HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 5 septembrie 2007 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere**)(actualizată la data de 20 mai 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 333 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii şi pentru punerea în aplicare a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Orice persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2.964/95/CE al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 310 din 22 decembrie 1995, denumit în continuare Regulament, este obligată să raporteze informaţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulament structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul energiei, până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii la care se referă informaţiile. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit autorităţii publice centrale din domeniul energiei pe suport electronic şi pe suport hârtie, potrivit anexei nr. 1.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 333 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.  +  Articolul 2 (1) Persoanele fizice sau juridice care: a) importă ţiţei din ţările terţe în alt scop decât cel de tranzit; b) sunt beneficiarele unui transport intracomunitar de ţiţei în alt scop decât cel de tranzit; sau c) produc şi rafinează ţiţei pe teritoriul României, transmit structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul energiei informaţiile prevăzute la alin. (2), cu respectarea definiţiilor prevăzute în Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 110 din 24 aprilie 1999, şi în Decizia Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 216 din 14 august 1999.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 333 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. (2) Informaţiile şi termenele în care acestea trebuie transmise de persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) costul aprovizionării cu ţiţei (CIF) pentru fiecare lună calendaristică, în următoarele 15 zile care urmează sfârşitului lunii în cauză, conform anexei nr. 2; b) preţurile de consum ale produselor petroliere atât cu toate taxele incluse, cât şi fără taxe şi impozite, în vigoare la data de 15 a fiecărei luni, în următoarele 15 zile care urmează datei de 15 a lunii respective, conform anexei nr. 3; c) preţurile de consum ale produselor petroliere, fără taxe şi impozite, în fiecare zi de luni, conform preţurilor în vigoare în ziua respectivă, conform anexei nr. 4. (3) Lista produselor petroliere prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) este prevăzută în anexa la Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 1.999/280/CE. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit autorităţii publice centrale din domeniul energiei pe suport electronic şi pe suport hârtie.----------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 333 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea competentă pentru transmiterea în formă agreată către Comisia Europeană a informaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 este autoritatea publică centrală din domeniul energiei, prin structura de specialitate.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 333 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. (2) Transmiterea şi prelucrarea informaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 de către autoritatea competentă se realizează cu respectarea prevederilor art. 9 din Regulament şi ale art. 6 din Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE. (3) La cerere, autoritatea competentă transmite Comisiei Europene informaţii privind metoda de agregare a informaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2. (4) Autoritatea competentă participă la lucrările grupului de lucru prevăzut la art. 3 al Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 50.000 lei.  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul energiei.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 333 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Viorel Palaşcă,secretar de statp. Departamentul pentruAfaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,subsecretar de statBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 1.084.  +  Anexa 1ÎNREGISTRAREA IMPORTURILOR ŞI LIVRĂRILOR DE ŢIŢEIÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ┌────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐│ Ţara │ │ Perioada ................... │└────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘┌─┬───────┬──────────────────────┬─────────┬─────┬───┬────┬──────┬─────────┬────│ │ Ţara │ │ │Număr│Den│ │ │Valoare │Preţ│ │ de │ Tipul de ţiţei │Densitate│ de │si │ % │Volum │totală │CIF│ │origine│ │ API │com- │ta │Sulf│(1.000│($ 1.000)│($/│ │ │ │ │panii│te │ │ Brl) │ │Brl)│ │ │ │ │ │API│ │ │ │├─┼───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Abu │Murban │ 39,8 │ │ │ │ │ ││ │Dhabi ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Umm Shaif │ 37,5 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Zakum superior │ 34 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Zakum inferior │ 40 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Alti Abu Dhabi │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Dubai │Dubai │ 31-32 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Sharjah│ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Iran │Iranian Light │ 34 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Iranian Heavy │ 31 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│O│ │Altele din Iran │ - │ │ │ │ │ ││R├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│I│Irak │Basrah Light │ 34 │ │ │ │ │ ││E│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│N│ │Kirkuk │ 36 │ │ │ │ │ ││T│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│U│ │Altele din Irak │ - │ │ │ │ │ ││L├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Kuweit │Kuweit Amestec │ 30-31 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│M│Zona │În larg (Khafji/Hout) │ 28-33 │ │ │ │ │ ││I│neutră ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│J│ │Pe uscat │ 23-25 │ │ │ │ │ ││L├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│O│Oman │Oman │ 34 │ │ │ │ │ ││C├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│I│Qatar │Qatar Marine │ 36 │ │ │ │ │ ││U│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Qatar Land │ 41 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Arabia │Arab Light │ 33-34 │ │ │ │ │ ││ │Saudită├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Arab Medium │ 30-32 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Arab Heavy │ 27-28 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Berri (Extra Light) │ 37-38 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Arabia │ │ │ │ │ │ ││ │ │Saudită │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Siria │Syria Light │ 36 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Souedie │ 24 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Yemen │Marib Light │ 40 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Masila Amestec │ 30-31 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Yemen │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din │ │ │ │ │ │ │ ││ │Orientul │ │ │ │ │ │ ││ │Mijlo- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ciu │ │ - │ │ │ │ │ │├─┼───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Algeria│Sahara Amestec │ 44 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Algeria │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Angola │Cabinda │ 32 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Angola │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Camerun│ │ 32 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Congo │ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Egipt │Medium/Light (30-40°) │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Heavy (<30°) │ - │ │ │ │ │ ││A├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│F│Gabon │Rabi/Rabi Kounga │ 34 │ │ │ │ │ ││R│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│I│ │Altele din Gabon │ - │ │ │ │ │ ││C├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│A│Libia │Light (>40°) │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Medium (30-40°) │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Heavy (<30°) │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Nigeria│Medium (<33°) │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Light (33-45°) │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Condensat (>45°) │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Tunisia│ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Zair │ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │din │ │ │ │ │ │ │ ││ │Africa │ │ - │ │ │ │ │ │├─┼───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Brunei │Seria Light │ 36 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Champion │ 25 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │China │Daqing (Taching) │ 33 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Shengli │ 24 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din China │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Indo- │Minas │ 34 │ │ │ │ │ ││ │nezia ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│A│ │Cinta │ 33 │ │ │ │ │ ││S│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│I│ │Handil │ 33 │ │ │ │ │ ││A│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Duri │ 20 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Arun Condensate │ 54 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Indonezia │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Mala- │Tapis │ 44 │ │ │ │ │ ││ │ezia ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Labuan │ 33 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Malaezia │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Vietnam│Bach Ho │ 38,6 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Vietnam │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din │ │ │ │ │ │ │ ││ │Asia │ │ - │ │ │ │ │ │├─┼───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│A│Austra-│Gippsland │ 45 │ │ │ │ │ ││U│lia ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│S│ │Altele din Australia │ - │ │ │ │ │ ││T├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│R│Papua │ │ │ │ │ │ │ ││A│Noua │ │ │ │ │ │ │ ││L│Guinee │ │ - │ │ │ │ │ ││I│ │ │ │ │ │ │ │ ││A│ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Rusia │Urali │ 31-32,5 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Rusia │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Azerba-│ │ │ │ │ │ │ ││ │idjan │ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│F│Kazak- │ │ │ │ │ │ │ ││S│hstan │ │ - │ │ │ │ │ ││U├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Ucraina│ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │din FSU│ │ - │ │ │ │ │ │├─┼───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Dane- │ │ │ │ │ │ │ ││ │marca │ │ 33-34.5 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Norve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │gia │Statfjord │ 37,5-38 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Gullfaks │29,3-29,8│ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│E│ │Oseberg │ 34 │ │ │ │ │ ││U│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│R│ │Ekofisk │ 43,4 │ │ │ │ │ ││O│ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│A│ │Altele din Norvegia │ - │ │ │ │ │ ││P├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│A│Regatul│Brent Blend │ 37-38 │ │ │ │ │ ││ │Unit ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Forties │ 39-40 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Flotta │ 34,7 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regatul Unit │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │ din │ │ │ │ │ │ │ ││ │Europa │ │ - │ │ │ │ │ │├─┼───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Canada │Light Sweet (>30° API)│ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Heavy (<30° API) │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Statele│ │ │ │ │ │ │ ││ │ Unite │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ale │ │ │ │ │ │ │ ││ │Americii Alaska │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Statele │ - │ │ │ │ │ ││A│ │Unite ale Americii │ │ │ │ │ │ ││M├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│E│Argen- │ │ │ │ │ │ │ ││R│tina │ │ - │ │ │ │ │ ││I├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│C│Brazi- │ │ │ │ │ │ │ ││A│lia │ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Colum- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ bia │Cano Limon │ 30 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Columbia │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Ecuador│Orient │ 28-29 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Altele din Ecuador │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Mexic │Maya │ 22,2 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Isthmus │ 34,8 │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Olmeca │ 39,8 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Peru │ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Vene- │Light (>30°) │ - │ │ │ │ │ ││ │zuela ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Medium (22-30°) │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Heavy (17-22°) │ - │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │ │Extra Heavy (<17°) │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │din │ │ │ │ │ │ │ ││ │America│ │ │ │ │ │ │ ││ │Latină │ │ - │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ │brute │ │ - │ │ │ │ │ │├─┼───────┴──────────────────────┴─────────┼─────┼───┼────┼──────┼─────────┼────│ │TOTAL: │ 0 │ │ │ 0,00│ 0,00 │0,00└─┴────────────────────────────────────────┴─────┴───┴────┴──────┴─────────┴────  +  Anexa 2COSTUL APROVIZIONĂRII CU ŢIŢEI(Costul CIF)┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ │ Perioada │└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Aprovizionare totală │ Cost CIF mediu $ │├─────────────────┬─────────────────┼─────────────────────┬────────────────────┤│ 1000 barili │ 1000 tone │ per baril │ per tonă │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Observaţii ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3PREŢURILE DE CONSUM ALE PRODUSELOR PETROLIEREÎN DATA DE 15 A FIECĂREI LUNI    În moneda naţională┌────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐│ │ │ Perioada ................... │└────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────┐│ │ │ Preţurile practicate ││ Desemnarea produselor petroliere│Unitate ├──────────┬───────────┬─────────┤│ │ de │Impozite │Impozite │Fără ││ │măsură │şi taxe │şi taxe*) │impozite ││ │ │incluse*) │ │şi taxe │├───────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┤│ ││ Carburanţi │├──┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┤│ 1│Benzină premium cu plumb sau │ │ │ │ ││ │Benzină cu înlocuitor de plumb │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 2│Euro super 95 │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 3│Motorină auto │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 4│GPL (gaz petrolier lichefiat) │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┤│ Combustibil de uz casnic │├──┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┤│ 5│Motorină pentru încălzire │ │ │ │ ││ │Combustibil lichid uşor │ tone │ │ 0,00 │ │├──┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┤│ Combustibili industriali │├──┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┤│ 6│Păcură cu conţinut de sulf ≤ 1% │ tone │ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 7│Păcură cu conţinut de sulf > 1% │ tone │ │ 0,00 │ │└──┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘-----------*) Nu include TVA pentru combustibilii industriali.  +  Anexa 4PREŢURILE DE CONSUM ALE PRODUSELOR PETROLIEREÎN VIGOARE ÎN FIECARE LUNI    În moneda naţională┌────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐│ │ │ Preţurile la:............... │└────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────┐│ │ │ Preţurile practicate ││ Desemnarea produselor petroliere│Unitate ├──────────┬───────────┬─────────┤│ │ de │Impozite │Impozite │Fără ││ │măsură │şi taxe │şi taxe*) │impozite ││ │ │incluse*) │ │şi taxe │├───────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┤│ ││ Carburanţi │├──┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┤│ 1│Benzină premium cu plumb sau │ │ │ │ ││ │Benzină cu înlocuitor de plumb │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 2│Euro super 95 │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 3│Motorină auto │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 4│GPL (gaz petrolier lichefiat) │ 1.000 l│ │ 0,00 │ │├──┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┤│ Combustibil de uz casnic │├──┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┤│ 5│Motorină pentru încălzire │ │ │ │ ││ │Combustibil lichid uşor │ tone │ │ 0,00 │ │├──┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┤│ Combustibili industriali │├──┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┤│ 6│Păcură cu conţinut de sulf ≤ 1% │ tone │ │ 0,00 │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 7│Păcură cu conţinut de sulf > 1% │ tone │ │ 0,00 │ │└──┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘-----------    *) Nu include TVA pentru combustibilii industriali. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Modificarea impozitelor şi/sau taxelor┌───────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐│ │ │ Data │ Taxe │ Data ││ Desemnarea produselor petroliere│ TVA │ intrării │indirecte │intrării ││ │ % │în vigoare│ │ în ││ │ │ │ │vigoare │├──┬────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 1│Benzină premium cu plumb sau │ │ │ │ ││ │Benzină cu înlocuitor de plumb │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 2│Euro super 95 │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 3│Motorină auto │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 4│GPL (gaz petrolier lichefiat) │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 5│Gaz pentru încălzire │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 6│Păcură cu conţinut de sulf ≤ 1% │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 7│Păcură cu conţinut de sulf > 1% │ │ │ │ │└──┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘-----------