ORDIN nr. 3.800 din 7 mai 2015privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă formatul Fişei de analiză şi expertiză a documentaţiei depuse la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) de organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă specimenul de adeverinţă care se eliberează de ARACIP organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă formatul Registrului special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.565/2008 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 15 aprilie 2008, se abrogă.  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ARACIP şi organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuBucureşti, 7 mai 2015.Nr. 3.800.  +  Anexa 1PROCEDURA 07/05/2015  +  Anexa 2       Preşedinte ARACIP, Aviz favorabil/nefavorabil      ....................                                            Director CNRED,                                          ...................Fişa de analiză şi expertiză a documentaţiei depuse laAgenţia Română de Asigurare a Calităţii în ÎnvăţământulPreuniversitar (ARACIP) de organizaţiile furnizoare deeducaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României,activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistemeducaţional din altă ţară*) Notă

  ──────────

  *) Prezenta documentaţie a fost expertizată şi analizată în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 (cap. II, secţiunea a 3-a, art. 26 şi 27).

  ──────────
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ............................................................ ││ (denumirea unităţii de învăţământ) ││ ..................................................... ││ (denumirea persoanei juridice patronatoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nr. notificării depuse la ARACIP:I. Informaţii cu privire la persoana juridică patronatoare:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Persoană juridică patronatoare (denumire): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Sediu social/tel./fax: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Act constitutiv: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Fondator: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Statut: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Modificări intervenite la statut: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Actul de dobândire a personalităţii juridice: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Menţiuni: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II. Acte care să ateste acreditarea unităţii de învăţământ în sistemul educaţional care este/urmează a fi adoptat în cadrul unităţii de învăţământ respective (prezentare cronologică):┌───────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐│ Autoritatea/ │ │ │Calitatea │ ││Instituţia emitentă│Tipul documentului│Număr/dată│semnatarului│ Observaţii │├───────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘III. Confirmarea misiunii diplomatice a statului respectiv, pe baza răspunsului autorităţii competente din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat, privind următoarele elemente (prezentare cronologică):- respectarea de către unitatea de învăţământ a legislaţiei în domeniul educaţional din statul respectiv;- eliberarea de către unitatea de învăţământ respectivă de foi matricole şi diplome identice cu cele care permit accesul în învăţământul superior în statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat.┌───────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬──────────────┐│ Tipul documentului│ Număr/dată │ Calitatea semnatarului │ Observaţii │├───────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴──────────────┘IV. Elemente de identificare a organizaţiei furnizoare de educaţie, după cum urmează:- denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective;- nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv;- date referitoare la elevii şcolarizaţi; numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea;- date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea unităţii de învăţământ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Persoana de contact: Director - │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Localitatea/judeţul: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresă/tel./fax: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Niveluri de învăţământ şcolarizate: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Durata de şcolarizare/fiecare nivel de învăţământ: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nr. de elevi şcolarizaţi/fiecare nivel de învăţământ: ................ ││ ................, din care elevi români: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nr. de cadre didactice/fiecare nivel de învăţământ: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘V. Spaţii de învăţământ şi baza materială:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Spaţii de învăţământ: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Dotări disponibile: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Regimul juridic de deţinere a dotărilor: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Autorizaţii sanitare de funcţionare: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Autorizaţie PSI (dacă este cazul): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VI. Curriculum:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Curriculum utilizat: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VII. Certificat de atestare fiscalăDocumentaţia depusă la ARACIP este completă şi conformă cu prevederile Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 (cap. II, secţiunea a 3-a, art. 26 şi 27).Consilier juridic ARACIP,.......................................Şeful Departamentului de acreditare al ARACIP, expertul desemnatdin cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP,.................................................................Data ..................
   +  Anexa 3SPECIMENADEVERINŢĂAvând în vedere prevederile art. 26 şi 27 din Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2007,ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,luând în considerare Notificarea nr. ......................, însoţită de documentaţia aferentă, înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) cu nr. ..................,se adevereşte că unitatea de învăţământ ............................ (persoana juridică ..................), cu sediul în ....................., care organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ preuniversitar de nivel .................., corespunzătoare sistemului educaţional din statul ......................., este înscrisă în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, începând cu data de ..........Unitatea de învăţământ ..................... are următoarele obligaţii:- de a afişa prezenta adeverinţă la loc vizibil, în cadrul unităţii de învăţământ;- de a comunica, anual, orice schimbare intervenită faţă de documentaţia depusă iniţial;- de a înainta la ARACIP, anual, până la data de 15 octombrie, raportul de evaluare internă.Elevii şcolarizaţi de unitatea de învăţământ .............. beneficiază de dreptul de recunoaştere a diplomelor şi a perioadelor de studii efectuate, în aceleaşi condiţii ca şi elevii care au studiat în statul .........., în sistemul de învăţământ specific statului respectiv.Prezenta adeverinţă este valabilă timp de 5 ani de la data emiterii acesteia.Nerespectarea obligaţiilor instituite prin prezenta adeverinţă, de către unitatea de învăţământ ............, atrage retragerea valabilităţii prezentei adeverinţe.Preşedinte ARACIP,Nr. ...........Data ..........  +  Anexa 4REGISTRUL SPECIALal organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară,pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoareunui sistem educaţional din altă ţară*Font 7*┌─────────┬──────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬────────────┬──────────────┐│Denumirea│Sediul│Reprezentantul│Denumirea │ Sediul │Reprezentantul│Sistemul de│Curriculumul│Acte de studii││persoanei│ │legal │unităţii de│unităţii de│ legal │învăţământ │ adoptat │ eliberate de ││juridice │ │ │învăţământ │învăţământ │ │ adoptat │ │ unitatea de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ învăţământ │├─────────┼──────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴──────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴────────────┴──────────────┘-------