LEGE nr. 104 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă aprobă schemele de plăţi, ca mecanisme de susţinere şi de garantare a producătorilor agricoli şi a operatorilor economici, respectiv schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020."2. La articolul 2 alineatul (1), după litera p) se introduc trei noi litere, literele q), r) şi s), cu următorul cuprins:"q) instituţie financiară nebancară reprezintă acea formă de organizare definită potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; r) utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activităţi agricole a suprafeţei de teren agricol din cadrul exploataţiei aflate la dispoziţia fermierului pe tot parcursul anului de cerere; s) zone cu strat vegetal reprezintă suprafeţe arabile cultivate cu specii considerate culturi secundare, care participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Speciile considerate culturi secundare vor fi stabilite prin ordinul autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură, de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b)."4. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului trebuie să furnizeze actul de înfiinţare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b)."5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, beneficiarii plăţilor pot fi: a) asociaţia crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei proporţional cu numărul de animale deţinute şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor; b) după un an de graţie, asociaţiile prevăzute la lit. a) constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole conform prevederilor legislaţiei în vigoare."6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul pajiştilor permanente deţinute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor pot fi: a) forma asociativă de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deţinător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale pe fiecare membru al formei asociative şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor; b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor."7. La articolul 8 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:"s) să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile."8. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la alin. (2), în anul 2015, în cazul în care legislaţia Uniunii Europene prevede, se procedează astfel: a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA; b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA, fără penalizări."9. După capitolul X se introduce un nou capitol, capitolul X^1, cu articolele 29^1 şi 29^2, având următorul cuprins:"CAPITOLUL X^1Mecanisme de garantareArt. 29^1. - Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare, fermierii şi operatorii economici înregistraţi în baza de date a APIA pot utiliza în activitatea agricolă şi cea de comerţ exterior scrisori, garanţii, credite, asigurări/asigurări de garanţie şi altele asemenea, emise de instituţia financiară nebancară şi de societatea de asigurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 29^2. - Măsurile pentru care se instituie mecanisme de garantare sunt următoarele: a) schimburi comerciale de produse agricole cu ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană, denumite în continuare ţări terţe; b) promovarea produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe; c) promovarea vinurilor, în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol; d) programul de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole; e) finanţarea programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume; f) intervenţia publică reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; g) depozitarea privată reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013; h) măsurile Programului operaţional pentru pescuit şi ale Autorităţii de management pentru Programul operaţional pentru pescuit."10. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice şi modul de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."11. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS - se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."  +  Articolul IIÎn tot textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, sintagma "utilizare legală" se înlocuieşte cu sintagma "utilizare".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 14 mai 2015.Nr. 104.-----