LEGE nr. 27 din 26 ianuarie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 29 ianuarie 1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La stabilirea grilei de salarizare a personalului se va urmări asigurarea cel puţin a unui nivel minim, corespunzător salariilor oferite pentru activităţi similare de instituţiile finanţate din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz."2. Articolul 6 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 4 şi 5 constituie contravenţie şi atrage sancţionarea persoanelor vinovate cu amendă contravenţională de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, concomitent cu recuperarea sumelor prevăzute la art. 5. Guvernul va actualiza anual nivelul amenzii în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia, pe care le vor supune aprobării Guvernului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN------------