ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 mai 2015privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015  Având în vedere menţinerea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a valabilităţii Alertei internaţionale determinate de epidemia de Ebola şi rolul Ministerului Sănătăţii de asigurare a capacităţilor de răspuns la evenimente epidemiologice datorate unor boli infecţioase determinate de virusuri sau bacterii care determină mortalitate ridicată în cadrul populaţiei, este necesară asigurarea susţinerii în continuare a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru Formaţiunea Medicală ROL 2, din bugetul Ministerului Sănătăţii, până la declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a închiderii Alertei internaţionale determinate de epidemia de Ebola. Având în vedere faptul că Formaţiunea Medicală ROL 2 este singura unitate desemnată la nivel naţional pentru asigurarea izolării şi tratării pacienţilor suspecţi sau confirmaţi de infectare cu virus Ebola, neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar determina încetarea funcţionării acestei unităţi, astfel, România aflându-se în incapacitatea de a asigura asistenţa medicală necesară pentru aceşti pacienţi. Ministerul Sănătăţii nu va putea duce la îndeplinire sarcinile stabilite de Guvernul României prin Memorandumul aprobat în 17 septembrie 2014 privind "Măsurile de prevenire şi de creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virusul hemoragic Ebola".Ţinând seama de necesitatea de a valorifica proiectele cu finanţare externă nerambursabilă în vederea creşterii nivelului de pregătire a specialiştilor români în domeniul transplantului, acest fapt va duce incontestabil la mărirea duratei de viaţă, indicator esenţial de evaluare a ţării în raport cu situaţia la nivel mondial. Perioada de implementare a Proiectului "Dezvoltarea competenţelor în transplant" este 10 februarie-31 decembrie 2015. Beneficiarul are obligaţia de a asigura cofinanţarea, mai mult, la prima cerere de plată, beneficiarul trebuie să asigure această finanţare, fapt pentru care în lipsa fondurilor necesare cofinanţării beneficiarul va fi în imposibilitatea implementării proiectului, respectiv a rezilierii contractului de finanţare. În cazul în care contractul este reziliat din culpa beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecţia publică de proiecte şi de la acordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 ani.Luând în consideraţie necesitatea de a asigura accesul asiguraţilor la medicamente inovative pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra sănătăţii publice, se impune modificarea de urgenţă a cadrului legal pentru a crea posibilitatea încheierii contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă cât mai scurtă de timp.Ţinând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinţe directe asupra sănătăţii şi vieţii pacienţilor, prin neasigurarea accesului în timp util la tratamente inovatoare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) Se aprobă susţinerea în continuare a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 cu suma maximă de 360.000 lei pentru o perioadă de 6 luni, din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pe anul 2015, de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01.25 "Programe pentru sănătate", ca acţiune prioritară a Ministerului Sănătăţii. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" în vederea asigurării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2, respectiv aprovizionarea cu energie electrică şi apă potabilă, pentru o perioadă de 6 luni. (3) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se realizează lunar, pe baza notelor de fundamentare realizate de Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan", conform facturilor transmise de către acesta către Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 24 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 24. - (1) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare, a indemnizaţiilor, precum şi a celor necesare derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, conform legilor bugetare anuale."  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin derogare de la alin. (1), în anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(1^2) Consumul de medicamente pentru care se încheie contracte conform alin. (1^1) nu se ia în calculul consumului total trimestrial de medicamente prevăzut la art. 3 alin. (2) pentru care se calculează contribuţia trimestrială."2. La articolul 12, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Procentul prevăzut la alin. (4), cuprins în contractele cost-volum/cost-volum-rezultat, este format din valoarea procentului "p" aferent trimestrului anterior încheierii contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, calculată potrivit formulei prevăzute la art. 3 alin. (2), la care se adaugă între 10 şi 50 de puncte procentuale, în funcţie de procentul numărului de pacienţi contractabil pentru fiecare terapie faţă de numărul de pacienţi eligibili, după cum urmează: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Procent aplicat la valoarea consumului│ Procent număr de pacienţi │ │ trimestrial │ contractabil pentru fiecare terapie │ │ │faţă de numărul de pacienţi eligibili│ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ "p"+10% │ 10 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ "p"+20% │ >10≤30 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ "p"+30% │ >30≤50 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ "p"+40% │ >50≤60 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ "p"+50%*) │ >60≤100 │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În cadrul procesului de încheiere a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă sau reprezentantul legal al acestuia poate acorda şi peste 50 de puncte procentuale adăugate la valoarea procentului "p".

  ──────────
  (6) În situaţia în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică există două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) şi care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (2) se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat cu deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă sau cu reprezentantul legal al acestuia, pentru medicamentele pentru care din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă costul cel mai mic/tratament/pacient/an sau pe schemă terapeutică/cicluri de terapie prin raportare la procentul aplicat la valoarea consumului trimestrial de la alin. (5) şi la preţul de vânzare cu amănuntul fără TVA/preţul cu ridicata, după caz.
  PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 20 mai 2015.Nr. 12.-----