PROCEDURI din 7 mai 2015de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Organizaţiile furnizoare de educaţie pot organiza şi desfăşura pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.  +  Capitolul II Procedurile de înscriere în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară  +  Articolul 2În vederea înscrierii în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, persoanele juridice interesate trebuie să depună la Departamentul de acreditare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) un dosar care să cuprindă următoarele documente, în copie certificată de conducătorul organizaţiei furnizoare de educaţie: a) cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară; b) fişa-tip a dosarului; c) documentele prevăzute la art. 26 din Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2007; d) copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare, conform prevederilor art. III din Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Experţii din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP întocmesc fişa de analiză şi expertiză a documentelor din dosarul depus de organizaţia respectivă, în maximum 30 de zile de la înregistrarea acestuia. (2) Rezultatul expertizei se comunică organizaţiei depunătoare în termen de maximum 15 zile de la data finalizării expertizei documentaţiei respective. (3) În situaţia în care se constată caracterul incomplet al documentelor prezentate, persoana juridică respectivă este obligată să completeze documentaţia în termen de 30 de zile de la comunicare, în caz contrar, cererea se respinge ca inadmisibilă. (4) În cazul în care dosarul este complet, fişa de analiză şi expertiză, copia confirmării misiunii diplomatice a statului respectiv, pe baza răspunsului autorităţii competente din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat, şi o copie a răspunsului autorităţii competente se înaintează Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, însoţite de propunerea ARACIP de înscriere a unităţii de învăţământ respective în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară. (5) În urma analizei documentelor prevăzute la alin. (4), Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor emite avizul în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea propunerii ARACIP la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Termenul de 30 de zile se poate prelungi în cazul în care Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor solicită informaţii şi/sau documente suplimentare organizaţiei furnizoare de educaţie şi autorităţilor competente din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat.  +  Articolul 4În cazul unui aviz favorabil al Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ARACIP înscrie unitatea de învăţământ respectivă în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi emite o adeverinţă în acest sens în termen de maximum 15 zile de la înscrierea acesteia.  +  Articolul 5 (1) În cazul unui aviz nefavorabil al Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ARACIP va comunica organizaţiei furnizoare de educaţie, în termen de maximum 30 de zile, motivele care au stat la baza emiterii acestuia, conform justificării Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. (2) Unitatea de învăţământ menţionată la alin. (1) are obligaţia de a transmite la ARACIP documentele care atestă remedierea tuturor deficienţelor care au stat la baza emiterii avizului nefavorabil; în caz contrar, cererea acesteia se respinge ca inadmisibilă, iar unitatea respectivă va intra în lichidare în sistemul educaţional respectiv, începând cu anul şcolar următor, şi se va supune procesului de evaluare şi acreditare în sistemul educaţional românesc, în condiţiile legii.  +  Articolul 6După înscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, organizaţia respectivă are obligaţia de a înainta la ARACIP, anual, un raport de evaluare internă, conform formatelor şi modalităţii de transmitere stabilite de ARACIP, care să cuprindă următoarele elemente: a) denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective; b) nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv; c) date referitoare la personalul angajat; d) date referitoare la elevii şcolarizaţi: numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea; e) date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs.  +  Articolul 7Organizaţiile prevăzute la art. 6 au obligaţia de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară. În caz contrar, funcţionarea organizaţiei respective pe teritoriul României nu mai este recunoscută.  +  Capitolul III Recunoaşterea studiilor efectuate la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară  +  Articolul 8Recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în cadrul organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9Denumirea organizaţiei furnizoare de educaţie trebuie să reflecte curriculumul corespunzător sistemului educaţional adoptat.  +  Articolul 10În cazul în care organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu finalizează înscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în termen de maximum 2 ani de la data iniţierii procedurii de înscriere în registrul menţionat, acestea sunt obligate să se supună procesului de evaluare şi acreditare în sistemul educaţional românesc, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Organizaţiile care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se află în proces de înregistrare/reînregistrare în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară finalizează procedura conform Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.565/2008 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ.-------