REGLEMENTAREA din 18 martie 2015Aeronautică Civilă Română RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene" ediţia 1/2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 bis din 6 aprilie 2015  Notă

  ──────────

  *) Aprobată de Ordinul nr. 200/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 6 aprilie 2015.

  ──────────
   +  CUPRINSINTRODUCERECUPRINSPREAMBULCapitolul 1. GENERALITĂŢIRACR-DEMO 001 ScopRACR-DEMO 005 Domeniul de aplicabilitateRACR-DEMO 010 TerminologieRACR-DEMO 015 AbrevieriRACR-DEMO 020 ObiectiveRACR-DEMO 025 Condiţii de operareRACR-DEMO 030 Limbaj comunRACR-DEMO 035 Supravegherea demonstraţiilor aerieneRACR-DEMO 040 Accesul în cabina de pilotaj a aeronavelor civile pe parcursul zborului efectuat în cadrul unei demonstraţii aerieneRACR-DEMO 045 Păstrarea documentelorCapitolul 2. CONDIŢII GENERALERACR-DEMO 050 Clasificarea demonstraţiilor aerieneRACR-DEMO 055 Personalul implicat în planificarea, organizarea şi desfăşurarea unei demonstraţii aerieneRACR-DEMO 060 Condiţiile de nominalizare a componenţilor comitetului de administrare a unei demonstraţii aerieneRACR-DEMO 065 Atribuţiile generale ale componenţilor comitetului de administrare a unei demonstraţii aerieneCapitolul 3. PREGĂTIREA DEMONSTRAŢIEI AERIENERACR-DEMO 070 Condiţiile pentru aprobarea unei demonstraţii aerieneRACR-DEMO 075 Solicitarea şi aprobarea efectuării unei demonstraţii aerieneRACR-DEMO 080 Pregătirea zboruluiCapitolul 4. LOCUL DE DESFĂŞURARE A UNEI DEMONSTRAŢII AERIENERACR-DEMO 085 AmplasareRACR-DEMO 090 OrganizareCapitolul 5. CERINŢE PENTRU AERONAVELE PARTICIPANTE LA DEMONSTRAŢIA AERIANĂRACR-DEMO 095 Starea tehnică a aeronavelorRACR-DEMO 100 Înmatricularea aeronavelorRACR-DEMO 105 Documentele de navigabilitateRACR-DEMO 110 Alte cerinţeCapitolul 6. CERINŢE PENTRU PILOŢII/PARAŞUTIŞTII/OPERATORII AERONAVELOR FĂRĂ PILOT LA BORD PARTICIPANŢI LA DEMONSTRAŢIILE AERIENERACR-DEMO 115 Documentaţia pilotului/paraşutistului participantRACR-DEMO 120 Cerinţele privind experienţa piloţilor participanţiRACR-DEMO 125 Cerinţele privind experienţa necesară efectuării salturilor demonstrative cu paraşutaRACR-DEMO 130 Cerinţele pentru operatorii aeronavelor fără pilot la bordCapitolul 7. CONDUCEREA ŞI COORDONAREA EVOLUŢIILOR DEMONSTRATIVERACR-DEMO 135 Conducerea activităţii de zbor demonstrativRACR-DEMO 140 Coordonarea evoluţiilor demonstrativeCapitolul 8. SITUAŢII DE URGENŢĂRACR-DEMO 145 Gestionarea situaţiilor de urgenţăAnexeAnexa 1. Cererea de aprobare a unei demonstraţii aerieneAnexa 2. Declaraţia participantului la demonstraţia aeriană - personal navigantAnexa 3. Declaraţia participantului la demonstraţia aeriană - operator aeronavă fără pilot la bord  +  PREAMBUL (1) Activitatea aeronautică civilă, pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional român, este reglementată prin Codul aerian civil, prin actele normative interne din domeniu şi se desfăşoară cu respectarea prevederilor Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, precum şi prin intermediul altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte. (2) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi cu respectarea prevederilor Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată de România prin Decretul nr. 194 din 21.04.1965, publicat în Buletinul Oficial nr. 14/24.04.1965 şi în conformitate cu standardele şi practicile recomandate în Anexele la aceasta, precum şi cu prevederile altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, astfel încât să se asigure un caracter unitar, coerent şi modern procesului de elaborare şi dezvoltare a sistemului naţional de reglementări aeronautice civile române. (3) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, emite sau asigură prin delegări de competenţă, elaborarea şi/sau emiterea reglementărilor aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe, precum şi pentru persoanele care îşi propun să desfăşoare ori desfăşoară activităţi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă. (4) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este autoritate delegată de autoritatea de stat pentru asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice civile naţionale, precum şi pentru supravegherea respectării lor de către persoanele fizice şi juridice, române sau străine, care furnizează servicii sau produse pentru aviaţia civilă din România, realizând astfel funcţia de supraveghere a siguranţei zborului în domeniul aviaţiei civile. (5) Prezenta reglementare cu privire la demonstraţiile aeriene a fost elaborată având la bază prevederile Codului aerian civil.  +  Capitolul 1 GENERALITĂŢIRACR - DEMO 001 Scop (1) Scopul prezentei reglementări îl reprezintă stabilirea cerinţelor minime care trebuie îndeplinite pentru desfăşurarea în siguranţă a demonstraţiilor aeriene.RACR - DEMO 005 Domeniul de aplicabilitate (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică demonstraţiilor aeriene desfăşurate pe teritoriul României, respectiv în spaţiul aerian naţional, cu excepţia celor organizate de instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, afacerilor interne, siguranţei naţionale. (2) Atunci când la o demonstraţie aeriană organizată, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, de către o persoană fizică/juridică civilă, participă aeronave de stat, respectiv echipaje ale acestora, româneşti sau străine, acestea se supun cerinţelor autorităţilor/organizaţiilor proprii specifice (militare, etc.) în privinţa certificării de navigabilitate, înmatriculării şi stării tehnice a aeronavelor, respectiv a documentaţiei de certificare a personalului navigant/operator al aeronavelor fără pilot la bord şi a cerinţelor minime de experienţă de zbor. Asumarea răspunderii privind asigurarea condiţiilor de siguranţă a zborului prin starea corespunzătoare a aeronavelor şi calificarea/experienţa personalului navigant/operator aeronave fără pilot la bord participant revine reprezentanţilor fiecărei autorităţi/organizaţii participante în cadrul unei demonstraţii aeriene cu aeronave de stat, în baza unui protocol încheiat cu organizatorul demonstraţiei aeriene, conform prevederilor secţiunii RACR - DEMO 070 art. (1) alin. (iv) lit. (b). (3) Prevederile prezentei reglementări nu se aplică manifestărilor de tip fly in; în situaţia în care se doreşte asocierea unui program de zbor demonstrativ cu o manifestare de tipul fly in, este necesară respectarea cerinţelor specifice unei demonstraţii aeriene, aşa cum acestea sunt prevăzute de prezenta reglementare.RACR - DEMO 010 TerminologieÎn cuprinsul prezentei reglementări, cu excepţia cazului în care se specifică altfel, termenii de mai jos au următorul înţeles: (1) AMC România - structură mixtă civilo-militară ce execută management pretactic al alocării spaţiului aerian din FIR Bucureşti, care funcţionează în interiorul furnizorului de servicii de trafic ROMATSA; (2) antrenament în vederea unei demonstraţii aeriene - activitatea de zbor constituind acel antrenament general (oficial/centralizat) care este efectuat în locaţia de desfăşurare a demonstraţiei, ce poate include repetiţii ale programului demonstraţiei şi care este prevăzut în cererea de aprobare a unei demonstraţii; Notă: Acesta nu include antrenamentul efectuat în vederea perfecţionării evoluţiilor individuale pe parcursul săptămânilor/lunilor care preced o anumită demonstraţie aeriană pentru care este solicitată o aprobare conform prezentei reglementări; (3) asigurare pentru terţi - document de asigurare ce acoperă orice daune provocate de asigurat; (4) axă a demonstraţiei - linie marcată la nivelul solului/apei, clar definită, care indică direcţia predominantă a evoluţiilor în zbor din cadrul demonstraţiei aeriene; (5) careu de aterizare al paraşutiştilor - zonă specială, desemnată pentru aterizarea paraşutiştilor; (6) conducător demonstraţie aeriană (FDD - Flying Display Director) - persoana, desemnată de către organizatorul şef şi acceptată de AACR, responsabilă pentru coordonarea planificării/organizării/desfăşurării în siguranţă a operaţiunilor de zbor din cadrul demonstraţiei aeriene, incluzând antrenamentul efectuat în vederea acesteia; (7) demonstraţie aeriană - orice activitate de zbor ce se desfăşoară în scopul prezentării ce are loc în cadrul unui reprezentaţii deschisă publicului; (8) Fly in - reuniune de aeronave, piloţi/paraşutişti/operatori aeronave fără pilot la bord şi public atât în scop de agrement cât şi în scop social, în cadrul căreia pot avea loc zboruri care nu sunt demonstrative, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind regulile aerului; (9) linie de siguranţă - o linie delimitând evoluţia în zbor a celei mai apropiate aeronave participante la demonstraţie faţă de linia publicului declarată de organizatorul demonstraţiei aeriene; (10) linia publicului - latura (laturile) zonei publicului cea mai apropiată de linia de siguranţă; (11) NOTAM - înştiinţare distribuită prin intermediul mijloacelor de telecomunicaţii ce conţine informaţii cu privire la starea sau modificarea unei instalaţii, a unui serviciu, a unei proceduri sau a unui pericol pentru navigaţia aeriană, a căror cunoaştere din timp este absolut necesară pentru personalul care asigură zborurile; (12) operator aeronavă fără pilot la bord - persoană fizică desemnată pentru operarea unei aeronave pilotată de la distanţă şi care exercită un control permanent asupra evoluţiei acesteia, manevrând, după caz, comenzile de zbor; (13) organizator demonstraţie aeriană - persoană fizică sau juridică ce organizează o demonstraţie aeriană şi care se asigură de desfăşurarea sa în siguranţă potrivit reglementărilor aplicabile; (14) organizator şef al demonstraţiei aeriene - persoană fizică desemnată de către organizator ca reprezentant, care îşi asumă întreaga responsabilitate a acestuia; (15) parcare pentru autovehicule - zona, stabilită de către organizator şi accesibilă publicului spectator, destinată parcării autovehiculelor pe parcursul demonstraţiei aeriene; (16) participant - persoană fizică implicată în orice demonstraţie aeriană în calitate de:(i) personal navigant care evoluează în zbor în cadrul unei demonstraţii, sau:(ii) personal nenavigant, constituit din:(a) personal operator al unei aeronave fără pilot la bord;(b) personal tehnic care deserveşte activitatea de zbor în cadrul demonstraţiei;(c) personal de suport reprezentat de componenţi ai echipelor ce evoluează în cadrul demonstraţie (antrenori, etc.);(d) personal care evoluează în cadrul unui program demonstrativ diferit de evoluţiile în zbor, care interrelaţionează cu acestea, fiind astfel inclus în demonstraţiile aeriene;(e) personal auxiliar cu atribuţii în planificarea, organizarea, desfăşurarea şi supravegherea demonstraţiei (meteorologi, dispeceri sol, dispeceri operaţiuni zbor, escorte, etc.); (17) public - totalitatea persoanelor prezente ca spectatori la o demonstraţie aeriană situate în zonele desemnate de organizator; (18) salt demonstrativ - salt cu paraşuta/parapanta efectuat în cadrul unei demonstraţii aeriene; (19) zbor acrobatic - manevre efectuate de o aeronavă în mod intenţionat care implică o schimbare bruscă a atitudinii aeronavei sau o variaţie semnificativă a vitezei; manevrele acrobatice includ vria, loopingul, ranversarea, răsturnarea, immelmanul, tonoul, pendulul, zborul pe spate şi altele similare; (20) zbor în formaţie - zbor efectuat de minim două aeronave, coordonat, sub conducerea comandantului aeronavei cap de formaţie, incluzând evoluţia aeronavelor în imediată proximitate şi, după caz, degajări, manevre specifice individuale coordonate şi regrupări ale formaţiei; (21) zbor local - orice zbor care nu face parte din programul evoluţiilor demonstraţiei aeriene, început sau terminat la terenul de decolare/aterizare utilizat de către aeronavele participante la demonstraţie, atunci când zona de evoluţie este localizată la verticala sau în proximitatea acestui teren, şi care este efectuat cu respectarea reglementărilor în vigoare privind regulile aerului; (22) zbor militar - zbor executat în cadrul demonstraţiilor aeriene, cu aeronave militare, derulate în conformitate cu regulamentele militare şi în limitele impuse de organizator; (23) zona publicului - perimetrul, stabilit de către organizator, destinat publicului spectator; (24) zonă de evoluţie - zonă destinată evoluţiilor în zbor ale aeronavelor participante la demonstraţia aeriană, în cadrul căreia poate fi acordată o exceptare de la reglementările în vigoare privind regulile aerului, zonă mărginită înspre zona publicului de către linia de siguranţă şi delimitată prin intermediul unor repere/coordonate geografice, evidenţiate precis la nivelul solului/apei cât şi în cadrul hărţii/crochiului anexate formularul "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene", din anexa 1;Notă: Această zonă poate fi sau nu localizată la verticala sau în proximitatea terenului de decolare/aterizare utilizat de către aeronavele participante la demonstraţie; (25) zonă de staţionare/manevră a aeronavelor - zona desemnată staţionării/manevrării aeronavelor la care accesul necontrolat al publicului este interzis; (26) zonă de zbor ancorat al baloanelor - perimetrul, stabilit şi marcat de către organizator, destinat evoluţiei în zbor ancorat a baloanelor cu aer cald; (27) zonă periculoasă - porţiune de spaţiu aerian de dimensiuni definite, în cuprinsul căreia se desfăşoară, în timpul unor perioade definite, activităţi periculoase pentru zborul aeronavelor. Stabilirea unei zone periculoase are drept scop avertizarea deţinătorilor de aeronave şi a piloţilor aeronavelor despre pericolul existent, avându-se în vedere responsabilitatea lor în ceea ce priveşte securitatea zborurilor; (28) zonă restricţionată - porţiune de spaţiu aerian de dimensiuni definite, deasupra regiunilor terestre sau a apelor teritoriale ale unui stat, în cuprinsul căreia zborul aeronavelor se poate executa numai în anumite condiţii specificate; (29) zonă statică - zonă de expunere a unor aeronave cât şi a altor elemente expoziţionale, deschisă accesului publicului spectator.RACR - DEMO 015 AbrevieriAACR - Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă RomânăAGL - Deasupra nivelului solului (Above Ground Level)AIP - Publicaţie de Informare Aeronautică (Aeronautical Information Publication)alin. - AlineatAMC - Grupă de management al spaţiului aerian (Air Traffic Management Cell)art. - ArticolATC - Controlul traficului aerian (Air Traffic Control)ATS - Serviciu de trafic aerian (Air Traffic Service)cap. - CapitolCL - Conducător de lansări paraşutiştiCZ - Conducător de zborFDD - Conducătorul demonstraţiei aeriene (Flying Display Director)FIR - Regiune de informare a zborurilor (Flight Information Region)IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăKt - Noduri (Knots)lit. - Literăm - Metrimp - Metri pătraţiNOTAM - Mesaj de informare a piloţilor (Notices to Airmen)OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale RACR - Reglementare aeronautică civilă românăROMATSA - Administraţia Română a Serviciilor de Trafic AerianSMURD - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi DescarcerareVFR - Reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules)VMC - Condiţii meteorologice de zbor la vedere (Visual Meteorological Conditions)RACR - DEMO 020 Obiective (1) Demonstraţiile aeriene constituie activităţi de importanţă majoră în promovarea aviaţiei; în desfăşurarea acestora este necesar a fi îndeplinite şi menţinute cele mai performante standarde de siguranţă. (2) Întregul personal implicat în desfăşurarea unei demonstraţii aeriene trebuie să respecte reglementările naţionale şi internaţionale aeronautice aplicabile. (3) AACR poate impune, prin intermediul directivelor de siguranţă, cerinţe sau limitări suplimentare faţă de cele stabilite prin prezenta reglementare, în scopul creşterii siguranţei zborului. AACR poate acorda exceptări de la prevederile generale ale prezentei reglementări, ca urmare a unor solicitări specifice menţionate în cadrul formularului de "Cerere de aprobare a unei demonstraţi aeriene" prezentat în anexa 1, în condiţiile asigurării de măsuri suplimentare care să minimizeze/elimine riscurile considerate. (4) Pilotul comandant/operatorul aeronavelor fără pilot la bord este responsabil pentru operarea în siguranţă a aeronavei, pe toată durata zborului.RACR - DEMO 025 Condiţii de operare (1) Evoluţiile în zbor din cadrul unei demonstraţii aeriene se desfăşoară în condiţii VMC, în conformitate cu minimele de operare aprobate pentru fiecare operator aerian.RACR - DEMO 030 Limbaj comun (1) Este necesară cunoaşterea şi utilizarea de către participanţii la orice demonstraţie aeriană a unui limbaj comun, în părţile ce le revin.RACR - DEMO 035 Supravegherea demonstraţiilor aeriene (1) În scopul verificării respectării prevederilor prezentei reglementări, AACR îşi rezervă dreptul de a efectua inspecţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea demonstraţiei aeriene. (2) Comitetul de administrare a unei demonstraţiei aeriene, prin oricare dintre membrii săi, precum şi participanţii la respectiva demonstraţie, trebuie să permită personalului AACR, desemnat să efectueze activitatea de inspecţie conform art. (1), accesul în amplasamentul corespunzător desfăşurării demonstraţiei aeriene, incluzând participarea la şedinţele de briefing precum şi accesul la documentele şi înregistrările referitoare la organizarea şi desfăşurarea demonstraţiei aeriene. (3) Accesul personalului AACR autorizat la documentele şi înregistrările privind organizarea şi desfăşurarea unei demonstraţii aeriene trebuie permis şi pe parcursul perioadei de păstrare a acestora, conform prevederilor RACR - DEMO 045. (4) Supravegherea unei demonstraţii aeriene de către personalul AACR desemnat în acest scop trebuie efectuată astfel încât să nu îngreuneze organizarea/desfăşurarea activităţii demonstrative, cu excepţia necesităţii aplicării unor măsuri de siguranţă.RACR - DEMO 040 Accesul în cabina de pilotaj a aeronavelor civile pe parcursul zborului efectuat în cadrul unei demonstraţii aeriene (1) Este interzis accesul, pe parcursul zborului, în cabina de pilotaj a unei aeronave civile, a oricărei persoane a cărei participare nu a fost notificată şi aprobată de AACR prin intermediul formularului "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene" (câmpurile nr. 7 şi 8) prezentat în anexa 1. (2) Pilotul comandant, declarat şi aprobat ca participant la demonstraţia aeriană, este răspunzător pentru efectuarea zborului demonstrativ fără persoane străine la bord.RACR - DEMO 045 Păstrarea documentelor (1) Documentele şi înregistrările privind organizarea şi desfăşurarea demonstraţiei aeriene trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.  +  Capitolul 2 CONDIŢII GENERALERACR - DEMO 050 Clasificarea demonstraţiilor aeriene (1) Cerinţele privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea demonstraţiilor aeriene sunt particularizate, în cuprinsul prezentei reglementări, în funcţie de următoarea clasificare:(i) demonstraţie aeriană complexă, cu evoluţia în zbor a mai mult de 6 aeronave (care nu evoluează în formaţie);(ii) demonstraţie aeriană necomplexă, cu evoluţia în zbor a maxim 6 aeronave (care nu evoluează în formaţie);(iii) demonstraţie aeriană restrânsă, cu evoluţia în zbor a nu mai mult de o aeronavă sau o formaţie de aeronave sau evoluţia unor paraşutişti ce sunt lansaţi dintr-o singură aeronavă.RACR - DEMO 055 Personalul implicat în planificarea, organizarea şi desfăşurarea unei demonstraţii aeriene (1) Sub aspectul planificării, organizării şi asigurării condiţiilor de desfăşurare a unei demonstraţii aeriene, este necesară stabilirea unui comitet de administrare a demonstraţiei alcătuit, din:(i) organizatorul şef al demonstraţiei aeriene, având rolul de coordonator al comitetului de administrare;(ii) conducătorul demonstraţiei aeriene (FDD - Flying Display Director);(iii) responsabilul privind siguranţa (Safety Officer), ale cărui atribuţii pot fi îndeplinite, când situaţia o impune, de către un comitet privind siguranţa, al cărui coordonator este;(iv) conducătorul de zbor (CZ);(v) după caz, conducătorii de zbor specializaţi pentru evoluţiile particulare ale anumitor aeronave/formaţii de aeronave, care suplimentează activitatea CZ, prin controlul unor evoluţii aeriene specifice, control efectuat prin intermediul convorbirilor radio, pe frecvenţa utilizată de acesta;(vi) conducătorul de lansări (CL), în cazul salturilor demonstrative cu paraşuta;(vii) după caz, coordonatorul activităţii demonstrative terestre, diferită de cea aeronautică;(viii) după caz, coordonatorul activităţii demonstrative nautice, diferită de cea aeronautică;(ix) după caz, administratorul aerodromului certificat/terenului de decolare/aterizare sau reprezentantul desemnat al acestuia. (2) În funcţie de amploarea demonstraţiei aeriene, de categoria aeronavelor participante şi de programele de evoluţie ale acestora, este permis ca, în cazul demonstraţiilor necomplexe/restrânse, atribuţiile specificate în cadrul RACR - DEMO 055 art. (1) alin. (i), (ii), (iii) şi (iv), să fie îndeplinite simultan de o persoană care, în acelaşi timp, poate evolua în zbor în calitate de participant la demonstraţia aeriană. (3) În cazul demonstraţiilor complexe, atribuţiile specificate în cadrul RACR - DEMO 055 art. (1) alin. (i) şi (ii) sau, după caz, alin. (ii) şi (iv), pot fi îndeplinite simultan de o persoană.RACR - DEMO 060 Condiţiile de nominalizare a componenţilor comitetului de administrare a unei demonstraţii aeriene (1) În vederea nominalizării componenţei comitetului de administrare a unei demonstraţii aeriene este necesară respectarea condiţiilor specifice, menţionate mai jos, pentru următoarele funcţii:(i) conducătorul demonstraţiei aeriene (FDD):(a) deţinerea (în termen de valabilitate sau nu) a unei licenţe de personal aeronautic civil, cum ar fi:● pilot;● controlor de trafic aerian cu atribuţii de dirijare a traficului;● paraşutist (în cazul în care evoluţiile demonstrative constau exclusiv în operaţiuni de lansări paraşutişti);(b) deţinerea experienţei profesionale aeronautice;(c) deţinerea experienţei în susţinerea demonstraţiilor aeriene;(ii) conducătorul de zbor (CZ):(a) deţinerea, în termen de valabilitate, a unei licenţe de personal aeronautic civil navigant relevantă pentru coordonarea evoluţiilor planificate în cadrul respectivei demonstraţii aeriene şi a privilegiului de a efectua comunicaţii de radiotelefonie în serviciul mobil aeronautic;(iii) responsabilul privind siguranţa (Safety Officer):(a) deţinerea unei experienţe profesionale aeronautice cu atribuţii privind siguranţa zborului.RACR - DEMO 065 Atribuţiile generale ale componenţilor comitetului de administrare a unei demonstraţii aeriene (1) Atribuţiile generale ale organizatorului şef al unei demonstraţii aeriene.În calitate de reprezentant al organizatorului, desemnat de acesta şi care îşi asumă întreaga responsabilitate a acestuia, organizatorul şef al demonstraţiei aeriene coordonează planificarea, organizarea şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării unei demonstraţii aeriene, după necesitate, respectiv:(i) stabileşte, conform cerinţelor RACR - DEMO 060, componenţa comitetului de administrare a demonstraţiei aeriene şi coordonează activitatea acestui comitet în cadrul căruia desemnează conducătorul demonstraţiei aeriene (FDD), potrivit prevederilor RACR - DEMO 055 art. (1), (2) şi (3);(ii) stabileşte data (perioada) propusă pentru desfăşurarea demonstraţiei, incluzând, după necesitate, data (perioada) de desfăşurare a antrenamentului în vederea unei demonstraţii aeriene, potrivit prevederilor RACR - DEMO 070 art. (1) alin. (ii);(iii) stabileşte, în colaborare cu FDD, locaţia de desfăşurare a demonstraţiei aeriene, aşa cum este aceasta definită în cadrul RACR - DEMO 085;(iv) asigură mijloacele necesare desfăşurării în siguranţă a demonstraţiei aeriene, cu respectarea prevederilor prezentei reglementări şi a condiţiilor specifice privind aprobarea, de către AACR, a demonstraţiei;(v) încheie, cu acordul FDD, un protocol cu reprezentanţii fiecărei autorităţi/ organizaţii participante în cadrul unei demonstraţiei aeriene cu aeronave de stat, în conformitate cu cerinţele RACR - DEMO 070 art. (1) alin. (iv) lit. (b);(vi) încheie, cu acordul FDD, protocoalele necesare pentru utilizarea spaţiului aerian în condiţiile negociate cu AMC, conform prevederilor RACR - DEMO 085 art. (3) alin. (iii) şi pentru asigurarea coordonării cu serviciile de control al traficului aerian, conform prevederilor RACR - DEMO 140 art. (2);(vii) încheie, cu acordul FDD, înţelegerile cu reprezentanţii serviciilor de urgenţă, conform prevederilor RACR - DEMO 145 art. (1) alin. (i);(viii) se asigură că toţi participanţii pot comunica într-un limbaj comun, în părţile ce le revin, conform prevederilor RACR - DEMO 030;(ix) asistă FDD asigurând suportul necesar în cadrul activităţii de organizare a locului de desfăşurare a demonstraţiei, conform cerinţelor RACR - DEMO 090, incluzând stabilirea, marcarea şi amenajarea zonelor cu destinaţie specifică, în condiţiile respectării distanţelor minime necesare între acestea;(x) colaborează cu FDD la completarea formularului "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene" prezentat în anexa 1 cât şi a anexelor corespunzătoare, în vederea transmiterii acestora la AACR, în intervalul necesar, conform prevederilor RACR - DEMO 075;(xi) asigură desfăşurarea şi participă la şedinţele de briefing/debriefing susţinute conform cerinţelor RACR - DEMO 080 art. (5), (7). (2) Atribuţiile generale ale conducătorul demonstraţiei aeriene (FDD)FDD coordonează planificarea/organizarea/desfăşurarea operaţiunilor de zbor din cadrul demonstraţiei aeriene, incluzând şi antrenamentul în vederea unei demonstraţii aeriene, fiind responsabil pentru coordonarea acestora în siguranţă, după necesitate, în următoarele direcţii:(i) colaborează cu organizatorul şef în vederea stabilirii locului de desfăşurare a demonstraţiei aeriene, aşa cum este acesta definit în cadrul RACR - DEMO 085;(ii) centralizează "Declaraţiile participanţilor la demonstraţia aeriană - personal navigant/operator aeronavă fără pilot la bord" - (anexele 2 şi 3) ori, după caz, informaţiile echivalente necesare în baza prevederilor RACR - DEMO 115 art. (2) şi RACR - DEMO 130 art. (2), însoţite de copiile, în termen de valabilitate, ale documentelor de certificare corespunzătoare, ca urmare a avizării scrise a acestora de către responsabilul privind siguranţa/coordonatorul comitetului privind siguranţa, luându-le în considerare pentru completarea formularului "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene" prezentat în anexa 1;(iii) participă, asigurând consultanţă de specialitate, la încheierea protocoalelor de participare a aeronavelor de stat, potrivit cerinţelor RACR - DEMO 070 art. (1) alin. (iv) lit. (b);(iv) participă, asigurând consultanţă de specialitate, la încheierea protocoalelor necesare, în vederea utilizării spaţiului aerian în condiţiile negociate cu AMC, conform prevederilor RACR - DEMO 085 art. (3) alin. (iii) şi a asigurării coordonării cu serviciile de control al traficului aerian, conform prevederilor RACR - DEMO 140 art. (2);(v) participă, asigurând consultanţă de specialitate, la încheierea înţelegerilor cu reprezentanţii serviciilor de urgenţă, conform prevederilor RACR - DEMO 145 art. (1) alin. (i);(vi) coordonează, cu suportul organizatorului şef al demonstraţiei aeriene, organizarea locului de desfăşurare a demonstraţiei, conform cerinţelor RACR - DEMO 090, incluzând stabilirea, marcarea şi amenajarea zonelor cu destinaţie specifică, în condiţiile asigurării distanţelor minime necesare între acestea;(vii) asigură interfaţa cu AACR prin completarea, în colaborare cu organizatorul şef al demonstraţiei aeriene, a formularului "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene" prezentat în anexa 1 şi a anexelor corespunzătoare, cât şi transmiterea acestora în termenul necesar, conform prevederilor RACR - DEMO 075;(viii) stabileşte, în baza informărilor primite din partea participanţilor şi a aprobării acordate de AACR privind desfăşurarea demonstraţiei aeriene, programul evoluţiilor demonstrative incluzând, pentru fiecare evoluţie în parte, elementele ce urmează să fie executate, ora de începere şi durata acesteia;(ix) întocmeşte şi transmite, în cel mai scurt timp după primirea de la AACR a aprobării demonstraţiei aeriene şi stabilirea programului evoluţiilor demonstrative, câte o informare preliminară, conform RACR - DEMO 080 art. (3), următoarelor categorii de personal, direct ori prin intermediul organizaţiilor din care fac parte:(a) piloţilor/paraşutiştilor care şi-au exprimat, prin intermediul formularului prezentat în anexa 2, respectiv a documentelor echivalente prevăzute de RACR - DEMO 115 art. (2), intenţia de participare la demonstraţia aeriană cu o aeronavă civilă/cu o paraşută ca urmare a lansării dintr-o aeronavă civilă;(b) operatorilor aeronavelor fără pilot la bord care şi-au exprimat, prin intermediul formularului prezentat în anexa 3, respectiv a documentelor echivalente prevăzute de RACR - DEMO 130 art. (2), intenţia de participare la demonstraţia aeriană cu o aeronavă civilă;(c) reprezentanţilor autorităţilor/organizaţiilor ce urmează să evolueze în cadrul demonstraţiei aeriene cu aeronave de stat, ca urmare a semnării unui protocol de participare, conform cerinţelor RACR - DEMO 070 art. (1) alin. (iv) lit. (b);(d) participanţilor propuşi pentru evoluţii demonstrative terestre/nautice, diferite de cele aeronautice dar interrelaţionând cu acestea;(x) ia cunoştinţă de notificarea neparticipării, directe ori prin reprezentanţi, a personalului care urmează să evolueze în cadrul demonstraţiei la şedinţa de briefing premergător antrenamentului în vederea demonstraţiei/premergător evoluţiilor demonstrative, transmisă comitetului de administrare al demonstraţiei aeriene, potrivit prevederilor RACR - DEMO 080 art. (4);(xi) conduce şedinţele de briefing/debriefing susţinute, conform cerinţelor RACR - DEMO 080 art. (5), (7);(xii) se asigură de transmiterea promptă a informărilor prezentate în cadrul şedinţelor de briefing, potrivit prevederilor RACR - DEMO 080 art. (7) şi (8), către personalul care a notificat, conform cerinţelor RACR - DEMO 080 art. (4), neparticiparea la aceste şedinţe;(xiii) asigură coordonarea conducerii evoluţiilor demonstrative la nivelul CZ/CL/ATS/conducătorilor activităţii de zbor militare/coordonatorilor activităţilor demonstrative terestre şi nautice, diferite de cele aeronautice dar interrelaţionând cu acestea, potrivit cerinţelor RACR - DEMO 135 şi RACR - DEMO 140;(xiv) ajustează, după caz, din considerente de ordin tehnic/meteorologic/de siguranţă/administrativ/disciplinar, programul evoluţiilor demonstrative. (3) Atribuţiile generale ale responsabilului privind siguranţa (comitetului privind siguranţa):(i) verifică şi avizează, în scris, formularele "Declaraţiilor participanţilor la demonstraţia aeriană - personal navigant -" (anexa 2) ori, după caz, informaţiile echivalente necesare în baza prevederilor RACR - DEMO 115 art. (2), însoţite de copiile, în termen de valabilitate, ale documentelor de certificare corespunzătoare, transmise de piloţii/paraşutiştii care intenţionează să evolueze în cadrul demonstraţiei aeriene cu o aeronavă civilă/cu o paraşută ca urmare a lansării dintr-o aeronavă civilă;(ii) verifică şi avizează, în scris, formularele "Declaraţiilor participanţilor la demonstraţia aeriană - operatori aeronave fără pilot la bord - " (anexa 3) ori, după caz, informaţiile echivalente necesare în baza prevederilor RACR - DEMO 130 art. (2), însoţite de copiile, în termen de valabilitate, ale documentelor de certificare corespunzătoare, transmise de către operatorii aeronavelor fără pilot la bord, care intenţionează să evolueze în cadrul demonstraţiei aeriene cu o astfel de aeronavă civilă;(iii) ia cunoştinţă de următoarele informări:(a) "Cererea de aprobare a unei demonstraţii aeriene" şi anexele acesteia, înaintate AACR prin intermediul formularului prezentat în anexa 1 cât şi documentaţia relevantă, în baza căreia au fost acestea elaborate, respectiv protocoalele încheiate în vederea participării cu aeronave de stat, a utilizării spaţiului aerian în condiţiile negociate cu AMC, a asigurării coordonării cu serviciile de control al traficului aerian, a asigurării serviciilor de urgenţă, etc.;(b) aprobarea, de către AACR, a demonstraţiei aeriene;(c) programul evoluţiilor demonstrative, incluzând elementele evoluţiilor fiecărui participant şi orarul acestora;(d) conţinutul informării preliminare, transmisă participanţilor de FDD, în conformitate cu cerinţele RACR - DEMO 080 art. (3);(iv) participă la şedinţele de briefing/debriefing, susţinute conform prevederilor RACR - DEMO 080 art. (5), (7);(v) verifică respectarea de către participanţii la demonstraţia aeriană a tuturor condiţiilor stabilite prin aprobarea unei demonstraţii;(vi) în cazul constatării nerespectării unor condiţii stabilite prin aprobarea unei demonstraţiei aeriene, informează prompt conducătorul acesteia (FDD) şi organizatorul şef al acesteia;(vii) face recomandări privind siguranţa celorlalţi componenţi ai comitetului de administrare a unei demonstraţiei aeriene.  +  Capitolul 3 PREGĂTIREA DEMONSTRAŢIEI AERIENERACR - DEMO 070 Condiţii de aprobare a unei demonstraţii aeriene (1) În vederea solicitării şi acordării aprobării AACR pentru efectuarea unei demonstraţii aeriene, este necesară planificarea şi organizarea demonstraţiei, luând în considerare următoarele aspecte:(i) stabilirea componenţei comitetului de administrare a demonstraţiei, în conformitate cu cerinţele RACR - DEMO 055 art. (1), (2) şi (3), în condiţiile prevăzute de RACR - DEMO 060;(ii) stabilirea datei (perioadei) propuse pentru desfăşurarea demonstraţiei, incluzând data (perioada) de desfăşurare a antrenamentului în vederea unei demonstraţii aeriene, în cadrul căruia se pot efectua, după necesitate, zboruri/salturi de validare, aşa cum sunt acestea prevăzute de RACR - DEMO 120 art. (1) alin. (ii) / RACR - DEMO 125 art. (1) alin. (ii);(iii) stabilirea locului propus pentru desfăşurarea unei demonstraţii aeriene, atât sub aspectul zonei de evoluţie cât şi în privinţa terenului (terenurilor) de decolare/aterizare, în vederea organizării acesteia, potrivit prevederilor cap. 4;(iv) stabilirea participanţilor propuşi, respectiv piloţi/paraşutişti/operatori aeronave fără pilot la bord şi aeronave, cu respectarea cerinţelor cap. 5 şi 6, avându-se în vedere următoarele demersuri întreprinse:(a) solicitarea, centralizarea, analizarea şi avizarea "Declaraţiilor participanţilor la demonstraţia aeriană" corespunzătoare personalului navigant şi operatorilor aeronavelor fără pilot la bord care intenţionează să evolueze cu o aeronavă civilă/cu o paraşută ca urmare a lansării dintr-o aeronavă civilă (anexele 2 şi 3), respectiv a informărilor echivalente necesare în baza prevederilor RACR - DEMO 115 art. (2) şi RACR - DEMO 130 art. (2), însoţite de copiile, în termen de valabilitate, ale documentelor de certificare corespunzătoare;(b) încheierea, cu reprezentanţii fiecărei autorităţi/organizaţii participante în cadrul demonstraţiei aeriene cu aeronave de stat, a unui protocol privind participarea la demonstraţie, incluzând menţionarea a cel puţin următoarelor date:● tipul şi numărul aeronavelor participante;● evoluţia aeriană planificată (lansare paraşutişti, acrobaţie aeriană, formaţie, tractare bannere etc.);● înălţimea minimă/maximă de evoluţie a aeronavelor;● înălţimea minimă la care paraşuta principală este deschisă, în cazul salturilor demonstrative;● asumarea răspunderii privind asigurarea condiţiilor de siguranţă a zborului prin starea tehnică corespunzătoare a aeronavelor şi calificarea/experienţa personalului navigant participant;● deţinerea de către aeronavele de stat participante la demonstraţia aeriană a unei asigurări de răspundere faţă de terţi;(v) informarea autorităţilor locale, după necesitate, potrivit prevederilor RACR - DEMO 140 art. (3), RACR - DEMO 145;(vi) contactarea, după necesitate, a AMC România, în scopul negocierii utilizării spaţiului aerian şi a notificării acesteia prin intermediul unei informări NOTAM, potrivit prevederilor RACR - DEMO 085 art. (3) alin. (iii);(vii) încheierea, după necesitate, a unui protocol de colaborare cu furnizorul de servicii de trafic aerian ROMATSA vizând coordonarea cu serviciile de control al traficului, potrivit prevederilor RACR - DEMO 140 art. (2);(viii) stabilirea/alocarea uneia sau, după necesitate, a mai multor frecvenţe aeronautice corespunzătoare demonstraţiei aeriene, potrivit prevederilor RACR - DEMO 135 art. (1);(ix) asigurarea disponibilităţii mijloacelor - echipamente şi personal specializat - adecvate gestionării situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor RACR - DEMO 145;(x) asigurarea demersurilor necesare, după caz, în vederea desfăşurării, în cadrul unei demonstraţii aeriene, a unor evoluţii pe suprafeţe de apă, în conformitate cu cerinţele autorităţii navale naţionale.RACR - DEMO 075 Solicitarea şi aprobarea AACR pentru efectuarea unei demonstraţii aeriene (1) Desfăşurarea pe teritoriul naţional, respectiv în spaţiul aerian naţional, a unei demonstraţii aeriene, în conformitate cu prevederile RACR - DEMO 005 privind domeniul de aplicabilitate al prezentei reglementări, se face exclusiv cu aprobarea scrisă a AACR. (2) Solicitarea de aprobare a unei demonstraţii aeriene trebuie prezentată AACR prin intermediul formularului completat corespunzător, în baza demersurilor prezentate în cadrul RACR - DEMO 070, al anexei 1, însoţit de anexele corespunzătoare. (3) Aprobarea AACR se poate acorda în conformitate cu toate propunerile prezentate în cadrul formularului de "Cerere de aprobare a unei demonstraţii aeriene" sau în condiţii restrictive faţă de acestea, atât sub aspectul exceptărilor menţionate în câmpul nr. 12 al formularului, cât şi sub orice alt aspect considerat oportun de AACR. (4) Intervalele minime de timp pentru înregistrarea, la AACR, a formularului "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene", respectiv a aprobării acordate de AACR, în raport cu data de desfăşurare a demonstraţiei aeriene (incluzând, după caz, antrenamentul în vederea unei demonstraţii aeriene) sunt, în funcţie de categoria demonstraţiei aeriene, următoarele: ┌────┬────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │Nr. │ Categoria │Perioada cuprinsă între data│ Perioada cuprinsă între │ │crt.│ demonstraţiei │ înregistrării la AACR a │ data înregistrării la │ │ │aeriene, conform│ solicitării de aprobare a │ AACR a aprobării │ │ │ prevederilor │ demonstraţiei şi data de │ demonstraţiei şi data de│ │ │RACR-DEMO 050 │ desfăşurare a demonstraţiei│ desfăşurare a │ │ │ │ │ demonstraţiei │ │ │ │ (zile calendaristice) │ (zile calendaristice) │ ├────┼────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1│COMPLEXĂ │minim 10 zile │minim 5 zile │ ├────┼────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2│NECOMPLEXĂ │minim 10 zile │minim 5 zile │ ├────┼────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3│RESTRÂNSĂ │minim 3 zile │minim 1 zi │ │ │ ├────────────────────────────┤ │ │ │ │minim 1 zi pentru │ │ │ │ │demonstraţiile prilejuite de│ │ │ │ │funeralii │ │ └────┴────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘ (5) În cazul indisponibilităţi, ca urmare a unei situaţi excepţionale (deces, boală, etc.), a unui pilot/paraşutist propus spre aprobare în cadrul formularului "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene" prezentat în anexa 1, FDD, în acord cu organizatorul şef al demonstraţiei aeriene, poate înainta spre aprobare AACR o propunere de înlocuire a respectivului participant, suplimentară personalului deja propus în cadrul echipajelor de rezervă (câmpul nr. 8 al formularului de cerere prezentat în cadrul anexei 1). Propunerea trebuie să fie înaintată AACR în scris şi trebuie să includă toate rubricile corespunzătoare câmpurilor nr. 7/8 ale formularului prezentat în anexa 1 cât şi o informare justificativă asupra indisponibilităţi celui înlocuit.RACR - DEMO 080 Pregătirea zborului (1) Anterior primirii din partea AACR, a aprobării privind desfăşurarea unei demonstraţii aeriene, este necesară, în vederea pregătirii activităţii de zbor, efectuarea demersurilor menţionate în cuprinsul articolelor de mai jos. (2) Este necesară stabilirea unui program al evoluţiilor demonstrative, în conformitate cu aprobarea AACR, prevăzându-se eşalonarea în timp a acestora. (3) Piloţilor/paraşutiştilor/operatorilor aeronavelor fără pilot la bord care şi-au exprimat, prin intermediul formularelor prezentate în anexele 2 şi 3, respectiv al documentelor echivalente prevăzute de RACR - DEMO 115 art. (2) şi RACR - DEMO 130 art. (2), intenţia de participare la demonstraţia aeriană, reprezentanţilor autorităţilor/organizaţiilor participante cu aeronave de stat semnatare ale unui protocol de participare potrivit cerinţelor RACR-DEMO 070 art. (1) alin. (iv) lit. (b) cât şi participanţilor propuşi pentru evoluţii demonstrative terestre/nautice diferite de cele aeronautice dar interrelaţionând cu acestea, trebuie să li se asigure, în cel mai scurt timp, direct ori prin intermediul organizaţiilor din care fac parte, o informare preliminară conţinând cel puţin următoarele elemente:(i) data şi ora briefingului premergător antrenamentului în vederea demonstraţiei (ora locală);(ii) data şi ora briefingului premergător evoluţiilor demonstrative (ora locală);(iii) data şi ora desfăşurării programului demonstrativ (ora locală) cât şi structura, eşalonarea şi durata acestuia, cu precizarea orei de începere şi a duratei fiecărei evoluţii în parte;(iv) amplasarea şi organizarea locului de desfăşurare a demonstraţiei aeriene, incluzând toate detaliile corespunzătoare câmpului nr. 2 al formularului din anexa 1 (zona de evoluţie, terenul de decolare/aterizare şi frecvenţa aeronautică) şi schemei/hărţii/crochiului ataşate la acesta;(v) condiţiile de aprobare a demonstraţiei, cu limitările aplicabile;(vi) elementele relevante privind, după caz, coordonarea cu ATC;(vii) procedurile pentru situaţiile de urgenţă, serviciile asigurate şi modalităţile de contactare a acestora (frecvenţe radio de urgenţă, numere de telefon pentru apeluri de urgenţă);(viii) necesitatea, după caz, a executării, în cadrul antrenamentului în vederea unei demonstraţii aeriene, de către anumiţi participanţi, a unor zboruri/salturi de validare, potrivit prevederilor RACR - DEMO 120 art. (1) alin. (ii)/RACR - DEMO 125 art. (1) alin. (ii) ori a unor evoluţii terestre/nautice relevante;(ix) perioadele şi procedurile corespunzătoare afluirii/defluirii;(x) nominalizările şi datele de contact ale persoanelor de legătură din cadrul comitetului de administrare a unei demonstraţii aeriene. (4) Este necesară, ca urmare a recepţionării de către personalul care urmează să evolueze în cadrul demonstraţiei a informării preliminare menţionate în cadrul RACR - DEMO 080 art. (3), confirmarea însuşirii acesteia cât şi menţionarea eventualei neparticipări, nici directe, nici prin reprezentanţi, la şedinţa de briefing premergător antrenamentului în vederea demonstraţiei/premergător evoluţiilor demonstrative, ce urmează să fie efectuată la locul de decolare/aterizare specifică unei demonstraţii aeriene. (5) Şedinţele de briefing, respectiv pregătire nemijlocită a zborului, se execută înaintea începerii antrenamentului în vederea demonstraţiei, înaintea începerii desfăşurării programului demonstrativ cât şi ori de câte ori situaţia o impune. De asemenea, componenta de analiză a zborului/activităţii (debriefing) se desfăşoară ori de câte ori situaţia o impune. (6) La şedinţele de briefing este necesară participarea, cel puţin, a următoarelor categorii de personal:(i) componenţii comitetului de administrare a demonstraţiei aeriene;(ii) personalul navigant care evoluează în zbor în cadrul demonstraţiei aeriene;(iii) operatorii aeronavelor fără pilot la bord care participă la demonstraţia aeriană;(iv) personalul care evoluează în cadrul unui program demonstrativ diferit de evoluţiile în zbor, interrelaţionând cu acestea;(v) personalul disponibil specializat pentru intervenţia în caz de urgenţă. (7) Şedinţele de briefing trebuie să includă referirile la toate aspectele comunicate prin intermediul informării preliminare adusă la cunoştinţa participanţilor conform prevederilor RACR - DEMO 080 art. (3), punându-se accent pe:(i) necesitatea coordonării între activităţile demonstrative aeriene, terestre şi nautice, după caz;(ii) obligativitatea personalului navigant participant de a evolua exclusiv în condiţiile limitărilor stabilite, acordând o atenţie deosebită nedepăşirii liniei de siguranţă prevăzute;(iii) informarea asupra activităţii de lansare paraşutişti, cu necesitatea respectării, de către echipajele aeronavelor participante, a distanţelor corespunzătoare, în orice punct s-ar afla aceştia la un moment dat, în vederea evitării coliziunilor;(iv) informarea privind poziţionarea personalului reprezentativ din componenţa comitetului de administrare a demonstraţiei aeriene şi privind posibilitatea contactării acestuia, pe parcursul desfăşurării demonstraţiei;(v) informarea meteorologică, incluzând previziunea corespunzătoare locului de desfăşurare a demonstraţiei aeriene şi terenurilor de rezervă, condiţiile meteorologice şi eventuale fenomene specifice locale relevante;(vi) orice schimbări de ultimă oră faţă de informarea preliminară transmisă participanţilor, cu atenţionarea specială asupra modificărilor ce pot surveni în privinţa momentelor de începere, a duratelor sau elementelor evoluţiilor demonstrative. (8) Conţinutul informărilor efectuate în cadrul şedinţelor de briefing, potrivit RACR - DEMO 080 art. (7) alineatele de la (i) la (vi), trebuie transmise prompt fiecărui participant care urmează să evolueze în cadrul demonstraţiei aeriene.  +  Capitolul 4 LOCUL DE DESFĂŞURARE A UNEI DEMONSTRAŢIEI AERIENERACR - DEMO 085 Amplasare (1) Desfăşurarea unei demonstraţii aeriene implică, sub aspectul locului, terenul de decolare/aterizare utilizat de aeronavele participante cât şi zona de evoluţie în zbor a aeronavelor, care poate fi sau nu localizată la verticala sau în proximitatea acestui teren. (2) În vederea stabilirii locului de desfăşurare a unei demonstraţii aeriene, trebuie să fie luate în considerare, după caz, caracteristicile aerodromului căruia îi corespunde un certificat de autorizare/înregistrare, respectiv evaluarea amplasamentului, atunci când acesta este reprezentat de un teren de decolare/aterizare care nu este certificat, urmărindu-se:(i) adecvarea suprafeţelor utilizate pentru aterizare, decolare şi rulare, incluzând distanţele de decolare/aterizare disponibile şi necesare;(ii) obstacularea în zonă şi pe direcţiile de decolare/aterizare, în raport cu performanţele aeronavelor participante;(iii) disponibilitatea unor căi de acces pentru vehiculele utilizate de serviciile de urgenţă, corespunzătoare necesităţilor determinate de amploarea demonstraţiei aeriene. (3) Suplimentar, în vederea stabilirii zonei de evoluţie în zbor a aeronavelor participante la demonstraţia aeriană, trebuie să fie luate în considerare următoarele aspecte:(i) clasa de spaţiu aerian;(ii) proximitatea spaţiului aerian controlat, a altor terenuri de decolare/aterizare, aerodromuri, heliporturi, zone utilizate pentru lansarea paraşutiştilor sau evoluţia în zbor a parapantelor/baloanelor cu aer cald/planoarelor, zone protejate, rezidenţiale, industriale, de recreere, etc;(iii) după necesitate, contactarea AMC România, în calitate fie de unitate autorizată (UA), fie de parte semnatară a unui protocol, calitate în baza căreia poate fi negociată utilizarea, în condiţiile solicitate, a unei anumite zone de spaţiu aerian, potrivit prevederilor AIP România, având ca urmare notificarea acesteia prin intermediul unei informări NOTAM cuprinzând un avertisment pentru navigaţie, respectiv menţionarea, după caz, a unei zone periculoase/restricţionate; (4) Este necesară analiza impunerii unor restricţii de înălţime minimă a zborurilor deasupra unor zone cu statut special sau aglomerate. (5) Administratorul terenului de decolare/aterizare utilizat de aeronavele participante la demonstraţia aeriană trebuie implicat în toate etapele de pregătire şi desfăşurare a demonstraţiei, atunci când zona de evoluţie se află la verticala sau în proximitatea terenului de decolare/aterizare. (6) În cazul unei demonstraţii aeriene organizate pe un aerodrom certificat, administratorul aerodromului este responsabil pentru asigurarea respectării prevederilor menţionate în certificatul corespunzător de autorizare/înregistrare.RACR - DEMO 090 Organizare (1) Organizarea locului de desfăşurare a unei demonstraţii aeriene trebuie efectuată ţinând cont de următoarele aspecte:(i) stabilirea, marcarea (după caz, îngrădirea) şi amenajarea unor zone cu destinaţie specifică, astfel cum acestea sunt definite în cadrul RACR - DEMO 010 "Terminologie", respectiv:(a) zona de staţionare/manevră a aeronavelor, incluzând pistele de decolare/aterizare, căile de rulaj, spaţiile de parcare şi cele de deservire a aeronavelor (alimentare cu carburanţi/lubrifianţi, etc.) cât şi, după caz, zona de amplasare a centrelor de comandă pentru aeronavele fără pilot la bord;(b) zona publicului, incluzând marcarea distinctă a liniei publicului; AACR poate acorda exceptare de la cerinţa marcării zonei publicului şi a liniei publicului exclusiv în cazul demonstraţiilor necomplexe şi cu condiţia menţionării acestei solicitări în cadrul formularului prezentat în anexa1;(c) parcarea autovehiculelor;(d) zona statică;(e) zona de zbor ancorat al baloanelor, cu asigurarea a minim trei puncte de ancorare pentru fiecare balon cu aer cald;(f) careul de aterizare al paraşutiştilor;(ii) marcarea careului de aterizare al paraşutiştilor trebuie efectuată suficient de distinct astfel încât acesta să poată fi uşor de identificat de paraşutişti din momentul lansării lor din aeronavă;(iii) stabilirea zonelor menţionate în cadrul RACR - DEMO 090 art. (1) alin. (i) trebuie efectuată astfel încât să se asigure distanţele minime de siguranţă între spaţiile la care publicul are acces şi spaţiile corespunzătoare desfăşurării activităţilor demonstrative/de suport a acestora, după cum sunt acestea precizate în cadrul art. (2), (3) şi (7) de mai jos;(iv) după necesitate, pot fi delimitate şi marcate, pe suprafeţe de apă, atât porţiuni de decolare/amerizare a aeronavelor cât şi careuri de aterizare a paraşutiştilor; în cazul acestora din urmă, se disting careurile de aterizare pe apă şi careurile de aterizare pe pontoane;(v) marcarea la nivelul terenului/suprafeţei de apă, prin repere artificiale sau naturale, a delimitării zonei de evoluţie, incluzând evidenţierea liniei de siguranţă şi, după necesitate, a axei (axelor) demonstraţiei, astfel:(a) reperele utilizate pentru marcarea zonei de evoluţie/liniei de siguranţă/axei demonstraţiei trebuie să fie clar identificabile din zbor; pentru aceasta, în lipsa unor repere naturale precise, este recomandată folosirea la sol a panourilor, blocheţilor, liniilor albe sau a altor repere/metode vizibile, respectiv, pe apă, a geamandurilor sau flotoarelor;(vi) zona publicului, parcarea autovehiculelor, zona statică, zona de zbor ancorat al baloanelor şi careul de aterizare a paraşutiştilor se stabilesc şi amenajează în proximitatea zonei de evoluţie, inclusiv în situaţia în care terenul de decolare/aterizare se găseşte la o depărtare semnificativă de aceasta. (2) Parcarea şi dirijarea la sol a aeronavelor se desfăşoară cu respectarea următoarelor cerinţe:(i) pentru a separa spectatorii de zona de staţionare/manevră a aeronavelor, este necesară instalarea de bariere, respectiv panouri indicatoare cu instrucţiuni precum şi adoptarea unor măsuri corespunzătoare de dirijare la sol; indicatoarele trebuie detaliate pentru a controla accesul; zonele în care spectatorii nu au acces liber trebuie să fie izolate, urmărindu-se menţinerea barierelor pe tot parcursul desfăşurării demonstraţiei aeriene;(ii) spectatorii nu trebuie să aibă acces la mai puţin de 15 m de orice sursă de alimentare cu combustibil, zonă de ventilaţie a unei aeronave sau aeronavă care este alimentată cu combustibil; în cazul alimentării baloanelor sau a vehiculelor aeriene cu hidrogen gazos, această distanţă este mărită la 100 m;(iii) zonele destinate publicului şi parcărilor autovehiculelor trebuie amplasate astfel încât să fie asigurată o distanţă de minim 10 m între acestea şi suprafeţele pe care se execută rularea aeronavelor; distanţa trebuie mărită în situaţia în care spectatorii sunt poziţionaţi în spatele sau în apropierea zonei unde aeronavele turează motoarele, mai ales în cazul aeronavelor de mare putere, a aeronavelor cu reacţie sau a elicopterelor mari, avându-se în vedere inclusiv zonele în care aeronavele au nevoie de o creştere a puterii pentru efectuarea virajelor;(iv) decolarea şi aterizarea aeronavelor se face cu asigurarea unei distanţe minime de 50 m între axul pistei de decolare/aterizare şi linia publicului. AACR poate acorda, ca urmare a solicitării incluse în formularul prezentat în anexa 1, exceptarea de la această prevedere, permiţând o distanţă mai mică, de minim 30 m, acolo unde caracteristicile topografice, poziţia geografică sau configuraţia zonei restricţionează distanţele disponibile; acordarea oricărei excepţii este condiţionată de evaluarea tipului de aeronavă şi a caracteristicilor acesteia;(v) pentru siguranţă, fumatul nu este permis în zona de parcare a aeronavelor şi în zona statică a acestora;(vi) aeronavele care evoluează în cadrul demonstraţiei aeriene trebuie să fie separate de aeronavele din zona statică; în situaţia în care este necesară tractarea aeronavelor din parcul static spre zona de manevră, trebuie să existe proceduri şi echipamente corespunzătoare pentru aceasta, asigurându-se totodată separarea de zona publicului; procedurile de tractare trebuie stabilite luând în considerare siguranţa publicului în timpul mişcării aeronavelor; nu este permisă deplasarea acestor aeronave prin mijloace proprii şi cu motoarele pornite;(vii) trebuie să existe spaţii, în afara zonei de parcare a aeronavelor, pentru mijloacele auxiliare de pornire şi deservire a aeronavelor; trebuie să fie disponibile stingătoare de incendiu iar aeronavele să fie astfel parcate încât maşinile pentru stingerea incendiilor să poată circula printre acestea;(viii) în scopul asigurării intervenţiilor de urgenţă, în timpul demonstraţiei aeriene pista de decolare/aterizare trebuie menţinută liberă cât mai mult posibil; aeronavele care decolează sau aterizează trebuie să minimizeze timpul de ocupare a pistei în perioada în care alte aeronave evoluează. (3) Este necesară stabilirea unei distanţe minime de siguranţă între limita zonei de evoluţie şi limita zonei la care publicul are acces liber, luând în considerare următoarele aspecte:(i) distanţa minimă între linia de siguranţă şi linia publicului trebuie să ţină cont de categoria aeronavelor care evoluează, după cum urmează:(a) minim 30 m, pentru parapante/paraşute motorizate;(b) minim 50 m, pentru avioane având motoare cu piston şi elicoptere;(c) minim 150 m, pentru avioane având motoare cu reacţie;(ii) stabilirea liniei de siguranţă la o anumită distanţă faţă de linia publicului trebuie să permită nedepăşirea acesteia, în zbor, în nici o circumstanţă, incluzând situaţiile unei componente a vitezei vântului sau a unei componente a vitezei aeronavei îndreptate către public;(iii) evoluţia în zbor a unei formaţii de aeronave presupune respectarea nedepăşirii liniei de siguranţă de către aeronava care evoluează cel mai aproape de linia publicului. (4) Este interzisă evoluţia în zbor demonstrativ a aeronavelor deasupra perimetrului la care publicul are acces liber, cu următoarele excepţii:(i) zborul de axare (poziţionare) a aeronavelor în vederea lansării de paraşutişti;(ii) pilotarea paraşutei în vederea axării pentru aterizare, exclusiv la înălţimile minime prezentate în cadrul art. (7), în condiţiile îndeplinirii cerinţelor corespunzătoare experienţei deţinute de fiecare paraşutist, conform prevederilor RACR - DEMO 125;(iii) zborul liber al baloanelor. (5) Înălţimea minimă de siguranţă pentru evoluţia în zbor demonstrativ a unei aeronave este de 50 m AGL. AACR poate acorda, ca urmare a solicitării incluse în formularul prezentat în anexa 1, exceptarea de la această prevedere, permiţând o înălţime minimă sub limita stabilită de 50 m AGL pentru o anumită evoluţie particulară a unei aeronave civile. De asemenea, este permisă evoluţia particulară a unor aeronave de stat la o înălţime minimă specifică, diferită de cea prevăzută, numai în condiţiile stabilite în cuprinsul fiecărui protocol încheiat cu reprezentanţii autorităţilor/organizaţiilor participante în cadrul demonstraţiei aeriene cu aeronave de stat, aşa cum este acesta prevăzut în cadrul RACR - DEMO 70 art. (1) alin. (iv) lit. (b). (6) Înălţimea minimă de siguranţă la care paraşuta principală trebuie să fie deschisă în cadrul unui salt demonstrativ este de 700 m AGL. AACR poate acorda, ca urmare a solicitării incluse în formularul prezentat în anexa 1, exceptarea de la această prevedere, permiţând o înălţime minimă sub limita stabilită de 700 m AGL, la care paraşuta principală trebuie să fie deschisă pentru evoluţia unui anumit paraşutist. De asemenea, este permisă o înălţime minimă specifică, diferită de cea prevăzută, la care paraşuta principală trebuie să fie deschisă pentru evoluţia unor paraşutişti lansaţi din aeronave de stat, numai în condiţiile stabilite în cuprinsul fiecărui protocol încheiat cu reprezentanţii autorităţilor/organizaţiilor participante în cadrul demonstraţiei aeriene cu aeronave de stat, aşa cum este acesta prevăzut în cadrul RACR - DEMO 70 art. (1) alin. (iv) lit. (b). (7) Careul de aterizare al paraşutiştilor, situat total sau parţial la verticala zonei de evoluţie, trebuie stabilit în funcţie de următoarea clasificare:(i) careu de aterizare pe teren de nivel 1 (Basic), cu următoarele caracteristici:(a) dimensiunile de minim 400 m/minim 50 m;(b) este permisă survolarea publicului de către paraşutişti la o înălţime nu mai mică de 100 m, pentru a nu pune în pericol persoanele sau alte obiective aflate la sol;(c) aterizarea paraşutiştilor se face la o distanţă minimă de 30 m faţă de linia publicului;(ii) careu de aterizare pe teren de nivel 2, cu următoarele caracteristici:(a) dimensiunile de minim 200 m/minim 50 m;(b) este permisă survolarea publicului de către paraşutişti la o înălţime nu mai mică de 100 m, pentru a nu pune în pericol persoanele sau alte obiective aflate la sol;(c) aterizarea paraşutiştilor se face la o distanţă minimă de 20 m faţă de linia publicului;(iii) careu de aterizare pe teren de nivel 3, cu următoarele caracteristici:(a) obstaculat pe două sau mai multe laterale de tribune, pereţi sau clădiri având înălţimea de maxim 20 m, permiţând aterizarea în acelaşi timp a maxim 4 paraşutişti;(b) dimensiunile de minim 100 m/minim 30 m;(c) este permisă survolarea publicului de către paraşutişti la o înălţime nu mai mică de 50 m, pentru a nu pune în pericol persoanele sau alte obiective aflate la sol;(d) aterizarea paraşutiştilor se face la o distanţă minimă de 10 m faţă de linia publicului;(iv) careu de aterizare nivel PRO, cu următoarele caracteristici:(a) teren obstaculat pe două sau mai multe laterale de tribune/pereţi/clădiri sau suprafaţă de apă sau ponton;(b) dimensiunile de maxim 100 m/maxim 30 m;(c) este permisă survolarea publicului de către paraşutişti la o înălţime nu mai mică de 10 m atinşi la nivelul liniei publicului, pentru a nu pune în pericol persoanele sau alte obiective aflate la sol;(d) aterizarea paraşutiştilor se face la o distanţă minimă de 5 m faţă de linia publicului. (8) În situaţia prezenţei unui comentator al demonstraţiei aeriene, este necesară acoperirea difuzării informaţiilor în toate zonele la care publicul are acces, asigurându-se în acest fel posibilitatea comunicării măsurilor aplicabile în cazul unor eventuale situaţii de urgenţă; de asemenea este necesară întocmirea de mesaje prestabilite care să răspundă majorităţii situaţiilor de urgenţă.  +  Capitolul 5 CERINŢE PENTRU AERONAVELE PARTICIPANTE LA O DEMONSTRAŢIE AERIANĂRACR - DEMO 095 Starea tehnică a aeronavelor (1) Starea tehnică a aeronavelor care participă la demonstraţiile aeriene trebuie să fie corespunzătoare pentru a permite efectuarea zborurilor demonstrative în condiţii de siguranţă.RACR - DEMO 100 Înmatricularea aeronavelor (1) Aeronavele participante trebuie să deţină documente specifice de înmatriculare/identificare sau echivalente, emise în conformitate cu cerinţele statului de înmatriculare.RACR - DEMO 105 Documentele de navigabilitate (1) Aeronavele civile participante, înmatriculate în România (inclusiv paraşute), trebuie să deţină documente de navigabilitate, în termen de valabilitate, emise de AACR sau de organismul căruia i-au fost delegate atribuţiile autorităţii de certificare. (2) Aeronavele civile participante la demonstraţia aeriană, înmatriculate în alte state (inclusiv paraşute), trebuie să posede documente de navigabilitate, în termen de valabilitate, emise de autoritatea de certificare a statului de înmatriculare. (3) Zborurile demonstrative sunt permise în condiţiile şi limitările aprobate pentru aeronava respectivă, prin documentele de navigabilitate menţionate cât şi prin manualele de zbor ale fiecărei aeronave.RACR - DEMO 110 Alte cerinţe (1) Atunci când, în cadrul unei demonstraţii aeriene, participă aeronave fără pilot la bord, aplicarea prevederilor RACR - DEMO 100 şi RACR - DEMO 105 se face în baza cerinţelor reglementărilor specifice privind înmatricularea/identificarea şi certificarea de navigabilitate aplicabile fiecărei categorii de aeronave fără pilot la bord. (2) Aeronavele militare sau alte aeronave de stat dotate cu armament trebuie să nu aibă la bord muniţie reală, sau alte dispozitive explozive, care ar putea pune în pericol aeronavele participante, publicul sau obiectivele aflate la sol. (3) Utilizarea dispozitivelor pirotehnice lansate din aeronave se poate face numai în condiţiile în care această utilizare nu pune în pericol alte aeronave, publicul sau obiectivele aflate la sol şi trebuie notificată AACR prin intermediul formularului de "Cerere de aprobare a unei demonstraţi aeriene", prezentat în anexa 1 (rubrica "Evoluţia aeriană" - câmpurile nr. 7 şi 8). (4) În cazul efectuării de salturi demonstrative cu paraşuta, cu aterizare pe suprafaţă de apă, este necesară utilizarea unui echipament corespunzător, incluzând veste de salvare.  +  Capitolul 6 CERINŢE PENTRU PILOŢII/PARAŞUTIŞTII/OPERATORII AERONAVELOR FĂRĂ PILOT LA BORD PARTICIPANŢI LA DEMONSTRAŢIILE AERIENERACR - DEMO 115 Documentaţia pilotului/paraşutistului participant (1) În vederea participării cu o aeronavă civilă la o demonstraţie aeriană, fiecare pilot/paraşutist trebuie să completeze, semneze şi înainteze reprezentantului comitetului de organizare desemnat pentru aceasta informaţiile relevante pentru participarea sa la respectiva demonstraţie. (2) Aceste informaţi trebuie completate şi transmise sub forma "Declaraţiei participantului la demonstraţia aeriană - personal navigant -" prezentate în anexa 2 sau sub o formă echivalentă în ceea ce priveşte conţinutul şi trebuie să fie însoţite de copii în termen de valabilitate ale documentelor menţionate în cadrul RACR - DEMO 115 art. (4). (3) Atunci când se utilizează o formă alternativă la formularul de "Declaraţie a participantului la demonstraţia aeriană - personal navigant -" din anexa 2, poate fi folosită o limbă diferită de limba română, cu respectarea prevederilor RACR - DEMO 030 art. (1). (4) Pilotul/paraşutistul participant răspunde de existenţa şi disponibilitatea pentru inspecţie (efectuată de AACR sau de un reprezentant al comitetului de administrare a demonstraţiei aeriene) a documentaţiei, după cum urmează:(i) licenţa validă de pilot/paraşutist, emisă sau recunoscută (acceptată) de statul de înmatriculare a aeronavei, incluzând calificările/autorizările/certificările relevante pentru evoluţia în zbor din cadrul demonstraţiei aeriene;(ii) certificatul medical corespunzător, în termen de valabilitate;(iii) documentele de înmatriculare şi navigabilitate ale aeronavei (în cazul piloţilor comandanţi de aeronavă);(iv) certificatul de asigurare pentru terţi a aeronavei, pasagerilor şi bagajelor (în cazul piloţilor comandanţi de aeronavă);(v) în condiţiile unei notificări prealabile, orice altă documentaţie relevantă pentru sine şi aeronavă solicitată de comitetul de administrare a demonstraţiei aeriene.RACR - DEMO 120 Cerinţe privind experienţa piloţilor participanţi (1) Piloţii care doresc să participe la o demonstraţie aeriană trebuie să dovedească deţinerea unei experienţe de zbor adecvate evoluţiei în zbor propuse, prin următoarele mijloace:(i) completarea corespunzătoare a rubricilor relevante ale formularului de "Declaraţie a participantului la demonstraţia aeriană - personal navigant -" prezentat în anexa 2, respectiv ale documentelor echivalente prevăzute de RACR - DEMO 115 art. (2), în condiţiile respectării prevederilor RACR - DEMO 120 art. (2);(ii) efectuarea, după caz, a unui zbor de validare, în prezenţa FDD sau a unui reprezentant al acestuia, pe parcursul antrenamentului în vederea unei demonstraţii aeriene;(iii) prezentarea, după caz, a unor dovezi obiective, cum ar fi atestări scrise, înregistrări video ale unor evoluţii anterioare, etc. (2) Experienţa de zbor minimă necesară în vederea participării la o demonstraţie aeriană trebuie să însumeze:(i) pentru piloţii de aeronave cu aripi fixe (inclusiv motoplanoare), elicoptere, autogire, vehicule ultrauşoare, planoare sau deltaplane - un total de 300 ore de zbor, dintre care cel puţin 100 ore ca pilot comandant pe aeronavele din categoria respectivă, incluzând minim 1 oră de zbor în ultimele 60 zile, efectuată pe tipul/clasa de aeronavă pe care urmează să evolueze în cadrul demonstraţiei aeriene;(ii) pentru piloţii care urmează să evolueze individual în zbor acrobatic - minim 50 ore acrobaţie aeriană (respectiv, minim 20 ore acrobaţie aeriană în cazul piloţilor planor), incluzând minim 3 ore de zbor acrobatic în ultimele 6 luni, efectuate pe tipul/clasa de aeronavă pe care urmează să evolueze în cadrul demonstraţiei aeriene;(iii) pentru piloţii de paraşute motorizate şi parapante motorizate - un total de 100 ore de zbor, dintre care ce puţin 50 ore ca pilot comandant pe acestea, incluzând minim 1 oră de zbor în ultimele 60 zile;(iv) pentru piloţii de baloane libere - un total de 20 ore de zbor pe această categorie de aeronave, dintre care cel puţin 4 ore de zbor în ultimele 12 luni, incluzând minim 5 ascensiuni;(v) pentru piloţii de dirijabile - un total de 35 ore de zbor pe această categorie de aeronave, dintre care cel puţin 5 ore de zbor în ultimele 12 luni. (3) Îndeplinirea cerinţelor de experienţă recentă corespunzătoare tipului/clasei de aeronavă pe care urmează să se evolueze în cadrul demonstraţiei aeriene, menţionate în cadrul RACR - DEMO 120 art. (2) alin. (i) şi (ii) (minim 1 oră de zbor în ultimele 60 zile), este considerată acceptabilă şi dacă este realizată pe un tip similar de aeronavă din aceeaşi clasă; această prevedere se aplică în cazul în care piloţi deţin experienţă pe tipul de aeronavă pe care se evoluează în cadrul demonstraţiei aeriene iar operarea recentă nu este recomandabilă din cauza vechimii/caracteristicilor/restricţiilor operaţionale.RACR - DEMO 125 Cerinţele privind experienţa necesară efectuării salturilor demonstrative cu paraşuta (1) Paraşutiştii care doresc să participe la o demonstraţie aeriană trebuie să dovedească deţinerea unei experienţe de zbor/salt, adecvate evoluţiei în zbor/salt propuse, prin următoarele mijloace:(i) completarea corespunzătoare a rubricilor relevante ale formularului de "Declaraţie a participantului la demonstraţia aeriană - personal navigant -" prezentat în anexa 2, respectiv ale documentelor echivalente prevăzute de RACR - DEMO 115 art. (2), în condiţiile respectării prevederilor RACR - DEMO 125 art. (2);(ii) efectuarea, după caz, a unui salt de validare, în prezenţa FDD sau a unui reprezentant al acestuia, pe parcursul antrenamentului în vederea unei demonstraţii aeriene;(iii) prezentarea, după caz, a unor dovezi obiective, cum ar fi atestări scrise, înregistrări video ale unor evoluţii anterioare, etc. (2) Nivelul minim de experienţă este luat în considerare, în vederea salturilor demonstrative cu paraşuta, în funcţie de dimensiunea şi caracteristicile careului de aterizare al paraşutiştilor, aşa cum acestea sunt definite în cadrul RACR - DEMO 090 art. (7), fiind necesară respectarea următoarelor condiţii:(i) pentru careul de aterizare de nivel 1 (Basic), este necesară deţinerea următoarei experienţe de zbor/salt:(a) minim 100 salturi experienţă totală;(b) minim 30 de salturi în ultimele 12 luni, incluzând minim 10 salturi în cadrul cărora s-au folosit acelaşi tip şi aceeaşi dimensiune de voalură cu cele ale paraşutei care urmează să fie utilizată în cadrul demonstraţiei aeriene;(c) minim 5 salturi consecutive cu aterizare la maxim 10 m faţă de un reper, în cadrul cărora s-au folosit acelaşi tip şi aceeaşi dimensiune de voalură cu cele ale paraşutei care urmează să fie utilizată în cadrul demonstraţiei aeriene;(ii) pentru careul de aterizare de nivel 2, este necesară deţinerea următoarei experienţe de zbor/salt:(a) minim 200 salturi experienţă totală;(b) minim 30 de salturi în ultimele 12 luni, incluzând minim 10 salturi în cadrul cărora s-au folosit acelaşi tip şi aceeaşi dimensiune de voalură cu cele ale paraşutei care urmează să fie utilizată în cadrul demonstraţiei aeriene;(c) minim 5 salturi consecutive cu aterizare la maxim 10 m faţă de un reper, în cadrul cărora s-au folosit acelaşi tip şi aceeaşi dimensiune de voalură cu cele ale paraşutei care urmează să fie utilizată în cadrul demonstraţiei aeriene.(iii) pentru careul de aterizare de nivel 3, este necesară deţinerea următoarei experienţe de zbor/salt:(a) minim 300 salturi cu paraşută aripă;(b) minim 20 de salturi în ultimele 12 luni incluzând minim 5 salturi în cadrul cărora s-au folosit acelaşi tip şi aceeaşi dimensiune de voalură cu cele ale paraşutei care urmează să fie utilizată în cadrul demonstraţiei aeriene;(c) participarea în calitate de paraşutist la minim 3 demonstraţii aeriene.(iv) pentru careul de aterizare de nivel PRO, este necesară deţinerea următoarei experienţe de zbor/salt:(a) minim 350 salturi cu paraşută aripă în cazul aterizărilor pe sol;(b) minim 500 salturi în cazul aterizărilor efectuate pe teren de apă sau ponton / efectuate noaptea;(c) minim 10 salturi în ultimele 12 luni;(d) participarea în calitate de paraşutist la minim 5 demonstraţii aeriene.RACR - DEMO 130 Cerinţele pentru operatorii aeronavelor fără pilot la bord (1) În vederea participării cu o aeronavă civilă la o demonstraţie aeriană, fiecare operator al unei aeronave fără pilot la bord trebuie să deţină o experienţă relevantă în operarea acestor aeronave, incluzând cunoaşterea tipului de aeronavă participantă la demonstraţie şi trebuie să completeze, semneze şi înainteze reprezentantului comitetului de organizare desemnat pentru aceasta informaţiile relevante pentru participarea sa la respectiva demonstraţie. (2) Aceste informaţi trebuie completate şi transmise sub forma "Declaraţiei participantului la demonstraţia aeriană - operator aeronavă fără pilot la bord -" prezentate în anexa 3 sau sub o formă echivalentă sub aspectul conţinutului şi trebuie însoţite de copii în termen de valabilitate ale documentelor menţionate la art. (4). (3) Atunci când se utilizează o formă alternativă la formularul "Declaraţie participantului la demonstraţia aeriană - operator aeronavă fără pilot la bord -" prezentat în anexa 3, poate fi folosită o limbă diferită de limba română, cu respectarea prevederilor RACR - DEMO 030 art. (1). (4) Operatorul unei aeronave fără pilot la bord răspunde de existenţa şi disponibilitatea pentru inspecţie (efectuată de AACR sau de un reprezentant al comitetului de administrare a demonstraţiei aeriene) a documentaţiei, după cum urmează:(i) licenţa de personal operator aeronavă fără pilot la bord (dacă legislaţia statului în care este înmatriculată aeronava fără pilot solicită acest lucru), incluzând, după caz, calificările/autorizările/certificările relevante pentru evoluţia în zbor din cadrul demonstraţiei aeriene;(ii) documentele aeronavei, atunci când este aplicabil, conform prevederilor RACR - DEMO 100, RACR - DEMO 105, RACR - DEMO 110 art. (1);(iii) certificatul de asigurare pentru terţi a aeronavei, atunci când este aplicabil, conform legislaţiei în vigoare;(iv) în condiţiile unei notificări prealabile, orice altă documentaţie relevantă pentru sine şi aeronavă solicitată de comitetul de administrare a demonstraţiei aeriene.  +  Capitolul 7 CONDUCEREA ŞI COORDONAREA EVOLUŢIILOR DEMONSTRATIVERACR - DEMO 135 Conducerea activităţii de zbor demonstrativ (1) Conducerea evoluţiilor aeriene este realizată, în cadrul demonstraţiei, de conducătorul de zbor (CZ), desemnat conform prevederilor RACR - DEMO 060 art. (1) alin. (ii), prin intermediul comunicaţiilor radio desfăşurate pe o frecvenţă aeronautică stabilită sau alocată suplimentar activităţilor corespunzătoare demonstraţiei aeriene. În caz de necesitate, se stabilesc sau se alocă mai multe frecvenţe aeronautice. (2) CZ-ul poate fi înlocuit, în activitatea sa de conducere a zborului prin intermediul comunicaţiilor radio, de:(i) ajutorul conducătorului de zbor (CZ de rezervă), în cazul indisponibilităţii acestuia;(ii) conducătorii de zbor specializaţi pentru evoluţiile particulare ale anumitor aeronave/formaţii de aeronave, pe parcursul desfăşurării acestora;(iii) conducătorul de lansări (CL), în cazul salturilor demonstrative cu paraşuta, pe parcursul poziţionării în zbor (axării) unei aeronave pentru lansarea paraşutiştilor.RACR - DEMO 140 Coordonarea evoluţiilor demonstrative (1) Conducerea de către CZ a evoluţiilor aeriene demonstrative se asigură ţinând seama atât de o coordonare precisă a acestora, în special în cazul demonstraţiilor care includ lansări de paraşutişti, cât şi de coordonarea cu:(i) activităţile demonstrative nautice şi terestre, după caz;(ii) serviciile de control al traficului aerian (ATC) furnizate de ROMATSA, atunci când condiţiile locului de desfăşurare a demonstraţiei aeriene sau alte circumstanţe impun aceasta;(iii) serviciile de trafic aerian de alarmare, furnizate de ROMATSA;(iv) zborurile locale, ce pot include decolări/aterizări ale unor aeronave care nu participă la demonstraţia aeriană, zboruri de agrement, etc.; această coordonare poate fi efectuată direct de CZ sau indirect, prin colaborarea cu serviciile de control al traficului aerian. (2) Atunci când se impune coordonarea activităţii demonstrative menţionate la art. (1) alin. (ii), este necesară încheierea unui protocol cu furnizorului de servicii de trafic aerian ROMATSA, ale cărui prevederi esenţiale trebuie precizate în formularul "Cererii de aprobare a unei demonstraţii aeriene" (câmpul nr. 5) prezentat în anexa 1. (3) Coordonarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul unei demonstraţii aeriene, în vederea evoluţiilor demonstrative, trebuie realizată prin asigurarea fie a unei proximităţi spaţiale, fie a unor modalităţi de comunicare promptă, între persoanele cu atribuţii de decizie în privinţa organizării/desfăşurării demonstraţiei, şi anume:(i) organizatorul şef al demonstraţiei aeriene;(ii) conducătorul demonstraţiei aeriene (FDD);(iii) conducătorul de zbor (CZ);(iv) conducătorii de zbor specializaţi pentru evoluţiile particulare ale anumitor aeronave/formaţii de aeronave;(v) conducătorul de lansări (CL);(vi) coordonatorii activităţilor demonstrative terestre şi nautice;(vii) administratorul aerodromului certificat/terenului de decolare/aterizare sau reprezentantul desemnat al acestuia;(viii) reprezentanţii ATS;(ix) reprezentanţii serviciilor de urgenţă.  +  Capitolul 8 SITUAŢII DE URGENŢĂRACR - DEMO 145 Gestionarea situaţiilor de urgenţă (1) În vederea intervenţiilor în caz de urgenţă, este necesară asigurarea disponibilităţii mijloacelor adecvate gestionării situaţiilor de urgenţă incluzând echipamentele şi personalul specializat, în funcţie de amploarea şi specificul unei demonstraţii aeriene, astfel:(i) furnizarea mijloacelor de intervenţie stabilite pentru situaţiile de urgenţă ca rezultat al înţelegerilor cu organizaţiile care asigură personalul şi echipamentele necesare; organizaţiile implicate sunt reprezentate de IGSU, Poliţia Română, Serviciul de Ambulanţă şi, după caz, de administraţiile aerodromurilor certificate sau terenurilor de decolare/aterizare, etc.; suplimentar, se poate apela la serviciile furnizate de ROMATSA pentru acţiuni de căutare şi salvare a aeronavelor;(ii) informarea reciprocă, între organizatorul unei demonstraţii aeriene şi reprezentanţii serviciilor de urgenţă implicate, trebuie să urmărească asigurarea disponibilităţii mijloacelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă; pentru aceasta, se iau în considerare:(a) instruirea reprezentanţilor serviciilor de descarcerare în ceea ce priveşte modul de acces în cabina de pilotaj, modul de decuplare a chingilor şi de manevrare a scaunelor membrilor echipajului cât şi amplasarea contactului general;(b) participarea reprezentanţilor serviciilor de urgenţă la şedinţele de briefing;(iii) prezenţa, pe parcursul efectuării unei demonstraţii aeriene atât a personalului specializat cât şi a echipamentelor de intervenţie în caz de urgenţă, este stabilită în funcţie de necesitate prin intermediul înţelegerilor menţionate la art. (1) alin. (i); în cazul în care prezenţa acestora nu este necesară, trebuie stabilite modalităţi clare şi eficiente de contactare, în orice moment, a serviciilor de urgenţă asigurate. (2) Organizaţiile care asigură serviciile de urgenţă, principalele atribuţii şi datele de contact ale acestora trebuie menţionate în câmpul nr. 6 al formularului "Cerere de aprobare a unei demonstraţii aeriene" prezentat în anexa 1.  +  Anexa 1 ┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │Nr. înregistrare (după caz)/data - SOLICITANT│Nr. înregistrare/data - AACR│ └─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘           CERERE DE APROBARE A UNEI DEMONSTRAŢII AERIENE  Este necesară înregistrarea la AACR a prezentului formular, însoţit de  anexele corespunzătoare, la termenele prevăzute de RACR - DEMO 075 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. DETALII PRIVIND DEMONSTRAŢIA AERIANĂ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   (i) Categoria demonstraţiei aeriene (se bifează, după caz):    complexă [] necomplexă [] restrânsă []   (ii) Numele organizatorului demonstraţiei aeriene:    ..........    ..........    ..........   (iii) Numele şi natura demonstraţiei aeriene (după caz):    ..........    ..........    ..........   (iv) Data (perioada) de desfăşurare a antrenamentului în vederea unei   demonstraţii aeriene (după caz):    ..........   (v) Data (perioada) de desfăşurare a demonstraţiei aeriene şi ora   estimată a începerii evoluţiilor demonstrative (ora locală):    ..........   (vi) Desfăşurarea, în cadrul demonstraţiei aeriene, a unor activităţi   demonstrative terestre/ nautice diferite de cele aeronautice dar care   interrelaţionează cu acestea (se menţionează evoluţiile demonstrative,   după caz):    ..........    ..........    .......... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A DEMONSTRAŢIEI AERIENE │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   (i) Zona de evoluţie   (a) Locul zonei de evoluţie:    Este obligatorie anexarea la prezentul formular a unei scheme (a unei    hărţi/a unui crochiu) care să prezinte:   - marcarea distinctă a amplasării:   ● zonei de evoluţie;   ● liniei de siguranţă;   ● axei demonstraţiei, după caz;   ● zonei publicului;   ● liniei publicului;   ● zonei de parcare a autovehiculelor;   ● zonei statice (dacă există elemente expoziţionale/de expunere     aeronave);   ● zonei de zbor ancorat al baloanelor (dacă se desfăşoară zbor ancorat     al baloanelor);   ● careului de aterizare a paraşutiştilor (dacă se desfăşoară lansări     paraşutişti);   ● zonei de staţionare/manevră a aeronavelor, cu evidenţierea pistei de     decolare/aterizare, a căilor de rulaj, a spaţiilor de parcare şi     alimentare a aeronavelor (dacă zona de evoluţie este localizată la     verticala sau în proximitatea terenului de decolare/aterizare);   ● căilor de acces pentru vehiculele utilizate în caz de urgenţă.   - indicarea următoarelor distanţe:   ● distanţa dintre linia de siguranţă şi linia publicului - conform     cerinţelor RACR - DEMO 090 art. (3) alin. (i);   ● distanţa dintre careul de aterizare al paraşutiştilor şi linia     publicului - conform cerinţelor RACR - DEMO 090 art. (7)     alin. (i) (c)/art. (7) alin. (ii) (c)/art. (7)     alin. (iii) (d)/art. (7) alin. (iv) (d), (dacă se desfăşoară lansări     paraşutişti);   ● distanţa dintre zona la care publicul are acces liber şi spaţiul     destinat alimentării aeronavelor (dacă zona de evoluţie este     localizată la verticala sau în proximitatea terenului     decolare/aterizare) - conform cerinţelor RACR - DEMO 090     art. (2) alin. (ii);   ● distanţa dintre zona la care publicul are acces liber şi suprafeţele     de rulare a aeronavelor (dacă zona de evoluţie este localizată la     verticala sau în proximitatea terenului decolare/aterizare) -     conform cerinţelor RACR - DEMO 090 art. (2) alin. (iii);   ● distanţa dintre linia publicului şi axul pistei de decolare/     aterizare a aeronavelor (dacă zona de evoluţie este localizată la     verticala sau în proximitatea terenului decolare/aterizare) -     conform cerinţelor RACR - DEMO 090 art. (2) alin. (iv).   (b) Utilizarea unor suprafeţe de apă (se bifează, după caz):    perimetru de decolare/amerizare a aeronavelor []    careu de aterizare pe apă al paraşutiştilor []    careu de aterizare pe ponton amenajat pe apă al paraşutiştilor []   (c) Nivelul careului de aterizare al paraşutiştilor (după caz):       (se bifează varianta corespunzătoare:)    nivel 1 [] nivel 2 [] nivel 3 [] nivel PRO []   (ii) Terenul de decolare/aterizare   (a) Teren principal de decolare/aterizare    Locaţia:    ..........    (se bifează, după caz:)    Aerodrom certificat: autorizat []/ înregistrat []    Teren de decolare/aterizare necertificat []   (b) Teren secundar de decolare/aterizare (după caz):    ..........   (c) aerodrom de rezervă (după caz):    .......... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. INFORMAREA AUTORITĂŢILOR LOCALE (dacă este cazul) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │Nr. │ Numele autorităţilor locale contactate │ Date de contact │ │crt.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ 3 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ 4 │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4. COORDONAREA CU AMC (dacă este cazul) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Prevederile principale ale protocolului încheiat:    ..........    ..........    .......... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 5. COORDONAREA CU ATC (dacă este cazul) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Unitatea de control al traficului aerian│ Prevederile principale ale │ │responsabilă prin protocolul încheiat │ protocolului încheiat │ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ └────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 6. CONSULTAREA CU SERVICIILE DE URGENŢĂ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐ │Nr. │Numele organizaţiilor│Atribuţii principale │Date de contact* │ │crt.│ contactate │ │(vezi nota *1)) │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5 │ │ │ │ └────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Este necesară specificarea numerelor de telefon disponibile pentru apelarea, în vederea soluţionării oricăror aspecte ale protocolului încheiat, excluzându-se numărul de urgenţă 112.

  ──────────
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 7. AERONAVELE ŞI ECHIPAJELE CIVILE PARTICIPANTE │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐ │ Tipul │Înmatricularea│Operatorul/ │Pilot/ │ Tipul │Înălţimea│Evoluţia│ │aeronavei│/identificarea│proprietarul│Paraşutist│ şi nr. │minimă şi│aeriană*│ │ │aeronavei * │aeronavei │ │licenţei│maximă de│(vezi │ │ │(vezi nota │ │ │ │evoluţie │notele │ │ │*1)) │ │ │ │(metri) *│*3), │ │ │ │ │ │ │(vezi │*4)) │ │ │ │ │ │ │nota *2))│ │ ├─────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează inclusiv înmatricularea aeronavei din care se execută lansări de paraşutişti.

  *2) Se menţionează, în cazul pilotului, înălţimea minimă de evoluţie a aeronavei sau, în cazul paraşutistului, înălţimea minimă la care paraşuta principală este deschisă cât şi, în cazul pilotului, înălţimea maximă de evoluţie a aeronavei sau, în cazul paraşutistului, înălţimea maximă a efectuării lansării din aeronavă.

  *3) Lansare paraşutişti/acrobaţie aeriană/formaţie/tractare bannere sau planoare, etc.

  *4) Trebuie specificată utilizarea, după caz, a dispozitivelor pirotehnice.

  ──────────
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 8. AERONAVELE/ECHIPAJELE CIVILE DE REZERVĂ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐ │ Tipul │Înmatriculare │Operatorul/ │Pilot/ │ Tipul │Înălţimea│Evoluţia│ │aeronavei│/identificarea│proprietarul│Paraşutist│ şi nr. │minimă şi│aeriană*│ │ │aeronavei * │aeronavei │ │licenţei│maximă de│(vezi │ │ │(vezi nota │ │ │ │evoluţie │notele │ │ │*1)) │ │ │ │(metri) *│*3), │ │ │ │ │ │ │(vezi │*4)) │ │ │ │ │ │ │nota *2))│ │ ├─────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează inclusiv înmatricularea aeronavei din care se execută lansări de paraşutişti.

  *2) Se menţionează, în cazul pilotului,înălţimea minimă de evoluţie a aeronavei sau, în cazul paraşutistului, înălţimea minimă la care paraşuta principală este deschisă cât şi, în cazul pilotului, înălţimea maximă de evoluţie a aeronavei sau, în cazul paraşutistului, înălţimea maximă a efectuării lansării din aeronavă.

  *3) Lansare paraşutişti/acrobaţie aeriană/formaţie/tractare bannere sau planoare, etc.

  *4) Trebuie specificată utilizarea, după caz, a dispozitivelor pirotehnice.

  ──────────
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │9. AERONAVELE CIVILE FĂRĂ PILOT LA BORD ŞI OPERATORII ACESTORA │ │(dacă este cazul) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐ │Categoria│Înmatricularea│Deţinătorul │Operator │ Tipul │Înălţimea│Evoluţia│ │ / │/identificarea│aeronavei │aeronavă │ şi nr. │minimă şi│aeriană*│ │ Tipul │aeronavei │ │ │licenţei│maximă de│(vezi │ │aeronavei│(dacă este │ │ │(dacă │evoluţie │notele │ │ │cazul) │ │ │ este │(metri) │*1), │ │ │ │ │ │cazul) │ │*2)) │ ├─────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Acrobaţie aeriană/formaţie, etc.

  *2) Trebuie specificată utilizarea, după caz, a dispozitivelor pirotehnice.

  ──────────
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 10. INFORMAŢII PRIVIND PARTICIPAREA AERONAVELOR DE STAT ŞI A ECHIPAJELOR │ │CORESPUNZĂTOARE │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   (i) Prevederile principale ale fiecărui protocol încheiat, conform   cerinţelor RACR - DEMO 070 art. (1) alin. (iv) lit. (b):    ..........    ..........    ..........    ..........    .......... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 11. COMPONENŢA COMITETULUI DE ADMINISTRARE │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă:1. În cadrul suprapunerii, pentru mai multe dintre funcţiile de mai jos, a nominalizării unei singure persoane potrivit prevederilor RACR - DEMO 055 art. (2) şi (3), se specifică numele acesteia în cadrul fiecărei rubrici în parte.2. În vederea posibilităţii transmiterii operative a aprobării de către AACR a demonstraţiei aeriene, este recomandată stabilirea unei menţiuni în acest sens în dreptul unor anumite date de contact dintre cele de mai jos (fax/e-mail).(i) Numele şi datele de contact ale organizatorului şef al demonstraţiei aeriene:..........Adresa poştală: ..........Adresa electronică (e-mail): ..........Fax: ..........Telefon: ..........Telefon mobil: ..........Semnătura ..........(ii) Numele şi datele de contact ale conducătorului demonstraţiei aeriene (FDD):..........Adresa poştală: ..........Adresa electronică (e-mail): ..........Fax: ..........Telefon: ..........Telefon mobil: ..........Semnătura ..........(iii) Numele responsabilului privind siguranţa (Safety Officer)/coordonatorului comitetului privind siguranţa:..........(iv) Numele conducătorului de zbor (CZ):..........(v) Numele ajutorului conducătorului de zbor (după caz)..........Notă: Ajutorul conducătorului de zbor (CZ de rezervă) are rolul de a-l înlocui pe acesta, în caz de indisponibilitate. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 12. SOLICITAREA EXCEPTĂRII DE LA PREVEDERILE GENERALE ALE RACR-DEMO │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(i) Exceptare conform prevederilor RACR - DEMO 090 art. (1) alin. (i) lit. (b):....................(ii) Exceptare conform prevederilor RACR - DEMO 090 art. (2) alin. (iv):....................(ii) Exceptare conform prevederilor RACR - DEMO 090 art. (5):..............................(iii) Exceptare conform prevederilor RACR - DEMO 090 art. (6):..............................(iv) Alte exceptări:..................................................AACR-DEMO-01
   +  Anexa 2AVIZATResponsabil privind siguranţa (Safety Officer)/Coordonator al comitetului privind siguranţa:Numele: ..........Semnătura: ..........Data: ..........DECLARAŢIA PARTICIPANTULUI LA DEMONSTRAŢIA AERIANĂ- PERSONAL NAVIGANT -Informaţiile de mai jos trebuie transmise reprezentantului comitetului de administrare desemnat pentru aceasta, de fiecare participant la demonstraţia aeriană în calitate de personal navigant care intenţionează să evolueze cu o aeronavă civilă/cu o paraşută ca urmare a lansării dintr-o aeronavă civilă, sub forma completării prezentului formular de declaraţie sau într-o formă echivalentă sub aspectul conţinutului, însoţite de copii ale următoarelor documente, în termen de valabilitate:● licenţa de pilot/paraşutist incluzând calificările/autorizările/certificările relevante pentru evoluţia în zbor din cadrul demonstraţiei aeriene;● certificatul medical corespunzător;● documentele de înmatriculare şi navigabilitate ale aeronavei (în cazul piloţilor comandanţi de aeronavă, conform prevederilor RACR - DEMO 100 şi RACR - DEMO 105;● certificatul de asigurare pentru terţi a aeronavei (în cazul piloţilor comandanţi de aeronavă). 1) Numele şi datele de contact ale pilotului/paraşutistului:.................................................. 2) Tipul şi numărul licenţei deţinute:.............................. 3) Evoluţia aeriană în cadrul demonstraţiei, cu menţionarea cel puţin a următoarelor aspecte:(i) tipul evoluţiei, inclusiv figurile specifice incluse în aceasta;(ii) durata de desfăşurare a evoluţiei demonstrative;(iii) înălţimea minimă/maximă de evoluţie a aeronavei sau înălţimea de salt/minimă la care paraşuta principală este deschisă;(iv) modul de utilizare a dispozitivelor pirotehnice, după caz................................................... 4) Tipul şi înmatricularea aeronavei cu care evoluează în calitate de pilot / din care execută salt în calitate de paraşutist:.............................. 5) Experienţa de zbor relevantă - conform cerinţelor RACR - DEMO 120 art. (2)/125 art. (2):..................................................Semnătura pilotului/paraşutistului participant:..........Data:..........  +  Anexa 3AVIZATResponsabil privind siguranţa (Safety Officer)/Coordonator al comitetului privind siguranţa:Numele: ..........Semnătura: ..........Data: ..........DECLARAŢIA PARTICIPANTULUI LA DEMONSTRAŢIA AERIANĂ- OPERATOR AERONAVĂ FĂRĂ PILOT LA BORD -Informaţiile de mai jos trebuie transmise reprezentantului comitetului de administrare desemnat pentru aceasta, de fiecare participant la demonstraţia aeriană în calitate operator aeronavă fără pilot la bord care intenţionează să evolueze cu o aeronavă civilă, sub forma completării prezentului formular de declaraţie sau într-o formă echivalentă sub aspectul conţinutului, însoţite de copii ale următoarelor documente, în termen de valabilitate:● licenţa de personal care operează o aeronavă fără pilot la bord (dacă legislaţia statului în care este înmatriculată aeronava fără pilot solicită acest lucru), incluzând, după caz, calificările/autorizările/certificările relevante pentru evoluţia în zbor din cadrul demonstraţiei aeriene;● documentele de înmatriculare/identificare şi navigabilitate ale aeronavei, conform prevederilor RACR - DEMO 100, RACR - DEMO 105, RACR - DEMO 110 art. (1);● după necesitate, conform legislaţiei aplicabile, certificatul de asigurare pentru terţi a aeronavei. 1) Numele şi datele de contact ale operatorului aeronavei fără pilot la bord:........................................ 2) Tipul şi numărul licenţei deţinute (dacă este cazul):.................... 3) Evoluţia aeriană în cadrul demonstraţiei, cu menţionarea cel puţin a următoarelor aspecte:(i) tipul evoluţiei, inclusiv figurile specifice incluse în aceasta;(ii) durata de desfăşurare a evoluţiei demonstrative;(iii) înălţimea minimă/maximă de evoluţie a aeronavei;(iv) modul de utilizare a dispozitivelor pirotehnice, după caz...................................................(v) categoria, tipul şi, după necesitate, înmatricularea/identificarea fiecărei aeronave fără pilot la bord pe care o operează:..................................................(vi) experienţa relevantă deţinută în calitate de operator aeronave fără pilot la bord, incluzând cunoaşterea tipului de aeronavă participantă la demonstraţia aeriană:..................................................Semnătura pilotului/paraşutistului participant:..........Data:..........-------