REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 (*actualizate*)privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1(actualizate la data de 1 aprilie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • ----------  +  Capitolul IDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele reglementări stabilesc cerinţele, procedurile şi aparatura necesare efectuării inspecţiei tehnice periodice, denumită în continuare ITP, pentru aprecierea, fără demontare, a stării tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, precum şi a existenţei dotărilor obligatorii, din punct de vedere al siguranţei circulaţiei rutiere, protecţiei mediului şi folosinţei conform destinaţiei. (2) ITP include în cazul autovehiculelor şi inspecţia tehnică pentru poluare.  +  Articolul 2Lucrările prevăzute în prezentele reglementări constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor accesibile direct, precum şi a dotărilor obligatorii prevăzute de normele privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei. Informaţiile privind gradul de uzură şi starea acestora, pentru care ar fi necesară demontarea lor, se obţin de către deţinător cu ocazia lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii.  +  Articolul 3 (1) ITP se efectuează de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare RAR, organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanţele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de RAR. (2) Activitatea de ITP se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu RAR de către aceştia, în condiţiile legii. (3) În activitatea de ITP, autoritatea RAR se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate RAR de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta. (4) Persoanele autorizate care au încheiat cu RAR contracte de franciză pentru ITP nu au dreptul să cesioneze această activitate. (5) Aparatura utilizată în staţiile de inspecţie tehnică periodică, denumite în continuare SITP, trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de ITP prevăzute de prezentele reglementări. (6) Pregătirea tehnică specifică şi atestarea personalului care efectuează ITP şi controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere se realizează de RAR. (7) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute ITP cuprinde: a) supravegherea tehnică a SITP, inclusiv prin mijloace informatice; b) controlul executării ITP în SITP, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate; c) controlul executării ITP prin reverificarea vehiculelor inspectate în staţiile reprezentanţelor RAR; d) controlul tehnic în trafic. (8) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (7): a) Persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a ITP, gestionat de RAR, şi prin personalul implicat în activitatea de ITP trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR; b) Vehiculul rutier va fi reţinut în SITP maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operaţiuni, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul SITP respective; c) Inspectorul tehnic din cadrul SITP, denumit în continuare inspector tehnic, are obligaţia de a înştiinţa persoanele ce prezintă vehiculele la ITP asupra posibilităţii selectării vehiculului pentru reverificare de inspectorii RAR, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de aşteptare, va pune la dispoziţia inspectorului RAR vehiculul şi documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITP. SITP şi inspectorul tehnic vor asigura toate condiţiile pentru efectuarea reverificării de inspectorul RAR (de exemplu: aparatură, calculator, cameră digitală etc.). În toate cazurile, reverificările efectuate de inspectorii RAR vor acoperi integral planul de operaţiuni corespunzător categoriei vehiculului. (9) În urma reverificării prevăzute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al RAR poate anula ITP în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări.  +  Articolul 4În funcţie de categorie, destinaţie şi masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, vehiculele rutiere ce vor fi supuse ITP sunt grupate în trei clase de ITP, astfel: a) clasa I: mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri şi remorcile acestora; b) clasa a II-a: vehicule rutiere cu MTMA până la 3.500 kg inclusiv, cu excepţia celor din clasa I; c) clasa a III-a: vehicule rutiere cu MTMA mai mare de 3.500 kg.  +  Articolul 5 (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice prevăzute în prezentele reglementări, prin efectuarea ITP, precum şi a existenţei dotărilor obligatorii. (2) Obligaţia efectuării ITP, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria vehiculului, revine deţinătorului legal al vehiculului. (3) Periodicitatea efectuării ITP, în funcţie de categoriile vehiculelor supuse ITP, este următoarea: a) la 6 luni: i) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune; ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere sau pentru învăţarea conducerii auto. b) la 1 an: i) autovehicule destinate transportului de mărfuri cu MTMA mai mare de 3.500 kg; ii) remorci şi semiremorci cu MTMA mai mare de 3.500 kg;iii) tractoare cu MTMA mai mare de 3.500 kg, precum şi vehicule asimilate acestora: maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor şi cu MTMA mai mare de 3.500 kg; iv) autovehicule speciale ambulanţă. c) la 2 ani: i) mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri şi remorcile acestora; ii) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;iii) autovehicule cu cel puţin 4 roţi, destinate transportului de mărfuri, cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg; iv) remorci şi semiremorci cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg; v) tractoare cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg, precum şi vehicule asimilate acestora: maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor şi cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg. d) la 3 ani: i) remorci şi semiremorci apicole. (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei ITP la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi. (5) Termenul pentru efectuarea primei ITP se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea ITP, de la data celei precedente.  +  Articolul 6În intervalul dintre două ITP, deţinătorul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) ITP la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competiţii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează de RAR în staţiile reprezentanţelor sale, în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere. (2) ITP la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) şi la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) se efectuează în staţiile reprezentanţelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR.  +  Articolul 8 (1) La ITP, vehiculele rutiere supuse certificării pentru transportul de mărfuri periculoase, vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze şi remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, trebuie să corespundă cerinţelor aplicabile din prezentele reglementări, precum şi cerinţelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevăzute prin reglementările specifice în vigoare. (2) La ITP, vehiculele rutiere supuse certificării pentru transportul de mărfuri perisabile trebuie să corespundă cerinţelor aplicabile din prezentele reglementări, precum şi cerinţelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevăzute prin reglementările specifice în vigoare. (3) ITP la autovehiculele pentru competiţii sportive şi la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează ţinându-se seama de cerinţele tehnice specifice pe baza cărora acestea au fost omologate. (4) ITP la vehiculele istorice se efectuează prin raportare la caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricaţiei.  +  Capitolul IIOrganizarea SITP  +  Articolul 9 (1) SITP este o (sub)unitate care aparţine unei persoane juridice care are prevăzut în statut ca obiect de activitate "Activităţi de testări şi analize tehnice", conform cod CAEN. SITP poate funcţiona numai dacă deţine autorizaţie tehnică în termen de valabilitate eliberată de RAR conform prezentelor reglementări. Spaţiul destinat activităţii de ITP trebuie să fie separat de spaţiul destinat altor activităţi ale persoanei juridice şi toată aparatura destinată acestei activităţi trebuie să fie amplasată într-o singură incintă, astfel încât activitatea de ITP să nu fie influenţată de alte activităţi desfăşurate de persoana juridică respectivă. (2) În cadrul SITP nu se admite efectuarea de operaţiuni de întreţinere şi reparaţii în timpul programului pentru efectuarea ITP. (3) Utilajele şi aparatura SITP pot fi utilizate pentru diagnosticare şi pentru verificarea calităţii reparaţiilor şi reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de către alte ateliere de reparaţii, în baza unui document de lucru însoţitor care se va înregistra în registrul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. j).  +  Articolul 10 (1) SITP trebuie amenajată şi dotată cu următoarele:1. SITP pentru clasa I a) dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului; se admite şi un dispozitiv ce asigură suspendarea vehiculului roată cu roată; b) lampă portabilă de 12 V sau 24 V.2. SITP pentru clasa a II-a şi/sau a III-a a) canal de vizitare dotat cu o instalaţie de iluminare de 12 V sau 24 V.Pentru SITP aflate la prima autorizare începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, dimensiunile canalului de vizitare trebuie să fie: adâncime de minimum 1,5 m, lăţime de minimum 0,8 m şi lungime de minimum 6 m pentru clasa a II-a, respectiv 12 m pentru clasa a III-a. b) cric mobil pentru suspendarea vehiculului roată cu roată cu capacitatea de încărcare de minimum 2.000 kg pentru clasa a II-a şi cric pentru suspendarea axelor cu capacitatea de încărcare de minimum 7.500 kg care să poată fi folosit cu vehiculul amplasat pe canal pentru clasa a III-a. c) pentru clasa a II-a, în locul canalului de vizitare se admite un elevator cu capacitatea de încărcare de minimum 2.500 kg, caz în care este necesară şi dotarea cu dispozitiv de ridicare/suspendare cu picior cu capacitatea de încărcare de minimum 1.000 kg. Amenajarea SITP trebuie să permită în dreptul elevatorului suspendarea vehiculului la o înălţime de minimum 1,5 m. d) platforme culisante pentru verificarea jocurilor care să permită minimum patru mişcări liniare sau minimum două mişcări liniare şi două mişcări circulare - opţional pentru clasa a II-a, obligatorii pentru clasa a III-a. Pentru SITP de clasa a III-a ce efectuează ITP la autobuze articulate, sunt necesare platouri cu minimum opt mişcări. e) instalaţie pentru evacuarea forţată a gazelor arse; f) lampă portabilă de 12 V sau 24 V. (2) SITP trebuie dotată cu următoarea aparatură:1. Stand de frânare cu role corespunzător clasei de ITP a) pentru clasa I - pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără ataş a1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă şi pneu trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă. a2) standul de frânare cu role trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h. a3) standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afişaj analogic (grafică analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice. a4) standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenţei la rulare, a forţei de frânare şi să permită aprecierea ovalităţii. Forţa maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%. a5) cerinţele pentru mărimile măsurate sunt următoarele: i) pentru rezistenţa la rulare şi forţa de frânare - clasa de exactitate 3; ii) pentru masă - clasa de exactitate 2. a6) programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puţin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu şi pentru frâna de staţionare. a7) standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator şi o imprimantă sau numai către o imprimantă. a8) programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puţin următoarele date: i) marca, tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă; ii) data, ora şi minutul la care a fost efectuată verificarea;iii) masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe roata faţă şi spate, în momentul efectuării probei; iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau de staţionare); v) roţile verificate(faţă/spate) şi valorile forţelor de frânare măsurate; vi) valorile coeficienţilor de frânare (pentru frâna de serviciu şi de staţionare). a9) nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienţii de frânare, precum şi a rezultatului verificării. Totuşi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformităţi ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.a10) se admit numai standurile de frânare cu cântărire dinamică şi care au dispozitiv de fixare faţă/spate pe durata încercării frânelor. b) pentru clasa a II-a şi a III-ab.1 standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală (recomandabil fără cablu de legătură), iar pentru clasa a III-a şi cu dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalaţia de frânare (0 - 10 atm). Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă şi pneu trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă.b.2 standul de frânare cu role pentru clasa a II-a trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a şi de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a.b.3 standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afişaj analogic (grafică analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afişajul analogic trebuie amplasat astfel încât să permită vizualizarea sa de către operator, indiferent de poziţia ansamblului de vehicule pe stand.b.4 standul de frânare cu role pentru clasa a III-a trebuie să fie dotat cu dispozitiv de simulare a încărcării vehiculului pentru efectuarea ITP la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic fabricate după anul 2001 inclusiv. Acesta trebuie să fie capabil să simuleze o încărcare de minimum 3.000 kg pe axă.b.5 în cazul SITP cu flux discontinuu, standul de frânare cu role trebuie echipat cu capace de protecţie a rolelor.b.6 standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenţei la rulare, a forţei de frânare, a forţei de apăsare la pedală şi a presiunii în instalaţia de frânare pneumatică şi să permită aprecierea ovalităţii. Forţa maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%.b.7 cerinţele pentru mărimile măsurate sunt următoarele: i) pentru rezistenţa la rulare şi forţa de frânare - clasa de exactitate 3; ii) pentru forţa de apăsare la pedală - clasa de exactitate 2;iii) pentru presiunea din instalaţia de frânare pneumatică - clasa de exactitate 1; iv) pentru masă - clasa de exactitate 2.b.8 programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puţin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu şi pentru frâna de staţionare, precum şi a dezechilibrului dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi axe pentru frâna de serviciu şi pentru frâna de staţionare.b.9 pentru ITP la autovehiculele cu tracţiune integrală permanentă, staţia trebuie să fie dotată cu stand de frânare care să permită efectuarea acestui tip de verificare.b.1 0 standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator şi o imprimantă sau numai către o imprimantă.b.1 1 programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puţin următoarele date: i) marca, tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă; ii) data, ora şi minutul la care a fost efectuată verificarea;iii) masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuării probei; iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau staţionare); v) axa verificată (axa 1, axa 2 etc) şi valorile forţelor de frânare măsurate; vi) valorile coeficienţilor de frânare (pentru frâna de serviciu şi cea de staţionare);vii) valorile dezechilibrelor forţelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu şi cea de staţionare);viii) valoarea măsurată a forţei de apăsare la pedala de frână - după caz, calculul forţei maxim admisibile la pedală pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de către inspectorul tehnic pe buletinul de probă. Această cerinţă se aplică numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului; ix) valoarea măsurată a presiunii din instalaţia de frânare pneumatică.b.1 2 nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienţii de frânare şi dezechilibre, precum şi a rezultatului verificării. Totuşi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformităţi ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.b.1 3 în cazul utilizării standurilor în regimul de măsurare pentru autovehicule cu tracţiune integrală permanentă, nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor dezechilibrelor forţelor de frânare pe axe, valorile respective urmând a fi calculate şi înscrise de inspectorul tehnic pe buletinul de probă.2. Analizor de gaze pentru staţiile ce efectuează ITP la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (mas)2.1. Pentru staţiile ce efectuează ITP la autovehiculele echipate cu mas fără catalizator tricomponent şi sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor de gaze pentru măsurarea cel puţin a CO cu o precizie de minimum ± 0,2% şi a HC cu o precizie de minimum ± 30 ppm, iar dacă măsoară şi alte componente, cu o precizie de minimum ± 1% pentru CO(2) şi ± 0,2% pentru O(2) (conform OIML R 99 clasa II);2.2. Pentru staţiile ce efectuează ITP la autovehiculele echipate cu mas, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent şi sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor cu 4 gaze (pentru HC, CO şi (lambda)) conform OIML R 99 - clasa I, cu precizie de minimum:± 0,06% pentru CO;± 0,5% pentru CO(2);± 0,1% pentru O(2);± 12 ppm pentru HC.2.3. Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de răspuns nu trebuie să depăşească 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru măsurarea turaţiei motorului şi imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.2.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor şi dispozitivele pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescripţiile fabricantului.2.5. Programul analizorului de gaze trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puţin următoarele date: a) data, ora şi minutul efectuării probei; b) temperatura uleiului de motor, la momentul efectuării probei; c) turaţia de mers în gol încet la care s-a efectuat proba; d) valoarea CO(cor) la turaţia de mers în gol încet; e) valoarea HC măsurată la turaţia de mers în gol încet; f) turaţia de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze; g) valoarea CO sau CO(cor) la turaţia de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze; h) valoarea coeficientului lambda la turaţia de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze; i) valoarea HC măsurată la turaţia de mers în gol accelerat.2.6. Analizoarele de gaze cu care sunt echipate SITP care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) şi/sau la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) trebuie să aibă posibilitatea de a efectua măsurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.3. Opacimetru pentru staţiile ce efectuează ITP la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare (mac)3.1. Opacimetrul trebuie să permită măsurarea în flux parţial conform Regulamentului 24 CEE ONU*1), cu o precizie de minimum ± 0,3 m^(-1). Notă

  ──────────

  *1) Regulamentul nr. 24 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispoziţii uniforme privind:

  I. Omologarea motoarelor cu aprindere prin comprimare (AC) în ceea ce priveşte emisiile de poluanţi vizibili

  II. Omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte instalarea motoarelor cu aprindere prin comprimare de tip omologat

  III. Omologarea autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare în ceea ce priveşte emisiile de poluanţi vizibili

  IV. Măsurarea puterii motoarelor cu aprindere prin comprimare

  ──────────
  3.2. Camera de măsură a opacimetrului trebuie să fie mobilă.3.3. Opacimetrul trebuie prevăzut cu dispozitive adecvate măsurării temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afişa valoarea echivalentă a opacităţii la temperatura de 100°C, dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, dispozitiv pentru măsurarea turaţiei motorului care să poată măsura turaţia motorului indiferent de diametrul conductelor de injecţie montate, precum şi imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.3.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor şi dispozitivele pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescripţiilefabricantului.3.5. Pentru autovehiculele din clasa a III-a, dispozitivul pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor trebuie să aibă lungimea de minimum 2,5 m.3.6. Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 la reglementări şi trebuie să permită măsurarea timpului de bază (durata accelerării motorului).3.7. Programul opacimetrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puţin următoarele date: a) data, ora şi minutul efectuării probei - numai pentru prima probă; b) temperatura uleiului de motor la momentul efectuării probei; c) timpul de bază; d) turaţia de mers în gol încet; e) turaţia de mers în gol maximă (de regulator); f) indicele de opacitate măsurat.3.8. Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculează ca medie aritmetică a valorilor măsurate în cel puţin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă cu condiţia să nu se înregistreze diferenţe semnificative între turaţiile minime măsurate la ciclurile de accelerare sau între turaţiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare, în conformitate cu procedura prevăzută de anexa nr. 13 la reglementări.4. Aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă5. Manometru pentru măsurarea presiunii în pneurile vehiculelor, cu domeniul de măsurare 0 - 10 bar şi cu clasa de exactitate 2,5.6. Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneurilor vehiculelor, cu o precizie de ± 0,1 mm7. Cântar pentru măsurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum ± 2% din valoarea măsurată. Cântarul trebuie să fie conectat la acelaşi calculator ca şi standul de frânare cu role.8. Decelerometru cu compensare şi înregistrare a datelor pentru verificarea eficacităţii sistemului de frânare prin probe funcţionale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale şi autovehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, precum şi pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri).9. Dispozitiv de simulare a forţei de împingere la proţapul remorcii sau dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător, pentru SITP ce efectuează ITP la remorcile cu sistem de frânare cu acţionare prin inerţie.10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător, pentru SITP ce efectuează ITP la tractoare - cu excepţia SITP dotate cu decelerometru.11. Calculator pentru evidenţa ITP:11.1. Calculatorul trebuie să aibă următoarea configuraţie minimală: a) procesor: minimum 1,5 Ghz; b) memorie internă: Ram minimum 1 Gb, Hdd minimum 40 Gb; c) CD-ROM sau CD-W; d) placa video pentru rezoluţie de minimum 800x600 pixels; e) port paralel şi port USB; f) sistem de operare: Windows XP SP 2 cu Internet Explorer 6; g) modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb - obligatoriu numai pentru SITP ce utilizează acelaşi calculator şi pentru activităţile de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză.11.2. Calculatorul trebuie folosit numai pentru activităţi legate de ITP sau de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, nefiind permisă instalarea altor programe decât cele furnizate de RAR. Instalarea şi întreţinerea programelor se fac numai de personalul RAR abilitat pentru această activitate.12. Cameră foto digitală care să permită, la salvarea imaginilor prelevate în sistemul informatic, afişarea datei şi orei prelevării imaginii.13. Ruletă cu lungimea de minimum 10 m.14. Ciocan cu cap rotund cu o masă de maximum 200 g.15. Leviere (2 bucăţi) de mărime corespunzătoare clasei de ITP - minimum 300 mm pentru clasa a II-a şi minimum 500 mm pentru clasa a III-a.16. Riglă cu bulă de nivel (2 bucăţi): 200/5/30 mm şi 1000/5/30 mm (pentru clasa a III-a).17. Şubler cu tijă cu o lungime de minimum 20 cm şi cu o precizie de ± 0,1 mm sau calibre de măsurare pentru clasele a II-a şi a III-a, în vederea verificării sistemelor de cuplare.18. Jaloane reflectorizant - fluorescente (5 bucăţi), în vederea verificării câmpului de vizibilitate spre înapoi în conformitate cu anexa nr. 3 la reglementări. (3) SITP trebuie să asigure instalarea analizorului de gaze şi a opacimetrului într-o incintă echipată cu instalaţie de încălzire şi climatizare, după caz, care să asigure, pe perioada desfăşurării activităţii, menţinerea temperaturii între 5°C şi 37°C. (4) Utilizatorii aplicaţiei informatice de ITP nu au voie să altereze baza de date cu înregistrări incomplete, eronate sau fictive prin folosirea necorespunzătoare şi neavizată a aplicaţiei pentru această activitate sau prin alte mijloace software. (5) Aparatura de măsură trebuie să fie atestată periodic prin buletine de verificare metrologică pentru aparatura prevăzută la alin. (2), pct. 1 (pentru forţa de frânare) şi la pct. 2, 3 şi 5 sau certificate de etalonare pentru aparatura prevăzută la alin. (2), pct. 1 (pentru forţa la pedală şi presiunea din instalaţia de frânare) şi la pct. 4, 6, 7, 13 şi 17 ori certificate de încercare/etalonare pentru aparatura prevăzută la alin. (2), pct. 8. Termenul de valabilitate al unui certificat de etalonare acceptat de RAR este de maximum 2 ani de la data emiterii acestuia. (6) Certificatele de etalonare pot fi emise şi de laboratoare acreditate de RENAR. (7) SITP trebuie să asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real. În acest scop trebuie asigurată posibilitatea conexiunii prin internet cu următoarele caracteristici: a) lărgime de bandă: minimum 128 kbps; b) timpul de răspuns: maximum 200 ms; c) rata erorilor: aprox. 1/1000; d) sla: minimum 99,99%. (8) În cazul aparaturii de măsurare pentru care este necesară imprimarea rezultatelor, furnizorul echipamentului sau firma care a modernizat aparatul trebuie să pună la dispoziţia RAR un model al buletinului de probă, în limba română, care va fi folosit în SITP din România, iar la orice modificare de soft va trebui pus la dispoziţa RAR un model al noului buletin de probă. (9) SITP trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în permanenţă activităţii de ITP. (10) În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP, se acceptă utilizarea echipamentelor prevăzute la alin. (2), pct. 2 - 6, 8 şi 11 - 18 la efectuarea ITP pe oricare din liniile de ITP, cu condiţia ca liniile de ITP să fie amplasate alăturat, în aceeaşi incintă.
   +  Articolul 11 (1) Persoanele care efectuează ITP trebuie să fie atestate de RAR. Ele trebuie să indeplinească următoarele condiţii: a) să fie: a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), ori calificări asimilate legal acestora;sau a2) calificate într-una din ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 16 la reglementări sau într-o calificare asimilată legal acestora. b) să posede permis de conducere corespunzător clasei de ITP, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale: i) pentru clasa I - permis de conducere categoria A; ii) pentru clasa a II-a - permis de conducere categoria B;iii) pentru clasa a III-a - permis de conducere categoria C şi/sau D; c) să aibă vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreţinere auto şi/sau reparaţii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2); (2) Inspectorul tehnic căruia i s-a anulat permisul de conducere îşi pierde dreptul de a efectua ITP.  +  Articolul 12 (1) SITP vor deţine în mod obligatoriu următoarele: a) registru de control al staţiei; b) formulare - tip raport de ITP care se completează corespunzător categoriei vehiculului şi ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la reglementări; c) formular - tip anexă la certificatul de înmatriculare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări; d) ecuson de ITP al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la reglementări; e) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare; f) norme tehnice şi instrucţiuni de utilizare a aparaturii; g) avizier care va cuprinde: i) autorizaţia tehnică a staţiei, în copie (faţă - verso); ii) metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectuează conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementări;iii) tarifele de ITP; iv) precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care SITP nu efectuează ITP; v) precizarea actelor necesare efectuării ITP; vi) programul de lucru al SITP;vii) schiţa fluxului de efectuare a SITP;viii) instrucţiunile şi dispoziţiile specifice de detaliere şi precizare a prezentelor reglementări şi pentru care se prevede în mod expres a fi afişate la avizier; h) dosarul staţiei care va cuprinde documentele ce atestă funcţionarea legală a SITP: i) în original: autorizaţia tehnică, certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare şi/sau certificatele de încercare/etalonare pentru aparatură întocmite conform prevederilor art. 10, precum şi tarifele pentru ITP; ii) în copie: raportul de evaluare a capabilităţii tehnice şi contractul de franciză; i) dosar cu reglementări, norme, proceduri privind efectuarea ITP; j) registru de evidenţă a vehiculelor la care se efectuează pe linia de ITP diagnosticare sau verificarea calităţii reglajelor sau reparaţiilor. (2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezintă vehicule rutiere la ITP, SITP va afişa la loc vizibil sau va pune la dispoziţie, la cerere, prezentele reglementări.
   +  Capitolul IIICerinţe şi proceduri  +  Articolul 13ITP se execută numai la vehiculele rutiere la care se prezintă: a) certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autorităţile competente şi completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării sau, după caz, autorizaţia provizorie de circulaţie; b) cartea de identitate a vehiculului.  +  Articolul 14Vehiculele rutiere prezentate la ITP trebuie să fie curate, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală.  +  Articolul 15La ITP se execută operaţiunile prevăzute în Planul de operaţiuni, al cărui model este prevăzut, în funcţie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 şi 2 la reglementări, pct. A. Ordinea de executare a operaţiunilor precizate va fi stabilită de fiecare SITP în funcţie de fluxul propriu de efectuare a ITP declarat în dosarul de autorizare, cu excepţia identificării, care va fi prima operaţiune efectuată.  +  Articolul 16 (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la ITP se completează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR un raport de ITP corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare RAR, după caz, corespunzător categoriei vehiculului rutier. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înregistrează după finalizarea ITP a vehiculului respectiv în calculator. (2) Defectele constatate în cadrul ITP se încadrează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR într-una din următoarele grupe: Defect minor (DMi), Defect major (DMa) sau Defect periculos (DP), definite în conformitate cu anexele nr 1 şi 2 la reglementări, pct. A. (3) Prima operaţiune care se efectuează în cadrul ITP este identificarea. (4) În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzice continuarea efectuării ITP, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanţa RAR din judeţul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformităţi legate de identificare. (5) Dacă vehiculul rutier nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în Planul de operaţiuni corespunzător categoriei vehiculului rutier şi tipului de ITP efectuată, precum şi verificarea dotărilor obligatorii. (6) În continuare se procedează după cum urmează: a) dacă vehiculul rutier corespunde cerinţelor tehnice precizate în Planul de operaţiuni corespunzător sau prezintă numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemnează în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR "Bun tehnic", semnează, ştampilează şi aplică matca elementului de securizare; consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează, ştampilează, notează codul de tranzacţie al ITP şi aplică elementul de securizare corespunzător. În continuare, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din faţă ecusonul corespunzător ITP, cu excepţia remorcilor şi autovehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat se arhivează, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare.Dacă autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat pentru transportul de persoane în regim de taxi, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 6 la reglementări se va menţiona textul "ITP TAXI". Dacă vehiculul inspectat este utilizat pentru învăţarea conducerii auto, se va menţiona textul "ITP ŞCOALĂ".Nu se va efectua pentru acelaşi autovehicul simultan ITP pentru activităţile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) şi respectiv de învăţare a conducerii auto (ŞCOALĂ). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare (anexa nr. 6 la reglementări) pentru ambele activităţi, ultima menţiune din anexa la certificatul de înmatriculare fiind cea valabilă şi care le anulează pe precedentele. b) În cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentanţele RAR pentru inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defectele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul rutier corespunde cerinţelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecte sau prezintă numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul RAR consemnează în raportul de verificare RAR "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecte]", semnează, ştampilează şi aplică matca elementului de securizare; consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecte]", semnează, ştampilează, notează codul de tranzacţie al ITP şi aplică elementul de securizare. Raportul de verificare RAR completat se arhivează, menţionându-se la rubrica "Defecte constatate" numărul, seria şi emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataşează, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspecţia tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. În acest caz nu se fac menţiuni în anexa la certificatul de înmatriculare.În cazul în care se constată alte defecte conform prevederilor art. 18, alin. (4), se procedează la reverificarea vehiculului, conform prevederilor art. 18.Dacă redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii ITP, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerinţele precizate anterior, iar în acest caz elementul de securizare se aplică pe anexa la certificatul de înmatriculare. În cazul în care nu se poate prezenta anexa la certificatul de înmatriculare, se va elibera şi completa în mod corespunzător anexa la certificatul de înmatriculare prevăzută în anexa nr. 6 la reglementări. c) dacă vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerinţelor tehnice precizate, prezentând defecte din grupele DMa şi/sau DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemnează defectele în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica "Defecte constatate" şi marchează codurile defectelor constatate în momentul identificării acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit şi amănunţit pe raport neconformităţile constatate la postul curent. La finalizarea ITP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP. (7) În cadrul ITP va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată RAR şi existentă în dosarul de autorizare al SITP. În eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată RAR. Inspectorul tehnic nu va începe o altă ITP până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator şi, după caz, completarea anexei la certificatul de înmatriculare. (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP, ambele urmând a fi salvate în calculatorul SITP. (9) După finalizarea operaţiunilor de verificare tehnică prevăzute în Planul de operaţiuni corespunzător, inspectorii RAR pot efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevăzută la art. 3, alin. (7), lit. b). (10) Reverificarea va fi efectuată integral, în conformitate cu Planurile de operaţiuni corespunzătoare, indiferent dacă este efectuată la prima prezentare a vehiculului sau la revenire.Dacă în urma reverificării efectuată de inspectorul RAR sunt constatate alte defecte, acesta consemnează defectele respective pe raportul ITP în câmpurile aferente şi apoi efectuează înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITP să se realizeze în funcţie de constatările inspectorului RAR. (11) Inspectorul tehnic va proceda la finalizarea ITP fără reverificarea vehiculului în următoarele situaţii: a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat reverificarea vehiculului; b) RAR solicită reverificarea unui vehicul, dar inspectorul RAR nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la art. 3, alin. (8), lit. b). (12) Se interzice completarea a două anexe la certificatul de înmatriculare pentru acelaşi vehicul. (13) Datele de identificare şi rezultatele ITP se înregistrează în calculator după finalizarea ITP.  +  Articolul 17 (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la ITP defectele constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defectele şi se procedează potrivit art. 16, alin. (6), lit. a), data următoarei ITP urmând să fie stabilită în funcţie de data la care s-a constatat remedierea. (2) Dacă aceste verificări evidenţiează şi alte defecte la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiţionată de remedierea acestor defecte. În cazul în care controlul vizual general evidenţiază defecte produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiţionată de remedierea acestora. (3) Aceste verificări impun în mod obligatoriu efectuarea identificării vehiculul rutier prezentat. (4) În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări, admis pentru remedierea defectelor, se va efectua o nouă ITP.  +  Articolul 18 (1) Reverificarea unui vehicul prevăzută la art. 3, alin. (7), lit. c) se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la RAR pentru efectuarea activităţilor pentru care RAR este abilitat prin legislaţia în vigoare. (2) Stabilirea oportunităţii reverificării unui vehicul se realizează numai de personalul RAR abilitat în acest scop. (3) Reverificarea unui vehicul se efectuează numai de personal RAR atestat pentru activitatea de ITP şi abilitat în acest scop. (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatării următoarelor: a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului - constatare vizuală; b) coroziuni străpunse sau deformaţii semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului - constatare vizuală; c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faţă a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducătorului auto -constatare vizuală; d) lipsa elementelor principale de iluminare şi semnalizare luminoasă - constatare vizuală; e) aplicarea pe elementele de iluminare şi semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente -constatare vizuală; f) existenţa unor elemente de iluminare şi semnalizare luminoasă neomologate - constatare vizuală; g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia - constatare auditivă - zgomot anormal; h) fum excesiv de orice culoare - constatare vizuală în timpul funcţionării motorului; i) joc excesiv în sistemul de direcţie - constatare în timpul conducerii autovehiculului; j) anvelope care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorări importante vizibile - constatare vizuală; k) eficacitate redusă a sistemului de frânare - constatare în timpul conducerii autovehiculului. (5) Reverificarea unui vehicul se efectuează conform Planurilor de operaţiuni precizate prin prezentele reglementări. (6) Se anulează de personalul RAR abilitat ITP a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificării se constată cel puţin unul din următoarele defecte: a) neconcordanţe privind numărul de identificare al vehiculului; b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului; c) coroziuni străpunse sau deformaţii semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului; d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faţă a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigură transparenţa minimă precizată prin reglementările în vigoare; e) lipsa elementelor principale de iluminare şi semnalizare luminoasă (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare); f) aplicarea pe elementele principale de iluminare şi semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare, lămpi de poziţie); g) existenţa unor elemente de iluminare şi semnalizare luminoasă neomologate; h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia; i) emisii poluante care depăşesc limitele stabilite prin prezentele reglementări; j) joc excesiv în sistemul de direcţie; k) eficacitate a sistemului de frânare mai mică decât limitele stabilite prin prezentele reglementări. (7) Pentru fiecare reverificare efectuată se completează un raport de verificare RAR. (8) Pe raportul de verificare RAR se vor menţiona defectele care atrag anularea ITP, precum şi, ca observaţii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificării şi care sunt precizate în Planurile de operaţiuni din prezentele reglementări. (9) Raportul de verificare RAR se înmânează prezentatorului vehiculului. (10) În cazul anulării ITP conform prevederilor prezentului articol, după remedierea defectelor, vehiculul se supune ITP în SITP autorizate sau în staţiile reprezentanţelor RAR.  +  Articolul 19SITP va pune la dispoziţia RAR datele privind activitatea de ITP.  +  Capitolul IVAutorizarea SITP  +  Articolul 20 (1) Persoanele juridice pot presta activitatea de ITP în SITP autorizate, numai sub marca RAR, pe baza unui contract de franciză. (2) Funcţionarea SITP trebuie să se încadreze în perioada de activitate de luni până vineri între orele 8,00 şi 20,00 şi sâmbăta între orele 8,00 şi 14,00. (3) Autorizarea SITP deţinute de persoanele juridice se face de RAR, pe baza cererii de autorizare şi a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilităţii tehnice, întocmit de personal RAR certificat pentru evaluarea conformităţii. (4) SITP pot efectua ITP la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) numai dacă îndeplinesc cerinţele specifice precizate prin prezentele reglementări.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţia tehnică se acordă persoanelor juridice care deţin spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii de ITP, îndeplinesc condiţiile precizate la art. 10 şi au personal atestat pentru activitatea de ITP, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizaţiei tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementări. (2) Hala de ITP trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea. Fluxul de efectuare a ITP poate să fie continuu sau discontinuu. Dacă fluxul este discontinuu, SITP nu va fi autorizată în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate (remorci şi semiremorci). (3) SITP pentru clasa a III-a care efectuează verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerinţelor privind echiparea ulterioară fabricaţiei cu dispozitive de vizibilitate indirectă în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementări trebuie să dispună de o platformă orizontală, plană şi betonată cu o suprafaţă minimă de 30 x 20 m. (4) SITP dotate numai cu elevator (fără canal de vizitare) nu se autorizează în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate (remorci şi semiremorci), iar în cazul în care SITP este dotată cu elevator cu braţe nu se vor efectua ITP la tractoare. (5) Incinta SITP trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare a aparaturii din dotare. (6) În incinta SITP trebuie menţinută, pe perioada desfăşurării activităţii, o temperatură constantă de minim 10°C şi maxim 30°C. (7) SITP trebuie să dispună de: a) spaţii de parcare suficiente care să permită staţionarea vehiculelor rutiere în aşteptarea efectuării ITP sau în aşteptarea eliberării documentelor; în cazul în care intrarea/ieşirea din SITP se face direct pe un drum public, iar în curte nu există spaţiu de parcare, se va prezenta un accept de la autorităţile locale pentru parcarea pe drumul public. Spaţiile de parcare trebuie delimitate şi marcate corespunzător, iar pe perioada de funcţionare a SITP ele trebuie utilizate numai de vehiculele care efectuează ITP; b) spaţii sociale pentru personal - vestiare, grup social etc; c) spaţii sociale accesibile clienţilor - spaţii de aşteptare, grup social etc; d) birou inspector tehnic necesar înregistrărilor aferente ITP şi pentru activitatea de supraveghere efectuată de RAR, cu o suprafaţă de minimum 4 mp. (8) SITP trebuie să asigure circulaţia pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor. (9) Autorizaţia tehnică eliberată va fi în conformitate cu caracteristicile constructive şi cu dotarea existentă a SITP, ţinându-se cont de prevederile art. 10. (10) Pe autorizaţia tehnică eliberată se vor menţiona clasele de ITP pentru care a fost autorizată SITP, precum şi eventualele interdicţii la efectuarea ITP din motive tehnice sau administrative. (11) Autorizaţia tehnică se eliberează de RAR după încheierea contractului de franciză cu persoana juridică ce deţine SITP. (12) Dacă persoana juridică deţine mai multe SITP, RAR va elibera autorizaţii tehnice pentru fiecare SITP.  +  Articolul 22 (1) În vederea autorizării, persoanele juridice vor depune la RAR, pentru fiecare SITP pe care o deţin, un dosar de autorizare. (2) Dosarul de autorizare va conţine următoarele documente:1. cerere - tip de autorizare a SITP, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la reglementări, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice; în cuprinsul acesteia vor fi prezentate principalele date de identificare ale persoanei juridice şi ale SITP;2. chestionar de autoevaluare a capabilităţii tehnice, completat şi semnat pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanei juridice;3. copie de pe certificatul de înregistrare al persoanei juridice la Oficiul Registrului Comerţului şi copie de pe certificatul constatator emis în temeiul art. 17^1, alin (1), lit. b din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, ambele copii certificate pentru conformitatea cu originalul;4. certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat de cel mult trei luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizată);5. copii de pe certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici;6. copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de către persoana juridică care solicită autorizarea;7. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare şi/sau certificatele de încercare/etalonare pentru aparatură, după caz (conform prevederilor art. 10);8. schiţa SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor şi a utilajelor din dotarea SITP, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăţi, semnată pentru confirmare de reprezentantul SITP;9. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP. (3) Durata maximă de valabilitate a autorizaţiei tehnice este de 2 ani şi este condiţionată de asigurarea respectării de titular a condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii de ITP. (4) Fără a depăşi acest termen, persoana juridică va solicita RAR reautorizarea SITP. Reautorizarea se acordă în condiţiile respectării prezentelor reglementări. (5) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrângerea sau extinderea domeniului autorizării. (6) Autorizaţia tehnică cu termenul de valabilitate depăşit devine nulă.  +  Articolul 23 (1) Pentru verificarea în timp a menţinerii capabilităţii tehnice a SITP, RAR va efectua supravegherea activităţii acesteia. (2) Neconformităţile constatate în cursul acestei activităţi vor fi menţionate în registrul de control al SITP şi, după caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic. (3) În urma activităţii de supraveghere, RAR poate adopta una dintre următoarele măsuri: a) măsura de restrângere a domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care SITP şi-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a ITP pentru o gamă de vehicule rutiere cuprinse în autorizaţia tehnică eliberată; b) măsura de suspendare a autorizaţiei tehnice se adoptă în cazul comiterii uneia dintre abaterile grave referitoare la desfăşurarea activităţii de ITP ce sunt explicitate în cadrul art. 28, alin. (2), lit. a), b) şi d)-i), ori în conformitate cu prevederile contractului de franciză; c) măsura de anulare a autorizaţiei tehnice se adoptă în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile grave referitoare la desfăşurarea activităţii de ITP ce sunt explicitate în cadrul art. 28, alin. (2), lit. a), b) şi d) - i), ori în conformitate cu prevederile contractului de franciză. (4) În cazul suspendării autorizaţiei tehnice, SITP va fi restricţionată informatic, se vor retrage elementele de securizare neutilizate până la acel moment şi va fi încheiat un proces verbal în registrul de control al SITP în care se va menţiona codul de tranzacţie şi data ultimei ITP efectuate. În cazul anulării autorizaţiei tehnice, se procedează ca şi în cazul suspendării, suplimentar reţinându-se de RAR autorizaţia tehnică a SITP. (5) Efectuarea de ITP în SITP neautorizate, cu autorizaţia tehnică suspendată, anulată sau cu termenul de valabilitate depăşit atrage măsuri de sancţionare corespunzător legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul VAtestarea personalului care efectuează ITP  +  Articolul 24 (1) Atestarea personalului care efectuează ITP se face după absolvirea unui curs de specialitate organizat de RAR, în urma căruia se eliberează un certificat de atestare. (2) Atestarea personalului care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau cu instalaţii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) este condiţionată de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 10 la reglementări. În cazul inspectorilor tehnici atestaţi să efectueze ITP şi la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) şi/sau la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC), aceasta se menţionează în mod expres în certificatul de atestare. (4) Atestarea inspectorilor RAR care efectuează controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere în conformitate cu reglementările în vigoare este condiţionată de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar, în condiţiile prevăzute la alin. (1). Această atestare va fi menţionată în mod expres în certificatul de atestare menţionat la alin. (3). (5) Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de cel mult 2 ani. (6) Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual de RAR cursuri de îmbunătăţire a pregătirii profesionale a inspectorilor tehnici.  +  Articolul 25 (1) În vederea atestării ca inspector tehnic, persoana care solicită atestarea va prezenta la RAR un dosar care va conţine următoarele documente: a) cerere de atestare, care va include, după caz, şi o recomandare din partea persoanei juridice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea; b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesională, după caz; c) copie de pe permisul de conducere; d) în cazul persoanelor care conform art. 11, alin. (1), lit. c) trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreţinere auto şi/sau reparaţii auto, copie de pe cartea de muncă sau registrul de muncă, care să dovedească îndeplinirea acestei condiţii. (2) Atestarea ca inspector tehnic se face fără plată în cazul în care cererea de atestare include recomandarea menţionată la alin. (1), lit. a), în conformitate cu prevederile contractului de franciză.Atestarea ca inspector tehnic se face contra cost în cazul în care cererea de atestare nu include recomandarea menţionată la alin. (1), lit. a). (3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11, alin. (1), lit. a2) care nu îndeplinesc condiţia de vechime în muncă cerută la art. 11, alin. (1), lit. c) vor urma, contra cost, la RAR, un curs pregătitor despre construcţia şi funcţionarea vehiculelor rutiere, cu condiţia să aibă vechime de minimum 1 an în activitatea de întreţinere auto şi/sau reparaţii auto (dovedită conform prevederilor alin. (1), lit. d)). (4) Cursul se finalizează printr-un examen a cărui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementări. În acest caz, documentul prevăzut la alin. (1), lit. d) se va înlocui cu dovada de absolvire a cursului pregătitor. (5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de RAR se va face acordând prioritate persoanelor recomandate de persoane autorizate.  +  Articolul 26 (1) Fără a depăşi termenul de valabilitate al certificatului de atestare, inspectorul tehnic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri de reatestare, care va include, după caz, şi o recomandare din partea persoanei juridice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea. (2) Reatestarea se acordă în aceleaşi condiţii ca şi atestarea, cu excepţia cerinţei de la art. 11, alin. (1), lit. a) pentru inspectorii tehnici atestaţi înainte de 21.12.2005.  +  Articolul 27 (1) După angajarea de o persoană autorizată ce deţine o SITP, persoana atestată va primi din partea RAR o ştampilă individualizată pentru SITP respectivă care va fi utilizată în activitatea ca inspector tehnic. Ştampila respectivă va fi retrasă de RAR la expirarea valabilităţii certificatului de atestare, la anularea acestuia în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2) sau la încetarea activităţii în cadrul SITP respectivă. (2) În cazul transferului la o altă SITP deţinută de aceeaşi persoană autorizată, se va atribui de RAR o nouă ştampilă, în baza unei solicitări a persoanei autorizate. (3) În cazul transferului la o altă SITP deţinută de o altă persoană juridică, se va atribui de RAR o nouă ştampilă, numai după transmiterea dovezii privind angajarea de către persoana juridică respectivă. (4) Un inspector tehnic nu poate deţine şi folosi în aceeaşi perioadă de timp decât o singură ştampilă ITP, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3).  +  Articolul 28 (1) Se consideră abatere de la cerinţele de desfăşurare a activităţii de ITP de către un inspector tehnic şi se menţionează pe certificatul de atestare al acestuia următoarele cazuri: a) confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul rutier care nu îndeplineşte cerinţele tehnice precizate prin prezentele reglementări; b) nerespectarea cerinţelor, procedurilor şi a instrucţiunilor de efectuare a ITP conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare; c) nemenţionarea în raportul de ITP a tuturor defectelor constatate, din grupele DMa şi DP, care impun respingerea unui vehicul la ITP conform prezentelor reglementări; d) transmiterea către RAR sau în baza naţională de date privind ITP de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de ITP prestată; e) utilizarea unui aparat cu verificarea metrologică expirată; f) completarea raportului de ITP de către o persoană, alta decât inspectorul tehnic atestat ce are distribuită ştampila ce a fost aplicată pe raportul ITP; g) menţionarea în raportul de ITP a unor neconformităţi tehnice, din grupele DMa şi DP, pe care vehiculul nu le prezintă; h) lipsa inspectorului tehnic din incinta SITP la reverificarea de către inspectorul RAR a unui vehicul ce a fost selectat în acest scop; i) lipsa documentelor minime necesare pentru o ITP în cazul unui vehicul reverificat de un inspector RAR; j) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acţiuni prin care se facilitează cunoaşterea de către o altă persoană a numelui de utilizator şi/sau a parolei proprii de acces la sistemul naţional de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR; k) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acţiuni prin care se facilitează cunoaşterea de către o altă persoană a parolei de acces a SITP la sistemul naţional de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR. (2) Certificatul de atestare se anulează în cazul în care: a) în decursul unei perioade de 12 luni se constată două abateri de la cerinţele de desfăşurare a activităţii de ITP de către un inspector tehnic, menţionate pe certificatul de atestare al acestuia; b) se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în lipsa acestuia; c) se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în perioada în care autorizaţia tehnică a SITP este suspendată, anulată sau expirată; d) se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în perioada în care aparatura specifică necesară efectuării ITP nu îndeplineşte cerinţele specificate; e) se certifică starea tehnică a vehiculului fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin procedura de efectuare a ITP; f) se constată modificări sau intervenţii neautorizate la aparatura utilizată sau la programele utilizate; g) se efectuează ITP la vehicule pentru care SITP are interdicţie de a efectua ITP; h) se efectuează ITP la vehicule pentru care inspectorul nu are atestat corespunzător clasei respective; i) se aplică alt element de securizare, pe anexa certificatului de înmatriculare, decât cel care a fost generat de programul de evidenţă. (3) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic poate fi suspendat pe o perioadă de maximum 30 de zile în cazul în care analizarea abaterilor menţionate la alin. (2) necesită un timp suplimentar. (4) În cazul în care pentru aceeaşi SITP se anulează două certificate de atestare a inspectorilor tehnici (pentru acelaşi inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiţi), se procedează suplimentar la suspendarea autorizaţiei tehnice a SITP pe o perioadă de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioară a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic se procedează suplimentar la suspendarea autorizaţiei tehnice a SITP pe o perioadă de 90 de zile. (5) Obţinerea unui nou certificat de atestare se face în conformitate cu prevederile art. 24, contra cost. Programarea pentru reatestare se face după 30 de zile de la depunerea cererii prevăzută la art. 25, perioadă destinată reinstruirii în cadrul SITP, dar fără a depăşi 60 de zile de la depunerea cererii. (6) Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară nu mai are dreptul să efectueze ITP. (7) Atestarea stării tehnice corespunzătoare a unui vehicul, prin aplicarea ştampilei, a semnăturii şi a elementului de securizare care certifică promovarea ITP, de către personal neatestat sau de către personal atestat, dar fără efectuarea în prealabil a ITP, atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, materială sau penală. (8) Conducerea persoanei autorizate va lua măsuri de supraveghere a desfăşurării activităţii inspectorilor tehnici şi de sancţionare administrativă a persoanelor care se fac vinovate de săvârşire a abaterilor menţionate în alineatele precedente.  +  Capitolul VIDispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 29 (1) Următoarele cerinţe impuse la autorizarea SITP devin obligatorii de la datele menţionate în continuare: a) echiparea cu dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului sau cu dispozitiv ce asigură suspendarea vehiculului roată cu roată pentru clasa I (art. 10, alin. (1) pct. 1, lit. a)) se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi şi cu prima reautorizare în cazul SITP autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin; b) echiparea cu cric pentru suspendarea axelor pentru clasa a III-a (art. 10, alin. (1), pct. 2, lit. b)) se aplică de la 1 septembrie 2010; c) echiparea cu elevator cu capacitatea de încărcare de minimum 2.500 kg se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi (art. 10, alin. (1), pct. 2, lit. c)); d) echiparea cu stand de frânare cu role pentru clasa I de ITP (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. a)) se aplică de la 1 ianuarie 2010; e) echiparea cu decelerometru cu compensare şi înregistrare a datelor pentru verificarea eficacităţii sistemului de frânare pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri (art. 10, alin. (2), pct. 8) se aplică de la 1 ianuarie 2010; f) amplasarea aparaturii într-o singură incintă (art. 9, alin. (1)) se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi şi cu prima reautorizare ulterioară datei de 01.07.2007 pentru staţiile autorizate înainte de 21.12.2005. g) cerinţa privind menţinerea în incinta SITP a unei temperaturi de minimum 10°C şi maximum 30°C (art. 21, alin. (6)) se aplică de la 1 ianuarie 2014. (2) Cerinţa referitoare la viteza periferică minimă a rolelor standului de frânare pentru clasa a II-a şi a III-a (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. b2)) nu se aplică la standurile de frânare care rămân în dotarea SITP ce au fost autorizate înainte de 21.12.2005. (3) Cerinţa referitoare la dimensiunile canalului de vizitare (art. 10, alin. (1) pct. 2, lit. a)) nu se aplică la canalele de vizitare ce rămân în dotarea SITP care au fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin. (4) Dotările necesare pentru verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerinţelor privind echiparea ulterioară fabricaţiei cu dispozitive de vizibilitate indirectă în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementări (jaloane reflectorizant - fluorescente - art. 10, alin. (2) pct. 18 şi platformă orizontală, plană şi betonată cu o suprafaţă minimă de 30 x 20 m - art. 21, alin. (3)) sunt obligatorii de la 1 aprilie 2009.  +  Articolul 30 (1) Inspectorul tehnic şi inspectorul RAR vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare prevăzută în anexa nr. 6 la reglementări numai în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunzătoare menţionării efectuării ITP, nu mai există rubrici disponibile sau în cazul prezentării unui certificat de înmatriculare de tip vechi. (2) În cazul utilizării anexei la certificatul de înmatriculare, inspectorul tehnic trebuie să completeze, suplimentar faţă de elementele menţionate la art. 16, numărul de înmatriculare şi seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, după caz, numărul de identificare al vehiculului. Dacă autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat pentru transportul de persoane în regim de taxi, atunci se va menţiona şi textul "ITP TAXI". Dacă vehiculul inspectat este utilizat pentru învăţarea conducerii auto, atunci se va menţiona şi textul "ITP ŞCOALĂ".  +  Articolul 31Ecusoanele de ITP, elementele de securizare şi imprimatele prevăzute în prezentele reglementări vor fi puse la dispoziţia SITP de către RAR. Ecusonul de ITP va avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2007 - albastru, 2008 - galben, 2009 - roşu, 2010 - verde, 2011 - portocaliu. Începând din anul 2012 succesiunea culorilor va fi reluată. Ecusonul de ITP care se aplică pe placa de înmatriculare trebuie să aibă culoarea corespunzătoare anului în care vehiculul va fi supus următoarei ITP şi va fi amplasat între indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus următoarei ITP îndreptat pe verticală, în sus.  +  Articolul 32Suspendarea şi anularea autorizaţiilor tehnice ale SITP şi anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de către RAR.  +  Articolul 33Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, vehiculelor care au fost radiate din circulaţie, în vederea reînmatriculării acestora - în acest caz este necesară prezentarea cel puţin a cărţii de identitate a vehiculului.  +  Articolul 34Prezentele reglementări se pot aplica, de asemenea, vehiculelor înregistrate şi care se supun omologării, dacă prin legislaţia în vigoare se impune efectuarea ITP pentru aceste vehicule - în acest caz este necesară prezentarea cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înregistrare. Prevederile tehnice şi administrative referitoare la ITP pentru vehiculele înmatriculate se aplică "mutatis mutandis" şi pentru vehiculele înregistrate şi care se supun omologării.  +  Articolul 35RAR va transmite Comisiei Europene o listă cu soluţiile tehnice naţionale ce asigură îndeplinirea echipării ulterioare fabricaţiei cu dispozitive de vizibilitate indirectă (anexa nr. 3 la reglementări).  +  Articolul 36Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate şi precizate atunci când este necesar, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucţiuni şi dispoziţii specifice, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit; precizările constituie parte integrantă a reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1la reglementăriPrevederi privind efectuarea ITP - clasa Imopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri şi remorcile acestoraA. Plan de operaţiuni*Font 7*┌──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Nr. │ │ │ │Cod defect││ crt. │ Denumirea verificării │ Metoda de control şi aparatura necesară │ Defectele constatate pentru respingere ├───┬───┬──┤│ │ │ │ │DMi│DMa│DP│├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 0. IDENTIFICARE │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│0.1 │Verificarea stării │Inspecţie vizuală │a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător │ │ X │ ││ │plăcilor cu numărul de │ │astfel încât s-ar putea desprinde de pe │ │ │ ││ │înmatriculare, a │ │vehicul │ │ │ ││ │concordanţei dintre │ │b) Număr de înmatriculare ilizibil │ │ X │ ││ │plăcile cu numărul de │ │c) Placă deteriorată/confecţionată artizanal │ X │ X │ ││ │înmatriculare şi numărul │ │d) Numărul de înmatriculare de pe placă nu │ │ X │ ││ │de înmatriculare din │ │este în concordanţă cu documentele │ │ │ ││ │documentele vehiculului │ │vehiculului │ │ │ ││ │(CI şi/sau CIV) │ │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│0.2 │Verificarea concordanţei │Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor │a) Vehiculul prezentat la ITP nu │ │ X │ ││ │dintre datele prelevate │unde se află poansonate numărul de │corespunde cu datele din CIV privind: │ │ │ ││ │de pe vehiculul prezentat│identificare şi seria de motor sau plăcuţele │categoria, caroseria, marca, tipul │ │ │ ││ │la ITP şi datele din CIV │producătorului │vehiculului, codul motorului, seria │ │ │ ││ │ │Se verifică concordanţa dintre vehiculul │motorului sau culoarea │ │ │ ││ │ │prezentat la ITP şi datele din CIV privind: │b) Lipsă număr de identificare poansonat │ │ X │ ││ │ │categorie, caroserie, marcă, tip, număr de │sau lipsă plăcuţă producător cu număr de │ │ │ ││ │ │identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa│identificare, după caz │ │ │ ││ │ │producătorului, prindere plăcuţă producător, │c) Număr de identificare sau serie motor │ │ X │ ││ │ │cod motor, serie motor, culoare │modificat sau poansonat neconform │ │ │ ││ │ │ │d) Număr de identificare incomplet, ilizibil │ │ X │ ││ │ │ │parţial sau total │ │ │ ││ │ │ │e) Suportul pe care se află poansonat │ │ X │ ││ │ │ │numărul de identificare este fixat artizanal │ │ │ ││ │ │ │pe vehicul (ex. înconjurat de un cordon de │ │ │ ││ │ │ │sudură) │ │ │ ││ │ │ │f) Vehiculul are aplicat un colant de altă │ │ X │ ││ │ │ │culoare decât cea din CIV pe o suprafaţă │ │ │ ││ │ │ │mai mare de 50% din suprafaţa vehiculului │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 1. SISTEMUL DE FRÂNARE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.1 Stare mecanică şi funcţionare │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.1.1 │Axul pedalei de frână │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Efort excesiv la acţionarea pedalei │ │ X │ ││ │ │componentelor, în timp ce sistemul de frânare│b) Uzură avansată sau joc excesiv │ │ X │ ││ │ │este acţionat │c) Lipsă siguranţă la pedală │ │ │ X││ │ │Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie │ │ │ │ ││ │ │inspectate cu motorul oprit │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.2 │Stare pedală/manetă de │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Cursă excesivă sau insuficientă a pedalei │ │ X │ ││ │frână şi cursa pedalei │componentelor, în timp ce sistemul de │b) Pedala nu revine corect la poziţia iniţială │ │ X │ ││ │ │frânare este acţionat │c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost │ X │ X │ ││ │ │Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie │prevăzută de producător) uzată/fixată │ │ │ ││ │ │inspectate cu motorul oprit │incorect sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │d) Pedală sau manetă deformată excesiv, │ │ X │ ││ │ │ │fisurată, ruptă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.3 │Frâna de staţionare, │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Sistemul de blocare nesigur │ │ X │ ││ │mecanism cu clichet, │componentelor în timp ce sistemul de frânare │b) Uzură excesivă a axului levierului sau a │ │ X │ ││ │levier de comandă │este acţionat │mecanismului cu clichet al levierului │ │ │ ││ │ │ │c) Cursă prea mare a levierului (reglaj │ │ X │ ││ │ │ │incorect) │ │ │ ││ │ │ │d) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea │ │ X │ ││ │ │ │mare sau orice element deteriorat sau │ │ │ ││ │ │ │reglat necorespunzător) │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.4 │Servofrâna, pompa │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Dispozitiv de servofrână deteriorat/ │ X │ X │ ││ │centrală de frână │componentelor în timp ce sistemul de frânare │ineficient │ │ │ ││ │ │este acţionat │b) Pompă centrală neetanşă/defectă │ │ X │ X││ │ │ │(pierde presiunea la apăsarea constantă a │ │ │ ││ │ │ │pedalei sau manetei) │ │ │ ││ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare a pompei │ │ X │ ││ │ │ │centrale de frână │ │ │ ││ │ │ │d) Cantitate insuficientă a lichidului de │ │ X │ ││ │ │ │frână │ │ │ ││ │ │ │e) Lipsă capac rezervor lichid de frână │ X │ │ ││ │ │ │f) Martor nivel lichid de frână aprins sau │ X │ │ ││ │ │ │defect │ │ │ ││ │ │ │g) Funcţionare defectuoasă a dispozitivului │ X │ │ ││ │ │ │de avertizare în caz de nivel insuficient a │ │ │ ││ │ │ │lichidului de frână (dacă este prevăzut de │ │ │ ││ │ │ │producător) │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.5 │Conducte de frână rigide │Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce │a) Conductă fisurată sau ruptă │ │ │ X││ │ │sistemul de frânare este acţionat │b) Conductă sau conexiune neetanşă │ │ X │ X││ │ │ │(pierderi reduse/importante) │ │ │ ││ │ │ │c) Deteriorări sau coroziuni excesive │ │ X │ ││ │ │ │d) Conductă poziţionată necorespunzător │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.6 │Racorduri flexibile de │Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce │a) Racord fisurat sau rupt │ │ │ X││ │frână │sistemul de frânare este acţionat │b) Racord deteriorat, răsucit sau prea scurt │ │ X │ ││ │ │ │c) Racorduri sau conexiune neetanşă │ │ X │ X││ │ │ │(pierderi reduse/importante) │ │ │ ││ │ │ │d) Deformare excesivă la presiune │ │ │ X││ │ │ │e) Racord cu porozităţi │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.7 │Garnituri de fricţiune │Inspecţie vizuală acolo unde există zonă de │a) Lipsă │ │ │ X││ │(plăcuţe, saboţi) │vizitare │b) Uzură excesivă │ │ X │ ││ │ │ │c) Garnituri contaminate cu ulei sau │ │ X │ X││ │ │ │unsoare (la o roată/la mai multe roţi). │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.8 │Tamburi şi discuri de │Inspecţie vizuală, inclusiv în zona de │a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri, spărturi │ │ X │ X││ │frână │ventilaţie │sau alte defecte care compromit siguranţa │ │ │ ││ │ │ │(în funcţie de nr. roţilor la care apar astfel │ │ │ ││ │ │ │de defecte) │ │ │ ││ │ │ │b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau │ │ X │ X││ │ │ │unsoare (în funcţie de nr. roţilor la care │ │ │ ││ │ │ │apar astfel de defecte) │ │ │ ││ │ │ │c) Platou fixat greşit, joc platou │ │ X │ ││ │ │ │d) Joc disc de frână │ │ │ X││ │ │ │e) Disc frână deformat sau tambur ovalizat │ │ X │ X││ │ │ │(în funcţie de nr. roţilor la care apar astfel │ │ │ ││ │ │ │de defecte) │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.9 │Cabluri de frână, leviere│Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Cabluri deteriorate/înnodate │ X │ X │ ││ │şi tije de acţionare │componentelor în timp ce sistemul de frânare │b) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei │ │ X │ ││ │ │este acţionat │c) Componente corodate sau uzate excesiv │ X │ │ ││ │ │ │d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare │ X │ │ ││ │ │ │e) Curse anormal de mari ale timoneriei │ X │ │ ││ │ │ │datorită reglajului incorect sau uzurii │ │ │ ││ │ │ │excesive │ │ │ ││ │ │ │f) Orice element care poate împiedica │ X │ │ ││ │ │ │mişcarea liberă a elementelor sistemului de │ │ │ ││ │ │ │frânare │ │ │ ││ │ │ │g) Conexiune necorespunzătoare a │ X │ │ ││ │ │ │cablurilor sau a tijelor │ │ │ ││ │ │ │h) Cabluri ce nu asigură funcţionalitatea │ X │ │ ││ │ │ │sau tije de acţionare defecte │ │ │ ││ │ │ │i) Cursă insuficientă sau excesivă a │ X │ │ ││ │ │ │timoneriei care nu asigură acţionarea │ │ │ ││ │ │ │corespunzătoare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.10│Cilindri hidraulici, │Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce │a) Cu deteriorări/cu fisuri │ │ X │ X││ │etriere de frână │sistemul de frânare este acţionat │b) Neetanşeităţi (pierderi reduse/ │ │ X │ X││ │ │ │importante) │ │ │ ││ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare/montaj │ │ X │ X││ │ │ │incorect │ │ │ ││ │ │ │d) Coroziuni excesive │ │ X │ ││ │ │ │e) Burduf de protecţie împotriva prafului │ X │ X │ ││ │ │ │rupt/lipsă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.11│Regulator automat al │Inspecţie vizuală şi funcţională în timp ce │a) Timonerie defectă sau reglată │ │ X │ ││ │frânării în funcţie de │sistemul de frânare este acţionat │necorespunzător │ │ │ ││ │încărcare │ │b) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient │ │ X │ ││ │ │ │c) Regulator lipsă sau modificat │ │ │ X│├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.12│Ansamblul sistemului de │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Alte componente corodate │ │ X │ X││ │frânare │ │excesiv/deteriorate, astfel încât afectează │ │ │ ││ │ │ │funcţionalitatea sistemului de frânare │ │ │ ││ │ │ │b) Orice altă componentă fixată │ X │ X │ ││ │ │ │nesigur/montată necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Reparaţii necorespunzătoare/modificări │ │ X │ X││ │ │ │neautorizate │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│1.2 Eficacitate şi performanţă la frâna de serviciu │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.2.1 │Performanţă (+E) │Inspecţie pe standul de frânare cu role │a) Forţă de frânare necorespunzătoare la o │ │ X │ X││ │ │(pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără │roată/la mai multe roţi │ │ │ ││ │ │ataş) sau prin probe funcţionale în parcurs │b) În cazul frânării în parcurs, vehiculul │ │ X │ ││ │ │(pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu │deviază excesiv de la traiectoria rectilinie │ │ │ ││ │ │ataş, mototricicluri şi cvadricicluri) │c) Întârziere excesivă la frânarea oricărei │ │ X │ ││ │ │Se acţionează frâna gradual până la obţinerea│roţi │ │ │ ││ │ │efortului maxim │d) Abatere de la variaţia uniformă a forţei │ │ X │ ││ │ │Până la 1 ianuarie 2010 verificarea se │de frânare │ │ │ ││ │ │efectuează prin probe funcţionale în parcurs │e) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ ││ │ │(şi pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete │ │ │ │ ││ │ │fără ataş) │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.2.2 │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul de frânare cu role │a) Nu se asigură eficacitatea minimă după │ │ │ X││ │ │(pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără │cum urmează: │ │ │ ││ │ │ataş) sau prin probe în parcurs folosind un │mopede cu 2 roţi │ │ │ ││ │ │decelerometru cu înregistrare şi compensare │30% (faţă)*1) şi 25% (spate) │ │ │ ││ │ │(pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu │mopede cu 3 roţi │ │ │ ││ │ │ataş, mototricicluri şi cvadricicluri) │2,5 m/s² (faţă) şi 2,5 m/s² (spate) pentru │ │ │ ││ │ │Până la 1 ianuarie 2010 verificarea se │două comenzi sau │ │ │ ││ │ │efectuează prin probe funcţionale în parcurs │4 m/s² (pentru utilizarea simultană a │ │ │ ││ │ │ │ambelor comenzi); │ │ │ ││ │ │ │4 m/s² (pentru dispozitiv combinat, care │ │ │ ││ │ │ │acţionează pe roţile ambelor axe) │ │ │ ││ │ │ │motociclete fără ataş │ │ │ ││ │ │ │30% (faţă) şi 25% (spate) │ │ │ ││ │ │ │motociclete cu ataş │ │ │ ││ │ │ │3 m/s² (faţă) şi 2,5 m/s² (spate) pentru două │ │ │ ││ │ │ │comenzi; │ │ │ ││ │ │ │3 m/s² (pentru pentru utilizarea simultană a │ │ │ ││ │ │ │ambelor comenzi); │ │ │ ││ │ │ │3 m/s² (pentru dispozitiv combinat, care │ │ │ ││ │ │ │acţionează pe roţile ambelor axe) │ │ │ ││ │ │ │mototricicluri: │ │ │ ││ │ │ │3 m/s² │ │ │ ││ │ │ │cvadricicluri uşoare: │ │ │ ││ │ │ │2,5 m/s² (faţă) şi 2,5 m/s² (spate) pentru │ │ │ ││ │ │ │două comenzi sau │ │ │ ││ │ │ │4 m/s² (pentru utilizarea simultană a │ │ │ ││ │ │ │ambelor comenzi); │ │ │ ││ │ │ │4 m/s² (pentru dispozitiv combinat, care │ │ │ ││ │ │ │acţionează pe roţile ambelor axe) │ │ │ ││ │ │ │cvadricicluri, altele decât cvadriciclurile │ │ │ ││ │ │ │uşoare: │ │ │ ││ │ │ │5 m/s² │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│1) 25% pentru mopedele cu 2 roţi cu viteza maximă de până la 25 km/h şi cu lăţimea jantei de până la 45 mm (cod 1.75) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.3 Eficacitate şi performanţă la frâna de securitate (dacă frâna de staţionare este şi frână de securitate) ││(mopede cu 3 roţi, mototricicluri şi cvadricicluri, dacă este prevăzută) │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.3.1 │Performanţă (+E) │Inspecţie prin probe funcţionale în parcurs │a) Forţă de frânare necorespunzătoare la o │ │ X │ X││ │ │Se acţionează frâna gradual până la obţinerea│roată/la mai multe roţi │ │ │ ││ │ │efortului maxim │b) Vehiculul deviază excesiv de la │ │ X │ ││ │ │ │traiectoria rectilinie │ │ │ ││ │ │ │c) Întârziere excesivă la frânarea oricărei │ │ X │ ││ │ │ │roţi │ │ │ ││ │ │ │d) Abatere de la variaţia uniformă a forţei │ │ X │ ││ │ │ │de frânare │ │ │ ││ │ │ │e) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.3.2 │Eficacitate (+E) │Încercare prin probe în parcurs folosind un │a) Nu se asigură eficacitatea minimă de 2 │ │ │ X││ │ │decelerometru cu înregistrare şi compensare │m/s² │ │ │ ││ │ │Până la 1 ianuarie 2010 verificarea se │ │ │ │ ││ │ │efectuează prin probe funcţionale în parcurs │ │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│1.4 Eficacitate şi performanţă la frâna de staţionare (dacă este prevăzută) │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.4.1 │Performanţă (+E) │Inspecţie pe standul de frânare cu role │a) Forţă de frânare necorespunzătoare la o │ │ X │ X││ │ │(pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără │roată/la mai multe roţi │ │ │ ││ │ │ataş) sau prin probe funcţionale în parcurs │b) În cazul frânării în parcurs vehiculul │ │ X │ ││ │ │(pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu │deviază excesiv de la traiectoria rectilinie │ │ │ ││ │ │ataş, mototricicluri şi cvadricicluri) │c) Frâna nu acţionează pe una din roţi │ │ X │ ││ │ │Se acţionează frâna gradual până la obţinerea│d) Întârziere anormală la frânarea oricărei │ │ X │ ││ │ │efortului maxim │roţi. │ │ │ ││ │ │Până la 1 ianuarie 2010 verificarea se │e) Abatere de la variaţia uniformă a forţei │ │ X │ ││ │ │efectuează prin probe funcţionale în parcurs │de frânare │ │ │ ││ │ │(şi pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete │f) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ ││ │ │fără ataş) │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.4.2 │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul de frânare cu role │a) Nu se asigură eficacitatea minimă de │ │ X │ ││ │ │(pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără │16% sau 1,6 m/s², după caz │ │ │ ││ │ │ataş) sau prin probe în parcurs folosind un │ │ │ │ ││ │ │decelerometru cu înregistrare şi compensare │ │ │ │ ││ │ │(pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu │ │ │ │ ││ │ │ataş, mototricicluri şi cvadricicluri) │ │ │ │ ││ │ │Până la 1 ianuarie 2010 verificarea se │ │ │ │ ││ │ │efectuează prin probe funcţionale în parcurs │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.4.3 │Sistem antiblocare (ABS) │Inspecţie prin probe funcţionale în parcurs │a) Dispozitivul de avertizare nu │ │ X │ ││ │ │ │funcţionează corespunzător │ │ │ ││ │ │ │b) Dispozitivul de avertizare indică avarie │ │ X │ ││ │ │ │în sistem │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 2. SISTEMUL DE DIRECŢIE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1 Stare mecanică │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│2.1.1 │Stare, fixare, │Inspecţie vizuală în timp ce ghidonul/volanul│a) Mecanism de direcţie greu manevrabil │ │ │ X││ │funcţionare mecanism de │este rotit stânga-dreapta sau roţile punţii │b) Uzură excesivă a axului │ │ │ X││ │direcţie (+E) │directoare sunt deplasate stânga-dreapta │pinionului/sectorului de angrenare │ │ │ ││ │ │utilizând un detector de jocuri │c) Neetanşeităţi ale casetei (scurgeri │ X │ X │ ││ │ │corespunzător, elevator sau cric dacă este │reduse/importante) │ │ │ ││ │ │disponibil │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.2 │Stare, fixare casetă de │Inspecţie vizuală a fixării casetei de │a) Fixare necorespunzătoare a casetei │ │ │ X││ │direcţie (+E) │direcţie în timp ce ghidonul/volanul este │b) Şuruburi de fixare rupte/lipsă │ │ X │ X││ │ │rotit stânga-dreapta sau utilizând un │c) Caseta de direcţie fisurată/spartă │ │ X │ X││ │ │detector de jocuri corespunzător, elevator │d) Găuri de fixare ovalizate │ │ X │ ││ │ │sau cric dacă este disponibil │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.3 │Jocuri în mecanismul de │Inspecţie vizuală a componentelor timoneriei │a) Mişcare relativă între componentele │ │ X │ ││ │direcţie (+E) │direcţiei în ceea ce priveşte uzura, fisurile│mecanismului ce ar trebui să fie fixe │ │ │ ││ │ │şi siguranţa în timp ce ghidonul/volanul este│b) Joc excesiv în articulaţiile mecanismului │ │ X │ ││ │ │rotit stânga-dreapta, utilizând un detector │de direcţie │ │ │ ││ │ │de jocuri, elevator sau cric corespunzător │c) Deformări/fisuri ale oricărui element │ │ X │ X││ │ │Verificare ax ghidon cu frână faţă acţionată │d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea │ │ X │ ││ │ │ │roţilor │ │ │ ││ │ │ │e) Aliniere defectuoasă a componentelor │ │ X │ ││ │ │ │(ex. bara de comandă a direcţiei, bara de │ │ │ ││ │ │ │conexiune). │ │ │ ││ │ │ │f) Reparaţii necorespunzătoare, modificări │ │ X │ ││ │ │ │g) Burduf de protecţie la praf deteriorat/ │ X │ X │ ││ │ │ │lipsă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.4 │Funcţionarea legăturilor │Inspecţie vizuală a mişcării elementelor │a) Cursă incompletă a mecanismului de │ │ X │ ││ │mecanismului de direcţie │timoneriei în timp ce ghidonul/volanul este │direcţie la acţionarea acestuia (lovirea de o │ │ │ ││ │ │rotit, cu roţile pe sol şi motorul în │parte fixă a cadrului/şasiului) │ │ │ ││ │ │funcţiune │b) Limitatoare mecanice de cursă │ │ X │ ││ │ │ │nefuncţionale (dacă sunt prevăzute) │ │ │ ││ │ │ │c) Nealinierea/atingerea componentelor. │ │ X │ X│├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.5 │Stare, fixare, │Verificarea servodirecţiei şi a nivelului de │a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/ │ X │ X │ ││ │funcţionare şi │lichid din rezervor (dacă este vizibil) │importante) │ │ │ ││ │etanşeitate │Cu roţile pe sol şi cu motorul pornit se │b) Nivel redus de lichid │ X │ │ ││ │servodirecţie │verifică dacă servodirecţia funcţionează │c) Mecanismul nu funcţionează │ │ X │ ││ │ │corect │d) Mecanism fixat necorespunzător/fisurat │ │ X │ X││ │ │ │e) Conducte care freacă/poziţionate │ │ X │ X││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │f) Reparaţii necorespunzătoare/modificări │ │ X │ X││ │ │ │neautorizate │ │ │ ││ │ │ │g) Conducte, furtunuri deteriorate sau uzate │ │ X │ ││ │ │ │excesiv │ │ X │ ││ │ │ │h) Zgomot la pompă în timpul funcţionării │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│2.2 Ghidon/volan şi coloana ghidonului/volanului (furca faţă) │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│2.2.1 │Stare, fixare │Cu roţile pe sol, se oscilează │a) Deplasare relativă între ghidon/volan şi │ │ X │ ││ │ghidon/volan │ghidonul/volanul dintr-o parte în alta │coloana de direcţie care indică un joc │ │ │ ││ │ │într-un plan perpendicular pe coloana de │excesiv │ │ │ ││ │ │direcţie şi se aplică de jos în sus şi de │b) Lipsa dispozitivului de reţinere │ │ X │ X││ │ │sus în jos o forţă slabă │(siguranţei) pe furcă/pe butucul volanului │ │ │ ││ │ │Se inspectează vizual jocurile │c) Fisuri la butucul, coroana sau spiţele │ │ X │ ││ │ │ │volanului, fisuri ghidon │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.2.2 │Stare, fixare coloană de │Se împinge şi se trage de ghidon/volan în │a) Joc excesiv axial sau radial al centrului │ │ X │ ││ │direcţie, ghidon/volan, │linie cu coloana, se împinge de ghidon/volan │ghidonului/volanului în raport cu coloana │ │ │ ││ │jugul şi furca ghidonului│în diferite direcţii perpendiculare pe │b) Fixare defectuoasă a coloanei │ │ X │ ││ │ │coloana de direcţie │c) Cadru furcă deformat/fisurat, sudat │ │ X │ X││ │ │Se verifică vizual jocul şi starea cuplajelor│necorespunzător │ │ │ ││ │ │elastice sau a altor articulaţii (la │d) Cadru furcă corodat excesiv/montat │ │ X │ X││ │ │motocvadricicluri) │necorespunzător. │ │ │ ││ │ │ │e) Joc excesiv al furcii în cadru │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.2.3 │Joc la ghidon/volan │Cu motorul în funcţiune în cazul vehiculelor │a) Joc excesiv (de exemplu │ │ X │ ││ │ │cu servodirecţie şi cu roţile în poziţie │ghidonul/volanul poate fi rotit pe un arc de │ │ │ ││ │ │dreaptă se roteşte uşor ghidonul/volanul │cerc mare, fără ca roţile directoare să se │ │ │ ││ │ │stânga-dreapta, pe cât posibil fără a se │mişte) │ │ │ ││ │ │deplasa roţile │ │ │ │ ││ │ │Se verifică vizual mişcarea liberă │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.2.4 │Aliniamentul roţilor │Verificarea vizuală a aliniamentului roţilor │a) Roţi nealiniate în mod evident │ X │ │ ││ │ │directoare (la cvadricicluri) sau a │ │ │ │ ││ │ │aliniamentului faţă-spate pentru motociclete │ │ │ │ ││ │ │sau mopede cu 2 roţi (conform pct. C) │ │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 3. VIZIBILITATE │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│3.1 │Oglinzi retrovizoare, │Inspecţie vizuală │a) Oglindă deteriorată sau fixată │ X │ X │ ││ │stare şi fixare │ │necorespunzător/lipsă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.2 │Starea parbrizului şi a │Inspecţie vizuală de pe şa sau de la postul │a) Parbriz fisurat într-o zonă în care se │ X │ X │ ││ │celorlalte geamuri (dacă │de conducere (pentru parbriz, conform pct. D │acceptă/fisurat, spart sau cu transparenţă │ │ │ ││ │au fost prevăzute prin │de la anexa nr. 2 la reglementări) │neconformă cu cerinţele specifice │ │ │ ││ │construcţie) │ │b) Geam lateral faţă fisurat/spart sau cu │ X │ X │ ││ │ │ │transparenţă neconformă cu cerinţele │ │ │ ││ │ │ │specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Parbriz sau geam în stare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare (sablat, zgâriat/cu │ │ │ ││ │ │ │opacităţi importante sau din material │ │ │ ││ │ │ │neconform) │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.3 │Câmp de vizibilitate │Inspecţie vizuală de pe şa sau de la postul │a) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate │ │ X │ ││ │ │de conducere │al conducătorului care îi afectează vederea │ │ │ ││ │ │ │în faţă sau lateral │ │ │ ││ │ │ │b) Nu se asigură vizibilitatea │ │ X │ ││ │ │ │corespunzătoare spre înapoi │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.4 │Ştergătoare de parbriz │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Ştergător care nu funcţionează │ │ X │ ││ │ │ │corespunzător sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │b) Lamela ştergătorului deteriorată/lipsă │ X │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.5 │Spălătoare de parbriz şi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Spălător de parbriz care nu funcţionează/ │ X │ X │ ││ │sistem de dezaburire (în │ │lipsă │ │ │ ││ │cazul în care există) │ │b) Sistemul de dezaburire cu funcţionare │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 4. LĂMPI ŞI ECHIPAMENT ELECTRIC (în funcţie de dotarea prevăzută de producător) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.1 Faruri │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.1.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă far sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Far neomologat (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Far cu oglinda deteriorată │ │ X │ ││ │ │ │d) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │e) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │f) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitate luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Faruri destinate conducerii pe partea │ │ X │ ││ │ │ │stângă │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.1.3 │Verificare reglaj (+E) │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Far reglat necorespunzător │ │ X │ ││ │ │Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul │b) Sursa de lumină montată │ │ X │ ││ │ │de reglare este funcţional │necorespunzător │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.4 │Comutare lumini │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Numărul de faruri aprinse simultan nu │ │ X │ ││ │ │ │este în conformitate cu tipul omologat │ │ │ ││ │ │ │b) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.5 │Dispozitive de reglare a │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Dispozitivul nu funcţionează │ │ X │ ││ │farurilor (atunci când │ │b) Dispozitivul manual nu poate fi acţionat │ │ X │ ││ │sunt prevăzute de │ │de pe şa/de la locul conducătorului │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│4.2 Lumini de poziţie faţă, spate │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.2.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.2.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ │ ││ │ │ │- faţă sau spate dreapta │ X │ │ ││ │ │ │- faţă sau spate stânga │ │ X │ ││ │ │ │- central │ │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.3 Lămpi de frânare │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.3.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.3.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.4 Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.4.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.4.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă* │ │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.4.3 │Frecvenţa semnalului │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Frecvenţa de aprindere intermitentă │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.5 Lămpi de ceaţă │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.5.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.5.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ X │ │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.6 Lămpi de iluminare a plăcii de înmatriculare spate, lămpi mers înapoi │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.6.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ X │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.6.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ X │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite ││într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defecţiunea este considerată ││minoră │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.7 Conexiuni, cablaj electric şi bateria de acumulatori │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.7.1 │Conexiuni electrice între│Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Conexiuni electrice fixate/poziţionate │ X │ X │ ││ │autovehicul şi remorcă │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │b) Izolaţie deteriorată │ │ X │ ││ │ │ │c) Conexiunile electrice nu funcţionează │ │ X │ ││ │ │ │corespunzător │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.7.2 │Cablaj electric │Inspecţie vizuală │a) Cabluri fixate/poziţionate │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │b) Izolaţie cablaj deteriorată │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.7.3 │Baterie de acumulatori │Inspecţie vizuală │a) Fixată necorespunzător │ │ X │ ││ │ │ │b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de │ X │ X │ ││ │ │ │debit) │ │ │ ││ │ │ │c) Siguranţe improvizate │ │ X │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│4.8 Alte lămpi (dacă au fost prevăzute de producător) │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.8.1 │Alte lămpi - stare, │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lipsă lampă sau dispersor │ X │ │ ││ │fixare, funcţionare │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat, spart, de culoare │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ X │ │ ││ │ │ │f) Sursă de lumină defectă*) │ X │ │ ││ │ │ │g) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │h) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ X │ │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │i) Lămpi interzise │ │ │ X│├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. AXE, ROŢI ŞI SUSPENSIE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5.1 AXE │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│5.1.1 │Stare, fixare axe (+E) │Inspecţie vizuală utilizând cric, elevator │a) Axa corodată excesiv/deformată sau │ │ X │ X││ │ │sau detector de jocuri │fisurată │ │ │ ││ │ │ │b) Basculă corodată excesiv/deformată sau │ │ X │ X││ │ │ │ruptă │ │ │ ││ │ │ │c) Fixare nesigură pe vehicul sau jocuri în │ │ X │ ││ │ │ │articulaţiile de fixare │ │ │ ││ │ │ │d) Reparaţie necorespunzătoare/ │ │ X │ X││ │ │ │modificare constructivă necorespunzătoare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.1.2 │Stare, fixare fuzete şi │Inspecţie vizuală utilizând cric, elevator │a) Fuzetă deformată sau fisurată │ │ │ X││ │butucii roţilor (+E) │sau detector de jocuri prin aplicarea unei │b) Mişcare excesivă între fuzetă şi axă │ │ X │ ││ │ │forţe verticale sau laterale asupra fiecărei │c) Piuliţe, prezoane sau şuruburi lipsă (în │ │ X │ X││ │ │roţi │funcţie de număr) │ │ │ ││ │ │ │d) Joc excesiv la prinderea pe basculă sau │ │ X │ ││ │ │ │furcă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.1.3 │Rulmenţii roţilor (+E) │Inspecţie vizuală şi funcţională utilizând │a) Joc excesiv la rulment │ │ X │ ││ │ │cric, elevator sau detector de jocuri prin │b) Rulment prea strâns, blocarea roţii la │ │ X │ ││ │ │rotirea şi aplicarea unei forţe laterale │rotire │ │ │ ││ │ │asupra fiecărei roţi │c) Zgomot la rotirea liberă a roţii │ │ X │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│5.2 Jante şi anvelope │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│5.2.1 │Stare, fixare jante │Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale │a) Jantă fisurată, sudată necorespunzător │ │ X │ ││ │ │fiecărei roţi cu deplasarea vehiculului │b) Jantă deformată excesiv sau montată │ │ X │ ││ │ │înainte şi înapoi │incorect │ │ │ ││ │ │ │c) Spiţe rupte, deformate sau lipsă (în │ │ X │ X││ │ │ │funcţie de număr) │ │ │ ││ │ │ │d) Dimensiunile jantei nu sunt în │ │ X │ ││ │ │ │conformitate cu documentele │ │ │ ││ │ │ │e) Jante de dimensiuni diferite montate pe │ │ X │ ││ │ │ │aceeaşi punte │ │ │ ││ │ │ │f) Piuliţe sau prezoane lipsă (în funcţie de │ │ X │ X││ │ │ │număr) │ │ │ ││ │ │ │g) Valvă anvelopă deteriorată sau în poziţie │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.2.2 │Stare, fixare anvelope │Inspecţie vizuală a întregii anvelope prin │a) Dimensiunea anvelopei, indicele de │ │ X │ ││ │ │deplasarea vehiculului înainte şi înapoi │sarcină sau indicele de viteză nu sunt │ │ │ ││ │ │(pct. C şi D) │conforme cu documentele │ │ │ ││ │ │ │b) Anvelope de dimensiuni diferite pe │ │ X │ ││ │ │ │aceeaşi axă │ │ │ ││ │ │ │c) Anvelope de construcţie diferită (radial │ │ X │ ││ │ │ │sau diagonal) pe aceeaşi axă │ │ │ ││ │ │ │d) Anvelope cu profil diferit pe aceeaşi axă │ X │ │ ││ │ │ │e) Tăieturi profunde sau deteriorări │ │ │ X││ │ │ │importante pe banda de rulare sau pe │ │ │ ││ │ │ │flancurile anvelopelor │ │ │ ││ │ │ │f) Uzură neuniformă pronunţată a anvelopei │ │ X │ ││ │ │ │pe banda de rulare │ │ │ ││ │ │ │g) Adâncimea profilului principal (zona │ │ X │ ││ │ │ │corespunzătoare de 3/4 din lăţimea benzii │ │ │ ││ │ │ │de rulare) mai mică de 1,6 mm │ │ │ ││ │ │ │h) Frecarea anvelopei de parţi ale şasiului │ │ │ X││ │ │ │(cadrului) sau ale suspensiei │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│5.3 SUSPENSIE │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│5.3.1 │Arcuri (+E) │Inspecţie vizuală în funcţie de soluţia │a) Fixare sau montare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │constructivă sau folosind un detector de │arcurilor pe şasiu sau punte (axă) │ │ │ ││ │ │jocuri │b) O componentă a arcului deteriorată/ │ │ X │ X││ │ │ │fisurată │ │ │ ││ │ │ │c) Lipsă arc la una din punţi (roţi) │ │ │ X││ │ │ │d) Arc rupt │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.2 │Amortizoare (+E) │Inspecţie vizuală │a) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare │ │ X │ ││ │ │ │pe cadru sau şasiu │ │ │ ││ │ │ │b) Amortizor deteriorat/rupt │ X │ X │ ││ │ │ │c) Amortizor neetanş │ X │ │ ││ │ │ │d) Lipsă amortizor │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.3 │Articulaţiile suspensiei │Inspecţie vizuală în funcţie de soluţia │a) Lipsă bolţuri fixare arc, plăcuţe reazem │ │ X │ ││ │(+E) │constructivă sau folosind un cric, elevator │b) Jocuri anormale/articulaţii rupte │ │ X │ X││ │ │sau detector de jocuri │c) Bucşă uzată excesiv │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.4 │Simetrie suspensie │Inspecţie vizuală │a) Diferenţă vizibilă privind înălţimea │ X │ │ ││ │ │ │vehiculului pe cele două parţi ale aceleiaşi │ │ │ ││ │ │ │punţi │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 6. CADRU (ŞASIU) ŞI ELEMENTE ATAŞATE ŞASIULUI (INCLUSIV ATAŞ) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.1 Şasiu sau cadru şi elemente ataşate │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│6.1.1 │Stare generală cadru │Inspecţie vizuală │a) Coroziuni avansate (zone corodate, │ │ X │ X││ │(şasiu) │ │coroziuni străpunse)/fisuri, rupturi, │ │ │ ││ │ │ │deformări importante ale elementelor de │ │ │ ││ │ │ │rezistenţă │ │ │ ││ │ │ │b) Elemente de rezistenţă sudate │ │ │ X││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Plăcile de întărire, traversele şi │ │ │ X││ │ │ │îmbinările nu prezintă siguranţă │ │ │ ││ │ │ │d) Cadru modificat │ │ │ X│├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.2 │Elemente ataşate cadrului│Inspecţie vizuală │a) Lipsă/deteriorate astfel încât pot │ │ X │ X││ │(bară faţă, spate, carene│ │provoca răniri │ │ │ ││ │etc) │ │ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.3 │Tubulatura de evacuare, │Inspecţie vizuală şi auditivă cu motorul în │a) Lipsă element din tubulatura de evacuare │ │ X │ ││ │de reducere a emisiilor │funcţionare │b) Tubulatura de evacuare nu este │ │ X │ ││ │ │ │poziţionată sau fixată corespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu │ │ │ X││ │ │ │sau în cabina conducătorului │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.4 │Rezervor de combustibil │Inspecţie vizuală │a) Rezervor neetanş (prezintă scurgeri), │ │ X │ ││ │şi conducte de alimentare│ │capacul rezervorului lipseşte sau nu este │ │ │ ││ │ │ │corespunzător │ │ │ ││ │ │ │b) Alimentare dintr-un rezervor modificat │ │ │ X││ │ │ │sau improvizat, altul decât cel montat │ │ │ ││ │ │ │prevăzut de producător │ │ │ ││ │ │ │c) Rezervor sau conducte fixate │ │ X │ ││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │d) Conducte deteriorate, corodate fără │ X │ │ ││ │ │ │scurgeri │ │ │ ││ │ │ │e) Dispozitiv de oprire a combustibilului │ │ X │ ││ │ │ │(dacă e prevăzut de producător) nu │ │ │ ││ │ │ │funcţionează corespunzător │ │ │ ││ │ │ │f) Risc de incendiu datorat: scurgerilor de │ │ │ X││ │ │ │combustibil, protecţiei necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, │ │ │ ││ │ │ │condiţiilor din compartimentul motor. │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.5 │Suport pentru roata de │Inspecţie vizuală │a) Suport fisurat sau fixat necorespunzător │ X │ X │ ││ │rezervă (dacă este │ │(interiorul/exteriorul vehiculului) │ │ │ ││ │prevăzut de producător) │ │b) Roată de rezervă fixată necorespunzător │ │ X │ X││ │ │ │cu pericol de desprindere (interiorul/ │ │ │ ││ │ │ │exteriorul vehiculului) │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.6 │Dispozitive de cuplare şi│Inspecţie vizuală şi control cu echipament │a) Element component deformat, defect/ │ │ X │ X││ │echipament de remorcare │adecvat după caz în funcţie de categoria │fisurat │ │ │ ││ │(+E) │vehiculului (calibru sau şubler) (pct. H din │b) Uzură excesivă a cuplelor │ │ X │ X││ │ │Anexa 2) │c) Dispozitiv de cuplare remorcă │ │ │ X││ │ │ │neomologat │ │ │ ││ │ │ │d) Dispozitiv de cuplare deformat, reparat │ │ X │ ││ │ │ │prin sudură, montat, fixat necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │e) Orice dispozitiv de siguranţă lipsă, │ │ │ X││ │ │ │deteriorat sau care nu funcţionează │ │ │ ││ │ │ │corespunzător │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.7 │Transmisia │Inspecţie vizuală │a) Comandă ambreiaj deformată/fixată │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │b) Acţionare greoaie a manetei sau pedalei/ │ X │ X │ ││ │ │ │lipsă siguranţă de asigurare a manetei sau │ │ │ ││ │ │ │pedalei pe ax │ │ │ ││ │ │ │c) Manetă ambreiaj ruptă │ │ X │ ││ │ │ │d) Levier selectare viteze fixat nesigur/ │ X │ X │ ││ │ │ │modificat sau sudat. │ │ │ ││ │ │ │e) Arbore (cablu) ambreiaj fixat │ │ X │ ││ │ │ │necorespunzător. │ │ │ ││ │ │ │f) Timonerie schimbător de viteze fixată │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzător/modificată constructiv │ │ │ ││ │ │ │g) Fixare schimbător de viteze │ │ X │ ││ │ │ │necorespunzător pe traversă sau tampoane; │ │ │ ││ │ │ │fixare nesigură a traversei pe şasiu(ex. │ │ │ ││ │ │ │lipsă şuruburi de fixare). │ │ │ ││ │ │ │h) Lipsă transmisie longitudinală sau a │ │ X │ ││ │ │ │arborilor planetari la una din punţile │ │ │ ││ │ │ │autovehiculului în cazul autovehiculelor cu │ │ │ ││ │ │ │tracţiune integrală. │ │ │ ││ │ │ │i) Transmisie longitudinală încovoiată, │ │ X │ ││ │ │ │deformată sau montată necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │j) Fixare necorespunzătoare/deteriorarea │ X │ X │ ││ │ │ │cuplajelor intermediare şi a cuplajelor │ │ │ ││ │ │ │elastice ale transmisiei longitudinale │ │ │ ││ │ │ │k) Joc şi/sau zgomot rulmenţi transmisie, │ X │ │ ││ │ │ │inclusiv cruci cardanice │ │ │ ││ │ │ │l) Protecţie deteriorată/lipsă la arborii │ X │ X │ ││ │ │ │planetari. │ │ │ ││ │ │ │m) Joc excesiv în orice articulaţie a │ │ X │ ││ │ │ │transmisiei │ │ │ ││ │ │ │n) Orice alt defect care împiedică mişcarea │ │ X │ ││ │ │ │liberă a roţii motoare │ │ │ ││ │ │ │o) Scurgeri ulei de transmisie uşoare/ │ X │ X │ ││ │ │ │abundente │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.8 │Stare, fixare motor pe │Inspecţie vizuală │a) Modificarea poziţiei motorului faţă de │ │ │ X││ │cadru şi anexe motor │ │modelul omologat (ex. din montaj │ │ │ ││ │ │ │transversal în longitudinal) │ │ │ ││ │ │ │b) Suport motor fixat necorespunzător/ │ │ X │ X││ │ │ │fisurat, desprins de pe şasiu │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│6.2 Caroserie │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│6.2.1 │Stare, fixare caroserie │Inspecţie vizuală │a) Caroseria corodată, deteriorată astfel │ X │ X │ X││ │(inclusiv ataş) │ │încât nu poate produce răniri/corodată, │ │ │ ││ │ │ │deteriorată astfel încât poate produce │ │ │ ││ │ │ │răniri/incompletă │ │ │ ││ │ │ │b) Caroseria sau un element de caroserie nu │ │ X │ X││ │ │ │este fixată/fixat corespunzător astfel încât │ │ │ ││ │ │ │poate produce răniri/poate cădea pe │ │ │ ││ │ │ │carosabil │ │ │ ││ │ │ │c) Dispozitiv de cuplare ataş │ │ │ X││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │d) Podea deteriorată care poate provoca │ │ │ X││ │ │ │accidente │ │ │ ││ │ │ │e) Întărituri podea deformate/fisurate sau │ │ X │ X││ │ │ │corodate excesiv │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.2 │Montaj caroserie │Inspecţie vizuală │a) Caroserie montată nesigur │ │ │ X││ │ │ │b) Caroseria nu este fixată pe cadru în │ │ X │ ││ │ │ │aliniament │ │ │ ││ │ │ │c) Caroserie fisurată sau corodată excesiv la │ │ │ X││ │ │ │punctele de prindere pe cadru. │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.3 │Uşi şi încuietori de │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Uşă care se poate deschide accidental │ │ X │ ││ │uşi │ │sau care nu se închide sigur │ │ │ ││ │ │ │b) Uşă, balama, dispozitiv de asigurare │ │ X │ X││ │ │ │slăbite, deteriorate/lipsă │ │ │ ││ │ │ │c) Coroziuni excesive uşi │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.4 │Şa/scaunul conducătorului│Inspecţie vizuală │a) Scaun/şa (inclusiv scaun ataş), nefixate │ │ X │ X││ │ │ │corespunzător pe caroserie sau cadru │ │ │ ││ │ │ │b) Scaun/şa (inclusiv scaun ataş), defecte, │ │ X │ X││ │ │ │avariate │ │ │ ││ │ │ │c) Mecanism de reglare scaun nu │ X │ X │ ││ │ │ │funcţionează corespunzător/este defect │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.5 │Alte scaune │Inspecţie vizuală │a) Scaune defecte/fixate nesigur │ X │ X │ ││ │ │ │b) Scaune lipsă sau configuraţia scaunelor │ │ X │ ││ │ │ │nu corespunde cu C.I.V. │ │ │ ││ │ │ │c) Scaune neomologate │ │ X │ ││ │ │ │d) Mâner de susţinere al pasagerului │ X │ │ ││ │ │ │deteriorat sau lipsă │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.6 │Comenzi necesare │Inspecţie vizuală │a) Orice comandă necesară pentru a opera │ │ X │ ││ │conducătorului │ │autovehiculul în siguranţă nu funcţionează │ │ │ ││ │ │ │corect │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.7 │Alte echipamente şi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Accesoriu sau alt element care prezintă │ │ X │ ││ │accesorii interioare şi │ │pericol de rănire │ │ │ ││ │exterioare │ │b) Elementul adăugat nu corespunde │ │ X │ ││ │ │ │reglementărilor │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.8 │Stare, fixare aripi şi │Inspecţie vizuală │a) Aripi corodate, deformate/fixate │ X │ X │ ││ │apărători de noroi │ │necorespunzător sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │b) Apărători de noroi corodate, slăbite sau │ X │ │ ││ │ │ │lipsă │ │ │ ││ │ │ │c) Spaţiu insuficient între roţi şi apărătorile│ │ X │ ││ │ │ │de noroi │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 7. ALTE ECHIPAMENTE │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│7.1 │Stare, fixare centuri de │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Punctele de ancorare puternic deteriorate │ │ X │ ││ │siguranţă, catarame │ │b) Centura de siguranţă obligatorie lipseşte │ │ X │ ││ │ │ │c) Centură de siguranţă neomologată, │ │ X │ ││ │ │ │deteriorată │ │ │ ││ │ │ │d) Dispozitiv de închidere avariat, lipseşte │ │ X │ ││ │ │ │sau nu funcţionează corespunzător │ │ │ ││ │ │ │e) Mecanismul de retragere a centurii nu │ │ X │ ││ │ │ │funcţionează corect sau este avariat (la cele │ │ │ ││ │ │ │retractabile) │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.2 │Dispozitive imobilizare │Inspecţie funcţională │a) Dispozitivul cu funcţionare │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.3 │Avertizor acustic │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Nu funcţionează sau lipseşte │ │ X │ ││ │ │ │b) Montat necorespunzător, nu poate fi │ X │ │ ││ │ │ │acţionat uşor │ │ │ ││ │ │ │c) Neomologat │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.4 │Vitezometru │Inspecţie vizuală şi funcţională în deplasare│a) Montat necorespunzător │ X │ │ ││ │ │ │b) Nu funcţionează sau lipseşte │ │ X │ ││ │ │ │c) Nu este iluminat │ X │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 8. EMISII POLUANTE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8.1 Zgomot │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│8.1.1 │Sistem de atenuare zgomot│Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Orice element al sistemului de atenuare a │ │ X │ ││ │la evacuare │ │zgomotului deteriorat, slăbit, montat │ │ │ ││ │ │ │necorespunzător, lipsă sau modificat de o │ │ │ ││ │ │ │manieră care afectează semnificativ nivelul │ │ │ ││ │ │ │de zgomot │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│8.2 Emisii poluante la mas şi mas-kat │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│8.2.1 │Echipament de control al │Inspecţie vizuală │a) Echipament de control al emisiilor │ X │ X │ ││ │emisiilor de gaze │ │prevăzut de producător deteriorat/lipsă │ │ │ ││ │ │ │sau defect în mod evident │ │ │ ││ │ │ │b) Tubulatura de evacuare neetanşă │ │ X │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│8.3 Alte aspecte referitoare la mediu │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│8.3.1 │Fum │Inspecţie vizuală │a) Fum în exces de orice culoare │ │ X │ │├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│8.3.2 │Scurgeri de fluide │Inspecţie vizuală │a) Orice scurgere semnificativă de fluid │ │ X │ ││ │ │ │care poate afecta mediul sau expune la │ │ │ ││ │ │ │riscuri pe alţi utilizatori ai drumului │ │ │ │├──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 9. ALTE VERIFICĂRI │├──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│9.1 │Vehicul în ansamblu │Inspecţie vizuală sau prin utilizarea unui │a) Modificări neomologate ale oricărui │ │ X │ X││ │ │echipament adecvat │subansamblu al autovehiculului │ │ │ ││ │ │ │b) Orice defect suplimentar constatat ce ar │ │ X │ X││ │ │ │putea afecta siguranţa circulaţiei pe │ │ │ ││ │ │ │drumurile publice │ │ │ │└──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┘E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializatDMi (Defecţiune minoră) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).DMa (Defecţiune majoră) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).DP (defecţiune periculoasă) - defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră.În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul '/'. În cazul defecţiunilor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în conformitate cu definiţiile specifice.B. Schemă efectuare ITP mopede şi motocicleteSchema prezentată nu este obligatorie, nu conţine toate punctele de verificare din planul de operaţiuni, este numai o recomandare a RAR. Inspectorii trebuie să se asigure în cazul în care nu respectă schema de mai sus că toate sistemele şi subansamblurile ce trebuie supuse verificării, conform planului de operaţiuni, au fost controlate.C. Aliniamentul roţilor la mopede şi motociclete cu 2 roţiOrice nealiniere vizibilă, suficientă pentru a afecta manevrabilitatea sau conducerea autovehiculului impune respingerea acestuia.D. Verificare anvelope  +  Anexa 2la ReglementăriPrevederi privind efectuarea ITP - clasele a II-a şi a III-aautovehicule, tractoare, precum şi remorcile acestoraA. Plan de operaţiuni*Font 7*┌───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Nr. │ │ │ │Cod defect││ crt. │ Denumirea verificării │ Metoda de control şi aparatura necesară │ Defectele constatate pentru respingere ├───┬───┬──┤│ │ │ │ │DMi│DMa│DP│├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 0. IDENTIFICARE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│0.1 │Verificarea stării │Inspecţie vizuală │a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător │ │ X │ ││ │plăcilor cu numărul de │ │astfel încât s-ar putea desprinde de pe │ │ │ ││ │înmatriculare, a │ │vehicul │ │ │ ││ │concordanţei dintre │ │b) Număr de înmatriculare ilizibil │ │ X │ ││ │plăcile cu numărul de │ │c) Placă deteriorată/confecţionată artizanal │ X │ X │ ││ │înmatriculare şi numărul │ │d) Numărul de înmatriculare de pe placă nu │ │ X │ ││ │de înmatriculare din │ │este în concordanţă cu documentele │ │ │ ││ │documentele vehiculului │ │vehiculului │ │ │ ││ │(CI şi/sau CIV) │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│0.2 │Verificarea concordanţei │Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor │a) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde │ │ X │ ││ │dintre datele prelevate │unde se află poansonate numărul de │cu datele din CIV privind: categoria, │ │ │ ││ │de pe vehiculul prezentat│identificare şi seria de motor sau plăcuţele│caroseria, marca, tipul vehiculului, codul │ │ │ ││ │la ITP şi datele din CIV │producătorului │motorului, seria motorului sau culoarea │ │ │ ││ │ │Se verifică concordanţa dintre vehiculul │b) Lipsă număr de identificare poansonat │ │ X │ ││ │ │prezentat la ITP şi datele din CIV privind: │sau lipsă plăcuţă producător cu număr de │ │ │ ││ │ │categorie, caroserie, marcă, tip, număr de │identificare de la bord │ │ │ ││ │ │identificare poansonat sau ştanţat pe │c) Număr de identificare sau serie motor │ │ X │ ││ │ │plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă │modificat sau poansonat neconform │ │ │ ││ │ │producător, cod motor, serie motor, culoare │d) Număr de identificare incomplet, ilizibil │ │ X │ ││ │ │ │parţial sau total │ │ │ ││ │ │ │e) Suportul pe care se află poansonat │ │ X │ ││ │ │ │numărul de identificare este fixat artizanal │ │ │ ││ │ │ │pe vehicul (ex. înconjurat de un cordon de │ │ │ ││ │ │ │sudură) │ │ │ ││ │ │ │f) Vehiculul are aplicat un colant de altă │ │ X │ ││ │ │ │culoare decât cea din CIV pe o suprafaţă │ │ │ ││ │ │ │mai mare de 50% din suprafaţa vehiculului │ │ │ ││ │ │ │g) Motor cu alt sistem de alimentare decât │ │ X │ ││ │ │ │cel din CIV (ec. Motor cu sistem de │ │ │ ││ │ │ │alimentare dual benzină + GPL/GNC sau │ │ │ ││ │ │ │modificarea sistemului de alimentare al │ │ │ ││ │ │ │motorului) │ │ │ ││ │ │ │h) Serie rezervor GPL/GNC nu este menţionată │ │ X │ ││ │ │ │sau este diferită de cea din CIV │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 1. SISTEMUL DE FRÂNARE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.1 Stare mecanică şi funcţionare │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.1.1 │Axul pedalei de frână │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Efort excesiv la acţionarea pedalei │ │ X │ ││ │ │componentelor, în timp ce sistemul de │b) Uzură avansată sau joc excesiv │ │ X │ ││ │ │frânare este acţionat │c) Lipsă siguranţă la pedală │ │ │ X││ │ │Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie │ │ │ │ ││ │ │inspectate cu motorul oprit │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.2 │Stare pedală/manetă de │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Cursă excesivă sau insuficientă a pedalei │ │ X │ ││ │frână şi cursa pedalei │componentelor, în timp ce sistemul de │b) Pedala nu revine corect la poziţia iniţială │ │ X │ ││ │ │frânare este acţionat │c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost │ X │ X │ ││ │ │Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie │prevăzută de producător) uzată/fixată │ │ │ ││ │ │inspectate cu motorul oprit │incorect sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │d) Pedală deformată excesiv, fisurată, ruptă │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.3 │Pompa de vacuum sau │Inspecţie vizuală a componentelor la │a) Presiune insuficientă pentru asigurarea │ │ X │ ││ │compresor şi rezervoare │presiunea normală de lucru, verificarea │unei frânări repetate (cel puţin două frânări) │ │ │ ││ │de aer │funcţionării dispozitivului de avertizare a │după declanşarea semnalului de avertizare │ │ │ ││ │ │supapei multicircuit sau de suprapresiune │(sau dacă manometrul indică o valoare de │ │ │ ││ │ │Se verifică intervalul de timp necesar │pericol) │ │ │ ││ │ │compresorului pentru realizarea presiunii de│b) Intervalul de timp pentru refacerea │ │ X │ ││ │ │lucru în sistemul de frânare după ce se │presiunii în instalaţie mai mare de 7s │ │ │ ││ │ │apasă pedala de frână repetat cu motorul │c) Supapa de protecţie multicircuit sau │ │ X │ ││ │ │oprit │supapa de suprapresiune nu funcţionează │ │ │ ││ │ │ │d) Pierdere de aer care provoacă o scădere │ │ X │ ││ │ │ │importantă de presiune sau pierdere de aer │ │ │ ││ │ │ │perceptibilă auditiv │ │ │ ││ │ │ │e) Deteriorare exterioară care poate afecta │ │ X │ ││ │ │ │funcţionarea sistemului de frânare │ │ │ ││ │ │ │f) Pompa de vacuum deteriorată sau │ │ X │ ││ │ │ │nefuncţională │ │ │ ││ │ │ │g) Pierderi de ulei la compresor reduse/ │ X │ X │ ││ │ │ │importante │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.4 │Manometru sau indicator │Verificare funcţională │a) Funcţionarea incorecta/nefuncţionarea │ X │ X │ ││ │pentru presiune joasă │ │indicatorului sau a manometrului │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.5 │Supapa de comandă pentru │Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a│a) Uzată excesiv, fisurată sau deteriorată │ │ X │ ││ │frâna de staţionare │componentelor în timp ce sistemul de frânare│b) Dispozitiv de acţionare supapă defect │ │ X │ ││ │ │este acţionat │c) Pierderi de aer în sistem, conexiuni │ │ X │ ││ │ │ │nesigure │ │ │ ││ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.6 │Frâna de staţionare, │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Sistemul de blocare nesigur │ │ X │ ││ │mecanism cu clichet, │componentelor în timp ce sistemul de frânare│b) Uzură excesivă a axului levierului sau a │ │ X │ ││ │levier de comandă │este acţionat │mecanismului cu clichet al levierului │ │ │ ││ │ │ │c) Cursă prea mare a levierului (reglaj │ │ X │ ││ │ │ │incorect) │ │ │ ││ │ │ │d) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea │ │ X │ ││ │ │ │mare sau orice element deteriorat sau reglat │ │ │ ││ │ │ │necorespunzător) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.7 │Supape de frânare │Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a│a) Supapă deteriorată/neetanşă (pierderi de │ │ X │ X││ │(acţionate cu piciorul, │componentelor în timp ce sistemul de frânare│aer în exces) │ │ │ ││ │de refulare, de comandă │este acţionat │b) Supapă fixată necorespunzător │ │ X │ ││ │etc.) │ │c) Pierderi de lichid de frână reduse/ │ │ X │ X││ │ │ │importante │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.8 │Cuple electrice şi │Deconectarea tuturor sistemelor de frânare, │a) Robineţi de închidere sau ventile cu │ │ X │ ││ │pneumatice pentru frâna │dispozitivelor de cuplare dintre │etanşare automată defecte │ │ │ ││ │(semi)remorcii │autovehiculul tractor şi (semi)remorcă │b) Fixare necorespunzătoare/montaj │ X │ X │ ││ │ │Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a│necorespunzător │ │ │ ││ │ │componentelor în timp ce sistemul de frânare│c) Pierderi excesive de aer │ │ X │ ││ │ │este acţionat │d) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.9 │Rezervoarele de aer │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Deteriorate, corodate/neetanşe │ X │ X │ ││ │comprimat │ │b) Robinet de purjare a apei defect │ X │ │ ││ │ │ │c) Fixare nesigură, montaj incorect │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.10 │Servofrână, pompă │Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Dispozitiv servofrână deteriorat/ │ X │ X │ ││ │centrală de frână │componentelor în timp ce sistemul de frânare│ineficient │ │ │ ││ │(pentru sistemul de │este acţionat │b) Pompă centrală neetanşă/defectă (pierde │ │ X │ X││ │frânare hidraulic) │ │presiunea la apăsarea constantă a pedalei │ │ │ ││ │ │ │sau manetei) │ │ │ ││ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare a pompei │ │ X │ ││ │ │ │centrale de frână │ │ │ ││ │ │ │d) Cantitate insuficientă a lichidului de frână│ │ X │ ││ │ │ │e) Lipsă capac rezervor lichid de frână │ X │ │ ││ │ │ │f) Martor nivel lichid de frână aprins sau │ X │ │ ││ │ │ │defect │ │ │ ││ │ │ │g) Funcţionare defectuoasă a dispozitivului │ X │ │ ││ │ │ │de avertizare în caz de nivel insuficient al │ │ │ ││ │ │ │lichidului de frână (dacă e prevăzut de │ │ │ ││ │ │ │producător) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.11 │Conducte de frână rigide │Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce│a) Conductă fisurată sau ruptă │ │ │ X││ │ │sistemul de frânare este acţionat │b) Conductă sau conexiune neetanşă │ │ X │ X││ │ │ │(pierderi reduse/importante) │ │ │ ││ │ │ │c) Deteriorări sau coroziuni excesive │ │ X │ ││ │ │ │(conform pct. C) │ │ │ ││ │ │ │d) Conductă poziţionată necorespunzător │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.12 │Racorduri flexibile de │Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce│a) Racord fisurat sau rupt │ │ │ X││ │frână │sistemul de frânare este acţionat │b) Racord deteriorat, răsucit sau prea scurt │ │ X │ ││ │ │ │c) Racorduri sau conexiune neetanşă │ │ X │ X││ │ │ │(pierderi reduse/importante) │ │ │ ││ │ │ │d) Deformare excesivă la presiune │ │ X │ ││ │ │ │e) Racord cu porozităţi │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.13 │Garnituri de fricţiune │Inspecţie vizuală acolo unde există zonă de │a) Lipsă │ │ │ X││ │(plăcuţe, saboţi) │vizitare │b) Uzură excesivă │ │ X │ ││ │ │ │c) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare │ │ X │ X││ │ │ │(la o roată/la mai multe roţi). │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.14 │Tamburi şi discuri de │Inspecţie vizuală, inclusiv în zona de │a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri, spărturi │ │ X │ X││ │frână │ventilaţie │sau alte defecte care compromit siguranţa │ │ │ ││ │ │ │(în funcţie de nr. roţilor la care apar astfel │ │ │ ││ │ │ │de defecte) │ │ │ ││ │ │ │b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau │ │ X │ X││ │ │ │unsoare (în funcţie de nr. roţilor la care apar│ │ │ ││ │ │ │astfel de defecte). │ │ │ ││ │ │ │c) Platou fixat greşit, joc platou │ │ X │ ││ │ │ │d) Joc disc de frână │ │ │ X││ │ │ │e) Disc frână deformat sau tambur ovalizat │ │ X │ X││ │ │ │(în funcţie de nr. roţilor la care apar astfel │ │ │ ││ │ │ │de defecte) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.15 │Cabluri de frână, leviere│Inspecţie vizuală şi funcţională a │a) Cabluri deteriorate/înnodate │ │ X │ X││ │şi tije de acţionare │componentelor în timp ce sistemul de frânare│b) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei │ │ │ X││ │ │este acţionat │c) Componente corodate sau uzate excesiv │ │ X │ ││ │ │ │d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare │ │ X │ ││ │ │ │e) Curse anormal de mari ale timoneriei │ │ X │ ││ │ │ │datorită reglajului incorect sau uzurii │ │ │ ││ │ │ │excesive │ │ │ ││ │ │ │f) Orice element care poate împiedica │ │ X │ ││ │ │ │mişcarea liberă a elementelor sistemului de │ │ │ ││ │ │ │frânare │ │ │ ││ │ │ │g) Conexiune necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │cablurilor sau a tijelor │ │ │ ││ │ │ │h) Cabluri ce nu asigură funcţionalitatea sau │ │ X │ ││ │ │ │tije de acţionare defecte │ │ │ ││ │ │ │i) Cursă insuficientă sau excesivă a │ │ X │ ││ │ │ │timoneriei care nu asigură acţionarea │ │ │ ││ │ │ │corespunzătoare │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.16 │Etriere, cilindri de │Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce│a) Cu deteriorări/cu fisuri │ │ X │ X││ │frână (inclusiv cilindri │sistemul de frânare este acţionat │b) Neetanşeităţi (pierderi reduse/ │ │ X │ X││ │de frână cu arc) │ │importante) │ │ │ ││ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare/montaj │ │ X │ X││ │ │ │incorect │ │ │ ││ │ │ │d) Coroziuni excesive │ │ X │ ││ │ │ │e) Burduf de protecţie împotriva prafului │ X │ X │ ││ │ │ │rupt/lipsă │ │ │ ││ │ │ │f) Deplasare insuficientă sau excesivă a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului ce acţionează cama │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.17 │Regulator automat al │Inspecţie vizuală şi funcţională în timp ce │a) Timonerie defectă sau reglată │ │ X │ ││ │frânării în funcţie de │sistemul de frânare este acţionat │necorespunzător │ │ │ ││ │încărcare │ │b) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient │ │ X │ ││ │ │ │c) Regulator lipsă sau modificat │ │ │ X││ │ │ │d) Lipsa plăcuţei cu datele tehnice │ X │ │ ││ │ │ │principale (la veh. clasa a III-a) sau date │ │ │ ││ │ │ │ilizibile. │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.18 │Leviere pentru came cu │Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce│a) Mecanism gripat sau cursă excesiv de │ │ X │ ││ │reglaj automat │sistemul de frânare este acţionat │mare datorită reglajului incorect sau uzurii │ │ │ ││ │ │ │excesive │ │ │ ││ │ │ │b) Dispozitiv de reglare automată a jocului │ │ X │ ││ │ │ │defect │ │ │ ││ │ │ │c) Dispozitiv de reglare automată a jocului │ │ X │ ││ │ │ │montat incorect │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.19 │Frâna de încetinire (în │Inspecţie vizuală şi prin probe în parcurs │a) Lipsă frână de încetinire │ │ │ X││ │măsura în care există sau│ │b) Montaj incorect, conexiuni │ │ X │ ││ │este obligatorie) │ │necorespunzătoare sau deteriorate │ │ │ ││ │ │ │c) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.20 │Verificare acţionare │Deconectarea cuplei de frânare dintre │a) Frâna (semi)remorcii nu acţionează │ │ │ X││ │automată a frânei de │autovehicul şi (semi)remorcă │automat la deconectarea dispozitivului de │ │ │ ││ │parcare la (semi)remorcă │ │cuplare │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.21 │Ansamblul sistemului de │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Alte componente (pompă antigel, │ │ X │ X││ │frânare │ │uscătorul de aer etc.) corodate excesiv/ │ │ │ ││ │ │ │deteriorate astfel încât afectează │ │ │ ││ │ │ │funcţionalitatea sistemului de frânare │ │ │ ││ │ │ │b) Pierderi excesive antigel/aer │ X │ X │ ││ │ │ │c) Orice altă componentă fixată nesigur/ │ X │ X │ ││ │ │ │montată necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │d) Reparaţii necorespunzătoare/modificări │ │ X │ X││ │ │ │neautorizate │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.1.22 │Supape de testare (unde │Inspecţie vizuală │a) Lipsă │ │ X │ ││ │acestea sunt prevăzute) │ │b) Deteriorate, neutilizabile/neetanşe │ X │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│1.2 Eficacitate şi performanţă la frâna de serviciu │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.2.1 │Performanţă (+E) │Inspecţie pe standul de frânare cu role sau │a) Forţa de frânare necorespunzătoare pe │ │ X │ X││ │ │prin probe în parcurs │una/mai multe roţi │ │ │ ││ │ │Se acţionează frâna gradual până la │b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la │ │ X │ ││ │ │obţinerea efortului maxim │roţile aceleiaşi punţi este mai mare de 30% │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│ │ │Pentru autovehicule destinate învăţării │În cazul frânării în parcurs vehiculul │ │ │ ││ │ │conducerii şi pentru cele adaptate │deviază excesiv de la traiectoria rectilinie │ │ │ ││ │ │conducerii de către o persoană cu handicap │c) Abatere de la variaţia uniformă a forţei │ │ X │ ││ │ │se va efectua o probă suplimentară de │de frânare │ │ │ ││ │ │frânare │d) Întârziere excesivă în frânarea oricărei │ │ X │ ││ │ │ │roţi │ │ │ ││ │ │ │e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în │ │ X │ ││ │ │ │timpul frânării │ │ │ ││ │ │ │f) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.2.2 │Eficacitate (+E). │Încercare pe standul de frânare cu role (cu │a) Eficacitatea minimă după cum urmează: │ │ │ X││ │ │utilizarea, după caz a dispozitivului de │autovehicule transport persoane care au, în │ │ │ ││ │ │măsurare a forţei la pedală, a │afara locului conducătorului, mai mult de 8 │ │ │ ││ │ │dispozitivului de măsurare a presiunii în │locuri pe scaune │ │ │ ││ │ │instalaţia de frânare, a dispozitivului de │50% (1) │ │ │ ││ │ │ancorare) sau prin probe în parcurs folosind│autovehicule transport persoane care au, în │ │ │ ││ │ │un decelerometru cu compensare şi │afara locului conducătorului, cel mult 8 │ │ │ ││ │ │înregistrare şi după caz dispozitiv de │locuri pe scaune, autovehicule taxi, │ │ │ ││ │ │măsurare a efortului la pedală. │autovehicule speciale ambulanţă │ │ │ ││ │ │Pentru vehiculele de transport marfă │50% │ │ │ ││ │ │eficienţa sistemului de frânare trebuie să │autovehicule transport marfă │ │ │ ││ │ │fie evaluată pentru vehiculul cu încărcătura│cu MTMA până la 3.500 kg inclusiv │ │ │ ││ │ │maximă folosind metode de extrapolare │45% (2) │ │ │ ││ │ │A se vedea Anexa nr. 11 la Reglementări │autovehicule transport marfă │ │ │ ││ │ │ │cu MTMA peste 3.500 kg │ │ │ ││ │ │ │43% (3) │ │ │ ││ │ │ │(semi)remorci │ │ │ ││ │ │ │40% (4) │ │ │ ││ │ │ │tractoare │ │ │ ││ │ │ │20% │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│(1) 48% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricaţie mai mic de 1991 inclusiv; ││(2) 50% pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate) după 1988; ││(3) 45% pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate) după 1988; ││(4) 43% pentru (semi)remorci înmatriculate (fabricate) după 1988; │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.3 Eficacitate şi performanţă la frâna de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat) │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.3.1 │Performanţa (+E) │Inspecţie pe standul de frânare cu role sau │a) Forţa de frânare nu acţionează pe una │ │ X │ ││ │ │prin probe în parcurs │dintre roţi │ │ │ ││ │ │Se acţionează frâna gradual până la │b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la │ │ X │ ││ │ │obţinerea efortului maxim. │roţile aceleiaşi punţi este mai mare de 30%. │ │ │ ││ │ │ │În cazul frânării în parcurs, autovehiculul │ │ │ ││ │ │ │deviază excesiv de la traiectoria rectilinie │ │ │ ││ │ │ │c) Abatere de la variaţia uniformă a forţei │ │ X │ ││ │ │ │de frânare │ │ │ ││ │ │ │d) Întârziere excesivă în frânarea oricărei │ │ X │ ││ │ │ │roţi │ │ │ ││ │ │ │e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în │ │ X │ ││ │ │ │timpul frânării │ │ │ ││ │ │ │f) Zgomot la roată în timpul frânării │ X │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.3.2 │Eficacitatea (+E) │Încercare pe standul de frânare sau prin │ a) Eficacitatea minimă după cum urmează: │ │ │ X││ │ │probe în parcurs folosind un decelerometru │ autovehicule transport persoane care au, în │ │ │ ││ │ │cu compensare şi înregistrare │ afara locului conducătorului, mai mult de 8 │ │ │ ││ │ │ │ locuri pe scaune │ │ │ ││ │ │ │25% (1) │ │ │ ││ │ │ │ autovehicule transport persoane care au, în │ │ │ ││ │ │ │ afara locului conducătorului, cel mult 8 │ │ │ ││ │ │ │ locuri pe scaune, autovehicule taxi, │ │ │ ││ │ │ │ autovehicule speciale ambulanţă │ │ │ ││ │ │ │25% │ │ │ ││ │ │ │ autovehicule transport marfă │ │ │ ││ │ │ │22% │ │ │ ││ │ │ │ (semi)remorci │ │ │ ││ │ │ │20% (2) │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│(1) 24% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricaţie mai mic de 1991 inclusiv; ││(2) 21% pentru (semi)remorci înmatriculate (fabricate) după 1988; │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.4 Eficacitate şi performanţă la frâna de staţionare (când nu este frână de securitate) │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│1.4.1 │Performanţa (+E) │Inspecţie pe standul de frânare sau prin │a) Frâna nu acţionează pe una din parţi │ │ X │ ││ │ │probe în parcurs │În cazul frânării în parcurs vehiculul │ │ │ ││ │ │Se acţionează frâna gradual până la │deviază excesiv de la traiectoria rectilinie │ │ │ ││ │ │obţinerea efortului maxim │b) Întârziere excesivă în frânarea oricărei │ │ X │ ││ │ │ │roţi │ │ │ ││ │ │ │c) Zgomot la roată în timpul frânării │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.4.2 │Eficacitate (+E) │Inspecţie pe standul de frânare sau prin │a) Eficacitate minimă de 16% pentru toate │ │ X │ ││ │ │probe în parcurs │categoriile de vehiculele │ │ │ ││ │ │Se acţionează frâna gradual până la │ │ │ │ ││ │ │obţinerea efortului maxim │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.5 Performanţă retarder sau │Încercare pe standul de frână cu role sau │a) Abatere de la variaţia uniformă a forţei │ │ X │ ││frână de încetinire pe evacuare │prin probe în parcurs │de frânare │ │ │ ││ │ │b) Sistem inoperant │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│1.6 Sistem antiblocare (ABS) │Inspecţie vizuală a dispozitivului de │a) Dispozitivul de avertizare nu │ │ X │ ││funcţionează corespunzător │avertizare │b) Dispozitivul de avertizare indică avarie │ │ X │ ││ │ │în sistem │ │ │ │├─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 2. SISTEMUL DE DIRECŢIE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1 Stare mecanică │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│2.1.1 │Stare, fixare, │Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canal, │a) Mecanism de direcţie greu manevrabil │ │ │ X││ │funcţionare mecanism │cric de canal sau elevator │b) Uzură excesivă a axului sectorului de │ │ │ X││ │de direcţie (+E) │Volanul este rotit stânga-dreapta sau │angrenare │ │ │ ││ │ │roţile punţii directoare sunt deplasate │c) Neetanşeităţi ale casetei (scurgeri reduse/ │ X │ X │ ││ │ │stânga-dreapta pe întreaga cursă │importante) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.2 │Stare, fixare casetă de │Inspecţie vizuală a fixării casetei de │a) Fixare necorespunzătoare a casetei │ │ │ X││ │direcţie (+E) │direcţie. │b) Şuruburi de fixare rupte/lipsă │ │ X │ X││ │ │Cu vehiculul aflat pe canal se suspendă │c) Caseta de direcţie fisurată/spartă │ │ X │ X││ │ │puntea directoare utilizând cricul de canal,│d) Găuri de fixare ovalizate │ │ │ X││ │ │se roteşte volanul stânga-dreapta │ │ │ │ ││ │ │Se poate folosi un detector de jocuri care │ │ │ │ ││ │ │asigură mişcare în diagonală sau │ │ │ │ ││ │ │semicirculară. │ │ │ │ ││ │ │În cazul în care se utilizează un elevator │ │ │ │ ││ │ │se deplasează manual roţile stânga-dreapta. │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.3 │Jocuri în mecanismul de │Inspecţie vizuală a componentelor timoneriei│a) Mişcare relativă între componentele │ │ X │ ││ │direcţie (+E) │direcţiei în ceea ce priveşte uzura, │mecanismului ce ar trebui să fie fixe │ │ │ ││ │ │fisurile şi siguranţa în timp ce volanul │b) Joc excesiv în articulaţiile mecanismului │ │ X │ ││ │ │este rotit stânga-dreapta cu autovehiculul │de direcţie │ │ │ ││ │ │pe canal utilizând un detector de jocuri │c) Deformări/fisuri ale oricărui element │ │ X │ X││ │ │corespunzător sau pe elevator deplasând │d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea │ │ X │ ││ │ │manual roţile punţii directoare │roţilor │ │ │ ││ │ │stânga-dreapta │e) Alinierea defectuoasă a componentelor │ │ X │ ││ │ │ │(ex. bara de comandă a direcţiei, bara de │ │ │ ││ │ │ │conexiune) │ │ │ ││ │ │ │f) Reparaţii necorespunzătoare, modificări │ │ X │ ││ │ │ │g) Burduf de protecţie la praf │ X │ X │ ││ │ │ │deteriorat/lipsă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.4 │Funcţionarea legăturilor │Inspecţie vizuală a mişcării elementelor │a) Cursă incompletă a mecanismului de │ │ X │ ││ │mecanismului de direcţie │timoneriei în timp ce volanul este rotit, cu│direcţie la acţionarea acestuia (lovirea de o │ │ │ ││ │ │roţile pe sol şi motorul în funcţiune │parte fixă a şasiului) │ │ │ ││ │ │Cu vehiculul pe un canal sau elevator se │b) Limitatoare mecanice de cursă │ │ X │ ││ │ │roteşte volanul stânga-dreapta până la cursa│nefuncţionale (dacă sunt prevăzute) │ │ │ ││ │ │maximă │c) Nealinierea/atingerea componentelor │ │ X │ X│├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.1.5 │Stare, fixare, │Verificarea servodirecţiei şi a nivelului de│a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/importante) │ X │ X │ ││ │funcţionare şi │ulei hidraulic din rezervor (dacă este │b) Nivelul lichid redus │ X │ │ ││ │etanşeitate servodirecţie│vizibil) │c) Mecanismul nu funcţionează │ │ X │ ││ │ │Cu roţile pe sol şi cu motorul funcţionând │d) Mecanism fixat necorespunzător/fisurat │ │ X │ X││ │ │se verifică dacă servodirecţia funcţionează │e) Conducte care freacă/poziţionate │ │ X │ X││ │ │corect │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │f) Reparaţii necorespunzătoare/modificări │ │ X │ X││ │ │ │neautorizate │ │ │ ││ │ │ │g) Conducte, furtunuri deteriorate sau uzate │ │ X │ ││ │ │ │excesiv │ │ │ ││ │ │ │h) Zgomot la pompă în timpul funcţionării │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│2.2 Volanul şi coloana volanului │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│2.2.1 │Stare, fixare volan │Cu roţile pe sol, se oscilează volanul │a) Deplasare relativă între volan şi coloana │ │ X │ ││ │ │dintr-o parte în alta într-un plan │de direcţie care indică un joc excesiv │ │ │ ││ │ │perpendicular pe coloana de direcţie şi se │b) Lipsa dispozitivului de reţinere │ │ X │ X││ │ │aplica de jos în sus şi de sus în jos o │(siguranţei) pe butucul volanului │ │ │ ││ │ │forţă slabă │c) Fisuri la butucul, coroana sau spiţele │ │ X │ ││ │ │Se inspectează vizual jocurile │volanului │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.2.2 │Stare, fixare coloană │Se împinge şi se trage de volan în linie │a) Joc excesiv axial sau radial al centrului │ │ X │ ││ │volan │cu coloana, se împinge de volan în │volanului în raport cu coloana │ │ │ ││ │ │diferite direcţii perpendiculare pe │b) Joc anormal în cuplajul elastic sau │ │ X │ ││ │ │coloana de direcţie │cardanic (cuplaj deteriorat). │ │ │ ││ │ │Se verifică vizual jocul şi starea │c) Fixare defectuoasă a coloanei │ │ X │ ││ │ │cuplajelor elastice sau a altor articulaţii.│ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.2.3 │Joc la volan │Cu motorul în funcţiune în cazul vehiculelor│a) Joc excesiv al direcţiei (de exemplu un │ │ │ ││ │ │cu servo-direcţie şi cu roţile în poziţie │punct de pe coroana volanului poate fi rotit │ │ │ ││ │ │dreaptă, se roteşte uşor volanul │pe un arc de cerc pe o distanţă mai mare de │ │ │ ││ │ │stânga-dreapta, pe cât posibil fără a mişca │o cincime din diametrul volanului fără ca │ │ │ ││ │ │roţile │roţile directoare să se mişte) │ │ │ ││ │ │Se verifică vizual mişcarea liberă │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.2.4 │Aliniamentul roţilor │Verificarea aliniamentului roţilor │a) Roţi nealiniate în mod evident │ │ X │ ││ │ │Control vizual │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│2.2.5 │Stare, fixare punte │Inspecţie vizuală sau utilizând un detector │a) Componente deteriorate/fisurate │ │ X │ X││ │directoare remorci │de jocuri, dacă este adecvat │b) Mişcare neuniformă/joc excesiv │ │ X │ X││ │ │Se decuplează remorca şi apoi proţapul este │c) Fixare defectuoasă │ │ X │ ││ │ │rotit stânga-dreapta sau roţile punţii │ │ │ │ ││ │ │directoare sunt deplasate stânga-dreapta │ │ │ │ ││ │ │până la cursa maximă │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 3. VIZIBILITATEA │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│3.1 │Oglinzi retrovizoare │Inspecţie vizuală │a) Oglindă deteriorată sau fixată │ X │ X │ ││ │(+E), inclusiv cea │ │necorespunzător/lipsă │ │ │ ││ │suplimentară de la │ │ │ │ │ ││ │autovehiculele ŞCOALĂ, │ │ │ │ │ ││ │stare şi fixare │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.2 │Starea parbrizului şi a │Inspecţie vizuală de la postul de conducere │a) Parbriz fisurat într-o zonă în care se │ X │ X │ ││ │celorlalte geamuri │(conform lit. D) │acceptă/fisurat, spart sau cu transparenţă │ │ │ ││ │ │ │neconformă cu cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │b) Geam lateral faţă fisurat/spart sau cu │ X │ X │ ││ │ │ │transparenţă neconformă cu cerinţele │ │ │ ││ │ │ │specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Parbriz sau geam în stare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare (sablat, zgâriat/cu │ │ │ ││ │ │ │opacităţi importante sau din material │ │ │ ││ │ │ │neconform) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.3 │Câmp de vizibilitate │Inspecţie vizuală de de la postul de │a) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate │ │ X │ ││ │ │conducere │al conducătorului care îi afectează vederea │ │ │ ││ │ │Se va verifica vizibilitatea jaloanelor în │în faţă sau lateral │ │ │ ││ │ │poligonul de probe conform anexei 3 la │b) Nu se asigură vizibilitatea │ │ X │ ││ │ │reglementări pentru oglinzile din clasele │corespunzătoare spre înapoi │ │ │ ││ │ │IV şi V │c) Nu se asigură vizibilitatea conform │ │ X │ ││ │ │ │cerinţelor │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.4 │Dispozitive cu cameră de │Inspecţie vizuală şi funcţională de de la │a) Nu funcţionează corespunzător │ │ X │ ││ │luat vederi ce înlocuiesc│postul de conducere │b) Nu se asigură vizibilitatea conform │ │ X │ ││ │oglinzile din clasele IV │Se va verifica vizibilitatea jaloanelor în │cerinţelor │ │ │ ││ │şi V │poligonul de probe anexei 3 la reglementări │ │ │ │ ││ │ │pentru oglinzile din clasele IV şi V │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.5 │Ştergătoare de parbriz │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Ştergător care nu funcţionează │ │ X │ ││ │ │ │corespunzător sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │b) Lamela ştergătorului deteriorată/lipsă │ X │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.6 │Spălătoare de parbriz │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Spălător care nu funcţionează │ X │ X │ ││ │ │ │corespunzător/lipsă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│3.7 │Sistem de dezaburire │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sistem care nu funcţionează │ X │ │ ││ │ │ │corespunzător sau deteriorat │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 4. LĂMPI ŞI ECHIPAMENT ELECTRIC │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.1 Faruri │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.1.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă far sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Far neomologat (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Far cu oglinda deteriorată │ │ X │ ││ │ │ │d) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │e) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │f) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă │ │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitate luminii sau │ │ │ ││ │ │ │schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Faruri destinate conducerii pe partea │ │ X │ ││ │ │ │stângă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.3 │Verificare reglaj (+E) │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Far reglat necorespunzător │ │ X │ ││ │ │Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul│b) Sursa de lumină montată necorespunzător │ │ X │ ││ │ │de reglare este funcţional │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.4 │Comutare lumini │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Numărul de faruri aprinse simultan nu │ │ X │ ││ │ │ │este în conformitate cu tipul omologat │ │ │ ││ │ │ │b) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.5 │Dispozitive de reglare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Dispozitivul nu funcţionează │ │ X │ ││ │a farurilor (atunci │ │b) Dispozitivul manual nu poate fi acţionat │ │ X │ ││ │când sunt prevăzute de │ │de la locul conducătorului │ │ │ ││ │producător) │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.1.6 │Ştergătorul sau │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Ştergătorul şi/sau spălătorul nu │ X │ │ ││ │spălătorul de far │Verificarea se face cu farurile în funcţiune│funcţionează │ │ │ ││ │(atunci când este │ │ │ │ │ ││ │prevăzut de producător) │ │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│4.2 Lămpi de poziţie faţă, spate, lateral, lămpi de gabarit │ │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.2.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │Se verifică şi caseta ŞCOALĂ (dacă e cazul) │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ ││ │ │ │f) Casetă ŞCOALĂ necertificată, montată │ │ X │ ││ │ │ │necorespunzător sau lipsă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.2.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ │ ││ │ │Se verifică şi funcţionarea casetei ŞCOALĂ │- faţă sau spate dreapta │ X │ │ ││ │ │(dacă e cazul) │- faţă sau spate stânga │ │ X │ ││ │ │ │- poziţie lateral, lămpi de gabarit │ X │ │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ ││ │ │ │e) Nefuncţionare casetă ŞCOALĂ │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.3 Lămpi de frânare │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.3.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.3.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.4 Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.4.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.4.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │dispozitivului de comandă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.4.3 │Frecvenţa semnalului │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Frecvenţa de aprindere intermitentă │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.5 Faruri şi lămpi de ceaţă │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.5.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.5.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ X │ │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.6 Lampa de iluminare a plăcii de înmatriculare spate, lampă mers înapoi │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.6.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ ││ │ │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat/spart, de culoare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ X │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.6.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sursă de lumină defectă*) │ X │ X │ ││ │ │ │b) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ │ X │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defecţiunea ││este considerată minoră │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.7 Catadioptri, plăci de identificare reflectorizant - fluorescente, marcaje reflectorizante de contur │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.7.1 │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Catadioptri deterioraţi/fixaţi, montaţi │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzător sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │b) Plăci de identificare spate reflectorizant │ X │ X │ ││ │ │ │fluorescente deteriorate/fixate, montate │ │ │ ││ │ │ │necorespunzător sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │c) Marcaje reflectorizante de contur │ X │ X │ ││ │ │ │deteriorate/fixate, montate │ │ │ ││ │ │ │necorespunzător sau lipsă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.7.2 │Funcţionare │Inspecţie vizuală │a) Catadioptri, marcaje reflectorizante de │ │ X │ ││ │ │ │contur şi plăci de identificare spate │ │ │ ││ │ │ │reflectorizant fluorescente neomologate │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│4.8 Martori luminoşi │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.8.1 │Funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Nu funcţionează corespunzător (nu │ X │ X │ ││ │ │ │afectează/afectează direct siguranţa │ │ │ ││ │ │ │rutieră) │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│4.9 Conexiuni, cablaj electric şi bateria de acumulatori. │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.9.1 │Conexiuni electrice │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Conexiuni electrice fixate/poziţionate │ X │ X │ ││ │dintre autovehicul │Dacă există posibilitatea se verifică │necorespunzător │ │ │ ││ │tractor şi (semi)remorcă.│continuitatea electrică dintre vehicule │b) Izolaţie deteriorată │ │ X │ ││ │ │ │c) Conexiunile electrice nu funcţionează │ │ X │ ││ │ │ │corespunzător │ │ │ ││ │ │ │d) Conexiunile electrice dintre autovehicul │ │ X │ ││ │ │ │şi (semi)remorci nu sunt concepute astfel │ │ │ ││ │ │ │încât să împiedice orice deconectare │ │ │ ││ │ │ │accidentală │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.9.2 │Cablaj electric │Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canalul de│a) Cabluri fixate/poziţionate │ X │ X │ ││ │ │vizitare sau pe elevator inclusiv în │necorespunzător │ │ │ ││ │ │compartimentul motor │b) Izolaţie cablaj deteriorată │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│4.9.3 │Baterii(e) de acumulatori│Inspecţie vizuală │a) Fixată necorespunzător │ │ X │ ││ │ │ │b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de debit)│ X │ X │ ││ │ │ │c) Siguranţe improvizate │ │ X │ ││ │ │ │d) Neventilate corespunzător (dacă e cazul) │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│4.10 Alte lămpi (dacă au fost prevăzute de producător) │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│4.10.1 │Alte lămpi - stare, │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lipsă lampă sau dispersor │ X │ │ ││ │fixare, funcţionare │ │b) Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ ││ │ │ │omologare) │ │ │ ││ │ │ │c) Dispersor fisurat, spart, de culoare │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Fixare necorespunzătoare care poate │ │ X │ ││ │ │ │conduce la căderea pe carosabil │ │ │ ││ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ X │ │ ││ │ │ │f) Sursă de lumină defectă*) │ X │ │ ││ │ │ │g) Culoarea luminii emise nu respectă │ │ X │ ││ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ ││ │ │ │h) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei │ X │ │ ││ │ │ │de lumină care reduc intensitatea luminii │ │ │ ││ │ │ │sau schimbă culoarea luminii emise │ │ │ ││ │ │ │i) Lămpi interzise │ │ │ X│├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, ││constituite într-un grup compact │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. PUNŢI, ROŢI ŞI MECANISMUL SUSPENSIEI │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5.1 Punţi (axe) │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│5.1.1 │Stare, fixare punţi (+E) │Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Punte corodată excesiv/deformată sau │ │ X │ X││ │ │elevator sau deasupra canalului de vizitare │fisurată (în cazul punţilor rigide) │ │ │ ││ │ │Se utilizează obligatoriu un detector de │b) Basculă corodată excesiv/deformată sau │ │ X │ X││ │ │jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA > 3,5 │fisurată (în cazul punţilor independente) │ │ │ ││ │ │tone. │c) Fixare nesigură pe vehicul sau jocuri în │ │ X │ ││ │ │ │articulaţiile de fixare │ │ │ ││ │ │ │d) Reparaţie necorespunzătoare/modificare │ │ X │ X││ │ │ │constructivă necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │e) Tirant deformat, nefixat corespunzător pe │ │ X │ ││ │ │ │şasiu/caroserie │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.1.2 │Stare, fixare fuzete şi │Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Fuzetă fisurată sau deformată │ │ │ X││ │butucii roţilor (+E) │elevator sau deasupra canalului de vizitare │b) Joc excesiv al pivotului fuzetei şi/sau a │ │ X │ ││ │ │Se utilizează obligatoriu un detector de │bucşelor basculelor. │ │ │ ││ │ │jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA > 3,5 │c) Mişcare excesivă între fuzetă şi axa rigidă │ │ X │ ││ │ │tone │d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte │ │ │ X││ │ │Se aplică o forţă laterală sau verticală pe │e) Piuliţe, prezoane sau şuruburi de fixare │ │ X │ X││ │ │fiecare roată │lipsă (în funcţie de număr) │ │ │ ││ │ │Jocurile se vor evalua conform precedurii │f) Burduf de protecţie la praf deteriorat/ │ X │ X │ ││ │ │prevăzute la lit. E │lipsă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.1.3 │Rulmenţii roţilor. (+E) │Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Joc excesiv la rulment │ │ X │ ││ │ │elevator sau deasupra canalului de vizitare │b) Rulment prea strâns, blocarea roţii la │ │ X │ ││ │ │Se utilizează obligatoriu un detector de │rotire │ │ │ ││ │ │jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA > 3,5 │c) Zgomot la rotirea liberă a roţii │ │ X │ ││ │ │tone │ │ │ │ ││ │ │Se roteşte şi se oscilează roata sau se │ │ │ │ ││ │ │aplica o forţă laterală pe fiecare roată. │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│5.2 Jante şi anvelope │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│5.2.1 │Stare, fixare butuci │Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale │a) Prezon sau piuliţă lipsă sau slăbit(ă) │ │ X │ X││ │roţi (+E) │fiecărei roţi cu vehiculul pe canal sau │(în funcţie de număr) │ │ │ ││ │ │elevator │b) Butucul roţii fisurat │ │ │ X│├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.2.2 │Stare, fixare jante (+E) │Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale │a) Jantă fisurată, sudată necorespunzător │ │ X │ ││ │ │fiecărei roţi cu vehiculul pe canal sau │b) Inele elastice de reţinere a anvelopei │ │ │ X││ │ │elevator │fixate incorect │ │ │ ││ │ │ │c) Jantă deformată excesiv sau montată │ │ X │ ││ │ │ │incorect │ │ │ ││ │ │ │d) Găurile de fixare a jantei ovalizate │ │ X │ ││ │ │ │e) Dimensiunile jantei nu sunt în │ │ X │ ││ │ │ │conformitate cu documentele │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.2.3 │Stare, fixare anvelope │Inspecţie vizuală a întregii anvelope prin │a) Dimensiunea anvelopei, indicele de │ │ X │ ││ │(+E) │deplasarea vehiculului înainte şi înapoi pe │sarcină sau indicele de viteza nu sunt │ │ │ ││ │ │canal sau prin rotirea roţii când vehiculul │conform cu documentele │ │ │ ││ │ │este suspendat pe elevator sau cric de canal│b) Anvelope de dimensiuni diferite pe │ │ X │ ││ │ │Conform lit. F │aceeaşi axă sau la roţi jumelate │ │ │ ││ │ │ │c) Anvelope de construcţie diferită (radial │ │ X │ ││ │ │ │sau diagonal) pe aceeaşi axă │ │ │ ││ │ │ │d) Tăieturi profunde sau deteriorări │ │ │ X││ │ │ │importante pe banda de rulare sau pe │ │ │ ││ │ │ │flancurile anvelopelor │ │ │ ││ │ │ │e) Uzură neuniformă pronunţată a anvelopei │ │ X │ ││ │ │ │pe banda de rulare │ │ │ ││ │ │ │f) Adâncimea profilului principal (zona │ │ X │ ││ │ │ │centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) │ │ │ ││ │ │ │neconformă mai mică de 1,6 mm (pentru │ │ │ ││ │ │ │tractoare şi maşini pentru lucrări: 2 mm la │ │ │ ││ │ │ │anvelopele cu diametrul jantei până la 20'' │ │ │ ││ │ │ │inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu │ │ │ ││ │ │ │diametrul jantei peste 20'') │ │ │ ││ │ │ │g) Frecarea anvelopei de parţi ale │ │ │ X││ │ │ │şasiului/caroseriei sau ale suspensiei │ │ │ ││ │ │ │h) Anvelope reşapate neomologate │ │ │ X││ │ │ │i) Anvelope cu profil diferit pe aceeaşi axă │ X │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│5.3 Suspensie │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│5.3.1 │Arcuri (+E) │Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canal sau │a) Fixare sau montare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │elevator utilizând un detector de jocuri │arcurilor pe şasiu sau punte (axă) │ │ │ ││ │ │dacă este necesar │b) O componentă a arcului deteriorată/ │ │ X │ X││ │ │ │fisurată │ │ │ ││ │ │ │c) Lipsă arc la una din punţi (roţi) │ │ │ X││ │ │ │d) Arc rupt │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.2 │Amortizoare(+E) │Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canal sau │a) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare │ │ X │ ││ │ │elevator. │pe cadru sau şasiu │ │ │ ││ │ │ │b) Amortizor deteriorat/rupt │ X │ X │ ││ │ │ │c) Amortizor neetanş │ X │ │ ││ │ │ │d) Lipsă amortizor │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.3 │Bară de torsiune, │Inspecţie vizuală utilizând un detector de │a) Montare necorespunzătoare a unei │ │ X │ ││ │bielete antiruliu, bare │jocuri sau elevator │componente pe şasiu sau axă │ │ │ ││ │şi leviere ale │ │b) O componentă corodată excesiv/ │ X │ X │ ││ │suspensiei (+E) │ │deteriorată sau fisurată │ │ │ ││ │ │ │c) Reparaţie sau modificare │ │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ ││ │ │ │d) Rulment gripat sau joc anormal la │ │ X │ ││ │ │ │rulment │ │ │ ││ │ │ │e) Lipsă bară stabilizatoare (dacă a fost │ │ │ X││ │ │ │prevăzută de producător) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.4 │Articulaţiile suspensiei │Inspecţie vizuală cu vehiculul pe elevator │a) Lipsă bolţuri fixare arc şi/sau bucşe │ │ │ X││ │(+E) │sau canal utilizând un detector de jocuri │b) Lipsă plăcuţe reazem şi/sau bride │ │ │ X││ │ │sau elevator │c) Articulaţii cu jocuri excesive/rupte │ │ X │ X││ │ │ │d) Bucşe uzate excesiv │ │ X │ ││ │ │ │e) Burduf de protecţie la praf deteriorat/ │ X │ X │ ││ │ │ │lipsă │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.5 │Suspensia pneumatică │Inspecţie vizuală şi auditivă cu vehiculul │a) Fixare necorespunzătoare pe şasiu sau │ │ X │ ││ │ │aflat pe canal │punte (axă) │ │ │ ││ │ │ │b) Sistem inoperabil (nu se poate modifica │ │ │ X││ │ │ │presiunea de aer în perne) │ │ │ ││ │ │ │c) Burduf pernă neetanş/spart │ │ X │ X││ │ │ │d) Orice componentă deteriorată/defectă │ │ X │ X││ │ │ │sau modificată astfel încât ar putea afecta │ │ │ ││ │ │ │funcţionarea sistemului │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│5.3.6 │Simetrie suspensie (+E) │Inspecţie vizuală pe canal sau elevator │a) Diferenţă vizibilă privind înălţimea │ X │ │ ││ │ │Control comparativ al suspensiei roţilor │vehiculului pe cele două parţi ale aceleiaşi │ │ │ ││ │ │de pe aceeaşi punte │punţi. │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 6. ŞASIU, CABINĂ ŞI ELEMENTE ATAŞATE SAŞIULUI │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.1 Şasiu sau cadru şi elemente ataşate │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│6.1.1 │Stare generală şasiu, │Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Coroziuni avansate (zone corodate, │ │ X │ X││ │şasiu suplimentar, │canal sau elevator │coroziuni străpunse)/fisuri, rupturi, │ │ │ ││ │lonjeroane faţă şi │Coroziunile se vor evalua conform procedurii│deformări importante ale elementelor de │ │ │ ││ │spate la caroseria │prevăzute la lit. G │rezistenţă pe orice parte inclusiv pe traverse │ │ │ ││ │autoportantă (+E) │ │b) Elemente de rezistenţă sudate │ │ │ X││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Coroziune excesivă care afectează │ │ X │ X││ │ │ │rigiditatea şasiului │ │ │ ││ │ │ │d) Plăcile de întărire, traversele şi │ │ X │ X││ │ │ │îmbinările nu prezintă siguranţă │ │ │ ││ │ │ │e) Şasiul suplimentar corodat excesiv/ │ │ X │ X││ │ │ │fisurat sau cu deformări importante │ │ │ ││ │ │ │f) Şasiul suplimentar fixat necorespunzător │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.2 │Tubulatură de evacuare, │Inspecţie vizuală şi auditivă cu vehiculul │a) Lipsă element din tubulatura de evacuare │ │ X │ ││ │de reducere a emisiilor │aflat pe canal sau elevator cu motorul în │b) Tubulatura de evacuare nu este │ │ X │ ││ │şi amortizoare de zgomot │funcţionare │poziţionată sau fixată corespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu │ │ │ X││ │ │ │sau în cabina conducătorului │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.3 │Rezervor de combustibil │Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Lipsă rezervor la autovehiculele cu │ │ X │ ││ │şi conducte de alimentare│canal sau elevator │alimentare duală sau la cele cu rezervor │ │ │ ││ │(inclusiv rezervorul de │ │auxiliar │ │ │ ││ │combustibil pentru │ │b) Rezervorul neetanş (prezintă scurgeri), │ │ X │ ││ │dispozitivul de încălzire│ │capacul rezervorului lipseşte sau nu este │ │ │ ││ │şi conductele) │ │corespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Rezervor suplimentar care nu este │ │ X │ ││ │ │ │menţionat în C.I.V. │ │ │ ││ │ │ │d) Alimentare dintr-un rezervor improvizat, │ │ │ X││ │ │ │altul decât cel destinat │ │ │ ││ │ │ │e) Rezervor sau conducte fixate │ │ X │ ││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │f) Rezervor G.P.L/G.N.C corodat excesiv │ │ X │ ││ │ │ │sau cu vechime mai mare de 10 ani faţă de │ │ │ ││ │ │ │data poansonată │ │ │ ││ │ │ │g) Carcasă multisupapă neetanşă/fisurată │ X │ X │ ││ │ │ │sau fără capac │ │ │ ││ │ │ │h) Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor │ │ X │ ││ │ │ │de G.P.L neetanşă sau nefixată │ │ │ ││ │ │ │i) Conducte alimentare cu combustibil │ │ X │ ││ │ │ │deteriorate, poziţionate sau uzate datorită │ │ │ ││ │ │ │frecării de alte componente │ │ │ ││ │ │ │j) Dispozitiv de oprire a combustibilului │ │ X │ ││ │ │ │(dacă e prevăzut de producător) nu │ │ │ ││ │ │ │funcţionează corespunzător │ │ │ ││ │ │ │k) Risc de incendiu datorat: scurgerilor de │ │ │ X││ │ │ │combustibil, protecţiei necorespunzătoare a │ │ │ ││ │ │ │rezervorului sau tubulaturii de evacuare, │ │ │ ││ │ │ │condiţiilor din compartimentul motor. │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.4 │Bare de protecţie, │Inspecţie vizuală │a) Elemente slăbite sau avariate care pot │ │ X │ ││ │protecţie laterală şi │ │provoca accidentări │ │ │ ││ │dispozitive de protecţie │ │b) Dispozitive care nu corespund în mod │ │ X │ ││ │antiîmpănare (dacă au │ │evident cerinţelor │ │ │ ││ │fost prevăzute de │ │ │ │ │ ││ │producător) │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.5 │Suport pentru roată de │Inspecţie vizuală │a) Suport fisurat sau fixat necorespunzător │ X │ X │ ││ │rezervă (dacă este │ │(interiorul/exteriorul vehiculului) │ │ │ ││ │prevăzut de producător) │ │b) Roată de rezervă fixată necorespunzător │ │ X │ X││ │ │ │cu pericol de desprindere (interiorul/ │ │ │ ││ │ │ │exteriorul vehiculului) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.6 │Dispozitive de cuplare │Inspecţie vizuală urmărind cu atenţie uzura │a) Element component deformat, defect/ │ │ X │ X││ │şi echipament de │şi funcţionarea corespunzătoare a tuturor │fisurat │ │ │ ││ │remorcare (+E) │dispozitivelor de siguranţă montate şi/sau │b) Uzură excesivă a cuplelor │ │ X │ ││ │ │prin utilizarea calibrelor de măsurare sau │c) Dispozitiv de cuplare remorcă │ │ │ X││ │ │a şublerului │neomologat │ │ │ ││ │ │Verificare şi evaluare conform procedurii │d) Proţap cu coroziuni avansate/montat sau │ │ X │ X││ │ │prevăzute la lit. H │fixat necorespunzător, fisurat, cu deformări │ │ │ ││ │ │ │importante, reparat necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │e) Coroziuni excesive ale elementelor de │ │ X │ ││ │ │ │rezistenţă pe care sunt fixate dispozitivele │ │ │ ││ │ │ │de remorcare │ │ │ ││ │ │ │f) Orice dispozitiv de siguranţă lipsă, │ │ │ X││ │ │ │deteriorat sau care nu funcţionează │ │ │ ││ │ │ │corespunzător │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.7 │Stare, fixare semiremorcă│Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Ansamblul burduf deteriorat │ │ X │ ││ │autobuz articulat (+E) │canalul de vizitare │b) Jocuri excesive în articulaţiile braţelor de│ │ X │ ││ │ │Se va inspecta şi zona de pe acoperişul │fixare │ │ │ ││ │ │autobuzului │c) Braţe cadru fixate necorespunzător, │ │ X │ ││ │ │Se va utiliza un detector de jocuri cu 8 │reparate necorespunzător sau cu deformări │ │ │ ││ │ │mişcări. │importante │ │ │ ││ │ │Se va inspecta şi prin proba în parcurs │d) Zonele de fixare a braţelor corodate │ │ X │ ││ │ │ │excesiv │ │ │ ││ │ │ │e) Jocuri în leviere, bare şi articulaţiile │ │ X │ ││ │ │ │acestora la puntea directoare spate │ │ │ ││ │ │ │f) Zgomote la virarea ansamblului burduf │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│6.1.8 Transmisia │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│6.1.8.1│Etanşeitatea transmisiei │Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau │ X │ X │ ││ │(+E) │canalul de vizitare sau elevator │pierderi de aer la sistemele comandate │ │ │ ││ │ │Se verifică atent zona ambreiajului, │pneumatic (în funcţie de debit redus/ │ │ │ ││ │ │schimbătorului de viteze, │important) │ │ │ ││ │ │diferenţialului, reductorului, retarder │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.8.2│Stare, fixare, montaj │Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe │a) Pedala ambreiaj cu acţionare greoaie/ │ X │ X │ ││ │transmisie (+E) │canalul de vizitare sau elevator │fixată necorespunzător, lipsă siguranţă de │ │ │ ││ │ │Se verifică inclusiv dubla comandă în cazul │asigurare pedală pe ax, (inclusiv dubla │ │ │ ││ │ │autovehiculelor ŞCOALĂ │comandă) │ │ │ ││ │ │ │b) Protecţie pedală ambreiaj uzată sau lipsă │ X │ │ ││ │ │ │(inclusiv dubla comandă) │ │ │ ││ │ │ │c) Levier selectare viteze fixat │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzător/modificat │ │ │ ││ │ │ │d) Comandă ambreiaj poziţionată sau fixată │ X │ │ ││ │ │ │necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │e) Timonerie schimbător de viteze fixată │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzător/modificată constructiv │ │ │ ││ │ │ │f) Modificarea neautorizată a schimbătorului │ │ X │ ││ │ │ │de viteze din manual în automat │ │ │ ││ │ │ │g) Fixare necorespunzătoare schimbător de │ │ X │ ││ │ │ │viteze pe traversă sau tampoane de fixare a │ │ │ ││ │ │ │traversei nesigure pe şasiu (ex. lipsă │ │ │ ││ │ │ │şuruburi de fixare) │ │ │ ││ │ │ │h) Lipsă transmisie longitudinală sau a │ │ X │ ││ │ │ │arborilor planetari la una din punţile │ │ │ ││ │ │ │autovehiculului în cazul autovehiculelor cu │ │ │ ││ │ │ │tracţiune integrală │ │ │ ││ │ │ │i) Modificarea neautorizată a tracţiunii de la │ │ X │ ││ │ │ │o punte la alta │ │ │ ││ │ │ │j) Transmisie longitudinală încovoiată, │ │ X │ ││ │ │ │deformată sau montată necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │k) Fixare necorespunzătoare a transmisiei │ │ X │ ││ │ │ │longitudinale, a arborilor planetari cu │ │ │ ││ │ │ │transmisie homocinetică (şuruburi, ştifturi │ │ │ ││ │ │ │elastice etc.) sau a dispozitivelor de │ │ │ ││ │ │ │asigurare a transmisiei în cazul │ │ │ ││ │ │ │autovehiculelor cu ampatament mare │ │ │ ││ │ │ │l) Cuplaje elastice deteriorate/fixare │ X │ X │ ││ │ │ │necorespunzătoare a cuplajelor │ │ │ ││ │ │ │intermediare şi a cuplajelor elastice ale │ │ │ ││ │ │ │transmisiei longitudinale │ │ │ ││ │ │ │m) Zgomot la rulmenţii transmisiei, │ X │ X │ ││ │ │ │inclusiv cruci cardanice/joc excesiv │ │ │ ││ │ │ │n) Uzura excesivă a articulaţiilor │ │ X │ ││ │ │ │o) Carcasa lagărului fisurată sau spartă. │ │ │ X││ │ │ │p) Protecţie deteriorată/lipsă la arborii │ X │ X │ ││ │ │ │planetari │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.8.3│Funcţionare transmisie │Inspecţie în parcurs │a) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ ││ │ │ │ambreiajului, schimbătorului de viteze, │ │ │ ││ │ │ │reductorului şi retarder │ │ │ ││ │ │ │b) Zgomot anormal la transmisie │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│6.1.9 Motor şi anexe motor │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│6.1.9.1│Etanşeitate sistem de │Inspecţie vizuală cu motorul în │a) Scurgeri benzină, G.P.L/G.N.C │ │ │ X││ │alimentare cu combustibil│funcţiune │b) Scurgeri motorină │ │ X │ ││ │şi sistem de ungere │ │c) Furtun de alimentare cu benzină, │ │ X │ X││ │ │ │motorină sau G.P.L/G.N.C uzat/crăpat, │ │ │ ││ │ │ │tăiat │ │ │ ││ │ │ │d) Lipsă coliere asigurare furtune │ │ X │ ││ │ │ │e) Ţevi pentru G.P.L/G.N.C din cupru fără │ │ X │ X││ │ │ │înveliş de protecţie anticorozivă/racorduri │ │ │ ││ │ │ │sudate sau alămite pe ţevi │ │ │ ││ │ │ │f) Scurgeri ulei motor (debit │ X │ X │ ││ │ │ │redus/abundent) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.9.2│Fixare motor pe şasiu sau│Inspecţie vizuală cu motorul în funcţiune │a) Modificarea poziţiei motorului faţă de │ │ X │ ││ │caroserie │ │modelul omologat (ex. din montaj │ │ │ ││ │ │ │transversal în longitudinal) │ │ │ ││ │ │ │b) Suport motor fisurat, desprins de pe şasiu │ │ X │ ││ │ │ │sau fixat nesigur │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.9.3│Stare, fixare anexe pe │Inspecţie vizuală cu motorul în funcţiune │a) Galerie de admisie/evacuare modificată │ │ X │ ││ │motor │ │b) Ventilator lipsă sau deteriorat, paleta(e) │ │ X │ ││ │ │ │ventilator fisurată(e) sau lipsă curele pentru │ │ │ ││ │ │ │antrenarea anexelor motorului │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.1.9.4│Stare, fixare componente │Inspecţie vizuală │a) Reductor-vaporizator G.P.L./G.N.C. de │ │ X │ ││ │pentru alimentarea duală │ │altă marcă şi tip decât cel înregistrat în │ │ │ ││ │a motorului │ │C.I.V. sau care nu are marcaj conform │ │ │ ││ │ │ │Reg. 67/110 ECE-ONU │ │ │ ││ │ │ │b) Reductor-vaporizator poziţionat sau fixat │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│6.2 Cabină şi caroserie │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│6.2.1 │Stare, fixare caroserie, │Inspecţie vizuală şi funcţională pentru │a) Caroserie, cabină incompletă sau │ │ X │ ││ │cabină │anumite verificări │deteriorată │ │ │ ││ │ │Se vor face verificări şi evaluări conform │b) Panou, element lipsă sau deteriorat care │ │ │ X││ │ │lit. G │ar putea produce răniri │ │ │ ││ │ │ │c) Caroserie corodată excesiv în zona │ │ X │ ││ │ │ │compartiment motor, portbagaj, pasajele │ │ │ ││ │ │ │roţilor, zona de fixare a suspensiei şi a │ │ │ ││ │ │ │punţilor │ │ │ ││ │ │ │d) Montant deformat, corodat excesiv sau │ │ X │ ││ │ │ │fisurat care poate genera deschiderea │ │ │ ││ │ │ │accidentală a capotelor sau a obloanelor │ │ │ ││ │ │ │e) Lipsă mecanism de zăvorâre a cabinei pe │ │ X │ ││ │ │ │şasiu sau mecanism defect │ │ │ ││ │ │ │f) Dispozitiv de rabatare a cabinei defect sau │ │ X │ ││ │ │ │lipsă în cazul în care a fost prevăzut de │ │ │ ││ │ │ │constructor │ │ │ ││ │ │ │g) Caroserie modificată constructiv sau │ │ X │ ││ │ │ │reparată necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │h) Neetanşeităţi care permit pătrunderea │ │ │ X││ │ │ │gazelor de evacuare în habitaclu │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.2 │Montaj caroserie, cabină,│Inspecţie vizuală în zonele de control │a) Caroseria, cabina, suprastructura nu este │ │ │ X││ │suprastructură │Se vor face verificări şi evaluări conform │fixată corespunzător │ │ │ ││ │ │lit. G │b) Caroseria, cabina, suprastructura nu este │ │ X │ ││ │ │ │fixată pe şasiu în aliniament │ │ │ ││ │ │ │c) Element de fixare (pe şasiu sau pe şasiul │ │ X │ ││ │ │ │suplimentar) fisurat, lipsă sau slăbit │ │ │ ││ │ │ │d) Coroziuni excesive în punctele de fixare │ │ X │ ││ │ │ │ale caroseriei │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.3 │Uşi şi încuietori de uşi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Uşă care se poate deschide accidental sau │ │ X │ ││ │ │Se vor face verificări şi evaluări conform │care nu se închide sigur │ │ │ ││ │ │lit. G │b) Uşă, balama, dispozitiv de asigurare │ │ X │ X││ │ │ │slăbite, deteriorate/lipsă │ │ │ ││ │ │ │c) Coroziuni excesive uşi │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.4 │Structura de rezistenţă │Inspecţie vizuală │a) Praguri, contrapraguri, contraaripi │ │ X │ ││ │şi podea │Se vor inspecta cu atenţie mărită zonele de │corodate excesiv │ │ │ ││ │ │îmbinare a caroseriei │b) Întărituri podea fisurate, deformate sau │ │ X │ ││ │ │Se vor face verificări şi evaluări conform │corodate excesiv │ │ │ ││ │ │lit. G │c) Podea fisurată sau corodată excesiv, │ │ X │ ││ │ │ │fixată necorespunzător │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.5 │Scaunul conducătorului │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Scaun fixat necorespunzător pe caroserie │ │ X │ ││ │ │ │b) Scaun cu structură deteriorată/lipsă sau │ │ X │ X││ │ │ │neomologat │ │ │ ││ │ │ │c) Mecanismul de reglare a scaunului nu │ │ X │ ││ │ │ │funcţionează corect │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.6 │Alte scaune │Inspecţie vizuală │a) Scaune fixate nesigur/defecte │ X │ X │ ││ │ │ │b) Scaune lipsă sau configuraţia scaunelor │ │ X │ ││ │ │ │nu corespunde cu C.I.V. │ │ │ ││ │ │ │c) Scaune neomologate │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.7 │Comenzi necesare │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Orice comandă necesară pentru a opera │ │ X │ ││ │conducătorului │ │vehiculul în siguranţă nu funcţionează │ │ │ ││ │autovehiculului │ │corect. │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.8 │Scări pentru cabină │Inspecţie vizuală │a) Treaptă/grup de trepte deteriorată(e) sau │ X │ X │ ││ │ │ │fixată(e) nesigur │ │ │ ││ │ │ │b) Treaptă/grup de trepte care poate │ X │ X │ ││ │ │ │provoca accidente │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.9 │Alte echipamente şi │Inspecţie vizuală │a) Accesoriu sau alt element adăugat defect │ │ X │ ││ │accesorii interioare şi │ │b) Elementul adăugat nu este omologat sau │ │ X │ ││ │exterioare (în măsură în │ │nu corespunde reglementărilor │ │ │ ││ │care au fost prevăzute │ │c) Neetanşeităţi la echipamentul hidraulic │ X │ X │ ││ │de producător) │ │auxiliar (în funcţie de debit: redus/ │ │ │ ││ │ │ │important) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│6.2.10 │Apărători de noroi, │Inspecţie vizuală │a) Apărători de noroi slăbite, corodate │ X │ X │ ││ │aripi, dispozitive │ │excesiv/rupte sau lipsă │ │ │ ││ │antiîmproşcare (dacă au │ │b) Spaţiu insuficient pentru roţi │ │ X │ ││ │fost prevăzute de │ │ │ │ │ ││ │producător) │ │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 7. ALTE ECHIPAMENTE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7.1 Centuri de siguranţă/catarame │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│7.1.1 │Verificare puncte de │Inspecţie vizuală │a) Punctele de ancorare puternic deteriorate │ │ X │ ││ │ancorare │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.1.2 │Stare, fixare centuri de │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Centuri de siguranţă obligatorii lipsă sau │ │ X │ ││ │siguranţă, catarame │ │nu au fost montate │ │ │ ││ │ │ │b) Centură de siguranţă deteriorată │ │ X │ ││ │ │ │c) Centură de siguranţă neomologată │ │ X │ ││ │ │ │d) Dispozitivul de închidere este avariat, │ │ X │ ││ │ │ │lipseşte sau nu funcţionează corect │ │ │ ││ │ │ │e) Mecanismul de recuperare a centurii │ │ X │ ││ │ │ │avariat sau nu funcţionează corect (la cele │ │ │ ││ │ │ │retractabile) │ │ │ ││ │ │ │f) Funcţionare necorespunzătoare martor │ X │ │ ││ │ │ │centură la cele care sunt dotate │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.2 │Martor airbag (dacă e │Inspecţie vizuală │a) Martorul din bord pentru airbag nu se │ X │ │ ││ │prevăzut de producător) │ │stinge după pornirea motorului. │ │ │ ││ │ │ │b) Fisuri care indică declanşarea sistemului │ │ X │ ││ │ │ │în zona volanului, a bordului, în zona │ │ │ ││ │ │ │stâlpilor, plafonului sau a scaunelor │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.3 │Stingător de incendiu │Inspecţie vizuală │a) Cu termen de valabilitate expirat sau │ │ X │ ││ │ │ │lipseşte │ │ │ ││ │ │ │b) Nu corespunde reglementărilor │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.4 │Încuietori şi dispozitive│Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Dispozitivul nu funcţionează/nu permite │ X │ X │ ││ │antifurt │ │conducerea vehiculului. │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.5 │Triunghiuri │Inspecţie vizuală │a) Lipsă sau incomplete │ │ X │ ││ │reflectorizante de │ │b) Neomologate │ │ X │ ││ │presemnalizare │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.6 │Trusă de prim ajutor │Inspecţie vizuală │a) Incomplete/lipsă │ X │ X │ ││ │(pentru autovehicule din │ │b) Nu corespunde reglementărilor │ │ X │ ││ │categoria M2 şi M3 sunt │ │ │ │ │ ││ │necesare două) │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.7 │Cale de roată (dacă │Inspecţie vizuală │a) Necorespunzătoare/lipsă │ X │ X │ ││ │sunt cerute) │ │ │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.8 │Avertizor acustic │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Nu funcţionează │ │ X │ ││ │(inclusiv cel suplimentar│ │b) Comandă nesigură │ X │ │ ││ │montat de producător) │ │c) Neomologat │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.9 │Vitezometru │Inspecţie vizuală şi funcţională în timpul │a) Nu este montat conform reglementărilor │ │ X │ ││ │ │probei în parcurs │b) Nu funcţionează sau lipseşte │ │ X │ ││ │ │ │c) Nu este iluminat │ X │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.10 │Tahograf (dacă este │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Neomologat │ │ X │ ││ │obligatoriu conform │ │b) Nu funcţionează │ │ X │ ││ │legislaţiei) │ │c) Sigiliile sau alte mijloace de protecţie │ │ X │ ││ │ │ │lipsă sau deteriorate, dacă verificarea este │ │ │ ││ │ │ │posibilă │ │ │ ││ │ │ │d) Termenul de valabilitate al verificării │ │ X │ ││ │ │ │depăşit │ │ │ ││ │ │ │e) Placa de montare ilizibilă sau lipsă │ │ X │ ││ │ │ │f) Falsificarea sau manipularea evidentă a │ │ X │ ││ │ │ │sigiliilor, a plăcii de montare sau a altor │ │ │ ││ │ │ │elemente de protecţie │ │ │ ││ │ │ │g) Dimensiunile anvelopelor pe puntea │ │ X │ ││ │ │ │motoare diferite de cele înscrise pe placa de │ │ │ ││ │ │ │montare │ │ │ ││ │ │ │h) Placa de montare nu corespunde │ │ X │ ││ │ │ │reglementărilor │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│7.11 │Limitator de viteză │Inspecţie vizuală │a) Autovehiculul nu este dotat cu limitator │ │ X │ ││ │(dacă este obligatoriu │ │conform cerinţelor specifice │ │ │ ││ │conform legislaţiei) │ │b) Sigilii sau alte mijloace de protecţie │ │ X │ ││ │ │ │deteriorate sau lipsă, dacă verificarea este │ │ │ ││ │ │ │posibilă │ │ │ ││ │ │ │c) Termenul de valabilitate al verificării │ │ X │ ││ │ │ │expirat │ │ │ ││ │ │ │d) Placa de montare lipsă sau ilizibilă │ │ X │ ││ │ │ │e) Placa de montare nu corespunde │ │ X │ ││ │ │ │reglementărilor │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 8. EMISII POLUANTE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8.1 Zgomotul │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│8.1.1 │Sistem de reducere a │Inspecţie vizuală şi auditivă │a) Nivelul de zgomot excesiv │ │ X │ ││ │zgomotului │Evaluare subiectivă doar când inspectorul │b) Orice parte a sistemului de reducere a │ │ X │ ││ │ │consideră ca nivelul de zgomot este la │zgomotului slabă, lipsă, deteriorată, fixată │ │ │ ││ │ │limită │incorect sau modificată în mod evident │ │ │ ││ │ │ │astfel încât ar putea afecta în mod │ │ │ ││ │ │ │semnificativ nivelul de zgomot │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│8.2 Gaze de evacuare la mas şi mas-kat (inclusiv GPL/GNC) │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│8.2.1 │Echipament de control al │Inspecţie vizuală │a) Echipament de control al emisiilor │ │ X │ ││ │emisiilor de gaze │ │prevăzut de producător lipsă sau defect în │ │ │ ││ │ │ │mod evident │ │ │ ││ │ │ │b) Neetanşeităţi ce ar putea afecta │ │ X │ ││ │ │ │semnificativ măsurarea emisiilor │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│8.2.2 │Emisii poluante (+E) │Control cu analizor de gaze pentru CO şi HC │a) Emisiile de CO(cor) şi HC depăşesc: │ │ X │ ││ │ │la autovehiculele cu mas fără catalizator │1) pentru autovehiculele echipate cu mas │ │ │ ││ │ │tricomponent şi sondă lambda, la turaţia de │- 4,5% sau │ │ │ ││ │ │mers în gol încet │- 3,5%; pt. CO(cor), │ │ │ ││ │ │Control cu analizor de gaze pentru CO şi HC │în funcţie de anul de fabricaţie, conform │ │ │ ││ │ │la autovehiculele cu mas cu catalizator │anexei nr. 13 la reglementări │ │ │ ││ │ │tricomponent şi sonda lambda, la turaţia de │- 1000 ppm pt. HC │ │ │ ││ │ │mers în gol şi la turaţia de mers în gol │2) pentru autovehiculele echipate cu │ │ │ ││ │ │accelerat (min. 2000 rot/min, max. 3000 │mas-kat │ │ │ ││ │ │rot/min). │- 0,5% la turaţia de mers în gol încet şi │ │ │ ││ │ │Pentru vehiculele echipate cu un sistem de │- 0,3% la turaţia de mers în gol accelerat; │ │ │ ││ │ │diagnoză la bord (OBD), funcţionarea corectă│sau │ │ │ ││ │ │a sistemului de control al emisiilor poate │- 0,3% la turaţia de mers în gol încet şi │ │ │ ││ │ │fi verificată prin citirea corespunzătoare a│- 0,2% la turaţia de mers în gol accelerat; │ │ │ ││ │ │OBD şi a verificării funcţionării corecte a │pt. CO(cor), │ │ │ ││ │ │OBD în locul măsurării unor emisii în │în funcţie de nivelul de poluare menţionat │ │ │ ││ │ │conformitate cu cerinţele specifice │în CIV │ │ │ ││ │ │La motoarele cu alimentare duală │- 100 ppm pt. HC la turaţia de mers în gol │ │ │ ││ │ │benzină/GPL, GNC controlul va fi efectuat │accelerat; │ │ │ ││ │ │pentru ambele moduri de funcţionare iar │b) Lambda depăşeşte domeniul 1±,03 sau │ │ X │ ││ │ │verificarea HC se efectuează numai pentru │cel specificat de producător │ │ │ ││ │ │funcţionarea cu benzină │c) Indicatorii (OBD) indică funcţionare │ │ X │ ││ │ │La autovehiculele cu sistem de alimentare │defectuoasă │ │ │ ││ │ │hibrid sau la autovehiculele echipate cu mas│ │ │ │ ││ │ │în 2 timpi nu se va efectua verificarea │ │ │ │ ││ │ │emisiilor poluante │ │ │ │ ││ │ │A se vedea anexa nr. 13 la reglementări │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│8.3 Emisii poluante la m.a.c. │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│8.3.1 │Echipament de control al │Inspecţie vizuală │a) Echipament de control al emisiilor │ │ X │ ││ │emisiilor de gaze │ │prevăzut de producător lipsă sau defect în │ │ │ ││ │ │ │mod evident │ │ │ ││ │ │ │b) Neetanşeităţi ce ar putea afecta │ │ X │ ││ │ │ │semnificativ măsurarea emisiilor │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│8.3.2 │Verificarea opacităţii │Control cu opacimetru. Se accelerează │a) Indicele de opacitate K depăşeşte: │ │ X │ ││ │(+E) │motorul de la turaţia de mers în gol la │ 1) pentru autovehicule echipate cu │ │ │ ││ │ │turaţia de regulator │ mac supraalimentat (turbo) │ │ │ ││ │ │A se vedea anexa nr. 13 la reglementări │- 3 [m^-1] │ │ │ ││ │ │ │ 2. pentru autovehicule echipate cu │ │ │ ││ │ │ │ mac normal aspirat │ │ │ ││ │ │ │- 2,5 [m^-1], │ │ │ ││ │ │ │2) pentru autovehicule comerciale echipate │ │ │ ││ │ │ │cu mac EURO IV, EURO V sau EEV │ │ │ ││ │ │ │- 1,5 [m^-1] │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│8.4 Alte aspecte referitoare la mediu │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│8.4.1 │Fum vizibil │Inspecţie vizuală │a) Fum în exces de orice culoare │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│8.4.2 │Scurgeri de lichide │Inspecţie vizuală │a) Orice scurgere în exces de lichid care │ │ X │ ││ │ │ │poate afecta mediul ambiant sau expune la │ │ │ ││ │ │ │riscuri pe alţi utilizatori ai drumului │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 9. ALTE VERIFICĂRI │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│9.1 │Autovehicul în ansamblu │Inspecţie vizuală sau prin utilizarea unui │a) Modificări neomologate ale oricărui │ X │ X │ X││ │ │echipament adecvat │subansamblu al autovehiculului │ │ │ ││ │ │ │b) Orice defect suplimentar constatat ce ar │ X │ X │ X││ │ │ │putea afecta siguranţa circulaţiei pe │ │ │ ││ │ │ │drumurile publice │ │ │ │└───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┘Plan de operaţiuni suplimentar pentruautovehicule destinate transportului de persoane care au, în afaralocului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune*Font 7*┌───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Nr. │ │ │ │Cod defect││ crt. │ Denumirea verificării │ Metoda de control şi aparatura necesară │ Defectele constatate pentru respingere ├───┬───┬──┤│ │ │ │ │DMi│DMa│DP│├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│ 10. VERIFICĂRI SUPLIMENTARE PENTRU MICROBUZE ŞI AUTOBUZE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.1 UŞI │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.1.1 │Stare, fixare şi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare defectuoasă la închidere │ │ X │ ││ │funcţionare uşi de │ │şi deschidere │ │ │ ││ │intrare şi de ieşire │ │b) Uşă deteriorată │ │ X │ ││ │ │ │c) Sistem de control în caz de urgenţă defect │ │ X │ ││ │ │ │d) Controlul de la distanţă al uşilor sau │ │ X │ ││ │ │ │dispozitive de avertizare defecte │ │ │ ││ │ │ │e) Uşi improvizate │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│10.1.2 │Ieşiri de urgenţă │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Funcţionare defectuoasă la închidere şi │ │ X │ ││ │ │(unde este posibil) │deschidere │ │ │ ││ │ │ │b) Ideograme pentru "IEŞIRE DE URGENŢĂ" greu │ X │ X │ ││ │ │ │lizibile/ilizibile sau lipsă │ │ │ ││ │ │ │c) Ciocane de spart geamul lipsă │ │ X │ ││ │ │ │d) Greu accesibile │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.2 SISTEMELE DE DEZABURIRE, DEZGHEŢARE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.2.1 │Funcţionare sisteme la │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Nu funcţionează corect │ │ X │ ││ │lunetă, parbriz, oglinzi,│ │b) În timpul funcţionării în compartimentul │ │ │ X││ │geam lateral │ │şoferului sau al pasagerilor sunt introduse │ │ │ ││ │ │ │gaze de evacuare │ │ │ ││ │ │ │c) Sistem defect (dacă este obligatoriu) │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.3 SISTEME DE VENTILAŢIE ŞI ÎNCĂLZIRE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.3.1 │Stare, fixare şi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Sistemul de încălzire şi ventilaţie nu │ │ X │ ││ │funcţionare │ │funcţionează │ │ │ ││ │ │ │b) În timpul funcţionării sistemului de │ │ │ X││ │ │ │ventilaţie şi încălzire în compartimentul │ │ │ ││ │ │ │şoferului sau al pasagerilor sunt introduse │ │ │ ││ │ │ │gaze de evacuare │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.4 SCAUNE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.4.1 │Scaun şofer │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Dispozitive speciale defecte sau deteriorate│ │ X │ ││ │(cerinţe adiţionale) │ │(protecţia parbrizului la lumină orbitoare). │ │ │ ││ │ │ │b) Sisteme de protecţie a şoferului nesigure │ X │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│10.4.2 │Scaune pasageri │Inspecţie vizuală │a) Scaune defecte/fixate necorespunzător. │ X │ X │ ││ │(inclusiv pentru │ │b) Scaunele modificate sau neomologate │ │ X │ ││ │personalul de însoţire) │ │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.5 LUMINI INTERIOARE ŞI DE GHIDARE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.5.1 │Stare, fixare şi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Lămpi de ghidare lipsă sau nefuncţionale │ │ X │ ││ │funcţionare │ │b) Alte lămpi interioare lipsă sau │ X │ │ ││ │ │ │nefuncţionale │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.6 CULOARE ŞI ZONE DE STAŢIONAT ÎN PICIOARE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.6.1 │Stare, fixare │Inspecţie vizuală │a) Podea deteriorată/nesigură sau care nu este │ │ X │ X││ │ │ │fixată corespunzător │ │ │ ││ │ │ │b) Bare şi mâini curente deteriorate, nesigure │ │ X │ ││ │ │ │sau fixate necorespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Culoarele şi zonele de staţionat în picioare│ X │ X │ ││ │ │ │greu accesibile │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.7 SCĂRI ŞI TREPTE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.7.1 │Stare, fixare şi │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Scări de acces deteriorate, nesigure │ │ X │ ││ │funcţionare (la cele │(dacă este posibil) │sau fixate necorespunzător │ │ │ ││ │retractabile) │ │b) Scări retractabile care nu funcţionează │ │ X │ ││ │ │ │corespunzător │ │ │ ││ │ │ │c) Scări şi trepte modificate │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.8 SISTEM DE COMUNICARE CU PASAGERII │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.8.1 │Stare, funcţionare │Inspecţie vizuală şi funcţională. │a) Sistem care nu funcţionează │ X │ X │ ││ │ │ │corespunzător/defect │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.9 PLĂCUŢE AVERTIZOARE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.9.1 │Stare, fixare │Inspecţie vizuală │a) Plăcuţe lipsă, cu mesaj eronat sau ilizibil │ │ X │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.10 NORME PRIVIND TRANSPORTUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.10.1│Stare, fixare şi │Inspecţie vizuală │a) Uşi, rampe, elevatoare deteriorate, nesigure│ │ X │ ││ │funcţionare uşi, │ │sau fixate necorespunzător │ │ │ ││ │rampe şi elevatoare │ │b) Elemente de comandă a uşilor, elevatoarelor │ │ X │ ││ │ │ │şi a rampelor defecte │ │ │ ││ │ │ │c) Dispozitive de avertizare defecte │ │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│10.10.2│Stare, fixare │Inspecţie vizuală şi funcţională. │a) Dispozitive deteriorate/nesigure sau fixate │ X │ X │ ││ │dispozitive de reţinere │ │necorespunzător │ │ │ ││ │scaune cu rotile │ │b) Elemente de control necorespunzătoare/lipsă │ X │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│10.10.3│Echipament special de │Inspecţie vizuală şi funcţională │a) Echipament necorespunzător/lipsă │ X │ X │ ││ │semnalizare │(dacă este cazul) │ │ │ │ │├───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┤│10.11 ALTE ECHIPAMENTE SPECIALE │├───────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──┤│10.11.1│Instalaţii de preparare a│Inspecţie vizuală │a) Instalaţie deteriorată astfel încât devine │ X │ │ ││ │hranei │ │periculoasă utilizarea ei │ │ │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│10.11.2│Instalaţie sanitară │Inspecţie vizuală │a) Instalaţia sanitară deteriorată/defectă │ X │ X │ │├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──┤│10.11.3│Alte dispozitive │Inspecţie vizual │a) Instalaţia poziţionată │ X │ X │ ││ │(de exemplu sisteme │ │necorespunzător/defectă │ │ │ ││ │audio-video) │ │ │ │ │ │└───────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──┘E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializatDMi (Defecţiune minoră) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).DMa (Defecţiune majoră) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).DP (defecţiune periculoasă) - defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră.În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul '/'. În cazul defecţiunilor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în funcţie de definiţiile specifice.B. Schemă efectuare ITP (partea inferioară şi exterioară)C. Coroziuni admise la conductele rigide de frânareConductele rigide de frânare nu trebuie să prezinte coroziuni atât de puternice încât dacă se îndepărtează stratul corodat suprafaţa rămasă să prezinte ciupituri (pitting).D. Defecte privind parbrizul şi alte geamuri1. Defecte parbriz autoturisme şi autovehicule cu MTMA până la 3.500 kg inclusivParbrizul a fost împărţit în 3 secţiuni imaginare, în funcţie de importanţa acestora, după cum urmează:1. Câmpul direct de vizibilitate - suprafaţa ce se află în faţa frontului de vizibilitate al conducătorului auto. Aria acestei suprafeţe este corespunzătoare cu aria unui dreptunghi cu lungimea de aproximativ 0,3 m (diametrul volanului) şi înălţimea de 0,2 m proiectat pe parbriz (vezi figura);2. Câmpul indirect de vizibilitate - suma dintre suprafaţa generată prin rotirea câmpului direct de vizibilitate în raport cu linia mediană transversală a parbrizului şi suprafaţa dreptunghiului de înălţime H dintre ele (reprezentat cu linie punctată în figură);3. Câmp neimportant pentru vizibilitate - suprafaţa rămasă din parbriz.Limita inferioară a dreptunghiului ce reprezintă câmpul direct de vizibilitate se defineşte ca intersecţia dintre suprafaţa parbrizului şi un plan orizontal imaginar tangent la extremitatea superioară a volanului (cu volanul reglat în poziţie maximă superioară). Lungimea dreptunghiului ce reprezintă câmpul direct de vizibilitate este egală cu diametrul volanului (aprox. 0,3 m) proiectat perpendicular pe parbriz.Limita superioară a dreptunghiului ce reprezintă câmpul direct de vizibilitate se determină prin ridicarea unui segment vertical de dreaptă cu lungimea de 0,2 m între planul orizontal imaginar definit mai sus şi suprafaţa parbrizului, conform figurii.Deteriorări permise:În câmpul de vizibilitate directă este permisă o singură deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 10 mm.În câmpul de vizibilitate indirectă se admit:- o singură fisură neramificată indiferent de lungimea acesteia;- zgârieturi indiferent de lungime ce nu sunt mai late de 5 mm;- o deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 40 mm;- patru deteriorări sau decolorări separate ale căror dimensiuni pot fi încadrate în patru cercuri imaginare cu diametre de cel mult 10 mm.Pe marginea parbrizului se admit fisuri simple neramificate ca în figură precum şi alte deteriorări sau decolorări.2. Defecte autovehicule cu MTMA peste 3.500 kgParbrizul a fost împărţit în 3 secţiuni imaginare, în funcţie de importanţa acestora, după cum urmează:1. Câmpul direct de vizibilitate - suprafaţa ce se află în faţa frontului de vizibilitate al conducătorului auto. Aria acestei suprafeţe este corespunzătoare cu aria unui pătrat cu latura de 0,4 m proiectat pe parbriz (vezi figura);2. Câmpul indirect de vizibilitate - suma dintre suprafaţa generată prin rotirea câmpului direct de vizibilitate în raport cu linia mediană verticală a parbrizului şi suprafaţa dreptunghiului de înălţime H dintre ele (reprezentat cu linie punctată în figură);3. Câmp neimportant pentru vizibilitate - suprafaţa rămasă din parbriz.Centrul câmpului direct de vizibilitate coincide cu intersecţia dintre proiecţia pe parbriz a liniei imaginare ce porneşte din centrul scaunului şoferului şi trece prin centrul volanului şi proiecţia pe parbriz a liniei orizontale ce este situată la 0,65 m deasupra celui mai de jos punct al scaunului conducătorului auto reglat în poziţia minimă din punct de vedere al înălţimii şi la distanţă maximă faţă de volan (măsurarea se realizează cu scaunul conducătorului auto liber).Deteriorări permise:În câmpul de vizibilitate directă este permisă o singură deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 30 mm.În câmpul de vizibilitate indirectă se admit:- o singură fisură neramificată indiferent de lungimea acesteia;- zgârieturi indiferent de lungime ce nu sunt mai late de 8 mm;- o deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 100 mm;- trei deteriorări sau decolorări separate ale căror dimensiuni pot fi încadrate în trei cercuri imaginare cu diametre de cel mult 30 mm.Pe marginea parbrizului se admit fisuri simple neramificate ca în figura de mai sus precum şi alte deteriorări sau decolorări.Prin deteriorări se înţeleg şi bulele de aer ce pot să apară între straturile parbrizului.METODA DE CONTROL:1. Prin examinare vizuală;2. Dacă este cazul, prin măsurare utilizându-se dispozitive de verificare adecvate (ruletă, riglă, dispozitiv).3. Condiţii privind transparenţa geamurilorGeamurile vehiculelor trebuie să fie omologate şi să poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 92/22/CEE*2) cu modificările ulterioare sau cu Regulamentul 43 CEE-ONU*3). Notă

  ──────────

  *2) Directiva 92/22/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind geamurile de securitate şi materialele pentru geamurile autovehiculelor şi remorcilor acestora, modificată ultima dată de Directiva 2001/92/CE a Comisiei din 30 octombrie 2001 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 92/22/CEE a Consiliului privind geamurile de securitate şi materialele pentru geamurile autovehiculelor şi ale remorcilor lor, şi a Directivei 70/156/CE a Consiliului referitoare la omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora.

  *3) Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea geamurilor de securitate

  ──────────
  Condiţia se consideră îndeplinită şi de către geamurile care sunt omologate conform normelor SAE sau DOT.Geamurile aflate în câmpul de vizibilitate principal al conducătorului auto trebuie să asigure o transparenţă de cel puţin 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor. Câmpul de vizibilitate principal al vehiculului este format din parbriz, geamurile laterale faţă şi luneta.În cazul în care vehiculul este dotat şi cu oglindă laterală dreapta, luneta nu mai face parte din câmpul principal de vizibilitate.În cazul în care geamurile care nu se află în câmpul de vizibilitate principal al conducătorului auto au o transparenţă modificată faţă de cea stabilită prin marcajul de omologare, se urmăreşte ca stratul aplicat ulterior să fie uniform şi să nu creeze distorsiuni. De asemenea, foliile de protecţie aplicate pe geamuri trebuie să fie certificate şi marcate corespunzător, iar aplicarea acestora este permisă numai în ateliere autorizate.Aceleaşi condiţii se aplică motociclurilor carosate şi tractoarelor.E. Detectarea jocurilor excesive în articulaţiiÎn funcţie de caracteristicile constructive ale mecanismului de suspensie, există diverse metode pentru verificarea jocurilor:Notă: jocul radial poate fi verificat şi manual pentru SITP de clasa a II-a ce nu sunt dotate cu detectoare de jocuriF. Verificări privind anvelopeleDimensiune anvelopăAdâncime profil anvelopăIndici de sarcină anvelope (IS)*Font 9*┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│ IS │ KG │ IS │ KG │ IS │ KG │ IS │ KG │ IS │ KG │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 50│ 190│ 82│ 475│ 114│ 1180│ 146│ 3000│ 178│ 7500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 51│ 195│ 83│ 487│ 115│ 1215│ 147│ 3075│ 179│ 7750│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 52│ 200│ 84│ 500│ 116│ 1250│ 148│ 3150│ 180│ 8000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 53│ 207│ 85│ 515│ 117│ 1285│ 149│ 3250│ 181│ 8250│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 54│ 212│ 86│ 530│ 118│ 1320│ 150│ 3350│ 182│ 8500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 55│ 218│ 87│ 545│ 119│ 1360│ 151│ 3450│ 183│ 8750│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 56│ 224│ 88│ 560│ 120│ 1400│ 152│ 3550│ 184│ 9000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 57│ 230│ 89│ 580│ 121│ 1450│ 153│ 3650│ 185│ 9250│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 58│ 236│ 90│ 600│ 122│ 1500│ 154│ 3750│ 186│ 9500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 59│ 243│ 91│ 615│ 123│ 1550│ 155│ 3875│ 187│ 9750│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 60│ 250│ 92│ 630│ 124│ 1600│ 156│ 4000│ 188│ 10000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 61│ 257│ 93│ 650│ 125│ 1650│ 157│ 4125│ 189│ 10300│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 62│ 265│ 94│ 670│ 126│ 1700│ 158│ 4250│ 190│ 10600│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 63│ 272│ 95│ 690│ 127│ 1750│ 159│ 4375│ 191│ 10900│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 64│ 280│ 96│ 710│ 128│ 1800│ 160│ 4500│ 192│ 11200│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 65│ 290│ 97│ 730│ 129│ 1850│ 161│ 4625│ 193│ 11500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 66│ 300│ 98│ 750│ 130│ 1900│ 162│ 4750│ 194│ 11800│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 67│ 307│ 99│ 775│ 131│ 1950│ 163│ 4875│ 195│ 12150│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 68│ 315│ 100│ 800│ 132│ 2000│ 164│ 5000│ 196│ 12500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 69│ 325│ 101│ 825│ 133│ 2070│ 165│ 5150│ 197│ 12850│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 70│ 335│ 102│ 850│ 134│ 2120│ 166│ 5300│ 198│ 13200│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 71│ 345│ 103│ 875│ 135│ 2180│ 167│ 5450│ 199│ 13600│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────││ 72│ 355│ 104│ 900│ 136│ 2240│ 168│ 5600│ 200│ 14000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 73│ 365│ 105│ 925│ 137│ 2300│ 169│ 5800│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 74│ 375│ 106│ 950│ 138│ 2360│ 170│ 6000│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 75│ 387│ 107│ 975│ 139│ 2430│ 171│ 6150│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 76│ 400│ 108│ 1000│ 140│ 2500│ 172│ 6300│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 77│ 412│ 109│ 1030│ 141│ 2575│ 173│ 6500│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 78│ 425│ 110│ 1060│ 142│ 2650│ 174│ 6700│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 79│ 437│ 111│ 1090│ 143│ 2725│ 175│ 6900│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 80│ 450│ 112│ 1120│ 144│ 2800│ 176│ 7100│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 81│ 462│ 113│ 1150│ 145│ 2900│ 177│ 7300│ │ │└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘Indicele de sarcină reprezintă sarcina maximă în kilograme pe care o anvelopă o poate transporta la viteza maximă indicată de indicele de viteză. La anvelopele pentru vehicule grele indicele de sarcină se reprezintă sub forma a două numere (de ex. 148/145L) al doilea număr reprezentând indicele de sarcină pentru utilizarea anvelopelor jumelate. Indicatorii de sarcină şi viteza sunt stabiliţi de ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization).Indici de viteză anvelope┌────────────────┬─────────────┐│Indice de viteza│Viteza [Km/h]│├────────────────┼─────────────┤│ A1 │ 5 │├────────────────┼─────────────┤│ A2 │ 10 │├────────────────┼─────────────┤│ A3 │ 15 │├────────────────┼─────────────┤│ A4 │ 20 │├────────────────┼─────────────┤│ A5 │ 25 │├────────────────┼─────────────┤│ A6 │ 30 │├────────────────┼─────────────┤│ A7 │ 35 │├────────────────┼─────────────┤│ A8 │ 40 │├────────────────┼─────────────┤│ B │ 50 │├────────────────┼─────────────┤│ C │ 60 │├────────────────┼─────────────┤│ D │ 65 │├────────────────┼─────────────┤│ E │ 70 │├────────────────┼─────────────┤│ F │ 80 │├────────────────┼─────────────┤│ G │ 90 │├────────────────┼─────────────┤│ J │ 100 │├────────────────┼─────────────┤│ K │ 110 │├────────────────┼─────────────┤│ L │ 120 │├────────────────┼─────────────┤│ M │ 130 │├────────────────┼─────────────┤│ N │ 140 │├────────────────┼─────────────┤│ P │ 150 │├────────────────┼─────────────┤│ Q │ 160 │├────────────────┼─────────────┤│ R │ 170 │├────────────────┼─────────────┤│ S │ 180 │├────────────────┼─────────────┤│ T │ 190 │├────────────────┼─────────────┤│ H │ 210 │├────────────────┼─────────────┤│ V │ 240 │├────────────────┼─────────────┤│ W │ 270 │├────────────────┼─────────────┤│ Y │ 300 │├────────────────┼─────────────┤│ ZR │ Peste 340 │└────────────────┴─────────────┘Indicele de viteză reprezintă viteza maximă la care o anvelopă poate transporta sarcina menţionată ca indice de sarcină. Indicii de sarcină şi de viteză sunt marcaţi pe ambele flancuri ale anvelopelor. La anvelopele radiale pentru vehicule grele, fără marcaj de viteză, limita maximă admisă este de 110 km/h, în timp ce la cele diagonale este de 100 km/h.G. Defecte la caroserie datorate coroziuniiDefectele la caroserie datorate coroziunii vor fi evaluate în funcţie de soluţia constructivă a caroseriei:1. Autovehicul cu caroserie autoportantă2. Autovehicul cu şasiu portant1. Autovehicul cu caroserie autoportantăÎn cazul caroseriei autoportante vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în funcţie de elementul caroseriei: a) Se vor accepta deteriorări datorate coroziunii (prin deteriorări datorate coroziunii înţelegându-se coroziuni străpunse) ale elementelor detaşabile ce compun caroseria (capote, aripi, uşi) dar de o anumită dimensiune şi numai în anumite zone. Suprafaţa însumată a deteriorărilor datorate coroziunii ale elementelor detaşabile trebuie să fie mai mică de 2500 mmp (pentru fiecare element considerat separat). Această suprafaţă se va calcula prin aproximarea cu o formă geometrică cunoscută (pătrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrică cea mai apropiată.Nu se vor accepta deteriorări datorate coroziunii în jurul punctelor de montare pe caroserie a elementelor detaşabile la o distanţă mai mică de 100 mm faţă de punctele de montare. În cazul capotelor şi a uşilor, în zona dispozitivelor de închidere şi a suporţilor acestora va fi considerată o zonă de siguranţă de 50 mm de jur împrejur. În zona de siguranţă nu se admit coroziuni străpunse. b) Se vor accepta deteriorări datorate coroziunii ale elementelor ce fac parte din structura de rezistenţă numai în anumite zone şi având o anumită suprafaţă. Suprafaţa însumată a deteriorărilor datorate coroziunii (prin deteriorări datorate coroziunii înţelegându-se coroziuni străpunse) ale elementelor de rezistenţă trebuie să fie mai mică de 400 mmp (pentru fiecare element considerat separat). Această suprafaţă se va calcula prin aproximarea cu o formă geometrică cunoscută (pătrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrică cea mai apropiată. Vor fi acceptate deteriorări datorate coroziunii numai la următoarele elemente de caroserie: pasajele roţilor, contraaripi, podea şi panourile caroseriei, cu condiţia ca aceste coroziuni să se afle la o distanţă mai mare de 100 mm faţă de îmbinarea elementului de caroserie respectiv.La autovehiculele cu caroserie autoportantă se va urmări verificarea elementelor prezentate în tabelul de mai jos.*Font 9* ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐ │ │Coroziune│ Dimensiunea │ │ Elementul de caroserie ce trebuie evaluat │Acceptată│ suprafeţei │ │ │ │corodate (mmp)│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤ │Lonjeroane şi traverse │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┤ │Traverse: │ │ │ │- Elemente transversale aflate în spatele suspensiei │ Nu │ - │ │spate (la soluţia constructivă cu motorul în spate) │ │ │ │- Elemente transversale aflate în faţa suspensiei faţă │ Nu │ - │ │- Element transversal principal │ Nu │ - │ │- Element transversal auxiliar │ Nu │ - │ │- Element destinat rigidizării unui panou ce nu este │ Da │ 400 │ │fixat pe alt element de caroserie sau alt panou │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Elemente longitudinale: │ │ │ │- Pragul: se va considera pragul pe toată lungimea, │ Nu │ - │ │chiar dacă există sau nu un montant central │ │ │ │- Contrapragul │ Nu │ - │ │- Lonjeroanele spate se vor inspecta începând de la │ Nu │ - │ │zona de prindere pe podea │ │ │ │- Lonjeroanele faţă se vor inspecta începând de la │ Nu │ - │ │zona de prindere pe podea sau pe panoul faţă │ │ │ │- Elementul longitudinal principal │ Nu │ - │ │- Elementul longitudinal auxiliar │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Lonjeron inferior (semilonjeron): │ │ │ │- Lonjeron inferior faţă sau spate │ Nu │ - │ │- Fixarea prin puncte a lonjeronului inferior de │ Nu │ - │ │caroserie sau de alte elemente │ │ │ │Consolele ce depăşesc cu maxim 150 mm │ Da │ 400 │ │lungimea caroseriei │ │ │ │Montanţii în zona uşilor: lungimea acestora este │ Nu │ - │ │prezentată în fig. 1 │ │ │ │Montanţii în zona geamurilor: lungimea acestora este │ Nu │ - │ │prezentată în fig. 1 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sectoare de panouri: │ │ │ │Panoul podelei │ Da │ 400 │ │Elementul exterior de caroserie al uşii, altul decât │ Da │ 2500 │ │structura de rezistenţă a acesteia │ │ │ │Podea compartiment bagaje │ Da │ 400 │ │Zona de montare a rezervorului de combustibil sau a │ Nu │ - │ │cârligului de remorcare pe podeaua spate │ │ │ │Capotă compartiment bagaje │ Da │ 2500 │ │Capotă compartiment motor │ Da │ 2500 │ │Elementul/elementele de caroserie pe care sunt fixate │ Nu │ - │ │lămpile şi farurile │ │ │ │Panoul faţă ce desparte compartimentul motor de │ Da │ 400 │ │compartimentul pasagerilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Suporţii de fixare a arcurilor │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Pasajele roţilor: │ │ │ │Pasajele roţilor │ Da │ 400 │ │Pasajele roţilor faţă ce au rol de preluare parţială a │ │ │ │sarcinii transmisă de amortizor sau arcul elicoidal: │ │ │ │ Fixarea la partea superioară │ Nu │ - │ │ Fixarea la panoul despărţitor │ Nu │ - │ │ Fixarea la partea inferioară │ Nu │ - │ │Pasajele roţilor spate ce au rol de preluare parţială a │ │ │ │sarcinii transmisă de amortizor sau arcul elicoidal: │ │ │ │ Fixarea la panoul de protecţie exterior │ Nu │ - │ │ Fixarea celor două părţi în zona de îmbinare │ Nu │ - │ │ Fixarea la panoul podelei sau podeaua │ Nu │ - │ │ compartimentului de bagaje │ │ │ │Pasajele roţilor spate ce nu au rol de preluare parţială │ Da │ 400 │ │a încărcăturii de la amortizor sau arcul elicoidal │ │ │ │ Fixarea celor două părţi în zona de îmbinare │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Motorul: │ │ │ │Toate zonele pe care se fixează suporţii motorului │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare ai rezervorului de combustibil pe │ Nu │ - │ │caroserie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Transmisia: │ │ │ │Suporţii de fixare a transmisiei │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Punţi: │ │ │ │Suporţii bieletelor antiruliu sau a barelor stabilizatoare│ Nu │ - │ │Suporţii basculelor superioare şi inferioare sau suporţi │ Nu │ - │ │de prindere a braţelor oscilante │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Suspensia: │ │ │ │Suporţii de fixare a amortizoarelor │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor elicoidale │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor lamelare şi a suporţilor │ Nu │ - │ │de prindere a acestora │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Mecanismul de direcţie: │ │ │ │Suporţii de fixare a semicasetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a casetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a părţilor auxiliare │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sistemul de frânare: │ │ │ │Zona de fixare a pompei centrale de frână │ Nu │ - │ │Zona de fixare a pedalei de frână │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Caroseria: │ │ │ │Punctele de fixare ale centurilor de siguranţă │ Nu │ - │ │Balamalele şi închizătorile uşilor: │ │ │ │ Suporţii balamalelor şi ghidajele mecanismului de │ Nu │ - │ │ glisarea a uşilor │ │ │ │ Fixarea mecanismului de închidere pe uşă │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe uşă: │ │ │ │ Suporţii articulaţiilor şi ghidajele mecanismului de │ Nu │ - │ │ glisare pe uşă │ │ │ │ Fixarea mecanismului de blocare pe uşă │ Nu │ - │ │Capota motorului sau a compartimentului de bagaje │ │ │ │din faţa vehiculului: │ │ │ │ Suporţii mecanismelor de închidere şi deschidere │ Nu │ - │ │Scaunele: │ │ │ │ Punctele de fixare a scaunelor │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe scaune: │ │ │ │ Punctele de fixare pe scaune. │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Lămpile şi farurile: │ │ │ │Suporţii de fixare ai sistemului de iluminare şi │ Nu │ - │ │semnalizare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Legăturile dintre autovehicul şi remorcă │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Punctele de fixare a suporţilor dispozitivului de │ Nu │ - │ │remorcare │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘Fig. 1 Lungimea montanţilor din zona uşilor şi a geamurilor (A = lungime la uşă, B = lungime la geam)2. Autovehicul cu şasiu portantÎn cazul autovehiculelor cu şasiu portant vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în funcţie de elementul şasiului, urmărindu-se următoarele criterii de evaluare (prin deteriorări datorate coroziunii înţelegându-se coroziuni nestrăpunse):Zona deteriorată prin coroziune a cadrului şasiului este exprimată procentual în funcţie de element (longitudinal sau transversal).Dimensiunile maxime permise ale zonelor deteriorate datorită coroziunii:- Elementele longitudinale şi transversale ale cadrului şasiului precum şi toate profilele ce fac parte din suportul dispozitivului de remorcare de tip şa, dispozitivul de cuplare al semiremorcii sau placa dispozitivului de cuplare nu trebuie să fie deteriorate datorită coroziunii (luându-se în considerare fiecare element longitudinal sau transversal) mai mult decât este specificat în tabelul de mai jos.Explicaţie: În cazul lonjeroanelor sunt incluse şi suprafeţele acestora pe care se fixează elementele direcţiei şi ale suspensiei. ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ Elementele longitudinale │ Procentajul maxim admis de reducere a │ │ şi transversale │ grosimii elementului │ │ │ faţă de grosimea iniţială │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Toate elementele transversale │ 30% │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Toate elementele longitudinale│ 20% │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Toate elementele ce fac parte │ 20% │ │din suportul dispozitivului │ │ │de tip şa sau din suportul │ │ │dispozitivului de remorcare │ │ └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘La vehiculele cu şasiu portant se va urmări verificarea elementelor prezentate în tabelul de mai jos: ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐ │ │Coroziune│ Dimensiunea │ │Elementul de şasiu sau caroserie ce trebuie evaluat│acceptată│ suprafeţei │ │ │ │corodate (mmp)│ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Toate punctele de fixare a compartimentului │ Nu │ - │ │pasagerilor şi a cabinei nerabatabile pe şasiu │ │ │ │Cabina rabatabilă: │ │ - │ │- Suporţii dispozitivului de blocare │ Nu │ - │ │- Suporţii articulaţiilor cabinei │ Nu │ - │ │Montanţii uşilor │ Nu │ - │ │Pragul (lungimea pragului este distanţa dintre │ Nu │ - │ │montanţii uşii/uşilor) │ │ │ │Elementul longitudinal principal (lonjeronul): │ │ │ │Elementul transversal principal │ Nu │ - │ │Elementul longitudinal auxiliar │ Nu │ - │ │Elementul transversal auxiliar │ Nu │ - │ │Element destinat rigidizării unui panou ce nu este │ Da │ 2500 │ │fixat pe alt element de caroserie sau alt panou │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sectoare de panouri: │ │ │ │Panoul podelei │ Nu │ - │ │Elementul exterior de caroserie al uşii, altul │ Da │ 2500 │ │decât structura de rezistenţă a acesteia │ │ │ │Podea compartiment bagaje │ Nu │ - │ │Suporţii de prindere a rezervorului sau a │ Nu │ - │ │cârligului de remorcare pe podeaua spate │ │ │ │Capotă compartiment bagaje │ Da │ 2500 │ │Capotă compartiment motor │ Da │ 2500 │ │Elementul/elementele de caroserie pe care sunt │ Nu │ - │ │fixate lămpile şi farurile │ │ │ │Panoul faţă ce desparte compartimentul motor de │ Nu │ - │ │compartimentul pasagerilor │ │ │ │Panoul exterior faţă sau spate │ Da │ 400 │ │Pasajele roţilor │ Da │ 2500 │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Montanţii în zona geamurilor │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Motorul: │ │ │ │Toate zonele pe care se fixează suporţii motorului │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare ai rezervorului de combustibil │ Nu │ - │ │pe caroserie sau şasiu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Transmisia: │ │ │ │Suporţii de fixare ai transmisiei │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Punţi: │ │ │ │Suporţii bieletelor antiruliu sau a barelor │ Nu │ - │ │stabilizatoare │ │ │ │Suporţii basculelor superioare şi inferioare sau │ Nu │ - │ │suporţii de prindere a braţelor oscilante │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Suspensia: │ │ │ │Suporţii de fixare a amortizoarelor │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor elicoidale │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor lamelare şi a │ Nu │ - │ │suporţilor de prindere a acestora │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Mecanismul de direcţie: │ │ │ │Suporţii de fixare a semicasetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a casetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a părţilor auxiliare │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sistemul de frânare: │ │ │ │Zona de fixare a pompei centrale de frână │ Nu │ - │ │Zona de fixare a pedalei de frână │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Caroseria: │ │ │ │Punctele de fixare ale centurilor de siguranţă │ │ │ │Balamalele şi închizătorile uşilor: │ Nu │ - │ │ Suporţii balamalelor şi ghidajele mecanismului │ Nu │ - │ │ de glisarea a uşilor │ │ │ │ Fixarea mecanismului de închidere pe uşă │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe uşă: │ │ │ │ Suporţii articulaţiilor şi ghidajele │ Nu │ - │ │ mecanismului de glisare pe uşă │ │ │ │ Fixarea mecanismului de blocare pe uşă │ Nu │ - │ │Capota motorului sau a compartimentului de bagaje │ │ │ │din faţa vehiculului: │ │ │ │ Suporţii mecanismelor de închidere şi deschidere│ Nu │ - │ │ Scaunele: │ │ │ │ Punctele de fixare a scaunelor │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe scaune: │ │ │ │ Punctele de fixare pe scaune │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Lămpile şi farurile: │ │ │ │Suporţii de fixare ai sistemului de iluminare şi │ Nu │ - │ │semnalizare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Legăturile dintre autovehicul şi remorcă: │ │ │ │Punctele de fixare ai suporţilor dispozitivului de │ Nu │ - │ │remorcare │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘Metode de verificare:Evaluarea zonelor deteriorate prin coroziune se realizează prin: 1) Inspecţie vizuală, atunci când vehiculul se află pe canalul de vizitare sau pe elevator; 2) Dacă există suspiciuni: a) prin utilizarea unui ciocan cu cap rotund de 200g prin aplicarea unor lovituri uşoare în jurul zonei ce ridică suspiciuni; b) prin măsurare, utilizându-se dispozitive adecvate.Standarde de evaluare a reparaţiilor zonelor deteriorate prin coroziune:1. Condiţii pentru reparaţiile zonelor deteriorate prin coroziune: a) reparaţiile zonelor deteriorate prin coroziune trebuie efectuate astfel încât îmbinarea părţii sau a secţiunii elementului reparat să îndeplinească funcţionalitatea iniţială. b) nu se admit reparaţii prin cordon de sudură continuu sau în puncte în jurul zonei în care este poansonat numărul de identificare sau în jurul elementului de caroserie pe care se află poansonat numărul de identificare.Nu se admite prinderea prin nituire a suportului pe care este poansonat numărul de identificare sau a elementului de caroserie pe care se află poansonat numărul de identificare.Sunt admise reparaţii la o distanţă mai mare de 30 mm faţă de conturul numărului de identificare poansonat ce nu afectează integritatea acestuia sau care nu împiedică vizualizarea integrală a sa.2. Metode de reparaţii admise: a) sunt permise reparaţii cu elemente construite individual, unde fiecare parte este sudată sigur de materialul original; b) dacă modalitatea de asamblare originală era prin nituire sau prin prindere cu şuruburi, se admite reparaţia prin sudură. c) nu sunt permise reparaţii combinate (sudură/nituri/şuruburi) care să depăşească o suprafaţă maximă de 2500 mmp.Prin sudură sigură aşa cum a fost menţionat la lit. a) se înţelege:- cordon/cordoane de sudură ce acoperă cel puţin 50% din perimetrul secţiunii ce poate fi sudată şi care sunt repartizate în mod egal în jurul perimetrului;- puncte de sudură cu diametrul de minim 4 mm şi care sunt repartizate la o distanţă de maximum 20 mm una de cealaltă.3. Deteriorarea prin coroziune la elementele de arc, elementele direcţiei şi ale suspensiei: a) dacă un element al unui arc este deteriorat prin coroziune (material lipsă) sau fisurat ca urmare a deteriorării prin coroziune:- acesta nu se repară, se înlocuieşte- elementul de arc poate fi înlocuit ca parte a sistemului arcului. b) dacă un element al mecanismului de direcţie sau suspensie este deteriorat prin coroziune acesta nu va fi reparat.4. Metode de reparaţii admise pentru elemente longitudinale şi transversale: a) elementele longitudinale şi transversale ce fac parte din cadrul şasiului nu se vor repara prin aplicarea unor plăci peste zonele din care lipseşte material. b) prin excepţie de la prevederile lit. a), elementele longitudinale şi transversale pot fi reparate prin aplicarea de plăci peste zonele corodate dacă grosimea acestor plăci este cel puţin aceeaşi cu grosimea secţiunii cea mai mare a elementului ce trebuie reparat. Plăcile trebuie sudate sigur, prin aceasta înţelegându-se cordoane de sudură ce acoperă cel puţin 75% din perimetrul părţilor ce trebuie sudate. Cordoanele trebuie repartizate în mod egal de-a lungul perimetrului.5. Profilele ce fac parte din suportul dispozitivului de tip şa sau a plăcii bolţului semiremorcii nu pot fi reparate prin aplicarea de plăci deasupra zonelor deteriorate prin coroziune.H. Defecte la dispozitivele de cuplareDispozitivele de cuplare cu care sunt echipate semiremorcile sunt de 2 tipuri, cu diametre exterioare de 2 inch şi de 3,5 inch.- în cazul dispozitivelor de cuplare cu diametrul exterior de 2 inch, se admite o uzură până la diametrul minim prezentat în figură:- în cazul dispozitivelor de cuplare cu diametrul exterior de 3,5 inch, diametrul minim admis este prezentat în figură:Metoda de verificare: cu şubler sau utilizându-se un calibru.În cazul semiremorcilor cu MTMA mai mică sau cel mult egală cu 6.000 kg sau dacă sarcina pe dispozitivul de remorcare este mai mică sau cel mult egală cu 3.000 kg, indiferent de tipul dispozitivului de cuplare:În interiorul unui cerc cu raza de 260 mm măsurat din centrul dispozitivului de cuplare:- deformaţia maximă a platoului cuplei nu trebuie să depăşească 2,5 mm, conform figurii:- dacă datorită uzurii pe platoul cuplei s-au format şanţuri, acestea nu trebuie să fie mai lungi de 100 mm şi mai adânci de 2,5 mm;Cerinţele de mai sus nu se aplică în cazul orificiilor constructive destinate gresării ce au fost practicate de către fabricant.În cazul semiremorcilor cu MTMA mai mare de 6.000 kg sau dacă sarcina pe dispozitivul de remorcare este mai mare de 3.000 kg, indiferent de tipul dispozitivului de cuplare:- în interiorul unui cerc cu raza de 450 mm măsurat din centrul dispozitivului de cuplare, deformaţia maximă a platoului cuplei nu trebuie să depăşească 3,5 mm conform figurilor:- dacă datorită uzurii pe platoul cuplei s-au format şanţuri, acestea nu trebuie să fie mai lungi de 100 mm şi mai adânci de 2,5 mm;Cerinţele de mai sus nu se aplică în cazul orificiilor constructive destinate gresării ce au fost practicate de către fabricant.Metoda de verificare: cu şubler, riglă şi ruletă.Dispozitive de cuplare de tip ochet pentru remorciÎn funcţie de diametrul interior al cuplei, uzurile maxime permise sunt:De asemenea, sunt permise uzuri ale dispozitivelor de cuplare după cum urmează:- pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 40 mm se acceptă o grosime a acestuia de până la 28 mm datorită uzurii:- pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 50 mm se acceptă o grosime a acestuia de până la 41,5 mm datorită uzurii:- pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 57,5 mm se acceptă o grosime a acestuia de până la 19 mm datorită uzurii:Metoda de verificare: cu şubler.Starea proţapului remorciiSe acceptă o deformare de maxim 18 mm pe o lungime de 90 cm a proţapului, conform figurii:Verificarea se va efectua în cel puţin două plane perpendiculare, orizontal şi vertical de-a lungul proţapului.Metoda de verificare: cu şubler şi riglă.Cârligul de remorcareÎn cazul cârligelor de remorcare de tip cuplaj sferic cu diametrul nominal de 50 mm se admite o uzură a cuplajului până la un diametru minim de 49 mmMetoda de verificare: utilizându-se un calibru sau cu şubler.Dacă un autovehicul cu MTMA mai mare de 3.500 kg este echipat cu un cârlig de remorcare, atunci acesta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:- acesta trebuie să aibă dispozitiv de închidere şi dispozitiv de asigurare;- dimensiunea orificiului din interiorul cârligului nu trebuie să fie mai mare de 49 mm ca în figură:Metoda de verificare: utilizându-se un calibru sau cu şubler.Cuple de remorcareDacă un autovehicul cu MTMA mai mare de 3500 kg este echipat cu o cuplă de remorcare, atunci aceasta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:- uzura maximă permisă a pivotului de cuplare trebuie să fie astfel:TipodimensiuniD(nominal)1 = 40 mm2 = 50 mm3 = 57,5 mm