HOTĂRÂRE nr. 313 din 6 mai 2015pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la punctul 1 "Cerinţe generale" subpunctul 1.4. "Protecţia mediului", subpunctul 1.4.4. va avea următorul cuprins:"1.4.4. Prin proiectare şi exploatare, sistemul feroviar nu trebuie să genereze un nivel inadmisibil de emisii de zgomot:- în zonele apropiate infrastructurii feroviare, astfel cum este definită la art. 3 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european;- în cabina mecanicului de locomotivă."2. Anexele nr. 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2014/38/UE a Comisiei din 10 martie 2014 de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte poluarea fonică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 70 din 11 martie 2014, precum şi prevederile Directivei 2014/106/UE a Comisiei din 5 decembrie 2014 de modificare a anexelor V şi VI la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 355 din 12 decembrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Ministrul transporturilor,Ioan RusMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 6 mai 2015.Nr. 313.  +  Anexa 1(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010)DECLARAŢIA DE VERIFICARE "CE" A SUBSISTEMELOR1. Declaraţia de verificare "CE" a subsistemelorDeclaraţia de verificare "CE" a unui subsistem este o declaraţie efectuată de către "solicitant" în sensul art. 18 din hotărâre, în care acesta declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemul în cauză, care a fost supus procedurilor de verificare relevante, respectă cerinţele din legislaţia relevantă a Uniunii Europene, inclusiv orice norme naţionale relevante.Declaraţia de verificare "CE" şi documentele însoţitoare trebuie să fie datate şi semnate.Declaraţia de verificare "CE" trebuie să se bazeze pe informaţiile rezultate în urma procedurii de verificare "CE" pentru subsisteme, prevăzută în anexa nr. 6 la hotărâre. Declaraţia trebuie să fie întocmită în aceeaşi limbă ca şi dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare "CE" şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) trimiterea la hotărâre, la specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) şi la normele aplicabile la nivel naţional; b) trimiterea la STI-urile sau la părţile din acestea pentru care nu s-a examinat conformitatea în cursul procedurii de verificare "CE" şi la normele naţionale care au fost aplicate în cazul unei derogări, al aplicării parţiale a STI-urilor din motive de adaptare sau de reînnoire, al unei perioade de tranziţie pentru o STI sau într-un caz specific; c) denumirea şi adresa "solicitantului", indicându-se denumirea comercială şi adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat, se indică şi denumirea comercială a entităţii contractante sau a producătorului; d) o scurtă descriere a subsistemului; e) denumirea (denumirile) şi adresa (adresele), precum şi numărul (numerele) de identificare ale organismului (organismelor) notificat(e) care a(u) efectuat verificările "CE" menţionate la art. 18 din hotărâre; f) denumirea (denumirile) şi adresa (adresele), precum şi numărul (numerele) de identificare ale organismului (organismelor) notificat(e) care a(u) efectuat evaluarea conformităţii cu alte reglementări care decurg din tratat; g) denumirea (denumirile) şi adresa (adresele) organismului (organismelor) desemnat(e) care a(u) efectuat verificarea (verificările) conformităţii cu normele naţionale menţionate la art. 17 alin. (3) din hotărâre; h) denumirea şi adresa organismului (organismelor) de evaluare care a(u) întocmit rapoartele de evaluare a siguranţei, legate de utilizarea metodelor de siguranţă comune (MSC), în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, în cazurile prevăzute de hotărâre; i) trimiteri la documentele conţinute în dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare "CE"; j) toate dispoziţiile relevante, provizorii sau finale, pe care trebuie să le respecte subsistemele şi, în special, orice restricţii sau condiţii de funcţionare, dacă este cazul; k) identitatea semnatarului (persoana fizică sau persoanele autorizate să semneze declaraţia).Atunci când în anexa nr. 6 la hotărâre se face trimitere la "declaraţia intermediară de verificare" (DIV), dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică declaraţiei respective.2. Declaraţia de verificare "CE" a subsistemelor în cazul unor modificăriÎn cazul unei modificări, care nu este o înlocuire în cadrul întreţinerii, a unui subsistem care face obiectul unei declaraţii de verificare "CE", se aplică, fără a aduce atingere art. 20 din hotărâre, dispoziţiile de mai jos.2.1. Dacă entitatea care introduce modificarea demonstrează că modificarea nu afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului, care sunt relevante pentru conformitatea cu cerinţele privind parametrii de bază: a) entitatea care introduce modificarea actualizează trimiterile din documentele conţinute în dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare "CE"; b) nu trebuie întocmită o nouă declaraţie de verificare "CE".2.2. Dacă entitatea care introduce modificarea demonstrează că modificarea afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului, care sunt relevante pentru conformitatea cu cerinţele privind unii parametri de bază: a) entitatea care introduce modificarea întocmeşte o declaraţie de verificare "CE" complementară cu trimitere la parametrii de bază vizaţi; b) declaraţia de verificare "CE" complementară este însoţită de o listă cuprinzând documentele care nu mai sunt valabile din dosarul tehnic iniţial care însoţeşte declaraţia de verificare "CE" iniţială; c) dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia declaraţie de verificare "CE" cuprinde o demonstraţie a faptului că impactul modificărilor se limitează la parametrii de bază menţionaţi la lit. a); d) dispoziţiile de la pct. 1 din prezenta anexă se aplică mutatis mutandis acestei declaraţii de verificare "CE" complementare; e) declaraţia de verificare "CE" iniţială este considerată valabilă pentru parametrii de bază care nu sunt vizaţi de modificare.3. Declaraţia de verificare "CE" a subsistemelor în cazul unor verificări suplimentareO declaraţie de verificare "CE" a unui subsistem poate fi completată în cazul efectuării unor verificări suplimentare, în special atunci când acestea sunt necesare pentru a obţine o autorizaţie suplimentară de punere în funcţiune. În acest caz, domeniul de aplicare al declaraţiei complementare este limitat la domeniul de aplicare al verificărilor suplimentare.  +  Anexa 2(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010)PROCEDURA DE VERIFICARE "CE" A SUBSISTEMELOR1. Principii generaleVerificarea "CE" înseamnă o procedură efectuată de solicitant pentru a demonstra că cerinţele din legislaţia relevantă a Uniunii Europene, inclusiv orice norme naţionale relevante referitoare la un subsistem, au fost respectate şi că subsistemul poate fi autorizat pentru punerea în funcţiune.2. Certificat de verificare eliberat de un organism notificat2.1. IntroducereÎn sensul prezentei hotărâri, verificarea prin trimitere la specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) este procedura prin care un organism notificat verifică şi certifică faptul că subsistemul respectă STI relevante.Această dispoziţie nu afectează obligaţiile entităţii contractante sau ale producătorului (solicitantului) de a respecta celelalte acte legislative aplicabile care decurg din tratat, inclusiv orice verificări pe care organismele de evaluare trebuie să le efectueze conform celorlalte acte legislative.2.2. Declaraţia intermediară de verificare (DIV)2.2.1. PrincipiiLa cererea entităţii contractante sau a producătorului (solicitantului), verificările pot fi efectuate pentru părţi ale unui subsistem sau se pot limita la anumite etape ale procedurii de verificare. În aceste cazuri, rezultatele verificării pot fi documentate într-o "declaraţie intermediară de verificare" (DIV) emisă de organismul notificat ales de entitatea contractantă sau de producător (solicitant).DIV trebuie să facă trimitere la STI-urile în raport cu care a fost evaluată conformitatea.2.2.2. Părţile subsistemuluiSolicitantul poate cere o DIV pentru orice parte rezultată în urma deciziei sale de a diviza subsistemul. Fiecare parte este verificată în fiecare dintre etapele prevăzute la pct. 2.2.3.2.2.3. Etapele procedurii de verificareSubsistemul sau anumite părţi ale subsistemului sunt verificate în fiecare dintre următoarele etape: a) proiectarea generală; b) producţie: construcţia subsistemului, incluzând, în special, activităţile de construcţii civile, fabricarea, asamblarea elementelor constitutive, reglajele generale; c) încercarea finală.Solicitantul poate cere o DIV pentru etapa de proiectare (inclusiv pentru testele de tip) şi pentru etapa de producţie pentru întregul subsistem sau pentru orice parte rezultată în urma deciziei solicitantului de a diviza subsistemul (a se vedea pct. 2.2.2).2.3. Certificatul de verificare2.3.1. Organismele notificate responsabile pentru verificare evaluează proiectarea, producţia şi încercarea finală a subsistemului şi întocmesc certificatul de verificare destinat entităţii contractante sau producătorului (solicitantului), care, la rândul său, întocmeşte declaraţia de verificare "CE". Certificatul de verificare trebuie să facă trimitere la STI-urile în raport cu care a fost evaluată conformitatea.Dacă un subsistem nu a fost evaluat în ceea ce priveşte conformitatea sa cu toate STI-urile relevante (de exemplu, în cazul unei derogări, al aplicării parţiale a STI-urilor din motive de adaptare sau de reînnoire, al unei perioade de tranziţie pentru o STI sau într-un caz specific), certificatul de verificare face trimitere în mod precis la STI-urile sau la părţile acestora pentru care conformitatea nu a fost examinată de către organismul notificat în cursul procedurii de verificare.2.3.2. Dacă au fost eliberate DIV-uri, organismul notificat responsabil pentru verificarea subsistemului ţine seama de aceste DIV-uri şi, înainte de eliberarea certificatului de verificare: a) verifică dacă DIV-urile acoperă în mod corect cerinţele relevante ale STI-urilor; b) verifică toate aspectele care nu sunt acoperite de DIV-uri; c) verifică încercarea finală a subsistemului în ansamblul său.2.3.3. În cazul unei modificări a unui subsistem acoperit deja de un certificat de verificare, organismul notificat efectuează numai acele examinări şi încercări care sunt relevante şi necesare, adică evaluarea va viza doar acele părţi ale subsistemului care s-au modificat şi interfeţele lor cu părţile nemodificate ale subsistemului.2.3.4. Fiecare organism notificat implicat în verificarea unui subsistem întocmeşte un dosar tehnic în conformitate cu art. 18 alin. (3) din hotărâre, care acoperă sfera de cuprindere a activităţilor sale.2.4. Dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare "CE"Dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare "CE" trebuie să fie întocmit de solicitant şi trebuie să conţină următoarele: a) caracteristicile tehnice legate de proiect, inclusiv planuri generale şi detaliate privind execuţia, scheme electrice şi hidraulice, scheme ale circuitelor de control, descrierea sistemelor automate şi de procesare a datelor la un nivel de detaliere suficient pentru a documenta verificarea efectuată a conformităţii, documentaţia privind operarea şi întreţinerea etc. relevante pentru subsistemul respectiv; b) lista elementelor constitutive de interoperabilitate care sunt încorporate în subsistem, conform reglementărilor în vigoare; c) dosarele tehnice menţionate la art. 18 alin. (3) din hotărâre, întocmite de fiecare dintre organismele notificate implicate în verificarea subsistemului, care trebuie să cuprindă:- copii ale declaraţiilor "CE" de conformitate şi, unde este cazul, declaraţii "CE" de adecvare pentru utilizare întocmite pentru elementele constitutive de interoperabilitate menţionate mai sus, însoţite, unde este cazul, de note de calcul corespunzătoare şi o copie a înregistrărilor încercărilor şi ale examinărilor efectuate de organismele notificate în baza specificaţiilor tehnice comune;- în cazul în care sunt disponibile, DIV-urile care însoţesc certificatul de verificare, inclusiv rezultatul verificării efectuate de organismul notificat cu privire la valabilitatea DIV-urilor;- certificatul de verificare "CE", însoţit de notele de calcul corespunzătoare şi semnat de organismul notificat responsabil pentru verificare, în care se declară că subsistemul îndeplineşte cerinţele STI-urilor relevante şi se menţionează orice rezerve formulate în cursul desfăşurării activităţilor şi care nu au fost retrase; certificatul de verificare trebuie să fie însoţit şi de rapoartele de inspecţie şi de audit întocmite de acelaşi organism în exercitarea atribuţiilor sale menţionate la pct. 2.5.2 şi 2.5.3; d) certificatele de verificare eliberate în conformitate cu alte acte legislative care decurg din tratat; e) în cazul în care este necesară verificarea integrării în siguranţă în conformitate cu art. 15 din hotărâre, dosarul tehnic relevant include raportul (rapoartele) evaluatorilor privind metodele de siguranţă comune (MSC) pentru evaluarea riscului menţionate la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.2.5. Supravegherea de către organismele notificate2.5.1. Organismul notificat responsabil pentru verificarea producţiei trebuie să aibă acces permanent în şantierele de construcţii, în atelierele de producţie, în depozite şi, dacă este cazul, în instalaţiile de prefabricare sau de încercare şi, în general, în toate incintele în care consideră că îi este necesar accesul pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Organismul notificat trebuie să primească de la entitatea contractantă sau de la producători (solicitant) toate documentele necesare în acest scop şi, în special, planurile de implementare şi documentaţia tehnică referitoare la subsistem.2.5.2. Organismul notificat responsabil pentru verificarea implementării trebuie să efectueze periodic audituri în vederea confirmării respectării STI-urilor relevante. Acest organism trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de audit. Prezenţa acestuia poate fi necesară în anumite etape ale lucrărilor de construcţie.2.5.3. În plus, organismul notificat poate efectua vizite neanunţate pe şantier sau în atelierele de producţie. Cu ocazia unor astfel de vizite, organismul notificat poate efectua audituri complete sau parţiale. Organismul respectiv trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de inspecţie şi, dacă este cazul, un raport de audit.2.5.4. Organismul notificat trebuie să fie în măsură să monitorizeze un subsistem pe care este montat un element constitutiv de interoperabilitate pentru a evalua, atunci când STI corespunzătoare o cere, adecvarea acestuia pentru utilizare în domeniul feroviar căruia îi este destinat.2.6. PrezentareO copie a dosarului tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare "CE" trebuie să fie păstrată de producător sau de entitatea contractantă (solicitant) pe toată durata de funcţionare a subsistemului. Acest dosar este comunicat oricărui stat membru la cerere.Documentaţia depusă pentru o cerere de autorizare a punerii în funcţiune se depune la autoritatea naţională de siguranţă din statul membru în care se solicită autorizarea. Autoritatea naţională de siguranţă poate cere ca o parte dintre documentele depuse împreună cu autorizaţia sau părţi din acestea să fie traduse în propria sa limbă.2.7. PublicareFiecare organism notificat trebuie să publice periodic informaţii relevante cu privire la: a) cererile de verificare şi DIV-urile primite; b) cererile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate; c) DIV-urile eliberate sau refuzate; d) certificatele "CE" de conformitate şi certificatele "CE" de adecvare pentru utilizare eliberate sau refuzate; e) certificatele de verificare eliberate sau refuzate.2.8. LimbaDosarele şi corespondenţa referitoare la procedura de verificare "CE" trebuie să fie redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene, din statul membru în care entitatea contractantă sau producătorii (solicitantul) sunt stabiliţi sau întro limbă oficială a Uniunii Europene acceptată de către entitatea contractantă sau producătorii (solicitantul).3. Certificat de verificare eliberat de un organism desemnat3.1. IntroducereÎn cazul în care se aplică norme naţionale, verificarea include o procedură prin care organismul desemnat în temeiul art. 17 alin. (4) din hotărâre verifică şi certifică faptul că subsistemul este conform cu normele naţionale notificate în conformitate cu art. 17 alin. (3) din hotărâre, pentru fiecare stat membru în care se are în vedere autorizarea punerii în funcţiune a subsistemului.3.2. Certificatul de verificareOrganismul desemnat întocmeşte certificatul de verificare destinat entităţii contractante sau producătorilor (solicitantului). Certificatul conţine o trimitere precisă la norma (normele) naţională (naţionale) a cărei (căror) conformitate a fost examinată de organismul desemnat în procesul de verificare. În cazul normelor naţionale referitoare la subsistemele care compun un vehicul, organismul desemnat împarte certificatul în două părţi: o parte care cuprinde trimiterile la acele norme naţionale care se referă strict la compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţeaua în cauză şi o parte pentru toate celelalte norme naţionale.3.3. Dosarul tehnicDosarul tehnic întocmit de organismul desemnat şi care însoţeşte certificatul de verificare în cazul normelor naţionale trebuie să fie inclus în dosarul tehnic care însoţeşte certificatul de verificare "CE", menţionat la pct. 2.4, şi să conţină datele tehnice relevante pentru evaluarea conformităţii subsistemului cu normele naţionale în cauză.3.4. LimbaDosarele şi corespondenţa referitoare la procedura de verificare trebuie să fie redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene, din statul membru în care entitatea contractantă sau producătorii (solicitantul) sunt stabiliţi sau într-o limbă oficială a Uniunii Europene acceptată de entitatea contractantă sau de producători (solicitantul).4. Verificarea unor părţi ale subsistemelor în conformitate cu art. 18 alin. (5) din hotărâreÎn cazul în care se eliberează un certificat de verificare pentru anumite părţi ale unui subsistem, dispoziţiile prezentei anexe se aplică mutatis mutandis părţilor în cauză.----