ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015    Având în vedere că actualul cadru legislativ prezintă lacune în ceea ce priveşte funcţionarea regiilor autonome pe durata procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, nefiind reglementate condiţiile de desemnare a administratorilor provizorii şi de organizare a mandatului acestora,în considerarea faptului că eficienţa unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanţa echipei de administrare şi de conducere,fiind imperativ necesară asigurarea continuităţii activităţii şi adoptarea deciziilor esenţiale pentru derularea operaţiunilor comerciale ale regiilor autonome,având în vedere durata procedurilor de selecţie a echipei de administrare şi de conducere a regiilor autonome şi societăţilor,ştiut fiind că reglementarea generală a societăţilor prevede deja mecanisme de asigurare a continuităţii activităţii până la desemnarea administratorilor de către adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor, dar aceste mecanisme nu au un echivalent în cazul regiilor autonome,constatând că în cazul regiilor autonome nereglementarea mandatului provizoriu al administratorilor este de natură a atrage blocarea activităţii întreprinderii publice, cu efect negativ asupra administrării patrimoniului acestora, inclusiv a bunurilor aflate în proprietatea privată a statului,dat fiind că, în lipsa constituirii şi funcţionării, potrivit legii, a organelor de administrare şi de conducere, întreprinderea publică nu îşi poate îndeplini obligaţiile legale, generând, pe cale de consecinţă, disfuncţionalităţi ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale,având în vedere că neadoptarea prezentului act normativ ar conduce la perpetuarea actualelor disfuncţionalităţi în activitatea regiilor autonome, disfuncţionalităţi care sunt de natură a reduce în mod grav capacitatea de a-şi desfăşura activitatea a acestor operatori, esenţiali în ansamblul economiei româneşti şi în prestarea unor servicii de interes public,în considerarea faptului că acestea reprezintă elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare şi a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Dacă procedura prevăzută la art. 5 alin. (4)-(6) nu se finalizează cu selecţia unui număr suficient de administratori, autoritatea publică tutelară poate desemna, prin decizie/ordin, administratori provizorii. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la completarea numărului de membri, fără ca durata mandatului administratorilor provizorii să depăşească 9 luni."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Ministrul culturii,Ioan Vulpescup. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul economiei,comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul transporturilor,Ioan Rusp. Ministrul justiţiei,Liviu Stancu,secretar de statBucureşti, 13 mai 2015.Nr. 10.----