsurilor disciplinare dispuse împotriva consilierilor juridici pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor profesionale; s) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului cu competenţe în acordarea asistenţei juridice în unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi organizează sau participă, după caz, la desfăşurarea de cursuri de formare profesională, cursuri de capacitate, iniţiere sau avansare în gradul următor, potrivit dispoziţiilor care reglementează acest domeniu de activitate; ş) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011.  +  Secţiunea a 7-a Biroul secretariat şi evidenţă----------Titlul secţiunii a 7-a a capitolului V a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015.  +  Articolul 20Biroul secretariat şi evidenţă îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii direcţiei generale corespondenţa adresată acesteia, inclusiv cea electronică, iar pe baza rezoluţiei o repartizează celorlalte servicii/birouri; b) ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, asigură expedierea şi transportul corespondenţei primite/trimise la/de către direcţia generală; c) ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen şi prezintă conducerii direcţiei generale stadiul executării acestora; verifică situaţia lucrărilor gestionate de direcţia generală care nu au fost soluţionate în termenele stabilite şi informează conducerea direcţiei generale despre acestea; d) asigură clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor primite şi soluţionate de directorul general şi de adjuncţii acestuia, respectiv a celor create de aceştia, precum şi a lucrărilor primite şi soluţionate de serviciile/birourile din cadrul direcţiei generale, conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului general; e) întocmeşte nomenclatoarele arhivistice, pentru documente neclasificate şi clasificate, ale direcţiei generale şi constituie, anual, arhiva neoperativă şi a documentelor clasificate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; f) asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale şi transmiterea dispoziţiilor acesteia către celelalte structuri ale direcţiei generale; g) ţine evidenţa şi asigură depozitarea originalelor ordinelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, convenţiilor sau altor documente încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii şi a rezervei acestora, a unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum şi a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, comunicate ministerului; h) asigură transmiterea actelor normative interne, spre publicare, la Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit reglementărilor legale în vigoare; asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea prin Tipografia Ministerului Afacerilor Interne şi difuzarea actelor normative interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, la celelalte structuri ale ministerului, păstrând evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora; i) organizează, la ordin, activităţi de sprijin, îndrumare şi control a activităţilor specifice de înregistrare, evidenţă, păstrare şi utilizare a ordinelor cu caracter normativ emise de ministrul afacerilor interne, la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora; j) organizează şi ţine evidenţa literaturii de specialitate care interesează activitatea direcţiei generale şi asigură distribuirea acesteia pentru personalul direcţiei generale, în funcţie de nevoi; k) asigură, la cererea personalului direcţiei generale, multiplicarea documentelor repartizate acestuia; l) ţine evidenţa răspândirilor personalului din direcţia generală şi a serviciului de zi pe unitate; m) ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor direcţiei generale, în limita competenţelor proprii; n) redactează şi prezintă la semnat dispoziţia zilnică a directorului general; o) desfăşoară activităţile specifice cu prilejul retragerii actelor normative interne abrogate, a sigiliilor şi ştampilelor scoase din uz şi asigură distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de ordinele în vigoare; p) organizează activitatea de primire în audienţă la directorul general şi ţine evidenţa modului de soluţionare a problemelor sesizate; q) înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a condicilor, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea serviciului; r) păstrează şi actualizează documentele de organizare şi mobilizare întocmite la nivelul direcţiei generale, potrivit dispoziţiei directorului general; s) formulează răspunsuri la petiţiile adresate ministerului şi elaborează puncte de vedere cu caracter juridic pentru lucrările care privesc aspecte din sfera proprie de competenţă; ş) gestionează, prin personal special desemnat, potrivit legii, evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în condiţii de securitate.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015.  +  Secţiunea a 8-a Structura de securitate  +  Articolul 21 (1) Structura de securitate se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general şi desfăşoară activităţile necesare implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale. (2) Structura de securitate are următoarele atribuţii: a) pune în aplicare şi verifică respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate în direcţia generală; b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi aprobării directorului general şi acţionează pentru aplicarea acestuia; c) coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate desfăşurate de personalul direcţiei generale, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; d) asigură relaţionarea cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de reglementare a acestora în cadrul direcţiei generale; f) consiliază conducerea direcţiei generale în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g) informează conducerea direcţiei generale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i) în colaborare cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j) asigură păstrarea, organizează şi actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru personalul direcţiei generale; k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de direcţia generală, pe clase şi niveluri de secretizare; l) prezintă directorului general propuneri pentru stabilirea sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate; m) efectuează, cu aprobarea conducerii direcţiei generale, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; n) asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii din cadrul direcţiei generale; o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.  +  Articolul 21^1Abrogat.---------Art. 21^1 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Personalul direcţiei generale cu atribuţii de asistenţă juridică are calitatea de consilier juridic, care se menţionează în fişa postului şi în statul de organizare, în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Pentru activităţile realizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, consilierii juridici prevăzuţi la alin. (1) răspund în condiţiile stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.  +  Articolul 23Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor.  +  Articolul 24Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască, în părţile ce îl privesc, şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 155 din 23 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014.  +  Anexa 1 la regulamentORGANIGRAMADirecţiei generale juridice*Font 8*                              ┌────────────────┐                              │DIRECTOR GENERAL│                              └───────┬────────┘                                      │            ┌─────────────────────────┴────────┬───────────────────────────────────────┐            │ │ │  ┌─────────┴──────┐ ┌─────────┴──────┐ ┌───────────┴────┐  │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│  │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │  └─────────┬──────┘ └────────────┬───┘ └──────────┬─────┘            │ │ │    ┌───────┴─────────┬────────────────┐ │ │    │ │ │ │ │ ┌──┴──────────┐ ┌────┴────────┐ ┌─────┴────────┐ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ Serviciul 1 │ │ Serviciul 2 │ │ Biroul │ │ │ Serviciul 3 │ │ Serviciul 4 │ │ │ │ │Reglementări │ │ Relaţia cu │ │Drept european│ │ │ Contencios │ │ Contracte, │ │ │ Biroul │ │pentru ordine│ │ Guvernul şi │ │internaţional,│ ├─┤ │ │ coordonare, │ │ │ Secretariat │ │ publică şi │ │ Parlamentul │ │umanitar şi │ │ │ │ │ asistenţă, │ │ │ şi evidenţă │ │ securitate │ │ │ │drepturile │ │ │ │ │ juridică şi ├──┴──┤ │ │ naţională │ │ │ │omului │ │ │ │ │ jurisdicţia │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ │ └─────────────┘ │imputaţiilor │ │ │                                                  │ ┌─────────────┐ │ │ │ │                                                  │ │Structura de │ └─────────────┘ └─────────────┘                                                  └─┤ securitate/ │                                                    │ CSTIC │                                                    └─────────────┘----------Anexa 1 la regulament a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, potrivit pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 la regulamentDIAGRAMA DE RELAŢIIa Direcţiei generale juridice*Font 8*                                          ┌──────────┐                                          │ │                                          │ MINISTRU │                                          │ │                                          └────┬─────┘                                               | ┌─────────────────────────────┐                                               ▼ │Structurile de profil ale │                                    ┌───────────────────────┐ ┌──►│Administraţiei Prezidenţiale,│                                    │ │ │ │Parlamentului şi Guvernului │                                    │ SECRETAR DE STAT │◄─────┤ └─────────────────────────────┘                                    │ │ │                                    └───────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ . │ │ Structurile de profil ale │ │ SECRETARI DE STAT, │ . ├──►│ altor autorităţi publice │ │ SECRETAR GENERAL │◄----┐ . │ │ centrale de specialitate │ └─────────────────────┘ | . │ └─────────────────────────────┘                             | . │                             | . │ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ | . │ │ Instituţiile prefectului │ │ CONSILIERI AI │ | . ├──►│ │ │ MINISTRULUI │◄----| . │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────┘ | . │                             | ▼ │ ┌─────────────────────────────┐                             | ┌──────────────────────────┐ └──►│ Instituţii şi organizaţii │ ┌─────────────────────┐ └- - ►│DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ│ │ nonguvernamentale │ │Unităţi şi structuri │◄--─-------│ │ └─────────────────────────────┘ │ ale aparatului │ └───────────────────────┬──┘ │ central │ . ▲ │ └─────────────────────┘ . │ │                                      . │ │                                      ▼ ▼ ▼               ┌────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐               │ DIRECŢII/DIRECŢII GENERALE/ │ │STRUCTURILE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ│               │INSPECTORATE GENERALE(SIMILARE),│ │ŞI CONSILIERII JURIDICI DIN │               │ STRUCTURI TERITORIALE │ │ STRUCTURILE M.A.I. │               └────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘    Legenda    ........► Relaţii de autoritate ierarhică    ────────► Relaţii de coordonare de specialitate    ◄-------► Relaţii de colaborare---------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 la regulamentFIŞA POSTULUIdirectorului generalA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: 14. Gradul corespunzător postului: chestor general5. Relaţii: a) ierarhice: se subordonează direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit secretarului de stat (pentru ordine publică) şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale; în aplicarea prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistenţă juridică şi pentru consilierii juridici din unităţile aparatului central şi instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ministerului; c) de control: controlează activitatea structurilor direcţiei generale şi întregului personal al acesteia, precum şi a compartimentelor juridice din inspectoratele generale (similare), a structurilor juridice şi a consilierilor juridici din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al ministerului, din unităţile teritoriale şi din celelalte unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, cu sau fără personalitate juridică; d) de colaborare: colaborează cu conducerile inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din cadrul ministerului, cu structurile similare din cadrul administraţiei publice centrale, precum şi cu celelalte instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale, legal constituite, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte unităţi ale ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate; angajează, în condiţiile legii, direcţia generală în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.B. Definirea sumară a atribuţiilor postului- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în minister, coordonarea activităţii de asistenţă juridică, precum şi reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale;- asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului;- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii direcţiei generale; efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniile de competenţă.C. Cerinţele postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic, cu diplomă de licenţă, sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;3.2. pregătire de specialitate: studii de master sau studii post-specialitate: universitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/ legislaţia muncii/teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept european/tehnici de negociere/ informatică/management instituţional;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalD. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în unităţile ministerului, la Guvern, Parlament şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului; în străinătate pentru participarea la negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducereE. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează şi conduce întreaga activitate a direcţiei generale pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne;2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora;3. iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului;4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de instituţiile şi structurile din subordine, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului;5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului;7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări;8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului;9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate;10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă;11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităţi, instituţii şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;12. iniţiază şi dezvoltă prin direcţia de profil din aparatul central al ministerului relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale;13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului afacerilor interne;15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi al structurilor subordonate;16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare;17. coordonează, cu sprijinul direcţiei generale de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare;18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică;19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister;20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central;21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate;23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă;24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competenţelor;25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale;29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale şefilor de serviciu şi birou şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi;30. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.F. Standarde de performanţă asociate postului1. indicatori cantitativi: asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei generale şi postului pe care îl ocupă;2. indicatori calitativi: asigurarea managementului performant al activităţii de asistenţă juridică în minister şi gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate direcţiei generale, în conformitate cu prevederile legale, cerinţele postului, ordinele şi dispoziţiile conducerii ministerului;3. costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică şi activităţi de management în domeniul asistenţei juridice;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde; acţionează pentru utilizarea cu maximă eficienţă a timpului de lucru, a dotărilor şi celorlalte resurse materiale;6. modalităţi de realizare a atribuţiilor: individual şi în echipă; conduce prin dispoziţii şi exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează personalul din subordine pentru executarea de lucrări complexe, în ritm alert, sub presiune, impunând regula inacceptabilităţii erorii în actul de asistenţă juridică; stimulează competenţa, eficacitatea şi loialitatea faţă de instituţie a subordonaţilor; sancţionează prompt incompetenţa, ineficienţa şi indisciplina; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Ministrul afacerilor interne,.............................Secretar de stat,.............................Titularul postuluiNumele şi prenumele ..........................Semnătura ....................................Data .........................................----------Anexa 3 la regulament a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, potrivit pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3a Abrogată.---------Anexa 3a a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013.  +  Anexa 4 la regulamentFIŞA POSTULUIdirectorului general adjunctA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: 24. Gradul corespunzător postului: chestor-şef5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul şi pe cea a Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului şi are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă;3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoareD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate;9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile şi structurile aparatului central al ministerului şi de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului;10. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului;11. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor;12. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează în domeniile ordinii publice şi securităţii naţionale, dreptului european, internaţional, umanitar şi drepturilor omului, iniţiate sau care au ca avizator ministerul;13. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale;14. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului;15. asigură, prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;16. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;17. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă.18. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;19. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.E. Standarde de performanţă asociate postului1. indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă;2. indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale;3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde;6. mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretar de stat,...............................Directorul general al Direcţiei generale juridice,...............................Titularul postuluiNumele şi prenumele .........................Semnătura ...................................Data ........................................----------Anexa 4 la regulament a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, potrivit pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5 la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEDIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂFIŞA POSTULUIdirectorului general adjunctA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: 34. Gradul corespunzător postului: chestor-şef5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 3 contencios şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; are în subordine nemijlocită şeful serviciului pe care îl coordonează şi personalul ce încadrează Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; este şeful structurii de securitate a direcţiei generale.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice;3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management instituţional;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare.7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducereD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale;3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;6. coordonează activităţile de soluţionare a petiţiilor adresate direcţiei generale sau repartizate spre soluţionare de către conducerea ministerului;7. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă la nivelul direcţiei generale şi analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;8. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;9. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;10. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;11. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;12. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;13. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.14. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;15. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale;16. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi: a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; o) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare; p) pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului; q) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate; r) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.E. Standarde de performanţă asociate postului1. indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă;2. indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale;3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde;6. mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretarul de stat,................................Directorul general al Direcţiei generale juridice,................................Avizat................................Secretar de stat, şef al Departamentului de informaţii şi protecţie internă,Titularul postuluiNumele şi prenumele ......................Semnătura ................................Data .....................................----------Anexa 5 la regulament a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, potrivit pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6 la regulamentFIŞA POSTULUIdirectorului general adjunct (locţiitor şef direcţie generală)A. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: locţiitor şef direcţie generală3. Poziţia postului în statul de organizare: 3/a4. Gradul corespunzător postului: general locotenent5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Biroului secretariat şi evidenţă şi are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează; b) funcţionale: conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare sau, după caz, asigură măsurile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală; conduce activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer/magistrat militar2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin colonel/magistrat militar3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă;3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept penal/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la sediile altor autorităţi, instituţii publice ori organizaţii; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoareD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie;3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;6. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică;7. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii;8. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de cercetare administrativă, în comisiile de soluţionare a unor reclamaţii administrative sau în comisiile de soluţionare a unor contestaţii sau alte astfel de comisii, constituite potrivit legii;9. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial;10. conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare şi asigură măsurile necesare publicităţii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală, inclusiv, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I;11. asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile asigurării resurselor umane la nivelul direcţiei generale;12. coordonează activitatea personalului responsabil pe linie de organizare-mobilizare, de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor la nivelul direcţiei generale;13. coordonează activităţile de informare şi documentare la nivelul direcţiei generale;14. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;15. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;16. reprezintă direcţia generală ori ministerul, conform împuternicirilor primite;17. prezintă, periodic, directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;18. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;19. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;20. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;21. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă;22. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;23. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă;2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale;3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde;6. mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretar de stat,...........................Directorul general al Direcţiei generale juridice,...........................Titularul postuluiNumele şi prenumele ...................Semnătura .............................Data ..................................----------Anexa 6 la regulament a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, potrivit pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.-------