LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 (*actualizată*)privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora**)(actualizată la data de 11 mai 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a lucrărilor de corectare a torenţilor, precum şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.(1^1) Transmiterea drumurilor forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor, precum şi a terenurilor aferente acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi administrarea consiliilor locale se face pe bază de măsurători topografice de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015. (2) Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 2Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile aferente acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.  +  Articolul 2^1 (1) Lucrările de corectare a torenţilor realizate în fondul forestier naţional sunt de interes naţional şi de utilitate publică. (2) Execuţia şi întreţinerea investiţiilor efectuate pentru corectarea torenţilor în fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate pe care este realizat sau urmează să fie realizat obiectivul, se execută din fonduri publice şi/sau fonduri europene.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.  +  Articolul 3Orice restricţie de circulaţie pe drumurile forestiere se poate face numai cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 4 (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile forestiere aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015. (2) Este interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei pentru terenurile forestiere prevăzute la art. 2.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  IOAN OLTEAN

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 14 octombrie 2010.Nr. 192.-------