HOTĂRÂRE nr. 318 din 6 mai 2015privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut naţional de cercetare-dezvoltare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", denumit în continuare institut naţional, persoană juridică de drept public care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), organ de specialitate, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin reorganizarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti. (2) Institutul naţional are sediul central în localitatea Voluntari, judeţul Ilfov, Bulevardul Eroilor nr. 128 şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 2 (1) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (2) Institutul naţional se înregistrează la registrul comerţului ca institut naţional de cercetare-dezvoltare pentru activităţile cuprinse în regulamentul său de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (3) Institutul naţional funcţionează ca unitate de drept public în cadrul sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional în domeniul silviculturii.  +  Articolul 3Institutul naţional are în principal ca obiect de activitate: a) cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul silviculturii; b) elaborare de studii, strategii, prognoze şi reglementări tehnice şi economice de interes public şi naţional privind dezvoltarea şi amenajarea fondului forestier; c) realizează inventarul forestier naţional, cadastrul funciar pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare durabilă şi valorificare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi amenajarea pădurilor; d) acordare de asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii ştiinţifice şi tehnologice specializate în domeniul propriu de activitate; e) formare şi specializare de personal în domeniul silviculturii şi amenajării fondului forestier; f) desfăşoară activităţi comerciale şi de producţie conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul institutului naţional se constituie prin preluarea activului şi pasivului Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti, conform datelor din situaţiile financiare la data de 30 iunie 2014. (2) Patrimoniul institutului naţional stabilit pe baza situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2014 este în valoare de 93.053,16 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale în valoare de 58.452,50 mii lei şi active circulante în valoare de 30.370,08 mii lei. (3) Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către institutul naţional, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se situaţiile financiare la datele respective, conform reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 5 (1) Se actualizează datele privind denumirea, valoarea de inventar, codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi adresa, după caz, pentru bunurile imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2 - Datele de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA ale căror denumire, valoare de inventar, cod de clasificaţie, descriere tehnică şi adresă se modifică, după caz. (2) Se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea institutului naţional, conform datelor prevăzute în anexa nr. 3 - Lista bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea". (3) Se aprobă transmiterea unor suprafeţe ale fondului forestier proprietate publică a statului din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea institutului naţional, conform datelor prevăzute la pct. 4.1 din anexa nr. 4 - Suprafeţele fondului forestier proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului naţional. (4) Fondul forestier administrat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" este evidenţiat în anexa nr. 4 - Suprafeţele fondului forestier proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului naţional, iar la pct. 4.2 sunt prezentate suprafeţele de teren administrate de subunităţile fără personalitate juridică din structura institutului naţional. (5) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea". (6) În termen de 90 de zile, imobilul înscris la nr. crt. 20 din anexa nr. 5 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Amenajări Silvice "Marin Drăcea" va fi înscris în cartea funciară, urmând a fi actualizate datele de identificare ale acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. (7) Bunurile proprietate publică a statului, cu excepţia fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea institutului naţional, pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Institutul naţional are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat. (8) Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti trec în patrimoniul institutului naţional, cu acelaşi titlu.  +  Articolul 6 (1) Institutul naţional poate avea în structura sa subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, staţiuni, secţii, ateliere, laboratoare de cercetare-dezvoltare, ocoale silvice experimentale şi baze experimentale, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. (2) Subunităţile fără personalitate juridică din structura institutului naţional şi sediile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6 - Subunităţile fără personalitate juridică din structura Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".  +  Articolul 7 (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii. (2) Institutul naţional poate fi sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare. (3) Institutul naţional poate beneficia de prevederile legislaţiei în vigoare privind facilităţile acordate de stat operatorilor economici din agricultură, industrie alimentară şi silvicultură.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin emis de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Personalul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti se preia de către institutul naţional, fără concurs, cu aceleaşi drepturi salariale până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă. (3) Preluarea personalului se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare. (4) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli. (5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, institutul naţional poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale. (6) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutul naţional se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi parteneriatele interne şi internaţionale, precum şi în toate litigiile în care Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti este parte, precum şi cu privire la dreptul de proprietate asupra siglelor/mărcilor sub care acesta este cunoscut pe plan intern şi internaţional potrivit reglementărilor legale sau contractuale. (2) Acreditările, certificările, atestatele şi autorizările dobândite de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti se menţin şi se transmit de drept institutului naţional.  +  Articolul 10 (1) Predarea-preluarea bunurilor proprietate publică a statului prevăzute la alin. (2) se face prin protocol încheiat între institutul naţional şi Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri institutul naţional va preda Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, pe bază de protocol de predare-preluare, pentru perioada 1 ianuarie 2004 şi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, baza de date privind fondul forestier proprietate publică a statului, inclusiv planurile topografice de bază în format digital şi amenajamentele silvice, în format analog, temele de cercetare şi proiectele finanţate de Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, se abrogă.  +  Articolul 13Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexelor nr. 8 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexele nr. 2-5.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------Ministrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul mediului, apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 6 mai 2015.Nr. 318.  +  Anexa 1REGULAMENT 06/05/2015  +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVAale căror denumire, valoare de inventar, cod de clasificaţie,descriere tehnică şi adresă se modifică, după caz*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │1. Ordonator principal de credite │ 13729380 │Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice │ │(Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub │ RO 2607964│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │ │autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de │ │Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de │ │cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei │ │Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti) │ │Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi │ │ │ │dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări │ │ │ │prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările │ │ │ │ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ │ │majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ │ │patrimoniul public de stat │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │Nr. inv.│ Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Valoare de │ │crt.│ M.F. │clasificaţie│ ├──────────────────┬────────────────────┬────────────────┤inventar │ │ │ │ │ │Descriere tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │(actualizată)│ │ │ │ │ │ pe scurt) │(după caz, pe scurt)│ │ (lei) │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 1│ 5374 │ 8.04.04 │Drum forestier Pârâul Morii│drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 128555.00│ │ │ │ │ │forestier 3,8 km -│amenajamentelor │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Moldovenesc │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 2│ 5375 │ 8.04.04 │Drum forestier Hurghiş │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 148328.00│ │ │ │ │ │forestier 4,0 km -│amenajamentelor │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Moldovenesc │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 3│ 5376 │ 8.04.04 │Drum forestier Demăcuşa │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 1433665.00│ │ │ │ │ │forestier 6,0 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 4│ 5377 │ 8.04.04 │Drum forestier Cehlena │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 743441.00│ │ │ │ │Hlena │forestier 2,8 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 5│ 5378 │ 8.04.04 │Drum forestier Ursulova │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 540082.00│ │ │ │ │ │forestier 2,3 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 6│ 5379 │ 8.04.04 │Drum forestier Hurghişca │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 225014.00│ │ │ │ │ │forestier 2,4 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 7│ 5380 │ 8.04.04 │Drum forestier Turculova │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 149074.00│ │ │ │ │ │forestier 2,3 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 8│ 5381 │ 8.04.04 │Drum forestier Pârâul │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 80000.00│ │ │ │ │Rusului │forestier 1,6 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 9│ 5382 │ 8.04.04 │Drum forestier Corhana │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 433091.00│ │ │ │ │ │forestier 1,2 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 10│ 5383 │ 8.04.04 │Drum forestier Comănel │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 117818.00│ │ │ │ │ │forestier 1,0 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 11│ 5384 │ 8.04.04 │Drum forestier Tomnatic │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 410728.00│ │ │ │ │ │forestier 4,1 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 12│ 5385 │ 8.04.04 │Drum forestier Petac │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 3325645.23│ │ │ │ │ │forestier 13,0 km │amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 13│ 5386 │ 8.04.04 │Drum forestier Cozarca │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 397105.00│ │ │ │ │ │forestier 2,2 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 14│ 5387 │ 8.04.04 │Drum forestier Cehlena │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 324169.00│ │ │ │ │Hlena 2 │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 15│ 5388 │ 8.04.04 │Drum forestier Demăcuşa │drum auto │conform │Judeţul Suceava,│ 2764244.00│ │ │ │ │ │forestier 5,0 km -│amenajamentelor │Moldoviţa │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 16│ 5399 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea │drum auto │conform │Judeţul │ 69942.40│ │ │ │ │Ibăneasa 2,7 km │forestier 2,7 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 17│ 5400 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea │drum auto │conform │Judeţul │ 191849.38│ │ │ │ │Radului 5,3 km │forestier 5,3 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 18│ 5401 │ 8.04.04 │Drum forestier Lăturoanea │drum auto │conform │Judeţul │ 100718.69│ │ │ │ │2,8 km │forestier 2,8 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 19│ 5402 │ 8.04.04 │Drum forestier Lăturoanea │drum auto │conform │Judeţul │ 39531.77│ │ │ │ │Mică 0,5 km │forestier 0,5 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 20│ 5403 │ 8.04.04 │Drum forestier Şipot 1,7 km│drum auto │conform │Judeţul │ 116285.61│ │ │ │ │ │forestier 1,7 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 21│ 5404 │ 8.04.04 │Drum forestier Pelnit │drum auto │conform │Judeţul │ 16151.82│ │ │ │ │0,5 km │forestier 0,5 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 22│ 5405 │ 8.04.04 │Drum forestier Tincoviţa │drum auto │conform │Judeţul │ 270799.37│ │ │ │ │4,6 km │forestier 4,6 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 23│ 5406 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea Mică │drum auto │conform │Judeţul │ 8972.71│ │ │ │ │2,8 km │forestier 2,8 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 24│ 5407 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea Mare │drum auto │conform │Judeţul │ 106576.65│ │ │ │ │2,0 km │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Sacu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 25│ 5408 │ 8.04.04 │Drum forestier Balas 1,2 km│drum auto │conform │Judeţul │ 57188.14│ │ │ │ │ │forestier 1,2 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │Daicoviciu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 26│ 5409 │ 8.04.04 │Drum forestier Valişor │drum auto │conform │Judeţul │ 827212.59│ │ │ │ │9,6 km │forestier 9,6 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │Daicoviciu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 27│ 5410 │ 8.04.04 │Drum forestier Stânişoara │drum auto │conform │Judeţul │ 126471.58│ │ │ │ │Mare 1,5 km │forestier 1,5 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │Daicoviciu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 28│ 5411 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea │drum auto │conform │Judeţul │ 189993.72│ │ │ │ │Cetăţii 3,4 km │forestier 3,4 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │Daicoviciu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 29│ 5412 │ 8.04.04 │Drum forestier Căpriorul │drum auto │conform │Judeţul │ 291705.00│ │ │ │ │2,8 km │forestier 2,8 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │Daicoviciu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 30│ 5413 │ 8.04.04 │Drum forestier Sinova │drum auto │conform │Judeţul │ 310650.41│ │ │ │ │3,5 km │forestier 3,5 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │Daicoviciu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 31│ 5414 │ 8.04.04 │Drum forestier Maciova │drum auto │conform │Judeţul │ 338430.78│ │ │ │ │7,1 km │forestier 7,1 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │Daicoviciu │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 32│ 5415 │ 8.04.04 │Drum forestier Măloasa │drum auto │conform │Judeţul │ 419682.47│ │ │ │ │6,1 km │forestier 6,1 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 33│ 5416 │ 8.04.04 │Drum forestier Şerbul Mare │drum auto │conform │Judeţul │ 370965.32│ │ │ │ │2,6 km │forestier 2,6 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 34│ 5417 │ 8.04.04 │Drum forestier Turnu Ruieni│drum auto │conform │Judeţul │ 451689.13│ │ │ │ │8,0 km │forestier 8,0 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 35│ 5418 │ 8.04.04 │Drum forestier Piriul │drum auto │conform │Judeţul │ 98314.12│ │ │ │ │Pietrii 2,0 km │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 36│ 5419 │ 8.04.04 │Drum forestier Iedera │drum auto │conform │Judeţul │ 60115.78│ │ │ │ │1,1 km │forestier 1,1 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 37│ 5420 │ 8.04.04 │Drum forestier Căpriorul │drum auto │conform │Judeţul │ 203558.92│ │ │ │ │Rău 1,2 km │forestier 1,2 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 38│ 5421 │ 8.04.04 │Drum forestier Borlova Mare│drum auto │conform │Judeţul │ 367379.17│ │ │ │ │9,0 km │forestier 9,0 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 39│ 5422 │ 8.04.04 │Drum forestier Borloviţa │drum auto │conform │Judeţul │ 204216.05│ │ │ │ │2,1 km │forestier 2,1 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 40│ 5423 │ 8.04.04 │Drum forestier Sebeşel │drum auto │conform │Judeţul │ 134925.39│ │ │ │ │2,0 km │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 41│ 5424 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea de Rug│drum auto │conform │Judeţul │ 134610.38│ │ │ │ │1,9 km │forestier 1,9 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 42│ 5425 │ 8.04.04 │Drum forestier Slătinioara │drum auto │conform │Judeţul │ 165730.38│ │ │ │ │3,7 km │forestier 3,7 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 43│ 5426 │ 8.04.04 │Drum forestier Petroşniţa │drum auto │conform │Judeţul │ 208263.71│ │ │ │ │3,6 km │forestier 3,6 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 44│ 5427 │ 8.04.04 │Drum forestier Cuntu 4,3 km│drum auto │conform │Judeţul │ 65469.61│ │ │ │ │ │forestier 4,3 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Turnu Ruieni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 45│ 5428 │ 8.04.04 │Drum forestier Irighiş │drum auto │conform │Judeţul │ 724840.71│ │ │ │ │11,4 km │forestier 11,4 km │amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │Vârciorova │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 46│ 5429 │ 8.04.04 │Drum forestier Bolvaşniţa │drum auto │conform │Judeţul │ 314616.01│ │ │ │ │Bobu 4,1 km │forestier 4,1 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Vârciorova │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 47│ 5430 │ 8.04.04 │Drum forestier Pârâul │drum auto │conform │Judeţul │ 168597.80│ │ │ │ │Porcului 1,5 km │forestier 1,5 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Vârciorova │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 48│ 5431 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. Armeniş │drum auto │conform │Judeţul │ 365835.00│ │ │ │ │4,0 km │forestier 4,0 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Armeniş │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 49│ 5432 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul │ 504553.77│ │ │ │ │Armenişului II 2,0 km │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Caraş-Severin, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Armeniş │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 50│ 5433 │ 8.04.04 │Drum forestier Zizinaş │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 128693.87│ │ │ │ │4,7 km │forestier 4,7 km -│amenajamentelor │Tărlungeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 51│ 5434 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. Sasului │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 62618.31│ │ │ │ │ │forestier 3,3 km -│amenajamentelor │Tărlungeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 52│ 5435 │ 8.04.04 │Drum forestier Tinoasa │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 46947.76│ │ │ │ │1,2 km │forestier 1,2 km -│amenajamentelor │Tărlungeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 53│ 5436 │ 8.04.04 │Drum forestier Dungu │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 40234.91│ │ │ │ │ │forestier 2,9 km -│amenajamentelor │Tărlungeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 54│ 5437 │ 8.04.04 │Drum forestier Buşca 2,5 km│drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 60248.15│ │ │ │ │ │forestier 2,5 km -│amenajamentelor │Tărlungeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 55│ 5438 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. Satului │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 183961.75│ │ │ │ │6,1 km │forestier 6,1 km -│amenajamentelor │Tărlungeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 56│ 5439 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. Dracului│drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 600892.24│ │ │ │ │8,2 km │forestier 8,2 km -│amenajamentelor │Tărlungeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 57│ 5440 │ 8.04.04 │Drum forestier Tesla │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 111834.95│ │ │ │ │ │forestier 6,1 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 58│ 5441 │ 8.04.04 │Drum forestier Babarunca │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 113816.60│ │ │ │ │ │forestier 6,4 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 59│ 5442 │ 8.04.04 │Drum forestier Chişag │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 46734.19│ │ │ │ │ │forestier 2,8 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 60│ 5443 │ 8.04.04 │Drum forestier Tărlung │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 118570.15│ │ │ │ │Ciorica │forestier 11,7 km │amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 61│ 5444 │ 8.04.04 │Drum forestier Roşca 2,7 km│drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 151809.83│ │ │ │ │ │forestier 2,7 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 62│ 5445 │ 8.04.04 │Drum forestier Pârâul │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 139010.68│ │ │ │ │Cailor 2,6 km │forestier 2,6 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 63│ 5446 │ 8.04.04 │Drum forestier Urlatu Mare │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 75294.35│ │ │ │ │1,5 km │forestier 1,5 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 64│ 5447 │ 8.04.04 │Drum forestier Mărcoşanu │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 130633.18│ │ │ │ │1,8 km │forestier 1,8 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 65│ 5448 │ 8.04.04 │Drum forestier Vaida 2 km │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 109378.34│ │ │ │ │ │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 66│ 5449 │ 8.04.04 │Drum forestier Borzoş │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 4107.19│ │ │ │ │ │forestier 0,4 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 67│ 5450 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 14937.22│ │ │ │ │Zimbrului │forestier 2,9 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 68│ 5451 │ 8.04.04 │Drum forestier Doftana │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 366195.42│ │ │ │ │9,3 km │forestier 9,3 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 69│ 5452 │ 8.04.04 │Drum forestier Recea de Jos│drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 19797.22│ │ │ │ │ │forestier 1,3 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 70│ 5453 │ 8.04.04 │Drum forestier Recea de Sus│drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 96315.43│ │ │ │ │1,7 km │forestier 1,7 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 71│ 5454 │ 8.04.04 │Drum forestier Baier │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 32048.49│ │ │ │ │ │forestier 3,5 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 72│ 5455 │ 8.04.04 │Drum forestier Davidoaia │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 51874.08│ │ │ │ │0,6 km │forestier 0,6 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 73│ 5456 │ 8.04.04 │Drum forestier Tigăi 6 km │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 512678.22│ │ │ │ │ │forestier 6,0 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 74│ 5457 │ 8.04.04 │Drum forestier Pârâul │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 437106.07│ │ │ │ │Nanului 2,7 km │forestier 2,7 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 75│ 5458 │ 8.04.04 │Drum forestier Adânca de │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 123652.31│ │ │ │ │Sus 1,8 km │forestier 1,8 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 76│ 5459 │ 8.04.04 │Drum forestier Adânca de │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 143593.45│ │ │ │ │Jos 2,0 km │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 77│ 5460 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. Dreasa │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 99979.80│ │ │ │ │1,9 km │forestier 1,9 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 78│ 5461 │ 8.04.04 │Drum forestier Ghircinul │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 480466.73│ │ │ │ │Mare 9,8 km │forestier 9,8 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 79│ 5462 │ 8.04.04 │Drum forestier Ghircinul │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 558327.64│ │ │ │ │Mic 10,1 km │forestier 10,1 km │amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 80│ 5463 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. Largă │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 32116.82│ │ │ │ │1,2 km │forestier 1,2 km -│amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 81│ 5464 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 83.21│ │ │ │ │Fierăstrăului │forestier 0,37 km │amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 82│ 5465 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 3386.65│ │ │ │ │Fierăstrăului │forestier 0,35 km │amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 83│ 5466 │ 8.04.04 │Drum forestier Babarunca │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 65.28│ │ │ │ │ │forestier 0,25 km │amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 84│ 5467 │ 8.04.04 │Drum forestier Vărzăvoaia │drum auto │conform │Judeţul Braşov, │ 4083.76│ │ │ │ │ │forestier 0,25 km │amenajamentelor │Săcele │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 85│ 158249 │ 8.30 │Corectare torenţi Adânca de│lucrări de │fond forestier │Judeţul Braşov, │ 907667.74│ │ │ │ │Sus (ICAS) │corectare a │ │Săcele │ │ │ │ │ │ │torenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 1,2 km │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 86│ 148924 │ 8.30 │CT Doftana Ardeleana │Corecţie torenţi │fond forestier │Judeţul Braşov, │ 2871911.04│ │ │ │ │ │ │ │Săcele │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 87│ 5468 │ 8.04.04 │Drum forestier Bolda │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 13229.00│ │ │ │ │ │forestier 3,5 km -│amenajamentelor │Vultureşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 88│ 5469 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 2339207.00│ │ │ │ │Caselor 2,6 km │forestier 2,6 km -│amenajamentelor │Vultureşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 89│ 5470 │ 8.04.04 │Drum forestier Greaca │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 114600.00│ │ │ │ │7,0 km │forestier 7,0 km -│amenajamentelor │Mihăeşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 90│ 5471 │ 8.04.04 │Drum forestier Ogrezea I │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 38044.00│ │ │ │ │2,5 km │forestier 2,5 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 91│ 5472 │ 8.04.04 │DF Ogrezea II 3,0 km │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 37781.00│ │ │ │ │ │forestier 3,0 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 92│ 5473 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 9916.00│ │ │ │ │Păducelului │forestier 2,1 km -│amenajamentelor │Hârtieşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 93│ 5474 │ 8.04.04 │Drum forestier Ursoaie │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 10273.00│ │ │ │ │ │forestier 1,9 km -│amenajamentelor │Vultureşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 94│ 5475 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 1780.22│ │ │ │ │Pătrăşcanilor │forestier 0,5 km -│amenajamentelor │Hârtieşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 95│ 5476 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea Florii│drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 1838.00│ │ │ │ │ │forestier 0,7 km -│amenajamentelor │Schitu Goleşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 96│ 5477 │ 8.04.04 │Drum forestier Piţigaie │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 6364.00│ │ │ │ │ │forestier 2,0 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 97│ 5478 │ 8.04.04 │Drum forestier Mâzgana │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 624365.00│ │ │ │ │ │forestier 7,7 km -│amenajamentelor │Vultureşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 98│ 5479 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea lui │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 15333.00│ │ │ │ │Topor │forestier 4,8 km -│amenajamentelor │Hârtieşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 99│ 5480 │ 8.04.04 │Drum forestier Ruda │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 25336.00│ │ │ │ │ │forestier 5,2 km -│amenajamentelor │Mihăieşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 100│ 5481 │ 8.04.04 │Drum forestier Ruda-Mâzgana│drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 76177.00│ │ │ │ │ │forestier 4,1 km -│amenajamentelor │Vultureşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 101│ 5482 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea Pechii│drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 2676.00│ │ │ │ │ │forestier 1,5 km -│amenajamentelor │Schitu Goleşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 102│ 5483 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 2337.00│ │ │ │ │Raciului │forestier 0,9 km -│amenajamentelor │Vultureşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 103│ 5484 │ 8.04.04 │Drum forestier Ivăniş I │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 2759.00│ │ │ │ │ │forestier 1,0 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 104│ 5485 │ 8.04.04 │Drum forestier Ivăniş II │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 58141.00│ │ │ │ │4,1 km │forestier 4,1 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 105│ 5486 │ 8.04.04 │Drum forestier Ivăniş - │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 35769.00│ │ │ │ │Vl. Ariilor 1,9 km │forestier 1,9 km -│amenajamentelor │Vultureşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 106│ 5487 │ 8.04.04 │Drum forestier Padina │drum auto │conform │Judeţul │ 1126.00│ │ │ │ │ │forestier 0,9 km -│amenajamentelor │Dâmboviţa, │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │Văleni │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 107│ 5488 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 2059.00│ │ │ │ │Cireşului │forestier 1,5 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 108│ 5489 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 375.20│ │ │ │ │Mânăstirii │forestier 0,5 km -│amenajamentelor │Ţiţeşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 109│ 5490 │ 8.04.04 │Drum forestier Opreşti │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 7563.00│ │ │ │ │ │forestier 2,7 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 110│ 5491 │ 8.04.04 │Drum forestier Livezeni │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 32153.00│ │ │ │ │2,3 km │forestier 2,3 km -│amenajamentelor │Stâlpeni │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 111│ 5492 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea Stânii│drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 1695.00│ │ │ │ │2,5 km │forestier 2,5 km -│amenajamentelor │Ţiţeşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 112│ 5493 │ 8.04.04 │Drum forestier Calea lui │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 59963.00│ │ │ │ │Băj 3,7 km │forestier 3,7 km -│amenajamentelor │Bălileşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 113│ 5494 │ 8.04.04 │Drum forestier Vl. │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 95419.00│ │ │ │ │Bisericii I 2,4 km │forestier 2,4 km -│amenajamentelor │Hârtieşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 114│ 5495 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 92343.00│ │ │ │ │Bisericii II 2,3 km │forestier 2,3 km -│amenajamentelor │Hârtieşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 115│ 5496 │ 8.04.04 │Drum forestier Limpedea │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 116733.00│ │ │ │ │5,5 km │forestier 5,5 km -│amenajamentelor │Schitu Goleşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 116│ 5497 │ 8.04.04 │Drum forestier Runc │drum auto │conform │Judeţul Argeş, │ 11144.00│ │ │ │ │ │forestier 3,3 km -│amenajamentelor │Schitu Goleşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 117│ 5501 │ 8.04.04 │Drum forestier Chilimetea │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 178575.00│ │ │ │ │ │forestier 6,0 km -│amenajamentelor │Vidra │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 118│ 5502 │ 8.04.04 │Drum forestier Runcu │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 10090.00│ │ │ │ │ │forestier 3,8 km -│amenajamentelor │Boloteşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 119│ 5503 │ 8.04.04 │Drum forestier Runcu │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 10368.75│ │ │ │ │Breţcani │forestier 11,5 km │amenajamentelor │Boloteşti │ │ │ │ │ │ │- pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 120│ 5504 │ 8.04.04 │Drum forestier Barbu │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 12606.25│ │ │ │ │ │forestier 2,4 km -│amenajamentelor │Boloteşti │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 121│ 5505 │ 8.04.04 │Drum forestier Trei Poduri │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 10087.50│ │ │ │ │ │forestier 1,5 km -│amenajamentelor │Vizantea │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 122│ 5506 │ 8.04.04 │Drum forestier Peştera │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 127033.89│ │ │ │ │ │forestier 2,5 km -│amenajamentelor │Vizantea │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 123│ 5507 │ 8.04.04 │Drum forestier Plopu │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 341711.25│ │ │ │ │ │forestier 1,7 km -│amenajamentelor │Vizantea │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 124│ 152517 │ 8.04.04 │Drum forestier Valea Rea │drum auto │conform │Judeţul Vrancea,│ 861711.25│ │ │ │ │ │forestier 4,7 km -│amenajamentelor │Vidra │ │ │ │ │ │ │pietruit │silvice │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 125│ 158248 │ 8.30 │Corectare torenţi Vizantea │lucrări de │fond forestier │Judeţul Vrancea,│ 1468011.50│ │ │ │ │(ICAS) │corectare a │ │Vizantea │ │ │ │ │ │ │torenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 1,3 km │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 126│ 158252 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond forestier │Judeţul Vrancea,│ 1628872.75│ │ │ │ │Chilimetea II (ICAS) │corectare a │ │Vidra │ │ │ │ │ │ │torenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 1,9 km │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 127│ 158253 │ 8.30 │Corectare torenţi Peştera │lucrări de │fond forestier │Judeţul Vrancea,│ 1213091.99│ │ │ │ │(ICAS) │corectare a │ │Vizantea │ │ │ │ │ │ │torenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 2,9 km │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 128│ 158250 │ 8.30 │Corectare torenţi Pârâul │lucrări de │fond forestier │Judeţul Vrancea,│ 1217448.10x)│ │ │ │ │Sării (ICAS) │corectare a │ │Valea Sării │ │ │ │ │ │ │torenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 2,5 km │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 129│ 158251 │ 8.30 │Corectare Torenţi Valea Rea│lucrări de │fond forestier │Judeţul Vrancea,│ 1376855.22│ │ │ │ │(ICAS) │corectare a │ │Valea Rea │ │ │ │ │ │ │torenţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 2,3 km │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 130│ 159125 │ 8.04.01 │Pădure ICAS │Suprafaţa = │conform │Judeţul Vrancea,│ 2760.51│ │ │ │ │ │4.000 mp, │amenajamentului │Valea Sării │ │ │ │ │ │ │CF = 50156, Date │silvic │ │ │ │ │ │ │ │cadastrale = 382 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 131│ 159127 │ 8.04.01 │Pădure ICAS │Suprafaţa = │conform │Judeţul Vrancea,│ 74392.14│ │ │ │ │ │146.600 mp, │amenajamentului │Boloteşti │ │ │ │ │ │ │CF = 50577,50578, │silvic │ │ │ │ │ │ │ │Date cadastrale = │ │ │ │ │ │ │ │ │1595, 1596 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 132│ 159126 │ 8.04.01 │Pădure ICAS │Suprafaţa = │conform │Judeţul Vrancea,│ 114515.78│ │ │ │ │ │100.000 mp, │amenajamentului │Boloteşti │ │ │ │ │ │ │CF = 50583, Date │silvic │ │ │ │ │ │ │ │cadastrale = 1492 │ │ │ │ ├────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────────┼─────────────┤ │ TOTAL │40.612.506,90│ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  +  Anexa 3LISTAbunurilor aflate în patrimoniul InstitutuluiNaţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"(fostul Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)1. Datele de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului care trec din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 13729380 │Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ││(ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub │ RO 2607964│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în ││autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de │ │Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de ││cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei │ │Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti) ││Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi │ │ ││dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări │ │ ││prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările │ │ ││ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ ││majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ ││patrimoniul public de stat │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────┘┌──────┬───────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────┬──────┬────────────┐│ Nr. │Cod de │ │ Persoana juridică│ Persoana juridică│ Date de identificare │ Valoarea │Anul │ Situaţia ││ inv. │clasi- │ Denumire │ de la care se │ la care se ├───────────┬──────────┬──────────────┤ de │dobân-│ juridică ││ M.F. │fica- │ │transmite imobilul│transmite imobilul│ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │ inventar │dirii/│ ││ │ţie │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │a bunurilor │dării │ ││ │ │ │ │ │ (pe scurt)│pe scurt) │ │ care se │în │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ transmit │folo- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │institutului│sinţă │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ naţional │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5374 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 128555.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Pârâul Morii │ROMSILVA │Cercetare- │3,8 km - │mentelor │Câmpulung │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Moldovenesc │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultura │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Dracea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5375 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 148328.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Hurghiş │ROMSILVA │Cercetare- │4,0 km - │mentelor │Câmpulung │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Moldovenesc │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5376 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 1433665.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Demăcuşa │ROMSILVA │Cercetare- │6,0 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5377 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 743441.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Cehlena Hlena│ROMSILVA │Cercetare- │2,8 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5378 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 540082.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Ursulova │ROMSILVA │Cercetare- │2,3 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5379 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 225014.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Hurghişca │ROMSILVA │Cercetare- │2,4 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5380 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 149074.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Turculova │ROMSILVA │Cercetare- │2,3 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5381 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 80000.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Pârâul │ROMSILVA │Cercetare- │1,6 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │Rusului │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5382 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 433091.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Corhana │ROMSILVA │Cercetare- │1,2 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5383 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 117818.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Comănel │ROMSILVA │Cercetare- │1,0 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5384 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 410728.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Tomnatic │ROMSILVA │Cercetare- │4,1 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5385 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 3325645.23│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Petac │ROMSILVA │Cercetare- │13,0 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5386 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 397105.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Cozarca │ROMSILVA │Cercetare- │2,2 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5387 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 324169.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Cehlena Hlena│ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │2 │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5388 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 2764244.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suceava, │ │ │administrare││ │ │Demăcuşa │ROMSILVA │Cercetare- │5,0 km - │mentelor │Moldoviţa │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5399 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 69942.40│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Valea │ROMSILVA │Cercetare- │2,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Ibăneasa │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │2,7 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5400 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 191849.38│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Valea │ROMSILVA │Cercetare- │5,3 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Radului │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │5,3 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5401 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 100718.69│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Lăturoanea │ROMSILVA │Cercetare- │2,8 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,8 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5402 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 39531.77│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Lăturoanea │ROMSILVA │Cercetare- │0,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Mică 0,5 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5403 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 116285.61│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Şipot 1,7 km │ROMSILVA │Cercetare- │1,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5404 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 16151.82│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Pelnit 0,5 km│ROMSILVA │Cercetare- │0,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5405 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 270799.37│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Tincoviţa │ROMSILVA │Cercetare- │4,6 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │4,6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5406 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 8972.71│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Valea Mică │ROMSILVA │Cercetare- │2,8 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,8 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5407 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 106576.65│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Sacu │ │ │administrare││ │ │Valea Mare │ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5408 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 57188.14│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Balas 1,2 km │ROMSILVA │Cercetare- │1,2 km - │mentelor │Constantin │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Daicoviciu │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5409 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 827212.59│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Valişor │ROMSILVA │Cercetare- │9,6 km - │mentelor │Constantin │ │ │ ││ │ │9,6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Daicoviciu │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5410 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 126471.58│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Stanisoara │ROMSILVA │Cercetare- │1,5 km - │mentelor │Constantin │ │ │ ││ │ │Mare 1,5 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Daicoviciu │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5411 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 189993.72│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Valea Cetăţii│ROMSILVA │Cercetare- │3,4 km - │mentelor │Constantin │ │ │ ││ │ │3,4 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Daicoviciu │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5412 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 291705.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Căpriorul │ROMSILVA │Cercetare- │2,8 km - │mentelor │Constantin │ │ │ ││ │ │2,8 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Daicoviciu │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5413 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 310650.41│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Sinova 3,5 km│ROMSILVA │Cercetare- │3,5 km - │mentelor │Constantin │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Daicoviciu │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5414 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 338430.78│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Maciova │ROMSILVA │Cercetare- │7,1 km - │mentelor │Constantin │ │ │ ││ │ │7,1 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Daicoviciu │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5415 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 419682.47│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Măloasa │ROMSILVA │Cercetare- │6,1 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │6,1 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5416 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 370965.32│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Şerbul Mare │ROMSILVA │Cercetare- │2,6 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │2,6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5417 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 451689.13│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Turnu Ruieni │ROMSILVA │Cercetare- │8,0 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │8,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5418 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 98314.12│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Piriul │ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │Pietrii │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │2,0 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5419 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 60115.78│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Iedera 1,1 km│ROMSILVA │Cercetare- │1,1 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5420 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 203558.92│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Căpriorul Rău│ROMSILVA │Cercetare- │1,2 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │1,2 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5421 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 367379.17│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Borlova Mare │ROMSILVA │Cercetare- │9,0 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │9,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5422 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 204216.05│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Borloviţa │ROMSILVA │Cercetare- │2,1 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │2,1 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5423 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 134925.39│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Sebeşel │ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │2,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5424 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 134610.38│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Valea de Rug │ROMSILVA │Cercetare- │1,9 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │1,9 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5425 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 165730.38│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Slătinioara │ROMSILVA │Cercetare- │3,7 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │3,7 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5426 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 208263.71│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Petroşniţa │ROMSILVA │Cercetare- │3,6 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │3,6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5427 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 65469.61│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, Turnu│ │ │administrare││ │ │Cuntu 4,3 km │ROMSILVA │Cercetare- │4,3 km - │mentelor │Ruieni │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5428 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 724840.71│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Irighiş │ROMSILVA │Cercetare- │11,4 km - │mentelor │Vârciorova │ │ │ ││ │ │11,4 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5429 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 314616.01│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Bolvaşniţa │ROMSILVA │Cercetare- │4,1 km - │mentelor │Vârciorova │ │ │ ││ │ │Bobu 4,1 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5430 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 168597.80│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │Pârâul │ROMSILVA │Cercetare- │1,5 km - │mentelor │Vârciorova │ │ │ ││ │ │Porcului │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │1,5 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5431 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 365835.00│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │VI. Armeniş │ROMSILVA │Cercetare- │4,0 km - │mentelor │Armeniş │ │ │ ││ │ │4,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5432 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Caraş-│ 504553.77│ 1996 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Severin, │ │ │administrare││ │ │VI. Armenişu-│ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │Armeniş │ │ │ ││ │ │lui II 2,0 km│CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5433 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Braşov│ 128693.87│ 1981 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Tărlungeni │ │ │administrare││ │ │Zizinaş │ROMSILVA │Cercetare- │4,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │4,7 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5434 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Braşov│ 62618.31│ 1971 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Tărlungeni │ │ │administrare││ │ │VI. Sasului │ROMSILVA │Cercetare- │3,3 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5435 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Braşov│ 46947.76│ 1983 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Tărlungeni │ │ │administrare││ │ │Tinoasa │ROMSILVA │Cercetare- │1,2 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │1,2 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5436 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Braşov│ 40234.91│ 1960 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Tărlungeni │ │ │administrare││ │ │Dungu │ROMSILVA │Cercetare- │2,9 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5437 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Braşov│ 60248.15│ 1979 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Tărlungeni │ │ │administrare││ │ │Buşca 2,5 km │ROMSILVA │Cercetare- │2,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5438 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Braşov│ 183961.75│ 1980 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Tărlungeni │ │ │administrare││ │ │VI. Satului │ROMSILVA │Cercetare- │6,1 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │6,1 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5439 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Braşov│ 600892.24│ 1964 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Tărlungeni │ │ │administrare││ │ │VI. Dracului │ROMSILVA │Cercetare- │8,2 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │8,2 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5440 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 111834.95│ 1964 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, │ │ │administrare││ │ │Tesla │ROMSILVA │Cercetare- │6,1 km - │mentelor │Săcele │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5441 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 113816.60│ 1960 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Babarunca │ROMSILVA │Cercetare- │6,4 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5442 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 46734.19│ 1962 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Chişag │ROMSILVA │Cercetare- │2,8 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5443 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 118570.15│ 1957 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Tărlung │ROMSILVA │Cercetare- │11,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Ciorica │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5444 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 151809,83│ 1979 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Roşca 2,7 km │ROMSILVA │Cercetare- │2,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5445 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 139010,68│ 1977 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Pârâul Cailor│ROMSILVA │Cercetare- │2,6 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5446 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 75294,35│ 1980 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Urlatu Mare │ROMSILVA │Cercetare- │1,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │1,5 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5447 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 130633,18│ 1986 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Mărcoşanu │ROMSILVA │Cercetare- │1,8 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │1,8 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5448 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 109378,34│ 1973 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Valida │ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5449 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 4107,19│ 1958 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Borzoş │ROMSILVA │Cercetare- │0,4 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5450 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 14937,22│ 1965 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │VI. Zimbrului│ROMSILVA │Cercetare- │2,9 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5451 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 366195,42│ 1985 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Doftana │ROMSILVA │Cercetare- │9,3 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │9,3 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5452 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 19797,22│ 1972 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Recea de Jos │ROMSILVA │Cercetare- │1,3 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5453 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 96315,43│ 1977 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Recea de Sus │ROMSILVA │Cercetare- │1,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │1,7 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5454 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 32048,49│ 1967 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Baier │ROMSILVA │Cercetare- │3,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5455 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 51874,08│ 1981 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Davidoaia │ROMSILVA │Cercetare- │0,6 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │0,6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5456 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 512678,22│ 1999 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Tigăi │ROMSILVA │Cercetare- │6,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5457 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 437106,07│ 1984 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Pârâul │ROMSILVA │Cercetare- │2,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Nanului │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │2,7 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5458 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 123652,31│ 1982 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Adânca de Sus│ROMSILVA │Cercetare- │1,8 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │1,8 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5459 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 143593,45│ 1983 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Adânca de Jos│ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5460 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 99979,80│ 1982 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │VI. Dreasa │ROMSILVA │Cercetare- │1,9 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │1,9 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5461 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 480466,73│ 1992 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Gircinul Mare│ROMSILVA │Cercetare- │9,8 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │9,8 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5462 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 558327,64│ 1994 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Ghircinul Mic│ROMSILVA │Cercetare- │10,1 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │10,1 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5463 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 32116,82│ 1979 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │VI. Largă │ROMSILVA │Cercetare- │1,2 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │1,2 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5464 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 83,21│ 1956 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │VI. │ROMSILVA │Cercetare- │0,37 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Fierăstrăului│CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5465 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 3386,65│ 1959 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │VI. │ROMSILVA │Cercetare- │0,35 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Fierăstrăului│CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5466 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 65,28│ 1961 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Babarunca │ROMSILVA │Cercetare- │0,25 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5467 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 4083,76│ 1957 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Vărzăvoaia │ROMSILVA │Cercetare- │0,25 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│158249│ 8.30 │Corectare │Regia Naţională a │Institutul │lucrări de │conform │Judeţul │ 907667,74│ 1995 │imobil în ││ │ │torenţi │Pădurilor - │Naţional de │corectare a│amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │Adânca de Sus│ROMSILVA │Cercetare- │torenţilor;│mentelor │ │ │ │ ││ │ │(ICAS) │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │L = 1,2 km │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│148924│ 8.30 │CT Doftana │Regia Naţională a │Institutul │corecţie │conform │Judeţul │ 2871911,04│ 2003 │imobil în ││ │ │Ardeleana │Pădurilor - │Naţional de │torenţi │amenaja- │Braşov, Săcele│ │ │administrare││ │ │ │ROMSILVA │Cercetare- │ │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │ │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5468 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 13229,00│ 1964 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vultureşti │ │ │administrare││ │ │Bolda │ROMSILVA │Cercetare- │3,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5469 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 2339207,00│ 1973 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vultureşti │ │ │administrare││ │ │Valea Caselor│ROMSILVA │Cercetare- │2,6 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,6 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5470 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 114600,00│ 1977 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Mihăeşti │ │ │administrare││ │ │Greaca │ROMSILVA │Cercetare- │7,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │7,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5471 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 38044,00│ 1973 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │Ogrezea I │ROMSILVA │Cercetare- │2,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,5 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5472 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 37781,00│ 1980 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │Ogrezea II │ROMSILVA │Cercetare- │3,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │3,0 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5473 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 9916,00│ 1975 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Hârtieşti │ │ │administrare││ │ │Valea │ROMSILVA │Cercetare- │2,1 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Păducelului │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5474 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 10273,00│ 1968 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vultureşti │ │ │administrare││ │ │Ursoaie │ROMSILVA │Cercetare- │1,9 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5475 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 1780,22│ 1962 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Hârtieşti │ │ │administrare││ │ │VI. │ROMSILVA │Cercetare- │0,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Pătrăşcanilor│CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5476 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 1838,00│ 1961 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Schitu Goleşti│ │ │administrare││ │ │Valea Florii │ROMSILVA │Cercetare- │0,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5477 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 6364,00│ 1963 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │Piţigaie │ROMSILVA │Cercetare- │2,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5478 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 624365,00│ 1950 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vultureşti │ │ │administrare││ │ │Mâzgana │ROMSILVA │Cercetare- │7,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5479 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 15333,00│ 1959 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Hârtieşti │ │ │administrare││ │ │Valea lui │ROMSILVA │Cercetare- │4,8 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Topor │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5480 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 25336,00│ 1959 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Mihăieşti │ │ │administrare││ │ │Ruda │ROMSILVA │Cercetare- │5,2 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5481 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 76177,00│ 1958 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vultureşti │ │ │administrare││ │ │Ruda-Mâzgana │ROMSILVA │Cercetare- │4,1 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5482 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 2676,00│ 1962 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Schitu Goleşti│ │ │administrare││ │ │Valea Pechii │ROMSILVA │Cercetare- │1,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5483 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 2337,00│ 1964 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vultureşti │ │ │administrare││ │ │Valea │ROMSILVA │Cercetare- │0,9 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Raciului │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5484 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 2759,00│ 1970 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │Ivăniş I │ROMSILVA │Cercetare- │1,0 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5485 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 58141,00│ 1980 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │Ivăniş II │ROMSILVA │Cercetare- │4,1 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │4,1 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5486 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 35769,00│ 1981 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vultureşti │ │ │administrare││ │ │Ivăniş-VI. │ROMSILVA │Cercetare- │1,9 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Ariilor │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │1,9 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5487 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 1126,00│ 1969 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Dâmboviţa, │ │ │administrare││ │ │Padina │ROMSILVA │Cercetare- │0,9 km - │mentelor │Văleni │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5488 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 2059,00│ 1962 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │VI. Cireşului│ROMSILVA │Cercetare- │1,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5489 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 375,20│ 1969 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Ţiţeşti │ │ │administrare││ │ │VI. │ROMSILVA │Cercetare- │0,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Mânăstirii │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5490 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 7563,00│ 1962 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │Opreşti │ROMSILVA │Cercetare- │2,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5491 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 32153,00│ 1981 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Stâlpeni │ │ │administrare││ │ │Livezeni │ROMSILVA │Cercetare- │2,3 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,3 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5492 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 1695,00│ 1980 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Ţiţeşti │ │ │administrare││ │ │Valea Stânii │ROMSILVA │Cercetare- │2,5 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │2,5 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5493 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 59963,00│ 1981 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Bălileşti │ │ │administrare││ │ │Calea lui Băj│ROMSILVA │Cercetare- │3,7 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │3,7 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5494 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 95419,00│ 1981 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Hârtieşti │ │ │administrare││ │ │VI. │ROMSILVA │Cercetare- │2,4 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Bisericii I │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │2,4 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5495 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 92343,00│ 1983 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Hârtieşti │ │ │administrare││ │ │Valea │ROMSILVA │Cercetare- │2,3 km - │mentelor │ │ │ │ ││ │ │Bisericii II │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │2,3 km │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5496 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 116733,00│ 1982 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suprafaţă │ │ │administrare││ │ │Limpedea │ROMSILVA │Cercetare- │5,5 km - │mentelor │construită │ │ │ ││ │ │5,5 km │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Schitu Goleşti│ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5497 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul Argeş,│ 11144,00│ 1962 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Suprafaţă │ │ │administrare││ │ │Runc │ROMSILVA │Cercetare- │3,3 km - │mentelor │construită │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │Schitu Goleşti│ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5501 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 178575,00│ 1970 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Chilimetea │ROMSILVA │Cercetare- │6,0 km - │mentelor │Vidra │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5502 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 10090,00│ 1969 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Runcu │ROMSILVA │Cercetare- │3,8 km - │mentelor │Boloteşti │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5503 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 10368,75│ 1970 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Runcu │ROMSILVA │Cercetare- │11,5 km - │mentelor │Boloteşti │ │ │ ││ │ │Breţcani │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5504 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 12606,25│ 1980 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Barbu │ROMSILVA │Cercetare- │2,4 km - │mentelor │Boloteşti │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5505 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 10087,50│ 1970 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Trei Poduri │ROMSILVA │Cercetare- │1,5 km - │mentelor │Vizantea │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5506 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 127033,89│ 1961 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Peştera │ROMSILVA │Cercetare- │2,5 km - │mentelor │Vizantea │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│5507 │8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 341711,25│ 1964 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Plopu │ROMSILVA │Cercetare- │1,7 km - │mentelor │Vizantea │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│152517│8.04.04│Drum │Regia Naţională a │Institutul │drum auto │conform │Judeţul │ 861711,25│ 2002 │imobil în ││ │ │forestier │Pădurilor - │Naţional de │forestier │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Valea Rea │ROMSILVA │Cercetare- │4,7 km - │mentelor │Vidra │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │pietruit │silvice │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│158248│ 8.30 │Corectare │Regia Naţională a │Institutul │lucrări de │fond │Judeţul │ 1468011,50│ 1994 │imobil în ││ │ │torenţi │Pădurilor - │Naţional de │corectare a│forestier │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Vizantea │ROMSILVA │Cercetare- │torenţilor;│ │Vizantea │ │ │ ││ │ │(ICAS) │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │L = 1,3 km │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│158252│ 8.30 │Corectare │Regia Naţională a │Institutul │lucrări de │fond │Judeţul │ 1628872,75│ 2007 │imobil în ││ │ │torenţi │Pădurilor - │Naţional de │corectare a│forestier │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Chilimetea II│ROMSILVA │Cercetare- │torenţilor;│ │Vidra │ │ │ ││ │ │(ICAS) │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │L = 1,9 km │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│158253│ 8.30 │Corectare │Regia Naţională a │Institutul │lucrări de │fond │Judeţul │ 1213091,99│ 2007 │imobil în ││ │ │torenţi │Pădurilor - │Naţional de │corectare a│forestier │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Peştera │ROMSILVA │Cercetare- │torenţilor;│ │Vizantea │ │ │ ││ │ │(ICAS) │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │L = 2,9 km │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│158250│ 8.30 │Corectare │Regia Naţională a │Institutul │lucrări de │fond │Judeţul │ 1217448,10│ 2008 │imobil în ││ │ │torenţi │Pădurilor - │Naţional de │corectare a│forestier │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Pârâul Sării │ROMSILVA │Cercetare- │torenţilor;│ │Valea-Sării │ │ │ ││ │ │(ICAS) │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │L = 2,5 km │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│158251│ 8.30 │Corectare │Regia Naţională a │Institutul │lucrări de │fond │Judeţul │ 1376855,22│ 2004 │imobil în ││ │ │torenţi │Pădurilor - │Naţional de │corectare a│forestier │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │Valea Rea │ROMSILVA │Cercetare- │torenţilor;│ │Valea Rea │ │ │ ││ │ │(ICAS) │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │L = 2,3 km │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│159125│8.04.01│Pădure ICAS │Regia Naţională a │Institutul │Suprafaţa =│conform │Judeţul │ 2760,51│ 2004 │imobil în ││ │ │ │Pădurilor - │Naţional de │4000 mp, │amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │ │ROMSILVA │Cercetare- │CF = 50156,│mentelui │Valea Sării │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │Date │silvic │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │cadastrale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │= 382 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│159127│8.04.01│Pădure ICAS │Regia Naţională a │Institutul │Suprafaţa =│conform │Judeţul │ 74392,14│ 2004 │imobil în ││ │ │ │Pădurilor - │Naţional de │146.600 mp,│amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │ │ROMSILVA │Cercetare- │CF = 50577,│mentelui │Boloteşti │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │50578, │silvic │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │Date │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │cadastrale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │= 1595, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │1596 │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────────┤│159126│8.04.01│Pădure ICAS │Regia Naţională a │Institutul │Suprafaţa =│conform │Judeţul │ 114515,78│ 2004 │imobil în ││ │ │ │Pădurilor - │Naţional de │100.000 mp,│amenaja- │Vrancea, │ │ │administrare││ │ │ │ROMSILVA │Cercetare- │CF = 50583,│mentelui │Boloteşti │ │ │ ││ │ │ │CUI RO 1590120 │Dezvoltare în │Date │silvic │ │ │ │ ││ │ │ │ │Silvicultură │cadastrale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Marin Drăcea" │= 1492 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┴────────────┼──────┼────────────┤│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ 40.612.506,90│ │ │└──────┴───────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────┴────────────┘  +  Anexa 44.1 Datele de identificare ale unor bunuri imobile - terenuri forestiere aflate în domeniul public al statului care trec din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐│Nr. inv. M.F. │ Denumire │ Persoana juridică de la │ Persoana juridică la care │ Suprafaţa │Situaţia juridică││ │ │ care se transmite imobilul │ se transmite imobilul │ totală │ ││ │ │ │ │ (ha)*) │ │├──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│1363 (parţial)│Vegetaţie forestieră supusă │Regia Naţională a Pădurilor -│Institutul Naţional de │ 47.350,00│În administrare ││ │regimului silvic │ROMSILVA │Cercetare-Dezvoltare în │ │ ││ │ │CUI RO 1590120 │Silvicultură "Marin Drăcea"│ │ ││ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│1364 (parţial)│Terenuri forestiere pe care s-au│Regia Naţională a Pădurilor -│Institutul Naţional de │ 743,00│În administrare ││ │instalat diverse obiective care │ROMSILVA │Cercetare-Dezvoltare în │ │ ││ │servesc nevoilor de cultură, de │CUI RO 1590120 │Silvicultură "Marin Drăcea"│ │ ││ │producţie ori de administraţie │ │CUI RO 2607964 │ │ ││ │silvică │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│1365 (parţial)│Terenuri constituite din ape │Regia Naţională a Pădurilor -│Institutul Naţional de │ 3,00│În administrare ││ │curgătoare, ape stătătoare şi │ROMSILVA │Cercetare-Dezvoltare în │ │ ││ │păstrăvării │CUI RO 1590120 │Silvicultură "Marin Drăcea"│ │ ││ │ │ │CUI RO 2607964 │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│1366 (parţial)│Terenuri forestiere: │Regia Naţională a Pădurilor -│Institutul Naţional de │ 118,00│În administrare ││ │bolovănişuri, pietrişuri, │ROMSILVA │Cercetare-Dezvoltare în │ │ ││ │nisipuri (zburătoare şi marine),│CUI RO 1590120 │Silvicultură "Marin Drăcea"│ │ ││ │ravene, sărături cu crustă, │ │CUI RO 2607964 │ │ ││ │mocirle şi smârcuri │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ 48.214,00│ │└──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) La data de 30 iunie 2014.

  ──────────
  4.2. Situaţia terenurilor proprietate publică a statului administrate de subunităţile fără personalitate juridică din structura Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii de administrare │ Suprafaţa administrată ││crt.│ │de Institut conform EFF*)││ │ │ - ha - │├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│1. │Ocolul silvic experimental Caransebeş │ 17.768│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│2. │Ocolul silvic experimental Lechinţa │ 2.344│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│3. │Ocolul silvic experimental Mihăeşti │ 8.432│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│4. │Ocolul silvic experimental Tomnatic │ 6.850│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│5. │Ocolul silvic experimental Vidra │ 8.638│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│6. │Baza experimentală Bărăgan │ 333│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│7. │Baza experimentală Craiova │ 19│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│8. │Baza experimentală Săcele (inclusiv 177 ha │ ││ │Târgu Mureş) │ 2.664│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│9. │Staţiunea experimentală Simeria │ 82│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│10. │Baza experimentală Ştefăneşti (inclusiv 49 ha │ ││ │Cornetu) │ 489│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│11. │Baza experimentală Hemeiuşi │ 48│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│12. │Baza experimentală Timişoara │ 75│├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│13. │Baza experimentală Tulcea │ 472│├────┴──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ TOTAL: │ 48.214│└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Suprafaţa fondului forestier se regăseşte în situaţia ,,Evidenţa fondului forestier pe categorii de folosinţă" (EFF), care se depune semestrial la Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA şi în raportarea statistică anuală SILV 1, care se depune la Direcţia de statistică Ilfov.

  ──────────
   +  Anexa 5LISTA BUNURILORproprietate publică a statului care se înscriu îninventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi care se dau în administrareaInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură"Marin Drăcea"*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 13729380 │Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ││(ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub │ RO 2607964│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în ││autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de │ │Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de ││cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei │ │Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti) ││Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi │ │ ││dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări │ │ ││prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările │ │ ││ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ ││majoritar de stat care au în administrare bunuri din │ │ ││patrimoniul public de stat │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────┘┌────┬────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │ Anul │ Valoare de │ Baza legală │ Situaţia │Tip bun││crt.│clasifi-│ ├───────────────────┬────────────┬───────────────┤dobân-│ inventar │ │ juridică │ ││ │care │ │ Descriere tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │dirii/│ (lei) │ │ │ ││ │ │ │ pe scurt) │ (după caz, │ │dării │ │ │ │ ││ │ │ │ │ pe scurt) │ │ în │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│1 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Argeş, │ 2012 │ 992.507,72│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Bazinul hidrografic│corectare a │forestier │OSE Mihăeşti │ │ │recepţie │administrare│ ││ │ │Valea lui Topor │torenţilor = 4,8 km│ │ │ │ │finală nr. │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │14.667/ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │18.12.2012 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│2 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Argeş, │ 2012 │1.611.136,55│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Bazinul hidrografic│corectare a │forestier │OSE Mihăeşti │ │ │recepţie │administrare│ ││ │ │Mâzgana │torenţilor = 7,7 km│ │ │ │ │finală nr. │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │14.669/ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │18.12.2012 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│3 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1987 │ 35.201,25│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Puţul lui Dumbravă │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.278/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 2,2 km│ │ │ │ │26.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│4 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1987 │ 38.083,75│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Vităneşti │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.277/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 5,2 km│ │ │ │ │06.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│5 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1987 │ 35.143,75│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Găgeşti │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.279/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 1,8 km│ │ │ │ │26.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│6 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1999 │ 43.333,75│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Chilimetea │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │FN/15.12.1989│administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 1,5 km│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│7 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1999 │ 39.135,00│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Vidra │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │FN/19.08.1988│administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 1 km │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│8 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1999 │ 33.417,50│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Colacu - Valea │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │FN/19.12.1987│administrare│ ││ │ │Sării │torenţilor = 1,9 km│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│9 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1999 │ 25.617,50│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Pârâul Sărat │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.280/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 0,4 km│ │ │ │ │26.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│10 │ 8.30 │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1975 │ 12.975.00│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Valea Sării │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │FN/21.04.1989│administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 1,6 km│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│11 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1989 │ 21.582,50│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Prisaca - Valea │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 4.231/ │administrare│ ││ │ │Sării │torenţilor = 2,2 km│ │ │ │ │30.12.1978 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│12 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1988 │ 24.560,00│Proces-verbal│în │mobil ││ │ │Prisaca II │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.281/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 1,4 km│ │ │ │ │26.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│13 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1988 │ 47.457,50│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Bozu Bârseşti │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.229/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 1,2 km│ │ │ │ │27.11.1992 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│14 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1987 │ 23.208,75│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Canal Bîrseşti │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.282/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 0,5 km│ │ │ │ │26.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│15 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1975 │ 24.681,25│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Baraj Bîrseşti │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.283/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 0,3 km│ │ │ │ │26.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│16 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1984 │ 29.238,75│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Bîrseşti-Caciu │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │FN/28.12.1985│administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 2,6 km│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│17 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1984 │ 31.777,00│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Curteni Caciu │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │FN/24.06.1987│administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 1,4 km│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│18 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1994 │ 176.025,00│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Vasui-Vrâncioaia │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 6.376/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 4,9 km│ │ │ │ │28.12.1990 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│19 │ 8.30. │Corectare torenţi │lucrări de │fond │Judeţul Vrancea│ 1994 │ 110.797,50│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Coza Satului │corectare a │forestier │OSE Vidra │ │ │nr. 1.284/ │administrare│ ││ │ │ │torenţilor = 5,6 km│ │ │ │ │26.03.2015 │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│20 │8.04.04 │Drum forestier │Drum auto forestier│Conform │Judeţul Vrancea│ 2007 │ 806.248.81│Proces-verbal│în │imobil ││ │ │Răchitaş Şoimu │lungime = 3,8 km │amenaja- │OSE Vidra │ │ │nr. 1.123/ │administrare│ ││ │ │ │suprafaţa = 2,1 ha │mentelor │ │ │ │06.03.2009 │ │ ││ │ │ │ │silvice │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │4.162.128,83│ │ │ │└────┴────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────────┴──────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────┘  +  Anexa 6Subunităţile fără personalitate juridică dinstructura Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură"Marin Drăcea" (fostul Institut deCercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea subunităţii │ Sediul ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│1 │Centrala institutului naţional │Judeţul Ilfov, localitatea Voluntari, ││ │ │Bd. Eroilor nr. 128 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Punct de lucru Tulcea │Judeţul Tulcea, localitatea Tulcea, Str. ││ │ │Isaccei nr. 25 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│2 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Braşov, localitatea Braşov, ││ │Producţie Braşov │str. Cloşca nr. 13 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Săcele │Judeţul Braşov, localitatea Săcele, Str. ││ │ │Ogrăzii nr. 22 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│3 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Argeş, localitatea Piteşti, ││ │Producţie Piteşti │str. Trivale nr. 80 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Atelier de cercetare Mihăeşti │Judeţul Argeş, comuna Mihăeşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Ocolul silvic experimental Mihăeşti │Judeţul Argeş, comuna Mihăeşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│4 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Suceava, localitatea Câmpulung ││ │Producţie Câmpulung Moldovenesc │Moldovenesc, str. Calea Bucovinei nr. ││ │ │73 bis │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Secţie de cercetare-dezvoltare şi experimentare- │Judeţul Neamţ, localitatea Roman, ││ │producţie de proiectare Roman │Bulevardul Republicii nr. 34 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Colective de cercetare-dezvoltare Bacău │Judeţul Bacău, localitatea Bacău, str. ││ │ │Ştefan cel Mare nr. 28 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Hemeiuşi │Judeţul Bacău, comuna Hemeiuşi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Ocolul silvic experimental Tomnatic │Judeţul Suceava, localitatea Câmpulung ││ │ │Moldovenesc, str. Calea Bucovinei nr. 73 ││ │ │bis │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│5 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Timiş, localitatea Timişoara, ││ │Producţie Timişoara │Aleea Pădurea Verde nr. 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Colective de cercetare-dezvoltare Caransebeş │Judeţul Caraş-Severin, localitatea ││ │ │Caransebeş, str. Godeanu nr. 7 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Secţie de cercetare şi experimentare producţie │Judeţul Hunedoara, localitatea Simeria, ││ │Simeria │str. Biscariei nr. 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Simeria │Judeţul Hunedoara, localitatea Simeria, ││ │ │str. Biscariei nr. 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Timişoara │Judeţul Timiş, localitatea Bazoş │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Pepinieră Dobra │Judeţul Hunedoara, localitatea Dobra │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Ocolul silvic experimental Caransebeş │Judeţul Caraş-Severin, localitatea ││ │ │Caransebeş, str. Godeanu nr. 7 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│6 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea ││ │Producţie Bistriţa │Bistriţa, str. Mihai Viteazu nr. 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Atelier de cercetare şi experimentare - producţie │Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, ││ │Cluj-Napoca │str. Horea nr. 65 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Târgu Mureş │Judeţul Mureş, localitatea Târgu Mureş, ││ │ │str. George Enescu nr. 6 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Păstrăvăria Gilău │Judeţul Cluj, localitatea Gilău │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Ocolul silvic experimental Lechinţa │Judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea ││ │ │Lechinţa, Str. Principală nr. 352 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│7 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Dolj, localitatea Craiova, str. ││ │Producţie Craiova │George Enescu nr. 24 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Craiova │Judeţul Dolj, localitatea Craiova, str. ││ │ │George Enescu nr. 24 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│8 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Vrancea, localitatea Focşani, ││ │Producţie Focşani │Str. Republicii nr. 7 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Ocolul silvic experimental Vidra │Judeţul Vrancea, comuna Vidra │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│9 │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare- │Judeţul Bihor, localitatea Oradea, bd. ││ │Producţie Oradea │Ştefan cel Mare nr. 70 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│10. │Staţiunea de Experimentare-Producţie Ştefăneşti │Judeţul Ilfov, localitatea Voluntari, ││ │ │Bd. Eroilor nr. 128 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Ştefăneşti │Judeţul Ilfov, localitatea Voluntari, ││ │ │Bd. Eroilor nr. 128 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Cornetu │Judeţul Ilfov, localitatea Cornetu, str. ││ │ │Taberei, FN │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Bărăgan │Judeţul Călăraşi, comuna Perişoru │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Baza experimentală Tulcea │Judeţul Tulcea, localitatea Babadag │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘---------