ORDIN nr. 48 din 19 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) Biroul secretariat şi evidenţă;"2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din care fac parte."3. La articolul 8 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) ţine evidenţa actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, comunicate ministerului, a ordinelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, a acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate de minister;"4. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VAtribuţiile structurilor direcţiei generale"5. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) analizează şi formulează puncte de vedere, sub aspectul legalităţii, cu privire la proiectele documentelor juridice internaţionale elaborate, potrivit legii, de către unităţile aparatului central al ministerului sau de instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului;"6. La articolul 16 alineatul (3), litera l) se abrogă.7. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale."8. La capitolul V, titlul secţiunii a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 7-aBiroul secretariat şi evidenţă"9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Biroul secretariat şi evidenţă îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii direcţiei generale corespondenţa adresată acesteia, inclusiv cea electronică, iar pe baza rezoluţiei o repartizează celorlalte servicii/birouri; b) ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, asigură expedierea şi transportul corespondenţei primite/trimise la/de către direcţia generală; c) ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen şi prezintă conducerii direcţiei generale stadiul executării acestora; verifică situaţia lucrărilor gestionate de direcţia generală care nu au fost soluţionate în termenele stabilite şi informează conducerea direcţiei generale despre acestea; d) asigură clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor primite şi soluţionate de directorul general şi de adjuncţii acestuia, respectiv a celor create de aceştia, precum şi a lucrărilor primite şi soluţionate de serviciile/birourile din cadrul direcţiei generale, conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului general; e) întocmeşte nomenclatoarele arhivistice, pentru documente neclasificate şi clasificate, ale direcţiei generale şi constituie, anual, arhiva neoperativă şi a documentelor clasificate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; f) asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale şi transmiterea dispoziţiilor acesteia către celelalte structuri ale direcţiei generale; g) ţine evidenţa şi asigură depozitarea originalelor ordinelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, convenţiilor sau altor documente încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii şi a rezervei acestora, a unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum şi a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, comunicate ministerului; h) asigură transmiterea actelor normative interne, spre publicare, la Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit reglementărilor legale în vigoare; asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea prin Tipografia Ministerului Afacerilor Interne şi difuzarea actelor normative interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, la celelalte structuri ale ministerului, păstrând evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora; i) organizează, la ordin, activităţi de sprijin, îndrumare şi control a activităţilor specifice de înregistrare, evidenţă, păstrare şi utilizare a ordinelor cu caracter normativ emise de ministrul afacerilor interne, la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora; j) organizează şi ţine evidenţa literaturii de specialitate care interesează activitatea direcţiei generale şi asigură distribuirea acesteia pentru personalul direcţiei generale, în funcţie de nevoi; k) asigură, la cererea personalului direcţiei generale, multiplicarea documentelor repartizate acestuia; l) ţine evidenţa răspândirilor personalului din direcţia generală şi a serviciului de zi pe unitate; m) ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor direcţiei generale, în limita competenţelor proprii; n) redactează şi prezintă la semnat dispoziţia zilnică a directorului general; o) desfăşoară activităţile specifice cu prilejul retragerii actelor normative interne abrogate, a sigiliilor şi ştampilelor scoase din uz şi asigură distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de ordinele în vigoare; p) organizează activitatea de primire în audienţă la directorul general şi ţine evidenţa modului de soluţionare a problemelor sesizate; q) înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a condicilor, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea serviciului; r) păstrează şi actualizează documentele de organizare şi mobilizare întocmite la nivelul direcţiei generale, potrivit dispoziţiei directorului general; s) formulează răspunsuri la petiţiile adresate ministerului şi elaborează puncte de vedere cu caracter juridic pentru lucrările care privesc aspecte din sfera proprie de competenţă; ş) gestionează, prin personal special desemnat, potrivit legii, evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în condiţii de securitate."10. Anexele nr. 1 şi 3 - 6 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.11. În cuprinsul regulamentului, sintagma "ministrul administraţiei şi internelor" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul afacerilor interne".  +  Articolul IIOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 19 mai 2015.Nr. 48.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la regulament)ORGANIGRAMADirecţiei generale juridice*Font 8*                              ┌────────────────┐                              │DIRECTOR GENERAL│                              └───────┬────────┘                                      │            ┌─────────────────────────┴────────┬───────────────────────────────────────┐            │ │ │  ┌─────────┴──────┐ ┌─────────┴──────┐ ┌───────────┴────┐  │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│  │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │  └─────────┬──────┘ └────────────┬───┘ └──────────┬─────┘            │ │ │    ┌───────┴─────────┬────────────────┐ │ │    │ │ │ │ │ ┌──┴──────────┐ ┌────┴────────┐ ┌─────┴────────┐ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ Serviciul 1 │ │ Serviciul 2 │ │ Biroul │ │ │ Serviciul 3 │ │ Serviciul 4 │ │ │ │ │Reglementări │ │ Relaţia cu │ │Drept european│ │ │ Contencios │ │ Contracte, │ │ │ Biroul │ │pentru ordine│ │ Guvernul şi │ │internaţional,│ ├─┤ │ │ coordonare, │ │ │ Secretariat │ │ publică şi │ │ Parlamentul │ │umanitar şi │ │ │ │ │ asistenţă, │ │ │ şi evidenţă │ │ securitate │ │ │ │drepturile │ │ │ │ │ juridică şi ├──┴──┤ │ │ naţională │ │ │ │omului │ │ │ │ │ jurisdicţia │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ │ └─────────────┘ │imputaţiilor │ │ │                                                  │ ┌─────────────┐ │ │ │ │                                                  │ │Structura de │ └─────────────┘ └─────────────┘                                                  └─┤ securitate/ │                                                    │ CSTIC │                                                    └─────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la regulament)FIŞA POSTULUIdirectorului generalA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: 14. Gradul corespunzător postului: chestor general5. Relaţii: a) ierarhice: se subordonează direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit secretarului de stat (pentru ordine publică) şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale; în aplicarea prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistenţă juridică şi pentru consilierii juridici din unităţile aparatului central şi instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ministerului; c) de control: controlează activitatea structurilor direcţiei generale şi întregului personal al acesteia, precum şi a compartimentelor juridice din inspectoratele generale (similare), a structurilor juridice şi a consilierilor juridici din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al ministerului, din unităţile teritoriale şi din celelalte unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, cu sau fără personalitate juridică; d) de colaborare: colaborează cu conducerile inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din cadrul ministerului, cu structurile similare din cadrul administraţiei publice centrale, precum şi cu celelalte instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale, legal constituite, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte unităţi ale ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate; angajează, în condiţiile legii, direcţia generală în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.B. Definirea sumară a atribuţiilor postului- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în minister, coordonarea activităţii de asistenţă juridică, precum şi reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale;- asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului;- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii direcţiei generale; efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniile de competenţă.C. Cerinţele postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic, cu diplomă de licenţă, sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;3.2. pregătire de specialitate: studii de master sau studii post-specialitate: universitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/ legislaţia muncii/teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept european/tehnici de negociere/ informatică/management instituţional;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalD. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în unităţile ministerului, la Guvern, Parlament şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului; în străinătate pentru participarea la negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducereE. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează şi conduce întreaga activitate a direcţiei generale pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne;2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora;3. iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului;4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de instituţiile şi structurile din subordine, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului;5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului;7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări;8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului;9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate;10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă;11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităţi, instituţii şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;12. iniţiază şi dezvoltă prin direcţia de profil din aparatul central al ministerului relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale;13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului afacerilor interne;15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi al structurilor subordonate;16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare;17. coordonează, cu sprijinul direcţiei generale de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare;18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică;19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister;20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central;21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate;23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă;24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competenţelor;25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale;29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale şefilor de serviciu şi birou şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi;30. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.F. Standarde de performanţă asociate postului1. indicatori cantitativi: asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei generale şi postului pe care îl ocupă;2. indicatori calitativi: asigurarea managementului performant al activităţii de asistenţă juridică în minister şi gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate direcţiei generale, în conformitate cu prevederile legale, cerinţele postului, ordinele şi dispoziţiile conducerii ministerului;3. costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică şi activităţi de management în domeniul asistenţei juridice;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde; acţionează pentru utilizarea cu maximă eficienţă a timpului de lucru, a dotărilor şi celorlalte resurse materiale;6. modalităţi de realizare a atribuţiilor: individual şi în echipă; conduce prin dispoziţii şi exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează personalul din subordine pentru executarea de lucrări complexe, în ritm alert, sub presiune, impunând regula inacceptabilităţii erorii în actul de asistenţă juridică; stimulează competenţa, eficacitatea şi loialitatea faţă de instituţie a subordonaţilor; sancţionează prompt incompetenţa, ineficienţa şi indisciplina; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Ministrul afacerilor interne,.............................Secretar de stat,.............................Titularul postuluiNumele şi prenumele ..........................Semnătura ....................................Data .........................................  +  Anexa 3(Anexa nr. 4 la regulament)FIŞA POSTULUIdirectorului general adjunctA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: 24. Gradul corespunzător postului: chestor-şef5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul şi pe cea a Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului şi are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă;3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoareD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate;9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile şi structurile aparatului central al ministerului şi de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului;10. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului;11. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor;12. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează în domeniile ordinii publice şi securităţii naţionale, dreptului european, internaţional, umanitar şi drepturilor omului, iniţiate sau care au ca avizator ministerul;13. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale;14. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului;15. asigură, prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;16. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;17. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă.18. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;19. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.E. Standarde de performanţă asociate postului1. indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă;2. indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale;3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde;6. mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretar de stat,...............................Directorul general al Direcţiei generale juridice,...............................Titularul postuluiNumele şi prenumele .........................Semnătura ...................................Data ........................................  +  Anexa 4(Anexa nr. 5 la regulament)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂFIŞA POSTULUIdirectorului general adjunctA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: 34. Gradul corespunzător postului: chestor-şef5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 3 contencios şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; are în subordine nemijlocită şeful serviciului pe care îl coordonează şi personalul ce încadrează Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; este şeful structurii de securitate a direcţiei generale.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice;3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management instituţional;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare.7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducereD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale;3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;6. coordonează activităţile de soluţionare a petiţiilor adresate direcţiei generale sau repartizate spre soluţionare de către conducerea ministerului;7. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă la nivelul direcţiei generale şi analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;8. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;9. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;10. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;11. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;12. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;13. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.14. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;15. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale;16. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi: a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; o) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare; p) pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului; q) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate; r) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.E. Standarde de performanţă asociate postului1. indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă;2. indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale;3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde;6. mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretarul de stat,................................Directorul general al Direcţiei generale juridice,................................Avizat................................Secretar de stat, şef al Departamentului de informaţii şi protecţie internă,Titularul postuluiNumele şi prenumele ......................Semnătura ................................Data .....................................  +  Anexa 5(Anexa nr. 6 la regulament)FIŞA POSTULUIdirectorului general adjunct (locţiitor şef direcţie generală)A. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: locţiitor şef direcţie generală3. Poziţia postului în statul de organizare: 3/a4. Gradul corespunzător postului: general locotenent5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Biroului secretariat şi evidenţă şi are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează; b) funcţionale: conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare sau, după caz, asigură măsurile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală; conduce activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer/magistrat militar2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin colonel/magistrat militar3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă;3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept penal/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la sediile altor autorităţi, instituţii publice ori organizaţii; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoareD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie;3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;6. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică;7. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii;8. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de cercetare administrativă, în comisiile de soluţionare a unor reclamaţii administrative sau în comisiile de soluţionare a unor contestaţii sau alte astfel de comisii, constituite potrivit legii;9. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial;10. conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare şi asigură măsurile necesare publicităţii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală, inclusiv, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I;11. asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile asigurării resurselor umane la nivelul direcţiei generale;12. coordonează activitatea personalului responsabil pe linie de organizare-mobilizare, de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor la nivelul direcţiei generale;13. coordonează activităţile de informare şi documentare la nivelul direcţiei generale;14. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;15. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;16. reprezintă direcţia generală ori ministerul, conform împuternicirilor primite;17. prezintă, periodic, directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;18. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;19. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;20. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;21. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal desfăşoară următoarele activităţi: a) cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul ministerului; b) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia; c) păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; d) respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii; e) informează, de îndată, conducerea operatorului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă;22. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;23. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă;2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale;3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop;4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează;5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde;6. mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretar de stat,...........................Directorul general al Direcţiei generale juridice,...........................Titularul postuluiNumele şi prenumele ...................Semnătura .............................Data ..................................-----