REGULAMENT din 6 mai 2015de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", denumit în continuare institut naţional, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile. (2) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate, corespunzător hotărârii Guvernului de înfiinţare a acestuia. (2) Activitatea principală a institutului naţional este cercetarea-dezvoltarea în alte ştiinţe naturale şi inginerie (cod CAEN 7219). (3) Institutului naţional desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, realizează inventarul forestier naţional, cadastrul de specialitate, amenajarea pădurilor şi asigură gestionarea durabilă a fondului forestier pe care îl administrează. (4) În cadrul obiectului său de activitate institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe. (5) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; b) pentru realizarea planurilor sectoriale, a programelor-nucleu şi a altor programe naţionale; c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare; d) în cadrul programului de amenajare a pădurilor proprietate publică a statului; e) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în: a) participare la elaborarea strategiei domeniului; b) formare şi specializare profesională; c) participarea cu personal şi dotări la cursuri intensive de durată scurtă şi medie pentru personalul care activează în domeniu, în unităţi de stat şi private; d) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; e) pregătire profesională în domeniul silviculturii, în cooperare cu instituţii de învăţământ de profil, la nivel universitar, postuniversitar şi doctorat; f) consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate; g) editare şi tipărire a publicaţiilor şi hărţilor de specialitate; h) prestări de servicii; i) participare la realizarea transferului tehnologic aferent rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare-dezvoltare; j) execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie, activităţi de producţie în baza experimentală proprie; k) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate; l) activităţi operaţionale în domeniu; m) monitorizarea integrată de fond şi de impact a stării de sănătate a pădurilor; institutul naţional este centru focal naţional pentru realizarea monitoringului sol-vegetaţie forestieră; n) institutul naţional este autoritate desemnată pentru certificarea materialelor forestiere de reproducere destinate comerţului internaţional în conformitate cu regulile schemei OECD; o) institutul naţional este centru focal naţional pentru conservarea resurselor genetice forestiere; p) institutul naţional este autoritate ştiinţifică naţională desemnată pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea; r) organizarea, perfecţionarea şi conducerea unei reţele naţionale de testare de pesticide şi ierbicide utilizate în silvicultură, conform legislaţiei în vigoare; s) elaborarea de sinteze şi rapoarte pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor în domeniul silvicultură; ş) elaborarea Raportului naţional anual privind starea de sănătate a pădurilor din România; t) elaborarea de studii de impact şi bilanţuri de mediu pentru activităţi economice cu impact asupra fondului forestier, în baza atestatelor eliberate conform legislaţiei în vigoare; ţ) condiţionarea, conservarea şi testarea calităţii seminţelor forestiere în acord cu cerinţele internaţionale, în baza acreditării ISTA; u) editarea, tipărirea şi difuzarea lucrărilor ştiinţifice şi tehnice; v) elaborarea şi revizuirea de norme tehnice şi standarde în silvicultură; x) acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în toate domeniile de competenţă; y) acordarea de asistenţă tehnică autorităţilor centrale în domeniile de competenţă, pentru monitorizarea aplicării prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte; z) promovarea, diseminarea şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare efectuate.C. În cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare, institutul naţional efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, în principal, privind:I. Studierea structurii şi dinamicii ecosistemelor forestiere, în vederea fundamentării măsurilor de gestionare durabilă a acestora, prin: a) cercetări privind dinamica şi structura ecosistemelor forestiere naturale şi artificiale; b) cercetări privind ecologia speciilor forestiere şi arealul acestora; c) cercetări de meteorologie şi climatologie forestieră şi privind influenţa factorilor climatici asupra ecosistemelor forestiere; d) studiul ecosistemelor forestiere fragile, în vederea creşterii stabilităţii lor; e) monitorizarea şi evaluarea impactului modificărilor globale de mediu asupra ecosistemelor forestiere.II. Studierea proceselor fiziologice ale arborilor în vederea creşterii productivităţii şi stabilităţii ecosistemelor forestiere, prin: a) cunoaşterea proceselor ecofiziologice de creştere a arborilor; b) evaluarea stocurilor de carbon, inventarierea gazelor cu efect de seră şi dimensionarea fluxurilor în ecosistemele forestiere; c) cercetarea circuitelor biogeochimice în ecosistemele forestiere, în contextul modificării compoziţiei atmosferei ca urmare a poluării; d) cercetări legate de fiziologia arborilor în condiţii de stres climatic.III. Studierea solurilor şi staţiunilor forestiere, în scopul gestionării durabile a pădurilor, prin: a) caracterizarea complexă şi cuantificarea capitalului natural specific ecosistemelor forestiere; b) evaluarea calităţii solurilor forestiere prin sisteme naţionale şi paneuropene de monitorizare a acestora; c) cercetări privind principalele procese pedologice; modelarea genezei solurilor forestiere; d) cunoaşterea specificului staţional al unor biotopuri forestiere şi îmbunătăţirea sistemului taxonomic de clasificare a solurilor, staţiunilor şi ecosistemelor forestiere; e) determinarea unor indici pentru aprecierea gradului de încărcare a solurilor forestiere cu poluanţi anorganici şi organici; f) evaluarea vulnerabilităţii solurilor forestiere la eroziune şi la alte fenomene de degradare şi elaborarea de măsuri de prevenire, combatere şi refacere; g) fundamentarea ecologică a silviculturii regionale.IV. Cercetări de genetică forestieră şi ameliorarea arborilor prin metode convenţionale şi utilizarea biotehnologiilor, prin: a) studiul diversităţii şi variabilităţii genetice ale speciilor forestiere; b) constituirea şi managementul durabil al surselor de materiale de bază pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, ameliorate genetic; c) testarea valorii genetice a surselor de materiale forestiere de reproducere în culturi experimentale multistaţionale, pentru desemnarea celor mai valoroase surse, pe regiuni de provenienţă; d) constituirea, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice forestiere din România; e) ameliorarea arborilor pentru creşterea rezistentei la boli şi dăunători, la factori abiotici vătămători (secetă, îngheţ etc.), precum şi la creşterea producţiei şi calităţii lemnului; f) selecţia de populaţii de arbori valoroşi, pe baza unor studii biosistemice şi a variabilităţii genetice stabilite în culturi comparative multistaţionale; g) multiplicarea in vitro a genotipurilor valoroase, prin organogeneză şi prin embriogeneză somatică; h) studiul diversităţii genetice a arborilor cu ajutorul markerilor genetici (fenomici, biochimici şi moleculari-markeri ADN).V. Cercetarea şi monitorizarea diversităţii biologice a pădurilor şi a ecosistemelor asociate acestora, prin: a) evaluarea şi monitorizarea biodiversităţii pădurilor; b) identificarea tipurilor de ecosisteme şi habitate forestiere valoroase din punctul de vedere al biodiversităţii; c) fundamentarea înfiinţării de arii protejate; d) efectuarea de cercetări privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică din ecosistemele forestiere şi elaborarea de măsuri de protecţie a acestora; e) efectuarea de studii şi cercetări pentru crearea de reţele ecologice; f) elaborarea de studii privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică; g) elaborarea de planuri de management pentru arii naturale protejate şi situri Natura 2000; h) cercetări privind speciile invazive; i) cunoaşterea ecologiei speciilor cu valoare energetică ridicată.VI. Perfecţionarea managementului forestier, prin: a) fundamentarea naturalistică şi statistico-matematică a proceselor biometrice ale arborilor şi arboretelor; b) elaborarea de metode şi modele biometrice pentru arbori şi arborete; c) elaborarea de serii dendrocronologice şi dendro-climatologice; d) monitorizarea stării pădurilor, prin supravegherea calităţii componentelor mediului forestier; e) funcţionarea sistemului informatic al fondului forestier; f) elaborarea şi implementarea sistemului informatic pentru amenajarea pădurilor; g) elaborarea de modele pentru stabilirea posibilităţilor pădurii; h) elaborarea de metodologii de evaluare economică a ecosistemelor forestiere; i) elaborarea de studii şi prognoze ale cererii şi ofertei de produse lemnoase şi nelemnoase; j) elaborarea de metodologii de evaluare a funcţiilor şi a serviciilor pădurii.VII. Contribuţii la elaborarea de politici şi strategii în silvicultură, prin: a) studii pentru fundamentarea proiectelor de acte normative specifice domeniului; b) participarea la elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă a silviculturii; c) studii prospective în activităţile specifice domeniului, precum şi în domenii conexe; d) participarea la elaborarea programului forestier naţional.VIII. Îmbunătăţirea tehnologiilor legate de regenerarea arboretelor, culturile din pepinieră şi de lucrările de îngrijire şi conducere ale arboretelor, prin: a) modernizarea metodelor şi tehnologiilor silviculturale pentru regenerarea naturală a arboretelor; b) perfecţionarea sistemelor şi tehnologiilor privind îngrijirea şi conducerea arboretelor; c) perfecţionarea tehnologiilor de exploatare a lemnului prin care se obţine regenerarea optimă a pădurilor, valorificarea superioară a lemnului, în condiţiile unui impact minim asupra ecosistemelor forestiere; d) perfecţionarea tehnologiilor pentru ameliorarea, refacerea sau substituirea arboretelor degradate; e) optimizarea proceselor de regenerare, dezvoltare şi autoreglare a fitocenozelor forestiere.IX. Perfecţionarea sistemelor de protecţie a pădurilor, pentru reducerea acţiunii nefavorabile a factorilor biotici şi abiotici asupra acestora, prin: a) elaborarea metodelor de prognoză, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor; b) cunoaşterea aprofundată a biologiei şi ecologiei agenţilor biotici vătămători; c) dezvoltarea cu prioritate a tehnologiilor de combatere biologică şi integrată a insectelor şi a agenţilor criptogamici vătămători; d) testarea şi omologarea pesticidelor chimice şi biologice; e) asigurarea funcţionarii sistemului naţional de monitorizare a stării fitosanitare a pădurilor; f) evaluarea riscului şi identificarea mijloacelor de prevenire şi diminuare a pagubelor provocate de diverşi factori abiotici vătămători în silvicultură.X. Aplicarea tehnologiei informaţiei în silvicultură şi în domenii conexe, inclusiv prin utilizarea de sisteme geografice informatice (GIS), prin: a) crearea de baze de date geografice ca suport în realizarea managementului forestier; b) exploatarea bazelor de date geografice, cum ar fi analizele GIS, hărţi digitale, constituirea modelelor digitale ale terenului (DTM) etc.; c) utilizarea tehnologiilor teledetecţiei şi a fotogrammetriei digitale în silvicultură.XI. Evaluarea resurselor cinegetice şi a celor piscicole din apele de munte, conservarea şi managementul vieţii sălbatice, prin: a) cercetări privind biologia, ecologia, etologia şi managementul unor specii de mamifere şi păsări de interes faunistic; b) studierea resurselor cinegetice şi salmonicole pentru gestionarea durabilă şi conservarea biodiversităţii faunistice a fondurilor de vânătoare şi pescuit; c) cercetări privind reintroducerea unor specii dispărute din fauna României; d) cercetări privind refacerea şi conservarea habitatelor naturale şi ale populaţiilor de specii periclitate; e) elaborarea tehnologiilor de reproducere şi creştere în captivitate a indivizilor unor specii, în scopul repopulării fondurilor de vânătoare şi apelor de munte; f) cercetări privind managementul fondurilor de pescuit din apele de munte.XII. Creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice, prin: a) testarea maşinilor agricole, silvice şi a altor utilaje în scopul utilizării lor în silvicultură; b) adaptarea maşinilor, utilajelor şi echipamentelor de uz general sau agricol la cerinţele specifice lucrărilor silvice; c) elaborarea de studii şi proiecte de organizare modernă a producţiei, ergonomiei şi protecţiei muncii.XIII. Combaterea eroziunii solului şi a fenomenelor torenţiale, prin: a) fundamentarea soluţiilor tehnice de amenajare a teritoriului, în vederea combaterii integrate a fenomenelor de degradare; b) elaborarea de studii privind proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor ameliorative necesare combaterii eroziunii solului şi torenţialităţii; c) managementul bazinelor hidrografice torenţiale.XIV. Realizarea Inventarului forestier naţional, prin: a) elaborarea metodelor şi modelelor de inventariere statistică a resurselor forestiere naţionale; b) colectarea, stocarea, gestionarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor necesare evaluării resurselor forestiere; c) evaluarea carbonului stocat în ecosistemele forestiere; d) evaluarea diversităţii biologice din ecosistemele forestiere; e) elaborarea de studii şi prognoze privind evoluţia resurselor forestiere şi dezvoltarea sectorului forestier; f) furnizarea informaţiilor pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor.XV. Elaborarea de studii şi proiecte de dezvoltare tehnologică, respectiv: a) elaborarea de amenajamente silvice pentru gestionarea durabilă a pădurilor; b) studii de sinteză, prognoze şi programe privind resursele forestiere, la nivel naţional şi regional; c) studii şi proiecte privind realizarea sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie; d) studii pedologice şi cartări staţionale; e) studii de certificare forestieră; f) lucrări pentru realizarea cadastrului terenurilor cu destinaţie forestieră; g) planuri topografice şi hărţi forestiere; h) studii şi proiecte pentru crearea de zone verzi; i) studii de reconstrucţie ecologică; j) studii privind accesibilizarea pădurilor; k) studii de combatere a avalanşelor; l) proiecte pentru amenajări cinegetice şi salmonicole; m) alte studii şi proiecte.XVI. Dezvoltarea ofertei de servicii şi produse nelemnoase ale pădurii, prin: a) valorificarea superioară a produselor nelemnoase şi a serviciilor furnizate de pădure; b) evaluarea potenţialului silvoturistic al zonelor reprezentative din fondul forestier.XVII. Utilizarea lemnului ca sursă regenerabilă de energie, prin: a) obţinerea varietăţilor de specii lemnoase cu însuşiri energetice superioare; b) dezvoltarea de tehnologii de cultivare, recoltare şi valorificare a plantelor lemnoase cu randament energetic superior.XVIII. Contribuţia silviculturii la dezvoltarea altor sectoare de activitate, prin: a) fundamentarea măsurilor privind creşterea rolului şi aportului silviculturii la dezvoltarea rurală; b) fundamentarea şi dezvoltarea de tehnologii agrosilvice; c) îmbunătăţirea aportului silviculturii la dezvoltarea agroturismului; d) armonizarea aspectelor legate de gestionarea durabilă a pădurilor cu nevoile socio-economice.XIX. Accesibilizarea fondului forestier, prin: a) fundamentarea strategiilor de dezvoltare a reţelelor de drumuri şi a altor instalaţii forestiere de transport; b) elaborarea de metode şi tehnologii de construcţie şi întreţinere a drumurilor forestiere şi a altor instalaţii de transport.D. Institutul naţional realizează activităţi de producţie în baza experimentală proprie, compusă din ocoale silvice experimentale şi baze experimentale, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit, atribuite conform legii, pentru recoltarea şi valorificarea prin acte şi fapte de comerţ a produselor specifice fondului forestier, în condiţiile legii, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific forestier.E. În administrarea bazei experimentale proprii, institutul naţional are următoarele atribuţii principale: a) urmăreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice; b) asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor şi proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate, în condiţiile prevăzute de lege; c) asigură integritatea şi gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare; d) finanţează lucrările necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrare şi desfăşurării normale a activităţii; e) organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului pe care îl administrează; f) ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier administrat şi de corectare a perimetrului pădurilor pe care le administrează; g) propune schimburi de terenuri şi/sau avizează scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier administrat, după caz; h) poate cumpăra terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri băneşti din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; aceste terenuri se includ în fondul forestier proprietate publică a statului; i) preia, în administrare, terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse; j) organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară; k) organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum şi pe cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a regenerărilor; l) asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează; m) gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează; n) asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere, certificate; o) realizează împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie, contractate în baza solicitărilor primite; p) asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse; r) asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor; s) amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice; ş) exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează; t) controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora, conform prevederilor legale; ţ) valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează; u) execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează; v) prelucrează lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi autorizate şi valorifică produsele rezultate, în condiţiile legii; x) achiziţionează lemn pe picior şi în sortimente, în condiţiile legii; y) asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier; z) execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori economici de specialitate; ax) administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privată ori aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier; ay) sprijină, în condiţiile legii, deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere; az) gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite; bx) gestionează fondul piscicol din apele de munte, în condiţiile legii; by) organizează acţiuni de vânătoare şi de pescuit, în condiţiile legii; bz) organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului şi a peisajului natural, în fondul forestier pe care îl administrează; cx) organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate, în condiţiile legii; cy) poate îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte; cz) valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de lege; dx) participă cu produse specifice la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări.F. Alte atribuţii şi competenţe ale institutului naţional: a) prestează servicii, inclusiv de transport şi execută lucrări pentru terţi, potrivit obiectului său de activitate; b) realizează operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse; c) stabileşte relaţii specifice domeniului său de activitate cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine; d) prestează servicii de cazare şi masă pentru cetăţeni români şi străini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune; e) închiriază, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul propriu; f) stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul său de activitate; g) realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, urmăreşte execuţia acestuia şi asigură repartizarea profitului conform destinaţiei aprobate; h) desfăşoară activităţi de promovare a institutului naţional şi a silviculturii, în general, de ziaristică şi publicitate, editează, tipăreşte şi difuzează lucrări ştiinţifice, tehnice şi de informare, specifice domeniului său de activitate; i) reprezintă în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate. (2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare (INCD). (3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.Activităţile institutului naţional, codificate în baza clasificării CAEN Rev.2, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, sunt:Activitate principală:7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;Activităţi secundare:7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;0221 Silvicultură şi alte activităţi forestiere;0220 Exploatarea forestieră;0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii;0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;0322 Acvacultura în ape dulci;0312 Pescuitul în ape dulci;0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;0129 Cultivarea altor plante permanente;0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire;0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;0147 Creşterea păsărilor;0149 Creşterea altor animale;0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;0163 Activităţi după recoltare;0164 Pregătirea seminţelor;1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului;1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite;1812 Alte activităţi de pregătire;1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire;1814 Legătorie şi servicii conexe;2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii;4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare;4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui;4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;4941 Transporturi rutiere de mărfuri;5210 Depozitări;5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;5590 Alte servicii de cazare;5811 Activităţi de editare a cărţilor;5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;5819 Alte activităţi de editare;5829 Activităţi de editare a altor produse software;6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;6312 Activităţi ale portalurilor web;6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;9102 Activităţi ale muzeelor;9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic;9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale;9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz. (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în prezenta hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare. (4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate. (5) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 5 (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi la drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris. (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar. (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului naţional. Pentru aceasta, institutul îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 6 (1) Institutul naţional are în structura sa subunităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 6, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediul subunităţilor se stabileşte prin hotărârea de înfiinţare a institutului naţional, iar înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relaţii publice şi mass-media, achiziţii. (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 7Conducerea institutului naţional este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general.  +  Articolul 8Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 9 (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie. (2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.Consiliul de administraţie  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional; c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al institutului naţional, numiţi prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin. (6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.  +  Articolul 11 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional. (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente. (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe. (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.  +  Articolul 16La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 18 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 19În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.  +  Articolul 20Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 21 (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 22 (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie. (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) bugetul de venituri şi cheltuieli; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii; f) alte obligaţii.  +  Articolul 23Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.  +  Articolul 24 (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective. (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.Directorul general  +  Articolul 25 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobată prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 26Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional; d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate; i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 27 (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 28Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 29 (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform reglementărilor contabile aplicabile. (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condiţiile legii.  +  Articolul 30 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 31Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.  +  Articolul 32 (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 33 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 34 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator potrivit legii. (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institut. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează potrivit legii.  +  Articolul 35 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie. (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 36Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.  +  Capitolul VII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 37Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române competente conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 38Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 39Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.-----