LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (**republicată**) (*actualizată*)privind serviciile din subordinea Preşedintelui României(actualizată la data de 27 decembrie 2001*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, aprobată prin Legea nr. 124 din 3 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001, dându-se articolelor o noua numerotare şi numerotându-se alineatele.

  Legea nr. 47/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 iulie 1994.

  ──────────
   +  Articolul 1 (1) Pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţia României şi alte legi se organizează şi funcţionează Administraţia prezidenţială, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, Palatul Cotroceni. (2) În sensul prezentei legi, prin Administraţia prezidenţială se înţelege serviciile publice aflate la dispoziţia Preşedintelui României, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 2 (1) Compartimentele şi funcţiile din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei prezidenţiale, care se aproba de Preşedintele României. (2) Numărul maxim de posturi la Administraţia Prezidenţială este de 260. Fondurile necesare pentru numărul suplimentar de posturi se asigura din bugetul Administraţiei Prezidenţiale pe anul 2002 prin redistribuire de la titlul <> la titlul <>. Pentru numărul suplimentar de posturi se autorizează ordonatorul principal de credite să completeze anexele nr. 3/01/08 şi 3/01/09, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 176 din 20 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001.  +  Articolul 3 (1) Funcţiile de conducere specifice din cadrul Administraţiei prezidenţiale sunt următoarele: consilier prezidenţial, cu rang de ministru, şi consilier de stat, cu rang de secretar de stat. (2) Consilierul prezidenţial pentru apărare şi siguranţa naţională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 4 (1) Numirea sau eliberarea din funcţie a consilierilor prezidenţiali se face de către Preşedintele României. (2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcţii ale Administraţiei prezidenţiale se face potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.  +  Articolul 5 (1) Personalul Administraţiei prezidenţiale este alcătuit din persoane detaşate, la cererea Preşedintelui României, din ministere şi alte autorităţi publice, precum şi din persoane încadrate direct pe funcţiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Preşedintele României şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi încetarea detaşării, eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica în mod corespunzător şi personalului de ordine şi paza afectat Administraţiei prezidenţiale.  +  Articolul 6Administraţia prezidenţială stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice şi primeşte sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor şi exercitării competentelor ce revin Preşedintelui României.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Administraţiei prezidenţiale se asigura de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, realizate, administrate şi contabilizate, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Administraţia prezidenţială, pe lângă sediul sau, poate administra şi alte spaţii repartizate prin hotărâri ale Guvernului. (2) Începând cu 1 ianuarie 2002 Muzeul Naţional Cotroceni funcţionează în spaţiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituţie publică de cultura, în subordinea Administraţiei Prezidenţiale.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 176 din 20 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001.(2^1) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. Pentru anul 2002 bugetul Muzeului Naţional Cotroceni se aproba de ordonatorul principal de credite.----------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 176 din 20 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001.(2^2) Numărul maxim de posturi pentru Muzeul Naţional Cotroceni este de 132.----------Alin. (2^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 176 din 20 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001. (3) Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigura prin compartimentele Administraţiei prezidenţiale.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 1/1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României*), precum şi orice alte dispoziţii contrare. Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 1/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.

  ──────────
  ────────────