ORDIN nr. 564 din 12 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^2. - Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală este prevăzută în anexa nr. 9."2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin."3. În anexa nr. 1, la punctul II articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Datele în care au loc şedinţele Comisiei se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, după fiecare şedinţă a Comisiei, pentru luna următoare."4. În anexa nr. 1, la punctul II articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Direcţia de specialitate va pune la dispoziţia membrilor Comisiei, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea şedinţei, ordinea de zi, documentaţiile aferente şi nota de prezentare, ordinea de zi fiind afişată şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea termenului prevăzut mai sus."5. În anexa nr. 1, la punctul II articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pe ordinea de zi se înscriu numai solicitările cu documentaţii complete, care au fost depuse la registratura Ministerului Finanţelor Publice, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Comisiei."6. În anexa nr. 1, la punctul II articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Direcţia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la entităţi, cât şi de la alţi operatori economici sau alte instituţii ale statului. În aceste situaţii, Comisia amână luarea oricărei decizii până la primirea documentelor, declaraţiilor sau informaţiilor solicitate."7. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au obligaţia să depună câte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali la entităţi care au desfăşurat/desfăşoară activitate de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;"8. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nu se acordă autorizaţie de schimb valutar în cazul în care: a) entităţile înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat, conform certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent; b) împotriva reprezentanţilor legali, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea şi pentru care nu a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin; c) administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, au fost condamnaţi pentru spălare de bani, terorism ori finanţarea terorismului, atât pe plan intern, cât şi internaţional. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, se va lua în considerare inclusiv situaţia în care persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infracţiunile menţionate anterior; d) acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali ai unei entităţi a cărei autorizaţie de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive; e) entitatea, asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, acţionarii semnificativi şi reprezentanţii legali ai acestora au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, fapte care se regăsesc în cazierul fiscal; f) acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali la entităţi care au desfăşurat/desfăşoară activitate de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar/cod statistic potrivit constatărilor făcute de organele de control competente în ultimii 5 ani anteriori datei soluţionării cererii de autorizare."9. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În sensul alin. (2) lit. a) nu se consideră obligaţii de plată restante dacă: a) operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit; b) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante; c) în certificatul de atestare fiscală sau alt document emis de organul fiscal competent operatorul economic nu are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/amânare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare; d) obligaţiile sunt stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e) obligaţiile sunt cuprinse în titluri executorii pentru care s-a dispus suspendarea executării silite potrivit legii."10. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. a), certificatul de atestare fiscală al operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către direcţia de specialitate. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.(3^2) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. e) se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al entităţii, asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, acţionarilor semnificativi şi reprezentanţilor legali ai entităţii care solicită autorizarea, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."11. În anexa nr. 2, la capitolul V, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot desfăşura activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul şi în incinta punctelor de schimb valutar."12. În anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) aplicarea măsurii de suspendare a activităţii din punctul de schimb valutar pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare de cel puţin două ori într-un interval de 12 luni consecutive, inclusiv a măsurilor de suspendare a activităţii în punctul de lucru dispuse în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"13. În anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24 alineatul (2), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) desfăşurarea activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în afara incintei punctelor de schimb valutar;"14. În anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Comisia poate dispune revocarea autorizaţiei de schimb valutar emise în favoarea unei entităţi şi a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, în situaţia în care entitatea în cauză este sancţionată prin revocarea/suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar şi continuă să desfăşoare activitate de schimb valutar după data comunicării deciziei de revocare/suspendare a codului statistic al punctului de schimb valutar pentru care s-a dispus una dintre aceste măsuri."15. În anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 25, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Direcţia de specialitate solicită ori de câte ori este necesar Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor rezultatele acţiunilor de control întreprinse la entităţile care desfăşoară activitate de schimb valutar, cu privire la situaţiile în care au fost constatate fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor prezentului ordin. (7) Organele cu atribuţii în ceea ce priveşte controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor, potrivit legii, au obligaţia de a înştiinţa Comisia cu privire la suspendarea activităţii în punctele de lucru ale entităţilor autorizate să desfăşoare activităţi de schimb valutar, dispusă în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."16. În anexa nr. 3, punctul I subpunctul 1, literele m) şi n) se abrogă.17. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, cererile pentru obţinerea autorizaţiilor de schimb valutar şi/sau înregistrarea punctului de schimb valutar depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, aflate în curs de analiză, se soluţionează potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 20 mai 2015.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statBucureşti, 12 mai 2015.Nr. 564.  +  AnexăPROCEDURA 12/05/2015