HOTĂRÂRE nr. 333 din 13 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CEa Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Orice persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2.964/95/CE al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 310 din 22 decembrie 1995, denumit în continuare Regulament, este obligată să raporteze informaţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulament structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul energiei, până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii la care se referă informaţiile. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit autorităţii publice centrale din domeniul energiei pe suport electronic şi pe suport hârtie, potrivit anexei nr. 1."3. La articolul 2, litera c) a alineatului (1) şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:"c) produc şi rafinează ţiţei pe teritoriul României, transmit structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul energiei informaţiile prevăzute la alin. (2), cu respectarea definiţiilor prevăzute în Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 110 din 24 aprilie 1999, şi în Decizia Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 216 din 14 august 1999................................................................ (4) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit autorităţii publice centrale din domeniul energiei pe suport electronic şi pe suport hârtie."4. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Autoritatea competentă pentru transmiterea în formă agreată către Comisia Europeană a informaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 este autoritatea publică centrală din domeniul energiei, prin structura de specialitate."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul energiei."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------Ministrul energiei, întreprinderilor micişi mijlocii şi mediului de afaceri,Andrei Dominic Gereap. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 13 mai 2015.Nr. 333.-------